HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Elisiv Bakketeig

Senior Researcher

About

Publications and research

Scientific publications (10) Research reports (9) Dissemination (44) HiOA Publications (4)
Bakketeig, Elisiv (2017). Exploring Juridification in the Norwegian Barnahus Model. Susanna, Johansson Stefansen, Kari Bakketeig, Elisiv Kaldal, Anna (Red.), Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. 13. s. 273-292. Palgrave Macmillan.
Johansson, Susanna;Stefansen, Kari;Bakketeig, Elisiv;Kaldal, Anna (2017). Implementing the Nordic Barnahus Model: Characteristics and Local Adaptions. Susanna, Johansson Stefansen, Kari Bakketeig, Elisiv Kaldal, Anna (Red.), Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 1. s. 1-31. Palgrave Macmillan.
Stefansen, Kari;Johansson, Susanna;Kaldal, Anna;Bakketeig, Elisiv (2017). Epilogue: The Barnahus Model: Potentials and Challenges in the Nordic Context and Beyond. Susanna, Johansson Stefansen, Kari Bakketeig, Elisiv Kaldal, Anna (Red.), Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 16. s. 331-352. Palgrave Macmillan.
Susanna, Johansson;Stefansen, Kari;Bakketeig, Elisiv;Kaldal, Anna (2017). Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. ISBN: 9783319583877. 380 s. Palgrave Macmillan.
Dullum, Jane Vibeke;Bakketeig, Elisiv (2017). Bruk av legalstrategi mot vold i nære relasjoner. Tidsskrift for strafferett. Vol. 17. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2017-02-02
Bakketeig, Elisiv (2015). Ungdoms opplevelse av medvirkning. Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak.. Kapittel 8. s. 193-204.
Bakketeig, Elisiv (2015). Ungdoms erfaringer med hjelpetiltak. Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak.. Kapittel 7. s. 172-192.
Bakketeig, Elisiv;Hennum, Ragnhild Helene (2014). Status 15 år etter: Hva bestemmer utfallet av saker om seksuelle overgrep mot barn?. Finstad, Liv Lomell, Heidi Mork (Red.), Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Kapittel 2. s. 21-38. Novus Forlag.
Bakketeig, Elisiv;Bergan, Lotte Terese (2013). Om ungdoms medvirkning ved plassering i fosterhjem. Backe-Hansen, Elisabeth Havik, Toril Grønningsæter, Arne Backer (Red.), Fosterhjem for barns behov. Rapport fra et fireårig forskningsprogram. Kapittel 5. s. 85-108.
Bakketeig, Elisiv (2012). Å belyse kompleksitet ved å kombinere ulike metoder. Backe-Hansen, Elisabeth Frønes, Ivar (Red.), Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. 13. s. 263-281. Gyldendal Akademisk.
See all publications
Christiansen, Øivin;Bakketeig, Elisiv;Skilbred, Dag Tore;Madsen, Christian;Havnen, Karen J Skaale;Aarland, Kristin;Backe-Hansen, Elisabeth (2015). Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak.. ISBN: 978-82-92970-89-8. 242 s. RKBU Vest, Uni Research Helse.
Bakketeig, Elisiv;Stang, Elisabeth Gording;Madsen, Christian;Stefansen, Kari;Smette, Ingrid (2014). Krisesentertilbudet i kommunene. Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven. ISBN: 978-82-7894-536-0. 176 s. NOVA.
Stefansen, Kari;Gundersen, Tonje;Bakketeig, Elisiv (2012). Barnehusevalueringen 2012, delrapport 2: En undersøkelse blant barn og pårørende, jurister og politifolk, samt ledere og ansatte. ISBN: 978-82-7894-434-9. 164 s. NOVA.
Bakketeig, Elisiv;Berg, Mette;Myklebust, Trond;Stefansen, Kari (2012). Barnehusevalueringen 2012 : delrapport 1 : barnehusmodellens implikasjoner for politiets arbeid med fokus på dommeravhør og rettsmedisinsk undersøkelse. ISBN: 978-82-7808-096-2. 203 s. Politihøgskolen.
Backe-Hansen, Elisabeth;Bakketeig, Elisiv;Gautun, Heidi;Grønningsæter, Arne Backer (2011). Institusjonsplassering - siste utvei? Betydningen av barnevernsreformen fra 2004 for institusjonstilbudet. 427 s. NOVA.
Bakketeig, Elisiv;Backe-Hansen, Elisabeth;Seeberg, Marie Louise;Solberg, Anne;Patras, Joshua (2011). Gjensidig trivsel, glede og læring. Evaluering av mentorordningen "Nattergalen". ISBN: 978-82-7894-405-9. 311 s. NOVA.
Bakketeig, Elisiv;Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Forskningskunnskap om ettervern. ISBN: 978-82-7894-293-2. 344 s. NOVA.
Bakketeig, Elisiv;Einarsson, Hafdis (2008). Norwegian national and local policies on prevention of violence against children. 61 s. Barne- og likestillingsdepartementet.
Bakketeig, Elisiv (2006). Mobil voldsalarm : en friere hverdag?. ISBN: 82-7808-045-3. 159 s. Politihøgskolen.
Stefansen, Kari;Bakketeig, Elisiv (2018). Den norske barnehusmodellen i et komparativt perspektiv. Seminar om barnehusmodellen. Justis- og beredskapsdepartementet.
Bakketeig, Elisiv (2018). Juridifisering i den norske barnehusmodellen?. Fagseminar om barnehusmodellen. Justis- og beredskapsdepartementet.
Bakketeig, Elisiv;Backe-Hansen, Elisabeth (2018). Experiences With leaving care services among care leavers doing well. Network meeting - Nordic Research Network on Care Leavers´s Transition to Adulthood. NTNU Samfunnsforskning.
Bakketeig, Elisiv;Dullum, Jane Vibeke (2018). Silingsprosesser i strafferettsapparatet - hva vet vi og hva skal vi undersøke?. Undervisning bachelor i barnevern. HIOA.
Bakketeig, Elisiv;Dullum, Jane Vibeke (2017). Å samarbeide på tvers på voldsfeltet. Hva gjør vi med volden? Ny forskning om tjenester og tiltak. NOVA og NKVTS.
Bakketeig, Elisiv;Dullum, Jane Vibeke (2017). Silingsprosesser i straffeprosessapparatet - hva vet vi og hva skal vi undersøke?. Hva gjør vi med volden? Ny forskning om tjenester og tiltak. NOVA og NKVTS.
Bakketeig, Elisiv;Skilbrei, May-Len (2017). Measuring Child Rights in Norway: Sexual Violence. Author Workshop. UiO v/Malcom Langford.
Bakketeig, Elisiv (2017). Exploring juridification in the Norwegian Barnahus model. II European Conference on Domestic Violence. University of Porto.
Stefansen, Kari;Bakketeig, Elisiv (2017). The Nordic Barnahus model(s) in theory and practice. European Conference on Domestic Violence.
Stefansen, Kari;Bakketeig, Elisiv;Mossige, Svein (2017). Voldsprogrammet ved NOVA. Fagmøte Bufdir. BUFDIR.
See all publications
Stefansen, Kari;Bakketeig, Elisiv;Andersen, Lotte Cathrin (2017). Voldsprogrammet ved NOVA. Ledersamling for barnehusene. Statens barnehus Oslo.
Skilbred, Dag Tore;Christiansen, Øivin;Havnen, Karen J Skaale;Backe-Hansen, Elisabeth;Bakketeig, Elisiv (2016). "Råd og veiledning til foreldre i barnevernet". Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak. Sandnes kommune.
Bakketeig, Elisiv (2016). The Barnahus model in the Nordic countries. PROMISE-Regional Conference and Study Visit. CBSS Expert Group, Council of the Baltic Sea States.
Bakketeig, Elisiv (2016). Ungdommers erfaringer med hjelpetiltak. Fagdag for kontorfaglig ansatte i barnevernet. Regionsenter for barn og unges psykiske helse.
Bakketeig, Elisiv;Gundersen, Tonje (2016). Perceptions of "doing well" among young adults formerly placed in care. EUSARF 2016. Universidad de Oviedo.
Bakketeig, Elisiv (2016). The Norwegian Barnahus Model. Besøk av delegasjon fra Kazakhstan. NOVA.
Bakketeig, Elisiv;Gundersen, Tonje (2016). Analyzing positive outcomes among young adults with former placements in the child welfare system. Network meeting research on after care. Nordic network, research on aftercare v/ingrid Höjer.
Bakketeig, Elisiv (2016). Ungdoms erfaring med hjelpetiltak. Fagdag for barneverntjenesten i Sandnes. Barneverntjenesten i Sandnes.
Bakketeig, Elisiv (2015). Krisesentertilbudet er blitt bedre. Forskning.no.
Bakketeig, Elisiv (2015). Annette fikk drapstrusler fra ekskjæresten. NRK Hordaland.
Bakketeig, Elisiv (2015). Menn er minst trygge ved krisesentre. NRK Hordaland.
Bakketeig, Elisiv (2015). Ungdoms erfaringer med hjelpetiltak. Nytt om det som nytter i barneverntjenesten. FO.
Gundersen, Tonje;Bakketeig, Elisiv (2015). Implementering av krisesenterloven - hovedresultater. Lanseringsseminar. Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet.
Gundersen, Tonje;Bakketeig, Elisiv (2015). Evaluering av krisesenterloven - hovedresultater. Konferanse. krisesentersekretariatet.
Bakketeig, Elisiv (2015). Lansering av rapporten: Krisesentertilbudet i kommunene. Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven.. Lanseringsseminar. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Bakketeig, Elisiv (2015). Bidrar krisesenterloven til samarbeid og samordning?. Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Justis- og beredskapsdepartementet.
Bakketeig, Elisiv (2015). Kommunenes oppfølging av krisesentertilbudet. Taushet tar liv - lukket møte om dødelig vold i nære relasjoner. Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Bakketeig, Elisiv;Dullum, Jane (2015). Legal strategies and domestic violence - exploring the potentials. Law and society in the 21st. Century. Institutt for kriminologi og rettssosiologi.
Dullum, Jane;Bakketeig, Elisiv (2015). Reducing adverse consequences of the penal process - challenges and possibilities. European Conference on Domestic Violence. Queens University.
Bakketeig, Elisiv (2015). Er det en svakere "juridifiseringseffekt" i den norske barnehusmodellen enn i den svenske og hva kan i så fall forklare det?. Nordiska Barnavårdskongressen. Centralförbundet för barnskydd.
Bakketeig, Elisiv (2015). Ungdommers erfaring med hjelpetiltak. Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Stefansen, Kari;Bakketeig, Elisiv (2015). Oppfølging av NOVAs evaluering av krisesenterloven. Faglig møte. Bufdir.
Bakketeig, Elisiv;Myklebust, Trond (2014). The Norwegian Children House model. Nordisk forskermøte om barnehus. NOVA.
Bakketeig, Elisiv (2014). Ungdoms medvirkning ved plassering i fosterhjem. Sluttkonferanse Fosterhjem for barns behov. Fafo/NOVA.
Bakketeig, Elisiv;Myklebust, Trond (2014). The Norwegian evaluation of the "Barnehus Model". Nordic Research meeting about the "Children House" models. NOVA.
Bakketeig, Elisiv (2013). Evaluation of the Norwegian Nightingale project. The Nightingale 4. International Conference. HIOA og Høgskolen i Østfold.
Bakketeig, Elisiv;Stefansen, Kari;Gundersen, Tonje (2013). The Norwegian Children`s House model - competing notions of good practice?. Thirteen ISPCAN European Regional Conference on child abuse and neglect. ISPCAN.
Bakketeig, Elisiv (2013). How do youth in foster care experience reading their own case files?. After care conference. THL.
Bakketeig, Elisiv;Backe-Hansen, Elisabeth (2012). Evaluering av mentorordningen Nattergalen. Møte i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. BLD.
Kristofersen, Lars B;Bakketeig, Elisiv (2011). Om forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Trenger vi en lovfesting – eller er det andre veier å gå?. Dialogkonferanse. LO.
Bakketeig, Elisiv;Backe-Hansen, Elisabeth (2011). Presentasjon av sluttevaluering av Nattergalen. Styringsgruppemøte. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Bakketeig, Elisiv (2011). Medvirkning blant fosterbarn - belyst gjennom Plasseringsprosjektet. Ungdommens maktutredning. Utvalget Ungdommens maktutredning.
Bakketeig, Elisiv;Oterholm, Inger Marie;Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Hovedkonklusjoner og forskningsspørsmål fremover. Bakketeig, Elisiv Backe-Hansen, Elisabeth (Red.), Forskningskunnskap om ettervern. NOVA Rapport 17/2008. Kapittel.
Bakketeig, Elisiv;Clausen, Sten-Erik;Oterholm, Inger Marie;Mathiesen, A;Backe-Hansen, Elisabeth (2008). Metode. Bakketeig, Elisiv Backe-Hansen, Elisabeth (Red.), Forskningskunnskap om ettervern. NOVA Rapport 17/2008. Kapittel.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (mobile): +47 470 35 500
Visiting address: Stensberggata 26, Oslo, X301

Other channels