HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Julia Köhler-Olsen

førsteamanuensis

Kort om

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Offentlig rett Emner Jus

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (10) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (5) Formidling (45)
Kane, Aina Aune;Köhler-Olsen, Julia (2018). Governance of the young unemployed - a comparative study of the UK, Germany and Norway. European Journal of Comparative Law and Governance. Vol. 5. doi: https://doi.org/10.1163/22134514-00504002
Köhler-Olsen, Julia (2017). Transnasjonal oppvekst: Betydningen av Haagkonvensjon 1996 for barnets rettslige stilling i forbindelse med lengre, midlertidige opphold i utlandet alene. Hartlev, Mette Jørgensen, Stine Aune, Helga Hellum, Anne (Red.), Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. Børns rettigheder. s. 372-384.
Kane, Aina Aune;Köhler-Olsen, Julia;Reedtz, Charlotte (2017). Aktivisering av unge sosialhjelpsmottakere - forutsetninger for overgang til arbeid. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 20. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-02-02
Kane, Aina Aune;Köhler-Olsen, Julia (2015). Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere - har lovgiveren funnet opp hjulet på nytt?. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. Vol. 4. 15 s.
Havre, Merete;Köhler-Olsen, Julia (2015). Kommentar barnevernloven. Norsk Lovkommentar.
Köhler-Olsen, Julia (2014). Svømmeundervisning i den offentlige skolen: jenters rett til utdanning og rett til ikke-diskriminering i menneskerettslig belysning. Hellum, Anne Köhler-Olsen, Julia (Red.), Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Kapittel 11. s. 291-318. Gyldendal Juridisk.
Hellum, Anne;Köhler-Olsen, Julia (2014). Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. ISBN: 9788205459281. 362 s. Gyldendal Juridisk.
Köhler-Olsen, Julia Franziska (2013). Religiøst eller kulturelt motiverte kroppslige inngrep på barn - Rettspolitiske betraktninger. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. Vol. 36.
Köhler-Olsen, Julia (2012). Religionens plass i skolen. Jakhelln, Henning Welstad, Trond-Erik (Red.), Utdanningsrettslige emner. bokkapittel. s. 455-468. Cappelen Damm AS.
Köhler-Olsen, Julia Franziska (2010). Forbud mot niqab og burka i den offentlige skolen. Lov og Rett. Vol. 49.
Se alle publikasjoner
Köhler-Olsen, Julia;Kolstad, Kirsten Kvalø (2016). Barnerett i et nøtteskall. ISBN: 978-82-05-49079-6. 212 s. Gyldendal Juridisk.
Köhler-Olsen, Julia (2017). Høringsuttalelse: Forslag til endringer i barneloven mv. for å øke beskyttelsen av barn mot vold og overgrep. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Köhler-Olsen, Julia;Stang, Elisabeth Gording;Bø, Bente Puntervold (2016). Høringsuttalelse til endringer i utlendingslovgivningen (innstramminger II). 8 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Köhler-Olsen, Julia;Jevne, Kari Sjøhelle;Arnesen, Elisabeth (2012). Høringssvar – Forslag til endringer i lov 8. april nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) mv. for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep. 14 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Köhler-Olsen, Julia;Larsen, Elisabeth;Storø, Jan;Vindegg, Jorunn;Ulvik, Oddbjørg Skjær (2012). Høringssvar – Forslag til endringer i Lov om barneverntjenester. 10 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Köhler-Olsen, Julia Franziska (2012). Barns rett til selvbestemmelse i forhold til religiøse normer. 573 s. Universitetet i Oslo.
Kane, Aina Aune;Köhler-Olsen, Julia (2018). Activation Policy in England, Germany, and Norway - the Aim of Substantive Equality. Annual Meeting on Law and Society.
Köhler-Olsen, Julia;Kane, Aina Aune (2018). Governance of young unemployed - A comparative study of UK, Germany and Norway. European Conference on Social Work Research. University of Edinburgh.
Köhler-Olsen, Julia (2018). Aktivitetsplikt som vilkår for sosiale ytelser til livsopphold for de under 30 år.. Årsmøte EISS. EISS.
Köhler-Olsen, Julia (2018). Statens plikt til å bekjempe barnets "mulighetsfattigdom". Nordisk sosialrettsseminar. Universitetet i Göteborg.
Köhler-Olsen, Julia;Kane, Aina Aune (2017). Bridging the gap - A study of framework and perceptions in work-promoting assistance for young unemployed in England, Germany and Norway. Trygdeforskningsseminar 2017. Frischsenteret og Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Kane, Aina Aune;Köhler-Olsen, Julia (2017). How can legislation support the bridge leading over the gap from exclusion to inclusion in employment?. Alta 2017 - 4th International Indigenous Voices in Social Work Conference.
Köhler-Olsen, Julia (2017). Tros- og livssynspolitikken og barns menneskerettigheter. Seminar: Pisk, gulrot eller dialog i religions- og livssynspolitikken: Hva er konsekvenser for minoritetene.. HL-senteret.
Köhler-Olsen, Julia (2017). Barnets rett til tros- og livssynsfrihet. Kveldsseminar. Human Etisk Forbund Hordaland.
Köhler-Olsen, Julia;Kane, Aina Aune (2016). Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere – Forutsetninger for overgang til arbeid. Trygdeforskningsseminaret. NOVA/HiOA.
Se alle publikasjoner
Köhler-Olsen, Julia (2016). Særlig om barns rett til familie, omsorg og beskyttelse i barnekonvensjonen - hvilke utfordringer har vi i dag?. Videreutdanningskurs for jurister. Juristenes utdanningssenter.
Köhler-Olsen, Julia (2016). Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i arbeid som helsesøster i grunnskole og videregående opplæring. Fagdag. Bydel Frogner, Oslo.
Köhler-Olsen, Julia;Havre, Merete (2016). Norsk lovkommentar Barnevernlov 2016. ISBN: 9788205459281. 174 s. Gyldendal rettsdata.
Köhler-Olsen, Julia (2016). Interjuobjekt i NRK P1 radioprogram "Mellom himmel og jord" om barns rett til tros- og livssynsfrihet.. NRK.
Köhler-Olsen, Julia (2016). FNs barnekonvensjon artikkel 3, 12, 28 og 31 i en barnehagehverdag. Fagpedagogisk dag Oslo kommune. Sagene og Akerselva barnehageenhet, Bydel Sagene.
Köhler-Olsen, Julia;Kane, Aina Aune (2015). Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere – har lovgiveren funnet opp hjulet på nytt?. Trygdeforskningsseminar. UiO.
Köhler-Olsen, Julia (2015). FNs barnekonvensjon art. 2, 12, 16 og 19. seminar. Nittedal kommune.
Köhler-Olsen, Julia (2015). Barnekonvensjonen om barnets beste art. 3 og barnets rett til medbestemmelse art. 12. Fagseminar. Nittedal kommune.
Köhler-Olsen, Julia (2015). Care for older people in Norway - a human rights perspective -Law. Master i sosialt arbeid - fagkveld. HiOA.
Köhler-Olsen, Julia (2014). Human rights-based approach on integration and diversity. Koht, Harald Veiden, Pål (Red.), Integration and diversity in the baltic sea region. Kapittel 3. s. 57-72.
Köhler-Olsen, Julia (2014). Det synlige barnet. Rösträtt. Høgskolen i Malmö.
Köhler-Olsen, Julia;Kjørstad, Monica (2014). Parallellsesjon 2 - Menneskerettighetene i helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger – Utfordringer og tilnærminger. Kunnskapsdepartementets konferanse om opplæring og utdanning i menneskerettigheter og demokrati. Kunnskapsdepartementet.
Köhler-Olsen, Julia (2014). Sjumilssteget og Barnekonvensjonen. Inspirasjonskonferanse Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen i Rogaland.
Köhler-Olsen, Julia (2014). Freedom of speech and access to information - a balancing act in the best interest of the child. International Film Classifiers’ Conference 2014 October 22. – 23. Medietilsynet.
Köhler-Olsen, Julia;Hellum, Anne (2014). Forord. Hellum, Anne Köhler-Olsen, Julia (Red.), Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Forord. s. 5-6. Gyldendal Juridisk.
Hellum, Anne;Köhler-Olsen, Julia (2014). Innledning. Hellum, Anne Köhler-Olsen, Julia (Red.), Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Kapittel 1. s. 13-28. Gyldendal Juridisk.
Köhler-Olsen, Julia (2013). Human Rights Based approach on Integration and Diversity. "Perspectives on integration and diversity in the Baltic Sea Region". Høgskolen i Oslo og Akershus.
Köhler-Olsen, Julia;Hoel, Sigrun (2013). Rettslige vuderinger om samarbeid mellom barnevern og sosialtjenesten i NAV. Fattigdom, barnevern og sosialtjenesten i NAV. NAV Sagene og Bachelor i sosialt arbeid, HiOA.
Köhler-Olsen, Julia (2013). Rituell Omskjæring av guttebarn – rettslige momenter og vurderinger. Nordisk seminar om omskjæring av guttebarn. Barneombudet Norge.
Köhler-Olsen, Julia Franziska (2013). Barnekonvensjonen i norsk lov - erfaringer etter implementering i Norge. Inkorporering av FNs barnekonvensjon i svensk lov. SAMBA.
Köhler-Olsen, Julia (2012). Contradictions on the Theory of Child’s Competence. The Sovereignty of Children in Law. Chapter 2. s. 116-133. Cambridge Scholars Publishing.
Köhler-Olsen, Julia (2012). Forbud mot omskjæring av guttebarn.
Köhler-Olsen, Julia (2012). Barnets rett til tros- og livssynsfrihet. Humanetisk Forbund Vestlandsseminar. Humanetisk Forbund.
Köhler-Olsen, Julia (2012). Barnets rett til selvbestemmelse i lys av religiøse normer. Avslutningskonferanse Barnekonvensjonens betydning for forvaltnings- og rettspraksis og for forholdet mellom barn, foreldre og staten.. Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett.
Köhler-Olsen, Julia Franziska (2010). Rights based approach and the child's welfare principle. Konferanse: Children in Law. Universitetet i Örebro.
Köhler-Olsen, Julia Franziska (2010). Om barnets rett til selvbestemmelse i forhold til religiøse normer. Undervisning i barnerettskurs. Universitetet i Umeå.
Köhler-Olsen, Julia Franziska (2010). Om barnets rett til religionsfrihet i skolen. Fagpedagogisk Dag ved Universitetet i Oslo. Universitetet i Oslo.
Köhler-Olsen, Julia Franziska (2009). Barn som pressmiddel. http://www.dagbladet.no/nyheter/2009/05/18/575368.html. Dagbladet. 1 s.
Köhler-Olsen, Julia Franziska (2009). Barnets rett til livssynsfrihet, barnets rett til å uttale seg, barnets rett til å bestemme selv. Kjønn og rett. Universitetet i Tromsø.
Köhler-Olsen, Julia Franziska (2009). Barnets beste etter barnekonvensjonen artikkel 3. Årsmøte til Press, Redd Barnas Ungdomsorganisasjon. PRESS.
Köhler-Olsen, Julia Franziska (2009). Religionens plass i skolen. Konferanse i utdanningsrett. Juristforbundet.
Köhler-Olsen, Julia Franziska (2009). Barnets rett til religionsfrihet. Midtveisevaluering i PhD-programmet. Insitutt for offentlig rett.
Köhler-Olsen, Julia Franziska (2007). Det rettslige begrepet: Retten til selvbestemmelse. Nasjonale doktorgradsseminar. Universitetet i Tromsø.
Köhler-Olsen, Julia Franziska (2007). Fremleggelse av avhandlingsprosjektet: Barns rett til selvbestemmelse i forhold til religiøse normer. Faglunsj til forskergruppen RIKS. RIKS.
Köhler-Olsen, Julia Franziska (2001). Om barnets rett til livssynsfrihet etter barnekonvensjonen artikkel 14 og Grunnloven § 2. Konstitusjonelt Lunsj. Institutt for offentlig rett.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 80 52
Telefon (mobil): +47 955 57 734
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X566

Aktuelt

Deltaker i Kompetanser for arbeidsinkludeirng ved OsloMet: https://www.inkluderingskompetanse.no/