HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Anja Bredal

forsker II

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (11) Forskningsrapporter (17) Formidling (79) OsloMet-publikasjoner (3)
Reisel, Liza;Bredal, Anja;Lidén, Hilde (2018). Transnational schooling among children of immigrants in Norway: The significance of Islam. Bezorgmehr, Mehdi Kasinitz, Philip (Red.), Growing up Muslim in Europe and the United States. 8. s. 153-171. Routledge.
Bredal, Anja;Stefansen, Kari (2017). Barnahus for Adults? Reinterpreting the Barnahus Model to Accommodate Adult Victims of Domestic Violence. Susanna, Johansson Stefansen, Kari Bakketeig, Elisiv Kaldal, Anna (Red.), Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 15. s. 311-330. Palgrave Macmillan.
Bredal, Anja;Hydle, Ida Marie (2014). Dialog i saker om kollektiv æresrelatert vold mot barn og unge. Innvandrere på utsiden av samfunnet. kapittel 6. s. 159-186. Abstrakt forlag.
Bredal, Anja (2014). Ordinary vs Other violence? Conceptualising Honour Based Violence in Scandinavian Public Policies. Honour killing and violence. Theory, policy and practice. Kapittel 7. s. 135-155. Palgrave Macmillan.
Bredal, Anja (2013). Vold i nære relasjoner : Minoritetskvinner mellom hypersynlighet og usynlighet. Thun, Cecilie Bråten, Beret (Red.), Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Kapittel 5. s. 117-143. Akademika forlag.
Bredal, Anja (2011). Border control to prevent forced marriages: Choosing between protecting women and protecting the nation. Gill, Aisha Anitha, Sundari (Red.), Forced Marriage: Introducing a Social Justice and Human Rights Perspective. kapittel 4. s. 90-111. Zed Books.
Bredal, Anja (2009). Barnevernet og minoritetsjenters opprør. Mellom det generelle og det spesielle. Eide, Kjetil (Red.), Over profesjonelle barrierer : et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Kapittel. Gyldendal Akademisk.
Bredal, Anja (2008). Politiques et stratégies norvégiennes contre les mariages forcés. Migrations Societé. Vol. 20. 10 s.
Bredal, Anja (2006). Utlendingsloven mot tvangsekteskap om kunnskapsgrunnlaget for menneskerettslige avveininger. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. Vol. 24.
Bredal, Anja (2006). "Vi er jo en familie". Arrangerte ekteskap, autonomi og fellesskap blant unge norsk-asiater. ISBN: 82-8152-002-7. 329 s. unipax.
Se alle publikasjoner
Bredal, Anja (2005). Arranged Marriages as a Multicultural Battlefield. Andersson, Mette Lithman, Yngve Sernhede, Ove (Red.), Youth, Otherness and the Plural City. Modes of Belonging and Social Life. Bokkapittel. Daidalos.
Bredal, Anja;Melby, Eli Ramsvik (2018). Sårbarhet og styrke. Barnevernets møte med minoritetsjenter utsatt for vold og sterk kontroll. ISBN: 978-82-7894-673-2. NOVA, OsloMet.
Aarset, Monica Five;Bredal, Anja (2018). Omsorgsovertakelser og etniske minoriteter. En gjennomgang av saker i fylkesnemnda. ISBN: 978-82-7894-659-6. 191 s. NOVA, OsloMet.
Bredal, Anja;Vislie, Camilla (2017). Familierettede tjenester i et flerkulturelt samfunn. Erfaringer fra familievernet og andre hjelpeinstanser. ISBN: 978-82-7894-619-0. 102 s. NOVA.
Lidén, Hilde;Bredal, Anja (2017). Fra særtiltak til ordinær innsats : Følgeevaluering av handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Institutt for samfunnsforskning.
Bredal, Anja;Bråten, Beret;Jesnes, Kristin;Strand, Anne Hege Henden (2015). Et blikk inn i skolen. Minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted. ISBN: 978-82-3240237-3. 144 s. Fafo.
Lidén, Hilde;Bredal, Anja;Hegstad, Eilev (2015). Framgang: Andre delrapport i følgeevalueringen av Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013–2016. ISBN: 978-82-7763-482-1. 159 s. Institutt for samfunnsforskning.
Lidén, Hilde;Bredal, Anja;Pedersen, Axel West;Igesund, Solveig Marie;Staver, Anne (2015). Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket. ISBN: 978-82-7763-463-0. 206 s. Institutt for samfunnsforskning.
Bredal, Anja;Lidén, Hilde (2015). Hva med 2017? : første delrapport i følgeevalueringen av Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016. ISBN: 978-82-7763-446-3. 121 s. Institutt for samfunnsforskning.
Bredal, Anja;Wærstad, Tone L. (2014). Gift, men ugift : Om utenomrettslige religiøse vigsler. 126 s. Institutt for samfunnsforskning.
Lidén, Hilde;Bredal, Anja;Reisel, Liza (2014). Transnasjonal oppvekst : Om lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn. ISBN: 978-82-7763-433-3. 261 s. Institutt for samfunnsforskning.
Se alle publikasjoner
Bredal, Anja;Orupabo, Julia (2014). Drammen som introduksjonsarena : En gjennomgang av kommunens introduksjons- og kvalifiseringsarbeid for nyankomne innvandrere. ISBN: 978-82-7763-432-6. 113 s. Institutt for samfunnsforskning.
Bredal, Anja (2011). Introduksjon til temaet sosial kontroll, i Trine Lynggard (red) Likestilling og minoritetsungdom i Norden med fokus på sosial kontroll. 9 s. Norsk institutt for kunnskap om kjønn, NIKK.
Bredal, Anja (2011). Mellom makt og avmakt : Om unge menn, tvangsekteskap, vold og kontroll. ISBN: 978-82-7763-362-6. 136 s. Institutt for samfunnsforskning.
Hydle, Ida;Bredal, Anja (2011). Erfaringer med dialog i tvangsekteskapssaker. ISBN: 978-82-7894-406-6. 126 s. NOVA.
Bredal, Anja;Orupabo, Julia (2008). Et trygt sted å bo. Og noe mer : Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap. 131 s. Institutt for samfunnsforskning.
Bredal, Anja;Skjerven, Lill Salole (2007). Tvangsekteskapssaker i hjelpeapparatet. Omfang og utfordringer. Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO.
Bredal, Anja (1999). Arrangerte ekteskap og tvangsekteskap i Norden. Nordisk Ministerråd.
Lidén, Hilde;Bredal, Anja (2017). Evaluering av Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013- 2016). Justisdepartementets lansering av ny Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 2017-2020. Justisdepartementet.
Bredal, Anja (2017). Deltakelse i paneldiskusjon etter Iram Haqs film "Hva vil folk si?" Debatt med fokus på fedre og brødres rolle i sosial kontroll. Paneldiskusjon etter filmen Hva vil folk si?. Mer Film og Saga kino.
Bredal, Anja (2017). Oppsummering og avsluttende refleksjon, på Bufdirs konferanse "Familiearbeid og sikkerhetsarbeid i saker som omhandler tvangsekteskap og æresrelatert vold". "Familiearbeid og sikkerhetsarbeid i saker som omhandler tvangsekteskap og æresrelatert vold". Bufdir.
Bredal, Anja (2017). Status for tiltak mot æresrelatert vold. Haldagskonferanse om æresrelatert vold. Agenda og LIM.
Bredal, Anja (2017). Status for følgeevalueringen av Prosjekt November. Møte i interdepartemental arbeidsgruppe, vold i nære relasjoner. Justis- og beredskapsdepartementet.
Bredal, Anja (2017). Erfaringer så langt med prosjekt November. Hva gjør vi med volden?. NOVA/HIOA og NKVTS.
Bredal, Anja (2017). Hva snakker vi om, hva er æresrelatert vold og negativ sosial kontroll?. Frokostmøte. IMDI.
Bredal, Anja (2017). Hva er god hjelp?. Jubileumskonferanse for Bokollektivet. Oslo krisesenter.
Bredal, Anja (2017). Forced marriages and the effects of its criminalization in Norway. Seminar in the Honor based violence network. The Finnish League for Human Rights.
Bredal, Anja (2017). ’A nikah and Norwegian marriage are just the same'. Negotiating civil and religious validity of marriage in pluralistic Norway. Unregistered Muslim Marriages – Regulations and Contestation” Symposium, Unregistered Muslim Marriages – Regulations and Contestation”. De Montfort University.
Se alle publikasjoner
Bredal, Anja (2017). Tackling diversity in policies and interventions against domestic violence, forced marriages and FGM. The Norwegian case. IInd European Conference on Domestic Violence.
Bredal, Anja (2017). Vil styrke innsats mot lukket tro. Vårt Land.
Bredal, Anja (2017). Gutter, ære og sosial kontroll. Aftenposten.
Bredal, Anja (2017). Nabolandene savner ‘skamløst opprør’. Vårt Land.
Bredal, Anja (2017). Store mørketall om æresrelatert vold. Aftenposten.
Bredal, Anja (2017). ‘Kristen æreskultur lever’. Vårt Land.
Bredal, Anja (2017). ‘Hijab kan ikke sammenlignes med skaut’. Vårt Land.
Bredal, Anja (2017). De nye revolusjonære. VG.
Bredal, Anja (2017). Vil etterforske foreldre som sender barn på Koranskole i utlandet.. NRK P1 Dagsnytt.
Bredal, Anja (2017). Forsker: - Foreldre som lar barn utsettes for vold i utlandet,bør etterforskes. NRK, nrk.no.
Bredal, Anja (2017). Røde Kors: - Politiet mangler kunnskap om hva barna utsettes for. NRK, nrk.no.
Bredal, Anja (2017). «Ifølge NRK har barneombudet mottatt flere henvendelser om barn som sendes på utenlandske koranskoler mot sin vilje. Hvorfor har vi da ikke hørt fra Anne Lindboe? ». VG : Verdens gang.
Bredal, Anja (2017). Barnevernet må få hjelpe. Dagsavisen.
Bredal, Anja (2017). Vil hindre barn å etterlates på koranskoler. NRK, nrk.no.
Bredal, Anja (2017). Ser på tiltak om koranskoler i utlandet.. NRK P1 Dagsnytt.
Bredal, Anja (2017). Vil hindre at barn dumpes. Klassekampen.
Bredal, Anja (2017). Fem råd for å forebygge vold mot barn. Forskning.no.
Bredal, Anja (2016). Minoriteter bruker ikke familievernet. Vårt Land.
Bredal, Anja (2016). Han sa alltid at han elsket oss når han slo. Aftenposten.
Bredal, Anja (2016). Flerkoneri går under radaren. Vårt Land.
Bredal, Anja (2016). Har prøvd å bli fri i to år. aftenposten.
Bredal, Anja (2016). Jomfruhinnen finnes. VG : Verdens gang.
Bredal, Anja (2016). Forced Marriage Protection Orders. Program for samling med integreringsrådgivere og minoritetsrådgivere. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
Bredal, Anja (2016). Forberedt kommentar til Anne Phillips' innlegg. Kjønn og kultur i et Europa preget av flyktningkrisen. Institutt for samfunnsforskning.
Bredal, Anja (2016). Barnäktenskap – juridiska förutsättningar i Norge. Kvinnor och barn i rättens gränsland – Barnäktenskap. Voksenåsen kultur- og konferansehotell.
Bredal, Anja (2016). Æreskultur, integrering og samfunnsforskning. Paneldebatt, Eilerts salong. Universitetet i Agder.
Bredal, Anja (2016). Lunsjforum «Barn til salgs? Om barneekteskap og tvangsekteskap i kjølvannet av den pågående krisen i Syria". Seminarserien "Migration: Debating the refugee crisis". Bergen Ressurssenter, IMER, SKOK, Univ i Bergen.
Bredal, Anja (2016). Æresrelatert vold og vold i oppdragelsesøyemed - forskjeller og likheter mht. vold i nære relasjoner blant majoritet og minoritet. Videreutdanning. Flerkulturell fagkompetanse 2, HIOA.
Bredal, Anja (2016). Vold i minoritets- og majoritetsfamilier, æresrelatert vold. Flerkulturelt familieliv: dialog og endringsarbeid mot vold i nære relasjoner. RVTS Øst og IMDi indre øst.
Bredal, Anja (2016). Om utvikling av voldsbegrepet og implikasjoner for organiseringen av arbeidet på feltet. Møte med ledere i direktoratene om tiltaksplanen En god barndom varer livet ut. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.
Bredal, Anja (2016). Samlivsvalg og samlivsformer i en transnasjonal verden. Videreutdanning. Flerkulturell fagkompetanse 2, HIOA.
Bredal, Anja (2016). Children of the nation. The construction of belonging in transnational child protection. Parenting and Personhood: Cross-cultural perspectives on family-life, expertise, and risk management. Centre for Parenting Culture Studies.
Bredal, Anja (2016). Children of the nation. The construction of belonging in transnational child protection. Nordic Migration Research Conference. Nordic Migration Research/University of Oslo.
Bredal, Anja (2016). Skilsmisse er ikke tabu i det somaliske miljøet. Aftenposten.
Lidén, Hilde;Bredal, Anja (2015). Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket. Lanseringsseminar rapport. Utlendingsdirektoratet.
Wærstad, Tone L.;Bredal, Anja (2014). Lansering av rapport: Gift, men ugift. Om utenomrettslige religiøse vigsler. Fagseminar, Bufdir. Bufdir.
Bredal, Anja;Reisel, Liza;Lidén, Hilde (2014). Utenlandsopphold på godt og vondt. VG : Verdens gang.
Bredal, Anja (2014). Historiene du ikke får høre. NRK Ytring.
Bredal, Anja (2014). Utenomrettslige religiøse vigsler. Seminar for saksbehandlere på tros- og livssynsfeltet. Kulturdepartementet.
Bredal, Anja (2014). Transnasjonal oppvekst. Om lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn. Samling for skoleeiere og -ledere. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).
Bredal, Anja (2014). Gift, men ugift. Er religiøse ekteskap et problem?. Rapportlansering. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Bredal, Anja (2014). Barnevern over landegrensene. FoU-lunsj. Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Bredal, Anja (2014). Rett og religion. ISFs sensommertreff. Institutt for samfunnsforskning.
Bredal, Anja;Lidén, Hilde (2014). Mobile childhoods – Transnational socialization strategies among immigrant parents in Norway. Nordic Migration Research (NMR) Conference. NMR.
Bredal, Anja (2014). Samlivsvalg og -former i en transnasjonal verden. Flerkulturell forståelse. Høyskolen i Oslo og Akershus.
Bredal, Anja (2014). An analysis of Scandinavian policies on forced marriages. 'Sexual and reproductive health and rights today and tomorrow'. 20th anniversary conference. International Centre for Reproductive Health (ICRH).
Bredal, Anja (2014). Changing patterns of family migration – comparing Norway and Denmark. Nordic Migration Research (NMR) Conference.
Bredal, Anja;Pedersen, Axel West (2014). Changing marriage behavoiur among ethnic minorities in Denmark and Norway - enforced by regulation or spontaneous adaptation?. VAM forskningskonferanse. Norges Forskningsråd.
Bredal, Anja;Pedersen, Axel West (2014). Unødvendig 24-års regel. VG : Verdens gang.
Bredal, Anja (2013). Makt og avmakt. Migrasjonsperspektiver på konflikt og overgrep i familien. Oppvekstrapporten 2013. Artikkel 13. s. 256-263.
Bredal, Anja (2013). Mannens makt ikke ubetinget. VG : Verdens gang.
Aarset, Monica Five;Bredal, Anja (2012). Transnational Migration, Gender and Rights. Sosiologi i dag. Vol. 42.
Bredal, Anja (2011). Mellom makt og avmakt. Om unge menn, tvangsekteskap, vold og kontroll. Lossius, Katrine Bakke Munch, Merete Lien, Solfrid Salole, Lill (Red.), Ikke bare tvangsekteskap. Artikkel. s. 110-115.
Hydle, Ida;Bredal, Anja (2011). Dialog i saker om kollektiv æresrelatert vold mot barn og unge. Lossius, Katrine Bakke Munch, Merete Lien, Solfrid Salole, Lill (Red.), Ikke bare tvangsekteskap. Kapittel. s. 187-207.
Bredal, Anja (2010). Vold må sees i sammenheng. Dagsavisen.
Bredal, Anja (2010). Vi vet for lite om religiøse fritak. VG : Verdens gang.
Bredal, Anja (2009). Motstand nytter. Dagbladet.
Bredal, Anja;Lidén, Hilde (2009). Migrasjonens barn. Hjermann, Reidar Haanes, Knut (Red.), Barn. Kapittel. Universitetsforlaget.
Bredal, Anja (2007). Ønsketenkning mot tvangsekteskap. Dagbladet.
Bredal, Anja (2007). Den "spesielle" volden. Vold mot minoritetsjenter på sidelinjen. Storberget, Knut Bråten, Beret Rømming, Ellen Skjørten, Kristin Aas-Hansen, Astri (Red.), Bjørnen sover. Om vold i familien. Kapittel. Aschehoug & Co.
Bredal, Anja (2006). Krafttak mot tvangsekteskap. Dagsavisen.
Bredal, Anja (2006). Krafttak mot tvangsekteskap: Egnet og rimelig virkemiddel?. Dagsavisen.
Bredal, Anja (2006). Farlig enkelt mot tvang. VG : Verdens gang.
Bredal, Anja (2004). Tvang og frivillighet i arrangerte ekteskap. Dagbladet.
Bredal, Anja (2003). Offentlig påtale mot tvangsekteskap – signal med bieffekt. Dagbladet.
Bredal, Anja (2003). Inngifte og misbruk av forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Bredal, Anja (2002). Presset mot minoritetsjentene. Dagbladet.
Bredal, Anja (2002). Problematisk anklageskrift. Anmeldelse av Unni Wikans bok Generous betrayal: politics of culture in the new Europe 2002. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.
Bredal, Anja (2002). Sviket mot minoritetsungdommenOm ulike strategier i arbeidet mot tvangsekteskap, med fokus på mekling. Embla.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 900 36 967
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X308