meny
søk
English

Anja Bredal

Forsker II

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (10) Forskningsrapporter (15) Formidling (51) HiOA-publikasjoner (1)
Bredal, Anja;Stefansen, Kari (2017). Barnahus for Adults? Reinterpreting the Barnahus Model to Accommodate Adult Victims of Domestic Violence. Susanna, Johansson Stefansen, Kari Bakketeig, Elisiv Kaldal, Anna (Red.), Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic Barnahus model. Chapter 15. s. 311-330. Palgrave Macmillan.
Bredal, Anja;Hydle, Ida Marie (2014). Dialog i saker om kollektiv æresrelatert vold mot barn og unge. Innvandrere på utsiden av samfunnet. kapittel 6. s. 159-186. Abstrakt forlag.
Bredal, Anja (2014). Ordinary vs Other violence? Conceptualising Honour Based Violence in Scandinavian Public Policies. Honour killing and violence. Theory, policy and practice. Kapittel 7. s. 135-155. Palgrave Macmillan.
Bredal, Anja (2013). Vold i nære relasjoner : Minoritetskvinner mellom hypersynlighet og usynlighet. Thun, Cecilie Bråten, Beret (Red.), Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Kapittel 5. s. 117-143. Akademika forlag.
Bredal, Anja (2011). Border control to prevent forced marriages: Choosing between protecting women and protecting the nation. Gill, Aisha Anitha, Sundari (Red.), Forced Marriage: Introducing a Social Justice and Human Rights Perspective. kapittel 4. s. 90-111. Zed Books.
Bredal, Anja (2009). Barnevernet og minoritetsjenters opprør. Mellom det generelle og det spesielle. Eide, Kjetil (Red.), Over profesjonelle barrierer : et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Kapittel. Gyldendal Akademisk.
Bredal, Anja (2008). Politiques et stratégies norvégiennes contre les mariages forcés. Migrations Societé. Vol. 20. 10 s.
Bredal, Anja (2006). "Vi er jo en familie". Arrangerte ekteskap, autonomi og fellesskap blant unge norsk-asiater. ISBN: 82-8152-002-7. 329 s. unipax.
Bredal, Anja (2006). Utlendingsloven mot tvangsekteskap om kunnskapsgrunnlaget for menneskerettslige avveininger. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. Vol. 24.
Bredal, Anja (2005). Arranged Marriages as a Multicultural Battlefield. Andersson, Mette Lithman, Yngve Sernhede, Ove (Red.), Youth, Otherness and the Plural City. Modes of Belonging and Social Life. Bokkapittel. Daidalos.
Se alle publikasjoner
Bredal, Anja;Vislie, Camilla (2017). Familierettede tjenester i et flerkulturelt samfunn. Erfaringer fra familievernet og andre hjelpeinstanser. ISBN: 978-82-7894-619-0. 102 s. NOVA.
Lidén, Hilde;Bredal, Anja (2017). Fra særtiltak til ordinær innsats : Følgeevaluering av handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Institutt for samfunnsforskning.
Bredal, Anja;Lidén, Hilde (2015). Hva med 2017? : første delrapport i følgeevalueringen av Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016. ISBN: 978-82-7763-446-3. 121 s. Institutt for samfunnsforskning.
Bredal, Anja;Bråten, Beret;Jesnes, Kristin;Strand, Anne Hege Henden (2015). Et blikk inn i skolen. Minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted. ISBN: 978-82-3240237-3. 144 s. Fafo.
Lidén, Hilde;Bredal, Anja;Hegstad, Eilev (2015). Framgang: Andre delrapport i følgeevalueringen av Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013–2016. ISBN: 978-82-7763-482-1. 159 s. Institutt for samfunnsforskning.
Lidén, Hilde;Bredal, Anja;Pedersen, Axel West;Igesund, Solveig Marie;Staver, Anne (2015). Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket. ISBN: 978-82-7763-463-0. 206 s. Institutt for samfunnsforskning.
Bredal, Anja;Orupabo, Julia (2014). Drammen som introduksjonsarena : En gjennomgang av kommunens introduksjons- og kvalifiseringsarbeid for nyankomne innvandrere. ISBN: 978-82-7763-432-6. 113 s. Institutt for samfunnsforskning.
Bredal, Anja;Wærstad, Tone L. (2014). Gift, men ugift : Om utenomrettslige religiøse vigsler. 126 s. Institutt for samfunnsforskning.
Lidén, Hilde;Bredal, Anja;Reisel, Liza (2014). Transnasjonal oppvekst : Om lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn. ISBN: 978-82-7763-433-3. 261 s. Institutt for samfunnsforskning.
Bredal, Anja (2011). Introduksjon til temaet sosial kontroll, i Trine Lynggard (red) Likestilling og minoritetsungdom i Norden med fokus på sosial kontroll. 9 s. Norsk institutt for kunnskap om kjønn, NIKK.
Se alle publikasjoner
Hydle, Ida;Bredal, Anja (2011). Erfaringer med dialog i tvangsekteskapssaker. ISBN: 978-82-7894-406-6. 126 s. NOVA.
Bredal, Anja (2011). Mellom makt og avmakt : Om unge menn, tvangsekteskap, vold og kontroll. ISBN: 978-82-7763-362-6. 136 s. Institutt for samfunnsforskning.
Bredal, Anja;Orupabo, Julia (2008). Et trygt sted å bo. Og noe mer : Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap. 131 s. Institutt for samfunnsforskning.
Bredal, Anja;Skjerven, Lill Salole (2007). Tvangsekteskapssaker i hjelpeapparatet. Omfang og utfordringer. Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO.
Bredal, Anja (1999). Arrangerte ekteskap og tvangsekteskap i Norden. Nordisk Ministerråd.
Bredal, Anja (2016). Lunsjforum «Barn til salgs? Om barneekteskap og tvangsekteskap i kjølvannet av den pågående krisen i Syria". Seminarserien "Migration: Debating the refugee crisis". Bergen Ressurssenter, IMER, SKOK, Univ i Bergen.
Bredal, Anja (2016). Minoriteter bruker ikke familievernet. Vårt Land.
Bredal, Anja (2016). Han sa alltid at han elsket oss når han slo. Aftenposten.
Bredal, Anja (2016). Flerkoneri går under radaren. Vårt Land.
Bredal, Anja (2016). Har prøvd å bli fri i to år. aftenposten.
Bredal, Anja (2016). Jomfruhinnen finnes. VG : Verdens gang.
Bredal, Anja (2016). Forced Marriage Protection Orders. Program for samling med integreringsrådgivere og minoritetsrådgivere. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
Bredal, Anja (2016). Forberedt kommentar til Anne Phillips' innlegg. Kjønn og kultur i et Europa preget av flyktningkrisen. Institutt for samfunnsforskning.
Bredal, Anja (2016). Barnäktenskap – juridiska förutsättningar i Norge. Kvinnor och barn i rättens gränsland – Barnäktenskap. Voksenåsen kultur- og konferansehotell.
Bredal, Anja (2016). Æresrelatert vold og vold i oppdragelsesøyemed - forskjeller og likheter mht. vold i nære relasjoner blant majoritet og minoritet. Videreutdanning. Flerkulturell fagkompetanse 2, HIOA.
Se alle publikasjoner
Bredal, Anja (2016). Vold i minoritets- og majoritetsfamilier, æresrelatert vold. Flerkulturelt familieliv: dialog og endringsarbeid mot vold i nære relasjoner. RVTS Øst og IMDi indre øst.
Bredal, Anja (2016). Om utvikling av voldsbegrepet og implikasjoner for organiseringen av arbeidet på feltet. Møte med ledere i direktoratene om tiltaksplanen En god barndom varer livet ut. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.
Bredal, Anja (2016). Samlivsvalg og samlivsformer i en transnasjonal verden. Videreutdanning. Flerkulturell fagkompetanse 2, HIOA.
Bredal, Anja (2016). Children of the nation. The construction of belonging in transnational child protection. Parenting and Personhood: Cross-cultural perspectives on family-life, expertise, and risk management. Centre for Parenting Culture Studies.
Bredal, Anja (2016). Children of the nation. The construction of belonging in transnational child protection. Nordic Migration Research Conference. Nordic Migration Research/University of Oslo.
Bredal, Anja (2016). Skilsmisse er ikke tabu i det somaliske miljøet. Aftenposten.
Bredal, Anja (2016). Æreskultur, integrering og samfunnsforskning. Paneldebatt, Eilerts salong. Universitetet i Agder.
Lidén, Hilde;Bredal, Anja (2015). Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket. Lanseringsseminar rapport. Utlendingsdirektoratet.
Bredal, Anja;Pedersen, Axel West (2014). Changing marriage behavoiur among ethnic minorities in Denmark and Norway - enforced by regulation or spontaneous adaptation?. VAM forskningskonferanse. Norges Forskningsråd.
Bredal, Anja;Pedersen, Axel West (2014). Unødvendig 24-års regel. VG : Verdens gang.
Bredal, Anja;Reisel, Liza;Lidén, Hilde (2014). Utenlandsopphold på godt og vondt. VG : Verdens gang.
Bredal, Anja (2014). Historiene du ikke får høre. NRK Ytring.
Bredal, Anja (2014). Utenomrettslige religiøse vigsler. Seminar for saksbehandlere på tros- og livssynsfeltet. Kulturdepartementet.
Bredal, Anja (2014). Transnasjonal oppvekst. Om lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn. Samling for skoleeiere og -ledere. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).
Bredal, Anja (2014). Gift, men ugift. Er religiøse ekteskap et problem?. Rapportlansering. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Bredal, Anja (2014). Barnevern over landegrensene. FoU-lunsj. Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Bredal, Anja (2014). Rett og religion. ISFs sensommertreff. Institutt for samfunnsforskning.
Bredal, Anja;Lidén, Hilde (2014). Mobile childhoods – Transnational socialization strategies among immigrant parents in Norway. Nordic Migration Research (NMR) Conference. NMR.
Bredal, Anja (2014). Samlivsvalg og -former i en transnasjonal verden. Flerkulturell forståelse. Høyskolen i Oslo og Akershus.
Bredal, Anja (2014). An analysis of Scandinavian policies on forced marriages. 'Sexual and reproductive health and rights today and tomorrow'. 20th anniversary conference. International Centre for Reproductive Health (ICRH).
Bredal, Anja (2014). Changing patterns of family migration – comparing Norway and Denmark. Nordic Migration Research (NMR) Conference.
Bredal, Anja (2013). Mannens makt ikke ubetinget. VG : Verdens gang.
Bredal, Anja (2013). Makt og avmakt. Migrasjonsperspektiver på konflikt og overgrep i familien. Oppvekstrapporten 2013. Artikkel 13. s. 256-263.
Aarset, Monica Five;Bredal, Anja (2012). Transnational Migration, Gender and Rights. Sosiologi i dag. Vol. 42.
Hydle, Ida;Bredal, Anja (2011). Dialog i saker om kollektiv æresrelatert vold mot barn og unge. Lossius, Katrine Bakke Munch, Merete Lien, Solfrid Salole, Lill (Red.), Ikke bare tvangsekteskap. Kapittel. s. 187-207.
Bredal, Anja (2011). Mellom makt og avmakt. Om unge menn, tvangsekteskap, vold og kontroll. Lossius, Katrine Bakke Munch, Merete Lien, Solfrid Salole, Lill (Red.), Ikke bare tvangsekteskap. Artikkel. s. 110-115.
Bredal, Anja (2010). Vi vet for lite om religiøse fritak. VG : Verdens gang.
Bredal, Anja (2010). Vold må sees i sammenheng. Dagsavisen.
Bredal, Anja (2009). Motstand nytter. Dagbladet.
Bredal, Anja;Lidén, Hilde (2009). Migrasjonens barn. Hjermann, Reidar Haanes, Knut (Red.), Barn. Kapittel. Universitetsforlaget.
Bredal, Anja (2007). Den "spesielle" volden. Vold mot minoritetsjenter på sidelinjen. Storberget, Knut Bråten, Beret Rømming, Ellen Skjørten, Kristin Aas-Hansen, Astri (Red.), Bjørnen sover. Om vold i familien. Kapittel. Aschehoug & Co.
Bredal, Anja (2007). Ønsketenkning mot tvangsekteskap. Dagbladet.
Bredal, Anja (2006). Krafttak mot tvangsekteskap. Dagsavisen.
Bredal, Anja (2006). Farlig enkelt mot tvang. VG : Verdens gang.
Bredal, Anja (2006). Krafttak mot tvangsekteskap: Egnet og rimelig virkemiddel?. Dagsavisen.
Bredal, Anja (2004). Tvang og frivillighet i arrangerte ekteskap. Dagbladet.
Bredal, Anja (2003). Inngifte og misbruk av forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Bredal, Anja (2003). Offentlig påtale mot tvangsekteskap – signal med bieffekt. Dagbladet.
Bredal, Anja (2002). Sviket mot minoritetsungdommenOm ulike strategier i arbeidet mot tvangsekteskap, med fokus på mekling. Embla.
Bredal, Anja (2002). Presset mot minoritetsjentene. Dagbladet.
Bredal, Anja (2002). Problematisk anklageskrift. Anmeldelse av Unni Wikans bok Generous betrayal: politics of culture in the new Europe 2002. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 900 36 967
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X308