HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Profesjon og ledelse (POL)

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (20) Forskningsrapporter (9) Formidling (54)
Abrahamsen, Bente;Fekjær, Silje Bringsrud (2017). Dedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenter. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 58. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-04-02
Storvik, Aagoth Elise Lossius;Abrahamsen, Bente (2016). Lederutvelgelse blant profesjonsutøvere. Døving, Erik Elstad, Beate Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.), Profesjon og ledelse. Kapittel 14. s. 295-317. Fagbokforlaget.
Abrahamsen, Bente (2016). Er kort profesjonsutdanning ikke nok? Betydningen av innvandrerbakgrunn for utforming av profesjonskarrierer. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 24. doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-02-04
Abrahamsen, Bente (2015). Nurses' choice of clinical field i early career. Journal of Advanced Nursing. Vol. 71. doi: 10.1111/jan.12512
Abrahamsen, Bente;Drange, Ida (2015). Ethnic minority students’ career expectations in prospective professions: navigating between ambitions and discrimination. Sociology. Vol. 49. doi: 10.1177/0038038514542494
Abrahamsen, Bente (2013). Hvorfor har kvinner lavere lønn enn menn? Om preferanser og kjønnsforskjeller i karrierer. Molander, Anders Smeby, Jens Christian (Red.), Profesjonsstudier 2. Kapittel 7. s. 95-106. Universitetsforlaget.
Abrahamsen, Bente;Holte, Kari Anne;Laine, Marjukka (2012). Work-Family Interference: Nurses in Norway and Finland. Professions and Professionalism. Vol. 2.
Abrahamsen, Bente (2010). Deltidsarbeid på retur? : en sammenlikning av tre kull sykepleiere utdannet i 1977, 1992 og 2003. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 27.
Abrahamsen, Bente (2010). Employment Status and Commitment to Work in Professions. Economic and Industrial Democracy. Vol. 31. doi: 10.1177/0143831X09343990
Abrahamsen, Bente (2009). Forskjeller i kvinners arbeidstid - et spørsmål om preferanser?. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 17.
Se alle publikasjoner
Dæhlen, Marianne;Abrahamsen, Bente (2008). Velferdsstatens profesjoner: Mellom altruisme og egennytte : jobbverdier blant framtidige profesjonsutøvere. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 11.
Abrahamsen, Bente (2008). Female professionals'working hours in the welfare state services. Ergonomia IJE&HF. Vol. 29.
Dæhlen, Marianne;Abrahamsen, Bente (2008). Velferdsstatens profesjoner: mellom altruisme og egennytte. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 11.
Abrahamsen, Bente (2008). Profesjoner og karrierer. Molander, Anders Terum, Lars Inge (Red.), Profesjonsstudier. Kapittel 20. s. 333-351. Universitetsforlaget.
Abrahamsen, Bente (2007). Hva motiverer kvinner til å bli sykepleiere?. Alvsvåg, Herdis Førland, Oddvar (Red.), Engasjement og læring. Fagkritiske perspektiver på sykepleie. kapittel 1. s. 27-44. Akribe Forlag.
Abrahamsen, Bente (2004). Career development and masculinities among male nurses. NORA. Nordic Journal of Feminist and Gender Research.
Abrahamsen, Bente;Tveit, Bodil (2004). Rekruttering til sykepleierutdanningen 1975-2000. Abrahamsen, Bente Smeby, Jens-Christian (Red.), Sykepleierstudenten - Rekruttering, studietilfredshet og studieutbytte. kapittel 2. s. 9-26. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Abrahamsen, Bente;Smeby, Jens-Christian (2004). Sykepleierstudenten. Abrahamsen, Bente Smeby, Jens-Christian (Red.), Sykepleierstudenten - Rekruttering, studietilfredshet og studieutbytte. Kapittel 1. s. 1-8. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Abrahamsen, Bente;Tveit, Bodil (2004). Rekruttering til sykepleierutdanningen 1975 - 2000. Abrahamsen, Bente Smeby, Jens-Christian (Red.), Sykepleierstudenten - Rekruttering, studietilfredshet og studieutbytte. kapittel 2. s. 9-26. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Gjerberg, Elisabeth;Abrahamsen, Bente (2002). Maktrelasjoner i helsetjenestens yrkeshierarki. Ellingsæter, Anne Lise Solheim, Jorun (Red.), Den usynlige hånd? Kjønnsmakt og moderne arbeidsliv. Kapittel. s. 291-311. Gyldendal Akademisk.
Abrahamsen, Bente;Hougaard, Peter Forde;Madsen, Aleksander Årnes;Leseth, Anne;Osland, Oddgeir;Zlatanovic, Tatjana (2016). Utdanningsledelse i sykepleierutdanningen. ISBN: 978-82-8364-024-3. 182 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Holden, Steinar;Abrahamsen, Bente;Askildsen, Jan Erik;Berg, Anne Marie;Rolandsen, Hilde;Solbu, Toril;Stokke, Torgeir Aarvaag (2008). NOU 2008:17 Skift og turnus - gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid. ISBN: 978-82-583-0985-4. 148 s. Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning.
Abrahamsen, Bente (2006). Sykepleie eller medisin? Betydningen av jobbverdier og livsstilspreferanser for kvinners yrkesvalg. 26 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Christiansen, Bjørg;Abrahamsen, Bente;Karseth, Berit;Jensen, Karen (2005). Utredning om motivasjon, yrkesutøvelse og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren. 91 s. Pedagogisk forskningsinstitutt.
Abrahamsen, Bente (2005). Female professionals' working hours. 17 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Abrahamsen, Bente (2005). Realisering av arbeidstidspreferanser blant leger og sykepleiere. 25 s. SPS, Høgskolen i Oslo.
Abrahamsen, Bente;Smeby, Jens-Christian (2004). Sykepleierstudenten - Rekruttering, studietilfredshet og studieutbytte. ISBN: 82-579-4339-8. 75 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Abrahamsen, Bente (2002). Heltid eller deltid? Kvinners arbeidstid i kvinnedominerte og mannsdominerte yrker. 86 s. Institutt for samfunnsforskning.
Abrahamsen, Bente (2000). Yrkesinnsats og karriereutvikling : en studie av et utdanningskull hjelpepleiere. ISBN: 82-7763-146-4. 318 s. Institutt for samfunnsforskning.
Abrahamsen, Bente;Fekjær, Silje Bringsrud (2018). Hvorfor jobber sykepleiere mer deltid enn politifolk?. Sykepleien. Vol. 1.
Abrahamsen, Bente (2017). Studieleder i sykepleierutdanningen - den vanskelige lederrollen. Tidsskriftet sykepleien.
Abrahamsen, Bente (2017). Utdanningsledelse i sykepleierutdanningen. Roller, oppgaver og prioriteringer.. NSFs 4. Utdannings- og forskningskonferanse. Norsk Sykepleierforbund.
Storvik, Aagoth Elise Lossius;Abrahamsen, Bente (2017). Gender Gap in Management: The Effect of an Anticipated Glass Ceiling. ISA-konferanse. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Abrahamsen, Bente (2016). Utdanningskvalitet i sykepleierutdanningen. Roller, oppgaver og prioriteringer i utdanningsledelsen.. NordPro. Lunds universitet.
Abrahamsen, Bente (2016). Studielederrollen - en uriaspost?. Sykepleierkongress 2016. Norsk sykepleierforbund.
Abrahamsen, Bente (2015). Eldresektoren - et verdivalg?. Tidsskriftet sykepleien. Vol. 103.
Abrahamsen, Bente;Storvik, Aagoth Elise Lossius (2015). Lederansvar i profesjoner: Betydningen av kjønn og etnisitet. Konferansen Glasstaket: metaforen og mekanismene. NTNU.
Abrahamsen, Bente (2015). Ethnic minorities in bachelor-professions: Why continuing education for a master degree?. 12th Conference of the European Sociological Association 2015. European Sociological Association.
Abrahamsen, Bente (2015). Verdivalg i sykepleietjenesten. Hva påvirker sykepleiere i valg av arbeidsområde?. Fagkonferanse for sykepleiere. Norsk Sykepleierforbund og Avdeling for sykepleie ved HiST.
Se alle publikasjoner
Abrahamsen, Bente (2015). Sykepleiere i eldresektoren - et verdivalg?. SPS-Nyhetsbrev.
Abrahamsen, Bente (2015). Hvilke sykepleiere søker seg til eldresektoren?. På Tvers-konferansen 2015. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Abrahamsen, Bente (2014). Innvandrerdriv - en ressurs i profesjonsarbeidsmarkedet?. NordPro-konferanse. Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Abrahamsen, Bente (2014). Klar for heltid?. Tidsskriftet sykepleien.
Abrahamsen, Bente (2014). På vei mot heltidsyrke. SPS-Nyhetsbrev.
Abrahamsen, Bente (2013). Velger sykepleiere å arbeide deltid?. SPS-konferanse. Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Abrahamsen, Bente;Drange, Ida (2013). Ethnic minority students' career ambitions and career expectations in prospective professsions. European Sociological Association conference. University of Torino, Department of Culture, Politics and So.
Abrahamsen, Bente (2013). Kvinner velger bort høy lønn. Den norske tannlegeforenings tidende.
Abrahamsen, Bente (2013). Kvinner velger bort høy lønn. Sykepleien.
Abrahamsen, Bente (2013). Deltid og heltid like slitsomt for sykepleiere?. Likestillingseminar. Universitetet i Agder.
Abrahamsen, Bente (2012). ikke alltid mer uthvilt av deltid. Dagsavisen.
Abrahamsen, Bente (2012). Deltid lige så hårdt som fuld tid. Fagbladet3F.
Abrahamsen, Bente (2012). Kan preferanser forklare kjønnsforskjeller i lønn?. Konferanse Nordisk profesjonsnettverk. VIA.
Abrahamsen, Bente (2012). Yrke og karriere - et verdivalg?. Seminar. Høgskolen i Oslo go Akershus.
Abrahamsen, Bente (2012). Deltid like slitsomt som heltid. Tidsskriftet sykepleien. Vol. 11.
Abrahamsen, Bente (2012). Gender differences in professional careers. QPC-workshop. Senter for profesjonsstudier.
Abrahamsen, Bente (2012). Gender differences in income. A longitunal study of career preferences, career choices and career outcome in professions. ESA, 7th Interim Meeting. Sociology of Professions.. University of Helsinki, Finland.
Abrahamsen, Bente (2011). Educational qualifications and nurses' choice of early work field. 10th Conference of the European Sociological Assosciation. European Sociological Association.
Abrahamsen, Bente (2011). Nyutdannete sykepleiere går til eldresektoren. Tidsskriftet sykepleien. Vol. 10.
Abrahamsen, Bente (2010). Vil ha full jobb - og tid til familien. Tidsskriftet sykepleien.
Abrahamsen, Bente (2010). Educational qualifications and nurses' early professional career. QPC-workshop. Senter for profesjonsstudier.
Abrahamsen, Bente (2009). Nurses in elderly care: motivation and job satisfaction. 9th Conference of the European Sociological Association. European Sociological Association.
Abrahamsen, Bente (2009). Preferanser og arbeidstid blant sykepleiere. Frivillig og ufrivillig deltidsarbeid. Spekter, deltidsutvalget.
Abrahamsen, Bente (2009). Er de som arbeider flest timer også de mest engasjerte og lojale?. Avslutningsseminar for prosjektet Velferdsstatens yrker - motivasjon, kvalifisering og karrierer. Senter for profesjonsstudier, HiO.
Abrahamsen, Bente (2008). Professional's employment status and commitment to work. 5th Interim Conference, ISA. Senter for profesjonsstudier, HiO.
Abrahamsen, Bente (2008). Between alltruism and self-interest. Europeisk sosiologkonferense (ESA). Europisk sosologforening.
Abrahamsen, Bente (2008). Kvinners karrieremønster - et spørsmål om preferanser?. Boklansering. Senter for profesjonsstudier, HiO.
Østby, Bjørn Arild;Abrahamsen, Bente (2007). Hardt yrke i myk sektor. Sykepleien 02/2007.
Fonn, Marit;Abrahamsen, Bente (2007). Over gjennomsnittet aktive. Sykepleien 18/07.
Abrahamsen, Bente (2007). Ikke mer opptatt av lønn enn andre. Aftenposten.
Josephson, Malin;Holte, Kari Anne;Abrahamsen, Bente;Laine, Marjukka (2007). Older nurses and working hours. A study of registered nurses in Sweden, Finland and Norway. The 7th ICOH International Conference on Health Care Worker Health. ICOH International Commission on Occupational Health.
Abrahamsen, Bente (2007). Combination pressure in the Nordic Nursing profession. The 8th European Sociological Association Conference. European Sociological Association.
Gjesvik, Anders;Abrahamsen, Bente (2006). Den første jobben. Dagens Næringsliv.
Andreassen Hagir, Lise;Abrahamsen, Bente (2006). Usikre journaliststudenter. Journalen.
Abrahamsen, Bente (2006). Realisering av arbeidstidspreferanser i helsesektoren. NFR-konferansen Arbeid, integrering og velferd. Norges forskningsråd.
Abrahamsen, Bente (2006). Nursing or medicine? Female students' motivation and choice of occupation. Nordic Sociological Congress. University of Turku.
Abrahamsen, Bente (2006). Female professionals' labour market participation. European Sociological Association 4.th Interim Workshop. University of Bremen.
Abrahamsen, Bente (2006). Høgskolenes profesjonsutdanninger: Rekruttering og motivasjon. Seminar om rekruttering til høyere utdanning. Senter for profesjonsstudier.
Abrahamsen, Bente;Høst, Håkon (2005). Deltid rekrutterer til pleieyrkene. Høgskolen i Oslo.
Abrahamsen, Bente (2005). Utdanner seg til deltid. Aftenposten.
Abrahamsen, Bente (2005). Velferdsstatens yrker - rekruttering, motivasjon og yrkeskarrierer. Presentasjon av SPS. Sosial- og helsedirektoratet.
Abrahamsen, Bente (2004). Development of lifestyle preferences in professional training. The CSP Conference in Professionalism, Trust and Competence. Senter for profesjonsstudier, HiO.
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 53 64
Telefon (mobil): +47 930 35 106
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T415