meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (15) Forskningsrapporter (13) Formidling (52)
Falleth, Eva;Nordahl, Berit Irene (2017). The Planning system and practice in Norway. Kristjánsdóttir, Sigrídur (Red.), Urban Planning and Environment. Nordic Experiences of Sustainable Planning. Policy and Pract. Chapter 6. s. 87-104. Routledge.
Nordahl, Berit Irene;Eika, Anders (2017). The mixed blessing of multiple landownership. in Land Ownership and Land Use Development (eds Hepper,e Dixon-Gough, Kalbro, Mansberger and Meyer-Check.) ISBN: 978-3-7281-3804-0 European Academy of Land Use and Development (EALD). ISBN: 978-3-7281-3804-0. 14 s. Hochschulverlag AG and der ETH Zürich.
Nordahl, Berit Irene (2015). Kommunenes styringsmuligheter og økonomiske drivere i kompakt byutvikling. Hofstad, Hege Saglie, Inger-Lise Hanssen, Gro Sandkjær (Red.), Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer. Kapittel 5. s. 61-70. Universitetsforlaget.
Nordahl, Berit Irene (2014). Convergences and discrepancies between the policy of inclusionary housing and Norway's liberal housing and planning policy: An institutional perspective. Journal of Housing and the Built Environment. Vol. 29. doi: 10.1007/s10901-013-9357-2
Hofstad, Hege;Hanssen, Gro Sandkjær;Saglie, Inger-Lise;Nordahl, Berit Irene;Schmidt, Lene (2013). Compact cities in Norway: Political Rationalities and Governmental Technologies. Hanssen, Gro Sandkjær Hofstad, Hege (Red.), Compact City Policies in England, Denmark, the Netherlands and Norway. 5.
Nordahl, Berit Irene (2012). Planlegging og marked - arelplanlegging som arena for dialog og forhandling. Utfordringer for norsk planlegging - kunnskap, bærekraft, demokrati. 9. s. 167-186. Cappelen Damm Akademisk.
Nordahl, Berit Irene (2012). Boligforsyning som eiendomsutvikling. Nordahl, Berit Irene (Red.), Boligmarked og boligpolitikk. kapittel 6. s. 117-139. Akademika forlag.
Nordahl, Berit Irene (2012). Kommunens rolle i boligforsyningen – perspektiver og praksis. Nordahl, Berit Irene (Red.), Boligmarked og boligpolitikk. Kapittel 5. s. 93-116. Akademika forlag.
Nordahl, Berit Irene (2012). Boligpolitikken og markedet. Nordahl, Berit Irene (Red.), Boligmarked og boligpolitikk. 1. s. 21-37. Akademika forlag.
Nordahl, Berit Irene (2012). Boligmarked og boligpolitikk. ISBN: 978-82-321-0036-1. 320 s. Akademika forlag.
Se alle publikasjoner
Harvold, Kjell;Nordahl, Berit Irene (2012). Planning in Rurbania: rural policy and the planning system in Norway. Town planning review. Vol. 83.
Falleth, Eva;Nordahl, Berit Irene (2011). The planning system and pratice in Norway: a change from hiearchical autocracy towards market governance. Land Management for Urban Dynmaics. Innovative methods and pratices in a changing Europe. 2.9. s. 167-178. Maggioli Editore.
Falleth, Eva;Nordahl, Berit Irene (2011). Governing the market through cooperation. actions and actors in urban development policy in Norway. Land Management for Urban Dynmaics. Innovative methods and pratices in a changing Europe. 3.7. s. 359-372. Maggioli Editore.
Barlindhaug, Rolf;Nordahl, Berit Irene (2005). Fra feltutbygging til transformasjon - markedsstyrt boligbygging i Oslo-regionen. Barlindhaug, Rolf (Red.), Storbyens boligmarked - drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Kapittel 7. s. 195-232. Spartacus.
Barlindhaug, Rolf;Holm, Arne;Nordahl, Berit Irene;Renå, Helge (2014). Boligbygging i storbyene – virkemidler og handlingsrom. ISBN: 978-82-8309-022-2. 172 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Barlindhaug, Rolf;Holm, Arne;Holth, Fredrik;Nordahl, Berit Irene (2012). Boligbygging med sosial profil Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken. ISBN: 978-82-7071-963-1. 150 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Barlindhaug, Rolf;Børrud, Elin;Langset, Bjørg;Nordahl, Berit Irene (2012). Nye boliger i storbyene. Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys?. ISBN: 978-82-7071-967-9. 193 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Nordahl, Berit Irene;Barlindhaug, Rolf;Havnen, Eli;Skogstad Aamo, Alv;Nørve, Siri (2011). Utbyggerstyrt byutvikling 2011:21. ISBN: 978-82-7071-901-3. 180 s. NIBR.
Barlindhaug, Rolf;Nordahl, Berit Irene (2011). Boligbyggingens prisrespons - For mange hensyn eller for lite tilrettelegging?. ISBN: 978-82-7071-913-6. 150 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Barlindhaug, Rolf;Nordahl, Berit Irene;Astrup, Kim Christian (2009). Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere?. ISBN: 978-82-7071-774-3. 150 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR).
Nordahl, Berit Irene;Harvold, Kjell Arve;Skogheim, Ragnhild (2009). Forhandlingsbasert byutvikling – Evaluering av Oslo kommunes arbeid med å utvikle Ensjø fra bilby til boligby. ISBN: 978-82-7071-797-2. 127 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Nordahl, Berit Irene;Harvold, Kjell-Arve;Solheim, Ragnhild (2009). Forhandlingsbasert byutviklingEvaluering av Oslo kommunes arbeid med å utvikle Ensjø fra bilby til boligby. ISBN: 978-82-7071-797-2. 160 s. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).
Nordahl, Berit Irene;Barlindhaug, Rolf;Ekne Ruud, Marit (2008). Markedsbasert utbyggingspolitikk. ISBN: 978-82-7071-704-0. 180 s. Norsk Institutt for by og regionforskning (NIBR).
Se alle publikasjoner
Nordahl, Berit Irene;Barlindhaug, Rolf;Ruud, Marit Ekne (2008). Markedsbasert utbyggingspolitikk – Møte mellom kommune og utbygger i pressområder. ISBN: 978-82-7071-704-0. 174 s. NIBR/SINTEF Byggforsk/NOVA.
Nordahl, Berit;Sverdrup, Sissel;Hansen, Geir Karsten;Saglie, Inger-Lise (2005). Evaluering av byggesaksreformen - på vei til bedre bygg?. ISBN: 82-12-02179-3. 50 s. Norges Forskningsråd.
Nordahl, Berit Irene (2000). Deciding on development. 400 s. Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU).
Barlindhaug, Rolf;Nordahl, Berit Irene (2017). Price setting behaviour of developers in urban residential regeneration projects. Bolig og Urbanforskning - konferanse. SVA Senter for velferd og arbeidslivsforskning.
Nordahl, Berit Irene;Barlindhaug, Rolf (2017). Bytransformasjon og boligbygging. PLAN.
Barlindhaug, Rolf;Nordahl, Berit Irene (2016). Price setting behavior of developers in urban residential regeneration projects.. ENHR (European Network for Housing Research), Belfast, June 2016: WG for Housing Finace.. ENHR (European Network for Housing Research).
Nordahl, Berit Irene (2016). Comments from Norway - seminar on international perspectives on housing policy:. Seminar on international perspectives on housing policy. Husbanken.
Nordahl, Berit Irene (2016). Har planlovgivningen et ubenyttet potensiale norske kommuner ikke benytter? Tar kommunene førersetet? Boligsosiale utfordringer i møte med storbyens utfordringer.. Programsamling, Husbankens kommuneprogram, storbyene.. Husbanken.
Nordahl, Berit Irene (2016). Hvordan skape bomangfold og levende sentrum – sett fra forskerens ståsted. Bolyst-seminar. Elverum, Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommuner.
Havel, Barbara Malgozata;Nordahl, Berit Irene (2016). Land value increment to finance the infrastructure works in cities? Comparison of approach and instruments used in Norway and Poland.. EALD (European Academy of Land Development),. Univerza Ljublani,.
Nordahl, Berit Irene;Falleth, Eva (2016). Institutions for more dense land use in cities: Accommodating urban growth policy shifts in Perth, WA and Oslo, Norway.. ENHR (European Network for Housing Research). ENHR.
Nordahl, Berit Irene (2015). Byggegrunn i pressområder - har kommunene noen rolle?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. Vol. 6.
Nordahl, Berit Irene (2015). Supplying houses through urban brownfields: making markets work. Seminar. Curtin University v. Muammer Wali.
Se alle publikasjoner
Nordahl, Berit Irene (2015). Kommunens boligpolitiske virkemidler og handlingsrom. Fagkonferanse. Fredrikstad kommune v. Aune.
Nordahl, Berit Irene (2015). Veiproblematikk i forbindelse med transformasjon av byområder. Utvidet styremøte. Opplysningskontoret for veitrafikk.
Nordahl, Berit Irene;Eika, Anders (2015). The (mixed) blessing og multiple landownership. Forskerkonferanse. European Network of Housing Research (ENHR).
Nordahl, Berit Irene (2014). Local authorities’ engagement in supplying land for new houses. Forskerkonferanse. European Network for Housing Research.
Nordahl, Berit Irene (2014). Hvordan er dialogen mellom kommune og bransjen?. Konferanse. Estate Media/Kluge Advokat.
Nordahl, Berit Irene (2014). Aktive kommuner for økt boligbygging. Hva må til?. Konferanse. Norges Boligbyggelags Landsråd.
Nordahl, Berit Irene (2014). Bomiljø i spenningsfeltet mellom marked og politikk. KOnferanse. Norges Forskningsråd.
Nordahl, Berit Irene (2014). Boligpolitikk – en oversikt over handlingsrom og praksis. Fagkonferanse. KOMPAS forum.
Nordahl, Berit Irene (2014). Statlig og kommunal boligpolitikk – fra umulig prosjekt til søken etter nye veier og nye virkemidler. Konferanse. Kommunale Boligadministrasjoners landsråd.
Nordahl, Berit Irene (2014). Bytransformasjon i randsonen av sentrum: utfordring, metoder og modeller. Konferanse. Drammen kommune, Husbanken og NMBU.
Nordahl, Berit Irene (2014). Statlig og kommunal boligpolitikk – er det blitt et umulig politisk prosjekt? Historikk og mulige fremtider. 1. Husbanken, Frokostseminar, 13. februar 2014. Husbanken.
Nordahl, Berit Irene (2013). Bostadpolitik i Norden. Yle Radio 1.
Nordahl, Berit Irene (2013). NRK Hordaland. Bergen.
Nordahl, Berit Irene (2013). Gjensyn med bomiljøforskningen. Anmeldelse av Tjora, A., Henriksen, IM., Fjærli, T., og Grønning, I. : Sammen i byen: en sosiologisk analyse av urbane naboskap, nærmiljø og boligens betydnin. Tapir Akademiske forlag 2012, Trondheim. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.
Nordahl, Berit Irene (2013). Skal markedet eller staten styre boligmarkedet? Paneldeltaker i debatt om boligpolitikk. Bebatt om boligpolitikk.. Norske Eiendomsmekler Forbund.
Nordahl, Berit Irene (2013). Boligproduksjon og boligprodusenter. Bolig og Byplanforeningens 100 års markering.
Nordahl, Berit Irene (2013). An institutional perspective on Policy of Inclusionary Housing. International Conference: Land and Policies for Social and Affordable Housing in Europe.
Nordahl, Berit Irene (2013). Land for Housing in fast growing urban areas: the relative impact of market-led versus government-led approaches for housing production. ENHR2013: Overcoming the Crises, Integrating the Urban Environment.. European Network for Housing Research.
Nordahl, Berit Irene (2013). Nye boliger i sentrum: Boligkjøpernes preferanser, utbygernes tilbud og urbanistenes hodepine. Fakonferanse. Norsk Sentrumsutvikling.
Nordahl, Berit Irene (2013). Land for Housing in Fast Growing Areas. The Relative Impact og Market-led versus Governement-led Approaches for Housing Production. European Network for Housing Research. Universitat Rovira i Virgili.
Nordahl, Berit Irene (2013). Suburbs – transformation and development. Nordisk Samarbeid for Bolig og Byforskning (NSBB) Roskilde september 2013. Staten Byggeforskningsinstitutt og Sydjysk Universitet.
Nordahl, Berit Irene (2012). Planlegging og marked: forhandlinger om byutvikling. Boklansering. Cappelen Damm Høgskoleforlaget.
Nordahl, Berit Irene (2012). Local Level Policies for Market Housing: A Four Act Policy Evolvement Story. ENHR. NOVA.
Nordahl, Berit Irene (2012). The Impact of Land Policies and Planning on Housing Supply: A Micro Perspective on House Building Cost in Fast Growing Areas. ENHR 2012. NOVA.
Nordahl, Berit Irene (2012). Mikroperspektiv på boligbyggingens tilbudsrespons. Kart og Plan. Vol. 2.
Nordahl, Berit Irene (2012). Utbyggerstyrt byutvikling?. Faglig seminar med utbyggere, politikere og kommuneadministrasjonen. Trondheim kommune, Byplanavd..
Nordahl, Berit Irene (2012). Utbyggerstyrt byutvikling?. Internseminar, Trondheim kommune administrasjon. Trondheim kommune, Byplan.
Nordahl, Berit Irene (2012). Utbyggerstyrt byutvikling?. Rådhuset - byrådsavdelingen. Byrådsavdeling for byutvikling, Oslo kommune.
Nordahl, Berit Irene (2012). Kommunen som plan- og reguleringsmyndighet: muligheter for å påvirke bokostnader og økt tilfang på kommunale boliger. Konferanse. Husbanken.
Nordahl, Berit Irene (2012). Boligsosiale utfordringer i kommunal planlegging. Husbankens samling, BOSO. Husbanken, Region Øst.
Nordahl, Berit Irene (2012). Boligbyggingens prisrespons: for mange hensyn eller for lite tilrettelegging?. Boligøkonomisk nettverk. Prognosesenteret.
Nordahl, Berit Irene (2012). "Utbyggerstyrt byutvikling". Oslo Kommunes Frokostmøte. Oslo Kommune, byrådsavdeling for byutvikling.
Nordahl, Berit Irene (2012). "Boligsosiale utfordringer i kommunal planlegging". Frokost møte. Husbanken region Øst.
Nordahl, Berit Irene (2012). "Hva skjer med boligutviklingen og boligmarkedet". Drammens konferansen. Husbanken, Insam, Papibredden og UMB.
Falleth, Eva;Nordahl, Berit Irene (2012). Korleis skal me byggja landet?. Dag og Tid.
Nordahl, Berit Irene (2011). Privat planlegging. Frokostmøte. Naturviterene.
Falleth, Eva;Nordahl, Berit (2011). Why Wasteland in Core Urban Areas. Virtual Cities and Territories 7th Conferense. University of Lisbon.
Nordahl, Berit Irene (2011). Supply of Land for Housing: Policy Change, and the Roles of the market and Institutions. ENHR Conference. European Network for Housing Research.
Nordahl, Berit Irene (2011). Kommunens ny rolle der private planlegger, eier grunnen og skaffe kapitalen. Frokostmøte arealbruk.
Nordahl, Berit Irene;Barlindhaug, Rolf (2010). affordability through improved urban planning practises - models, successes and pitfalls. ENHR.
Falleth, Eva Irene;Nordahl, Berit Irene (2010). Governing with the market. The Oslo example. COST conference.
Falleth, Eva;Nordahl, Berit Irene (2010). The Norwegian Planning System and its pratice. COST conference.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 53 06
Besøksadresse: Holbergs gate 1, Oslo, HG444