HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (16) Fagbøker⁄lærebøker (2) Forskningsrapporter (7) Formidling (64)
Ulvik, Oddbjørg Skjær;Øien, Ingvil;Olsen, Bennedichte C. R. (2014). Barns hjem som utgangspunkt for deltakelse. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.), Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. Kapittel 5. s. 100-126. Universitetsforlaget.
Fallang, Bjørg;Øien, Ingvil;Olsen, Bennedichte C. R. (2014). Skoleliv. Gulbrandsen, Liv Mette (Red.), Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis - en utforskende tilnærming. 6. s. 127-155. Universitetsforlaget.
Olsen, Bennedichte C. R. (2011). Støtte fra sine egne. Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner. Fontene forskning.
Olsen, Bennedichte C. R. (2011). Språklige og kulturelle barrierer i møtet mellom helsearbeidere og kvinner med minoritetsbakgrunn. Bø, Bente Puntervold (Red.), Multikulturell Teori og Flerkulturelle Praksiser. 4. s. 115-138. Abstrakt forlag.
Olsen, Bennedichte C. R. (2009). Om å vite best - sammen. Brukermedvirkning i helse-og sosialsektoren. Stamsø, Mary Ann (Red.), Velferdsstaten i endring. 2. utgave. kapittel 5. s. 144-176. Gyldendal Akademisk.
Olsen, Bennedichte C. R.;Prytz, Knut (2009). Funksjonshemmedes organisasjoner – fra likestillingskamp til likemannsarbeid?. Enjolras, Bernard Waldahl, Ragnhild Holmen (Red.), Frivillige organisasjoner og offentlig politikk. s. 221-243. Novus Forlag.
Olsen, Bennedichte C. R.;Bø, Bente Puntervold (2008). kapittel 1. Utfordrende foreldreskap. Olsen, Bennedichte C. R. (Red.), Utfordrende foreldreskap - under ulike livsbetingelser og tradisjoner. kapittel 1. s. 13-26. Gyldendal Akademisk.
Olsen, Bennedichte C. R. (2008). Følelser i bevegelse. Hverdagens utfordringer når en blir foreldre til et barn med en alvorlig funksjonsnedsettelse. Bø, Bente Puntervold Olsen, Bennedichte C. R. (Red.), Utfordrende foreldreskap - under ulike livsbetingelser og tradisjoner. kapittel 10. s. 194-213. Gyldendal Akademisk.
Bø, Bente Puntervold;Olsen, Bennedichte C. R. (2008). Utfordrende foreldreskap - under ulike livsbetingelser og tradisjoner. ISBN: 978-82-05-38995-3. 276 s. Gyldendal Akademisk.
Olsen, Bennedichte C. R. (2008). Utfordrende foreldreskap - under ulike livsbetingelser og tradisjoner. ISBN: 978-82-05-38995-3. 276 s. Gyldendal Akademisk.
Se alle publikasjoner
Olsen, Bennedichte C. R.;Markussen, Marith;Tschudi-Madsen, Christine (2007). Kvinner.Kropp.Kropp Utfordringer knytta til praktisering av lov om forbud mot kjønnslemlestelse. Tidsskrift for velferdsforskning.
Seim, Sissel;Olsen, Bennedichte C. R.;Markussen, Marith (2006). The State and the Voluntary Sector in Norway: New Relations - new challenges. Matthies, Aila-Leena (Red.), Nordic civic society organisations and the future of welfare services. A model for Europe?. Kapittel 6.4. s. 211-232.
Olsen, Bennedichte C. R. (2005). Om å vite best...sammen - brukermedvirkning i helse- og sosialsektoren. Stamsø, M (Red.), Velferdsstaten i endring. kapittel 5. Gyldendal Akademisk.
Olsen, Bennedichte C. R. (2005). Familien og det sivile samfunn - sentrale velferdsarenaer. Stamsø, M (Red.), Velferdsstaten i endring. kapiitel 10. Gyldendal Akademisk.
Olsen, Bennedichte C. R. (2004). Avlastning - et tilbud med mange fasetter. Askheim, Ole Petter Andersen, Torhild Eriksen, John (Red.), Sosial tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. kapittel 5. s. 61-73. Gyldendal Akademisk.
Sorensen, D.R.;Read, T.A.;Porwol, T.;Olsen, Bennedichte C. Rappana;Timpl, R.;Sasaki, T.;Iversen, Per Ole;Benestad, Haakon Breien;Sim, K.L.;Bjerkvig, R. (2002). Endostatin reduces vascularization, blood flow, and growth in a rat gliosarcoma. Neuro-Oncology. Vol. 4.
Bunkholdt, Vigdis;Olsen, Bennedichte C. Rappana (1997). Barnevern, mangfold og mening. -1 s. Tano, Oslo.
Olsen, Bennedichte C. Rappana;Bunkholdt, Vigdis (1997). Barnevernet - mangfold og mening. Festskrift til Gerd Hagen. -1 s. Tano. Aschehoug. Oslo.
Olsen, Bennedichte C. R. (2009). Likemannsarbeidet i funksjonshemmedes organisasjoner. Utforminger og utfordringer. ISBN: 978-82-579-4717-0. 72 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Olsen, Bennedichte C. R.;Prytz, Knut (2007). Fra likestillingskamp til likemannsarbeid? En kartlegging av funksjonshemmedes organisasjoner. ISBN: 978-82-8081-095-3. 85 s. Sosial- og helsedirektoratet.
Olsen, Bennedichte C. R.;Markussen, Marith (2006). Håpets Dør - en vurdering av institusjonens arbeidsterapi. ISBN: 82-579-4550-1. 60 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Olsen, Bennedichte C. R. (2005). Helsestasjonen – en flerkulturell møteplass. ISBN: 82-579-4412-2. 102 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Olsen, Bennedichte C. R. (2005). Å være i samme båt. 50 s. Sosial- og helsedirektoratet.
Olsen, Bennedichte C. R.;Markussen, Marith Kristin;Tschudi-Madsen, Christine (2005). Helsestasjonen - en flerkulturell møteplass. ISBN: 82-579-4412-2. 90 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Olsen, Bennedichte C. R. (2004). Likemann i sykehus. ISBN: 82-996883-0-2. 51 s. Norsk Revmatikerforbund.
Olsen, Bennedichte C. R. (2015). Å møte mennesker i krise. Fokus på besøket. Motivasjon og inspirasjon. Likemannssamling. NORILCO.
Olsen, Bennedichte C. R. (2015). Den gode samtalen. Fagmøte. Endometrioseforeningen.
Olsen, Bennedichte C. R. (2015). Hvordan nyttiggjøre seg egenbaserte erfaringer til mennesker som stammer?. Seminar. NIFS. Norsk interesseforening for stamme.
Olsen, Bennedichte C. R. (2015). Likemannsrelasjonen - et mellomvære som bygger på likeverd. konferanse. LNT. Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte.
Olsen, Bennedichte C. R.;Sønsterud, Hilda (2015). Stuttering impact. Emotional reactions among adults forty five plus.. 8th World Congress on Fluency Disorders. IFA. International Fluency Association.
Olsen, Bennedichte C. R. (2014). Besøkeren i fokus. Motivasjon og inspirasjon. Organisasjonsseminar. NORILCO.
Olsen, Bennedichte C. R. (2014). Den andre i fokus. motivasjonsarbeid for likemenn. NOFUS.
Olsen, Bennedichte C. R. (2014). Likemannskompetanse. Hva gjør den enkelte til en god likeperson?. Likepersonseminar. Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte.
Olsen, Bennedichte C. R. (2014). Forskningsprosjektet om likepersonstjenesten ved Vardesenteret på Radiumhospitalet. En faglig kommentar. Likepersonseminar. Kreftforeningen.
Olsen, Bennedichte C. R. (2014). Støtte fra sine egne. Om å ta vare på seg selv. Organisasjonsseminar. ADHD Norge.
Se alle publikasjoner
Olsen, Bennedichte C. R.;Albrigtsen, Are (2014). Et langt liv med stamming. Nordisk logopedikonferanse. Svenska logopedforbundet.
Olsen, Bennedichte C. R. (2013). Likemannsarbeidet - et mulighetsrom med utfordringer. Likemannssamling. Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte.
Olsen, Bennedichte C. R. (2013). Likemannsarbeidet: Hva forventes av den enkelte?. Leder- og likemannssamling. NORILCO.
Olsen, Bennedichte C. R. (2013). Fleksibilitetstalentet og "det tredje øyet". Samling for ledere, likemenn og frivillige. Brystkreftforeningen.
Olsen, Bennedichte C. R. (2013). Foreldrekraft som et viktig element i likemannsarbeidet. Likemannssamling. Leverforeningen.
Olsen, Bennedichte C. R. (2013). Hva er viktig med likemannsarbeid?. Likemannssamling. Munn- og halskreftforeningen.
Olsen, Bennedichte C. R. (2013). Likemannsarbeidet: et mulighetsrom for kvinner med endometriose. Likemannssamling. Endometriose Norge.
Olsen, Bennedichte C. R. (2013). Støtte uten omveier - Likemannsarbeidets sentrale ingrediens. Stormøte for frivillige. Brystkreftforeningen.
Olsen, Bennedichte C. R. (2013). Frivillig engasjement i funksjonshemmedes organisasjoner. Medlemskonferanse. Brystkreftforeningen.
Olsen, Bennedichte C. R. (2013). Samtaler med foreldre som kilde til kunnskap. Avsluttende fagkonferanse for prosjektet "Snakk med oss". Prosjektet Snakk med oss, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Landsverk, Johanne;Schøn, Eldbjørg;Berg, Vera;Olsen, Bennedichte C. R. (2012). Toppane styrer: rektorar som vil fusjonere, kan vere vanskelege å stoppe.Tilsette har lite dei skulle ha sagt. Forskerforum. Vol. 44.
Olsen, Bennedichte C. R. (2011). Hvordan motivere foreldre til likemannsarbeid?. Medlemssamling. NFBE.
Olsen, Bennedichte C. R. (2011). Hva vet vi om likemannsarbeidets betydning?. Medlemssamling. Leverforeningen.
Olsen, Bennedichte C. R. (2011). Mestring: Det meningsfulle og det håndterbare. Likemannsseminar. Landsforeningen for nyresyke og transplanterte.
Olsen, Bennedichte C. R. (2011). Hva få til den gode samtalen?. Likemannsseminar. Gynkreftforeningen.
Olsen, Bennedichte C. R. (2011). Hvordan gjøre nytte av hverandres erfaringer?. Likemannsseminar. Gynkreftforeningen.
Olsen, Bennedichte C. R. (2011). Støtte fra sine egne. Fokus på besøkstjenesten. Organisasjonsseminar. NORILCO.
Olsen, Bennedichte C. R. (2010). Hvorfor er likemannsarbeidet viktig. Kunnskapsstatus. Organisasjonskonferanse. Hjernesvulstforeningen.
Olsen, Bennedichte C. R. (2010). Likemannsarbeidet. Viktig for funksjonshemmede. Hjertebladet.
Olsen, Bennedichte C. R. (2010). Hvordan komme i gang? Hvordan motivere?. Styreseminar. TMD-foreningen.
Olsen, Bennedichte C. R. (2010). Likemannsarbeidet. Kunnskapsstatus. Likemannsseminar. Brystkreftforeningen.
Olsen, Bennedichte C. R. (2010). Hva bør vektlegges i det gode likemannsarbeidet?. Likemannsseminar. Turnerforeningen.
Olsen, Bennedichte C. R. (2010). Likemannsarbeidet i funksjonshemmedes organisasjoner. Organisasjonskonferanse. Kreftforeningen.
Olsen, Bennedichte C. R. (2010). Brukeren i fokus. Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner. Organisasjonskonferanse. Kreftforeningen.
Olsen, Bennedichte C. R. (2010). Bagatelliserer motstanden. Aftenposten.
Breidlid, Anders;Audunson, Ragnar Andreas;Olsen, Bennedichte C. R. (2010). Marked fremfor kvalitet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Vol. 151.
Olsen, Bennedichte C. R. (2008). Bør Valla legge Vallasaka bak seg?. Klassekampen.
Olsen, Bennedichte C. R. (2008). Likemannsarbeid og mestring. Seminar for likemenn. LNT.
Olsen, Bennedichte C. R. (2008). Besøkstjenesten. En viktig del av likemannsarbeidet. Konferanse for tillitsvalgte. Landsforeningen for nyresyke og transplanterte.
Bø, Bente Puntervold;Olsen, Bennedichte C. R. (2008). Utfordrende foreldreskap - en innledning. Bø, Bente Puntervold Olsen, Bennedichte C. R. (Red.), Utfordrende foreldreskap - under ulike livsbetingelser og tradisjoner. innlednning. s. 13-27. Gyldendal Akademisk.
Olsen, Bennedichte C. R. (2007). En anmeldelse av boken "Nytta ock forderv. Socialt arbete i kritisk belysning" av Verner Denvall og Bo Vinnerljung (red). Socialvetenskaplig tidskrift. Vol. 14.
Olsen, Bennedichte C. R. (2007). Omskjæring av kvinner. Virker loven om forbud mot kjønnslemlestelse. Dagsrevyen, NRK1.
Olsen, Bennedichte C. R. (2007). Motivasjon til å jobbe videre når det butter i mot i organisasjonen. Seminar. Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte.
Olsen, Bennedichte C. R. (2007). Mestring og mening. Om likemannsarbeidets sentrale sider. Introduksjon til nye. Seminar. seminar.
Olsen, Bennedichte C. R. (2007). "Om å stå han av i motvind." Om å arbeide i organisasjoner som sliter. seminar. Trafikk. og Ulykkesskaddes forening (TULF).
Olsen, Bennedichte C. R. (2007). Nytter det med arbeidsterapi for rusmisbrukere? Presentasjon av rapporten fra Håpets Dør. Fagpresentasjon for Helse Øst,. Helse Øst.
Olsen, Bennedichte C. R. (2006). Besøkstjeneste som likemannsarbeid. Hva vet vi om likemannsarbeidets betydning?. seminar. Landsforenigen for lungesyke og transplanterte.
Olsen, Bennedichte C. R. (2006). Egenbasert erfaring og brukerkompetanse: To sider av samme sak?. Brukerkonferanse. Helse Nordmøre og Romsdal Helseforetak.
Olsen, Bennedichte C. R. (2006). Brukerkompetanse i sykehus. Brukerkonferanse. Helse Nordmøre og Romsdal Helseforetak.
Olsen, Bennedichte C. R. (2006). Likemannsarbeid - viktig også for mennesker med parkinson!. Jubileumsseminar. Norges Parkinsonsforening.
Olsen, Bennedichte C. R. (2006). Likemannsarbeidet i LNT: Et tilbakeblikk. Representantskapsmøte. Landsforeningen for Nyresyke og Transplanterte.
Olsen, Bennedichte C. R. (2006). Funksjonshemmede og arbeidslivet. Seminar. Norsk Revmatikerforbund.
Olsen, Bennedichte C. R. (2006). Likemannsarbeid for foreldre til barn med autisme. Seminar for foreldre til barn med autisme. Norsk Autismeforening, avd. Vestfold.
Olsen, Bennedichte C. R. (2005). The Wear and Tear in Everyday Life …- The experience of care by parents of children with cerebral palsy. Conference, Nordic Network for Disability Research. Nordic Network for Disability Research.
Olsen, Bennedichte C. R. (2005). Population ageing and the public purse: A critical assessment of Francis G. Castles’ new book: The future of the welfare state: Crisis myths and crisis realities (Oxford 2004). Joint summer seminar by NOVA, FAFO and Sosialforsk.
Olsen, Bennedichte C. R. (2004). Peer Work - Perspectives and Possibilities. Rehabilitation International.
Olsen, Bennedichte C. R. (2004). Med barnet i hverdagen. Omsorgserfsringer til foreldre til barn med cerebral parese. Fagseminar. Cerebral Parese foreningen.
Olsen, Bennedichte C. R. (2004). Pasientenes egenbaserte erfaringer - hvordan ta dem i bruk på en god måte?. Fagkonferanse,. Lærings- og mestringssenteret i Levanger.
Olsen, Bennedichte C. R. (2004). Likemannsarbeid og attføring Resultater fra en kartlegging i regi av Norsk Revmatikerforbund. Fagkonferanse for Norsk Revmatikerforbund. Norsk Revmatikerforbubd.
Olsen, Bennedichte C. R. (2004). Bilder av barnet Speaking dignity into existence. 1. nasjonale konferanse om forskning om funksjonshemmede. Høgskolen i Lillehammer.
Olsen, Bennedichte C. R. (2004). Når ting står på spill Om å synliggjøre seg og sitt og sin faggruppe. Fagforeningssamling. Fellesorganisasjonen for sosionomer og barnevernsarbeidere ..
Olsen, Bennedichte C. R. (2004). Likemannsarbeid for mennesker med revmatiske plager. likemannssamling. Norsk Revamtikeforbund.
Olsen, Bennedichte C. R. (2004). Besøkstjeneste for pasienter med nyresykdommer - fokus på etiske utfordringer. Besøkstjenestekurs. Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte.
Olsen, Bennedichte C. R. (2004). Hvordan få til en videre utvikling av likemannsarbeidet for trafikkskadde?. Likemannsseminar. Trafikk- og ulykkesskaddes Landsforening.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 06
Telefon (mobil): +47 911 58 740
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X501