meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (16) Fagbøker⁄lærebøker (2) Forskningsrapporter (36) Formidling (19)
Dyb, Evelyn (2017). The governance of rehabilitation in prisons. Andersson, Björn Petersson, Frida Skårner, Anette (Red.), Den motspänstiga akademikern. Festskrift til Ingrid Sahlin. Kapittel 16. s. 383-404. Égalité.
Anderson, Isobel;Dyb, Evelyn;Finnerty, Joe (2016). The 'Arc of Prosperity' Revisited. Homelessness Policy Change in North Western Europe. Social Inclusion. Vol. 4. doi: 10.17645/si.v4i4.675
Dyb, Evelyn (2016). Housing First or no housing? Housing and homelessness at the end of alcohol and drug treatment. International journal of drug policy. Vol. 36. doi: 10.1016/j.drugpo.2016.07.003
Dyb, Evelyn (2014). "Det har jo ordna seg" Hjemløse fangers konstruksjon av en bolig. Finstad, Liv Lomell, Heidi Mork (Red.), Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Kapittel. s. 83-100. Novus Forlag.
Dyb, Evelyn (2012). Lokal boligsosial samstyring. Nordahl, Berit Irene (Red.), Boligmarked og boligpolitikk. kap. 12. s. 253-273. Akademika forlag.
Benjaminsen, Lars;Dyb, Evelyn (2010). Homelessness Strategies and Innovation. O’Sullivan, Eoin Busch-Geertsema, Volker Quilgars, Deborah Pleace, Nicholas (Red.), Homelessness Research in Europe. Kapittel. s. 123-142.
Dyb, Evelyn (2009). Imprisonment: A Major Gateway to Homelessness. Housing Studies. Vol. 24. doi: 10.1080/02673030903203676
Dyb, Evelyn;Benjaminsen, Lars;O'Sullivan, Eoin (2009). The Governance of homelessness in Liberal and Social Democratic Welfare Regimes: National strategies and models of intervention. European Journal of Homelessness. Vol. 3.
Dyb, Evelyn (2009). Homelessness in the Nordic and Baltic Countries. Holt-Jensen, Arild Pollock, Eric (Red.), Urban Sustainability and Governance. Box 2. s. 165-169. Nova Science Publishers, Inc..
Benjaminsen, Lars;Dyb, Evelyn (2008). The effectiveness of homeless policies - Variation among the Scandinavian countries. European Journal of Homelessness. Vol. 2.
Se alle publikasjoner
Meert, Henk;Stuyck, Karen;Cabrera, Pedro José;Dyb, Evelyn;Filipovic, Masa;Györi, Péter;Hradecky, Ilja;Loison, Marie;Maas, Roland (2008). The changing profiles of homeless people: Conflict, rooflessness and the use of public space. Doherty, Joe Edgar, Bill (Red.), In my caravan, I feel like superman. Kapittel 8. s. 171-206.
Dyb, Evelyn (2007). Le mal-logement: question d’identité ou de statut sur le marché du logement?. Laflamme, Valéri Levy-Vroelant, Claire Robertson, Douglas Smyth, Jim (Red.), Le logement précaire. Aux marges du palais. Kapittel. s. 45-61. L'Harmattan.
Dyb, Evelyn;Loison, Marie (2007). Impact of Service Procurement and Competition on Quality and Standards in Homeless Service Provision. European Journal of Homelessness. Vol. 1.
Bjerke, Paul;Dyb, Evelyn (2006). Journalistikk i risikosamfunnet. ISBN: 978-82-7935-225-9. 261 s. Abstrakt forlag.
Dyb, Evelyn (2003). Bostedsløshet i Norden. Forskning, politikk og praksis. ISBN: 92-893-0896-6. 122 s. Nordisk Ministerråd.
Dyb, Evelyn (2002). Bostedsløshet i Norge - forklaringer på marginalisering. Sahlin, Ingrid Kärkkäinen, Sirkka-Liisa (Red.), Bostadslöshet som problem och politik. Aktuell nordisk forskning. Kapittel 2. s. 35-56.
Dyb, Evelyn;Solheim, Liv Johanne;Ytrehus, Siri (2004). Sosialt perspektiv på bolig. ISBN: 82-7935-080-2. 192 s. Abstrakt forlag.
Bjerke, Paul;Dyb, Evelyn (2002). Verket. En historie om bedriftsklubben ved Christiania Spigerverk 1902 – 2002. ISBN: 82-7999-004-6. De Facto.
Søholt, Susanne;Henningsen, Erik;Dyb, Evelyn (2017). Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting. Erfaringer fra casekommuner og flyktninger. Rapport 2.. ISBN: 978-82-8309-156-4. 172 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Helgesen, Marit;Olsen, Dorothy Sutherland;Dyb, Evelyn;Monkerud, Lars Christian;Røste, Rannveig;Holm, Arne (2015). Utvikling og formidling av kunnskap i kommunal helse og omsorg - Evaluering av Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester. ISBN: 978-82-8309-071-0. 164 s. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).
Dyb, Evelyn (2015). Unge ranere i den globale byen - En kvalitativ studie. ISBN: 978-82-8309-039-0. 128 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Dyb, Evelyn;Holm, Arne (2015). Rus og bolig - Kartlegging av boligsituasjonen til personer med rusmiddelproblemer. ISBN: 978-82-8309-056-7. 153 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Dyb, Evelyn;Lied, Camilla (2015). Bustadsosialt velferdsprogram i Førde – foranalyse. ISBN: 978-82-8309-057-4. 91 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Dyb, Evelyn;Lied, Camilla (2015). Boligsosialt utviklingsprogram i Oslo – En evaluering. ISBN: 978-82-8309-063-5. 158 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Johannessen, Katja;Lied, Camilla;Dyb, Evelyn (2014). Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune. ISBN: 978-82-8309-025-3. 124 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Johannessen, Katja;Lied, Camilla;Kvinge, Torunn;Dyb, Evelyn (2013). Bostedsløshet i Norge – Omfang, kjennetegn og forklaringer. ISBN: 978-82-8309-004-8. 41 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Dyb, Evelyn;Johannessen, Katja (2013). Bostedsløse i Norge 2012 – en kartlegging. ISBN: 978-82-7071-977-8. 225 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Se alle publikasjoner
Dyb, Evelyn;Johannessen, Katja;Lied, Camilla;Kvinge, Torunn (2013). Forklaringer på bostedsløshet. ISBN: 978-82-7071-989-1. 239 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Anderson, Isobel;Dyb, Evelyn;Ytrehus, Siri (2012). Meeting the needs of homeless people: interprofessional work in Norway and Scotland. A pilot study. ISBN: 978-82-7071-955-6. 63 s. NIBR.
Dyb, Evelyn;Lied, Camilla;Renå, Helge (2011). Boligsosialt utviklingsprogram i Groruddalen. ISBN: 978-82-7071-900-6. 185 s. Norsk institutt for by- og regionsforskning.
Johannessen, Katja;Dyb, Evelyn (2011). På ubestemt tid Døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte boliger. ISBN: 978-82-7071-889-4. 192 s. Norks institutt for by- og regionforskning.
Barlindhaug, Rolf;Johannessen, Katja;Dyb, Evelyn (2011). Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk Beregninger basert på konstruerte klienthistorier. ISBN: 978-82-7071-877-1. 129 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Dyb, Evelyn;Johannessen, Katja (2011). Tilbakeføring av straffedømte En kommentert bibliografi. ISBN: 978-82-7071-892-4. 112 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Dyb, Evelyn;Johannessen, Katja (2010). Regjeringens tilbakeføringsgaranti av straffedømte - en forstudie av iverksetting. ISBN: 978-82-7071-845-0. 102 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Dyb, Evelyn;Johannessen, Katja (2009). Siste dager Utredning om hospiceavdeling ved Frelsesarmeens Gatehospital. 67 s. Frelsesarmeen/Norsk institutt for by- og regionforskning.
Dyb, Evelyn;Johannessen, Katja (2009). Bostedsløse i Norge 2008 – En kartlegging. ISBN: 978-82-7071-790-3. 206 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Dyb, Evelyn;Myrvold, Trine (2009). Omsorgsboliger for psykisk syke – Evaluering av Husbankens arbeid. ISBN: 978-82-7071-804-7. 154 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Dyb, Evelyn;Helgesen, Marit;Johannessen, Katja (2008). På vei til egen bolig – Evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet 2005-2007. ISBN: 978-82-7071-735-4. 232 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Helgesen, Janne;Dyb, Evelyn;Brattbakk, Ingar;Bergander, Klaus (2006). Bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold. ISBN: 82-7071-624-3. 215 s. NIBR/ KRUS.
Dyb, Evelyn;Brattbakk, Ingar;Bergander, Klaus;Helgesen, Janne Henriette Ingarsdotter (2006). Løslatt og hjemløs – Bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold. ISBN: 82-7071-624-3. 215 s. NIBR/KRUS/Byggforsk.
Dyb, Evelyn (2006). Kvinners behov Et tilbud tilpasset kvinner ved Frelsesarmeens Gatehospital. 46 s. Frelsesarmeen/Norsk institutt for by- og regionsforskning.
Hansen, Thorbjørn;Dyb, Evelyn;Østerby, Steinar (2006). Bostedsløse i Norge - en kartlegging. ISBN: 82-536--0915-9. 98 s. Norges byggforskningsinstitutt.
Dyb, Evelyn (2005). Prosjekt bostedsløse Evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt. ISBN: 82-536-0888-8. 145 s. Norges byggforskningsinstitutt.
Dyb, Evelyn (2005). Bostedsløshet; posisjon på boligmarkedet eller identitet? Oppfølgende analyse av kartlegging av bostedsløse i 2003. ISBN: 82-536-0866-7. 62 s. Norges byggforskningsinstiutt.
Dyb, Evelyn (2004). Bolig og tjenester til personer med psykiske lidelser Vurdering av behovet 2006-2008. ISBN: 82-536-0912-4. 62 s. Norges byggforskningsinstitutt.
Dyb, Evelyn (2004). Utdanning i boligsosialt arbeid - en evaluering. ISBN: 82-536-0830-6. 85 s. Norges byggforskningsinstitutt.
Barlindhaug, Rolf;Dyb, Evelyn (2003). Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus. ISBN: 82-536-0810-1. 99 s. Norges byggforskningsinstitutt.
Dyb, Evelyn (2003). Prosjekt bostedsløse - midtveisevaluering. ISBN: 82-536-0815-2. 109 s. Norges byggforskningsinstitutt.
Dyb, Evelyn (2003). Prosjekt bostedsløse Oppstartfase del 2 Evaluering av to kommuner og fire organisasjoner. ISBN: 82-536-0785-7. 63 s. Norges byggforskningsinstiutt.
Hansen, Thorbjørn;Dyb, Evelyn;Holm, Arne (2002). Evaluering av Prosjekt bostedsløse Oppstartfasen. ISBN: 82-536-0760-1. 92 s. Norges byggforskningsinstitutt.
Brattbakk, Ingar;Dyb, Evelyn (2001). Byfornyelsen i Oslo 1998 - 2000: Evaluering av nye virkemidler. ISBN: 82-536-0740-7. 200 s. Norges byggforskningsinstitutt.
Dyb, Evelyn (2001). 10 prosentsregelen: Kommunale boliger i borettslag og sameier. ISBN: 82-536-0725-3. 81 s. Norges byggforsningsinstitutt.
Dyb, Evelyn (2001). Tiltak for bostedsløse: En eksempelsamling. ISBN: 82-536-0738-5. 57 s. Norges byggforskningsinstituttt.
Dyb, Evelyn (2017). Norges fattige del 2. VG Pluss.
Dyb, Evelyn (2017). Norges fattige del 1. I verdens lykkeligste land .... VG.
Dyb, Evelyn (2016). Governance of homelessness inside the prison walls. European Network for Housing Research/ENHR årlige konferanse. European Network for Housing Research/ENHR.
Dyb, Evelyn (2016). Resirkulering av bostedsløse: Inn og ut av bolig. Fagdag Housing First. Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus.
Dyb, Evelyn (2016). Fortvilet over aggressive ungdomsgjenger. NRK Østlandsendingen.
Dyb, Evelyn (2016). Hvem er det som raner barn og unge. NRK Østlandsendingen.
Dyb, Evelyn (2013). Mange bostedsløse veteraner. NRK Dagsnytt atten.
Dyb, Evelyn (2013). Neo-liberal versus Social Democratic Policies on Homelessness: The Nordic Case. European Journal of Homelessness. Vol. 7.
Dyb, Evelyn (2011). Hjemløs i ny og gammel frakk. Krigsropet.
Dyb, Evelyn (2011). Swept Up Lives. Re-envisioning the Homeless City. European Journal of Homelessness. Vol. 5.
Se alle publikasjoner
Dyb, Evelyn (2010). Med plastposen i hånda. Fontene.
Dyb, Evelyn;Johannessen, Katja (2010). En verdig avslutning. Rus & samfunn.
Dyb, Evelyn (2010). Den nye løsgjengeren. Rus & samfunn.
Dyb, Evelyn;Johannessen, Katja (2008). Bostedsløs med tak over hodet. Aftenposten (aftenutg. : trykt utg.).
Dyb, Evelyn (2006). Hemlöshetens politik. Lokal policy och praktik. Socialvetenskaplig tidskrift. Vol. 13.
Dyb, Evelyn (2004). Bolig – fordi du fortjener det?. Psykisk helse.
Dyb, Evelyn (2004). Bilder av den hjemløse kvinnen. NAD-publication. Vol. 21.
Dyb, Evelyn (2002). Ett trappetrinn opp eller to trinn ned. Embla.
Dyb, Evelyn (2002). Verst og best blant hjemløse i Norden. Dagbladet.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 56 87
Telefon (mobil): +47 450 23 677
Besøksadresse: Holbergs gate 1, Oslo, HG532