HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Nordiske språk Emner Flerspråklighet Kodeveksling Multietnolektisk stil

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (15) Fagbøker⁄lærebøker (2) Forskningsrapporter (4) Formidling (39)
Aarsæther, Finn (2018). Kapittel 7 Norsk som andrespråk. Mæhlum, Brit Kirsten (Red.), Praksis. Norsk språkhistorie II.. Kapittel 7. s. 533-562. Novus Forlag.
Aarsæther, Finn;Bjarnø, Vibeke;Nergård, Mette Elisabeth (2017). Språklig mangfold og læring Didaktikk for flerspråklig klasserom. ISBN: 9788205505759. 240 s. Gyldendal Akademisk.
Opsahl, Toril;Aarsæther, Finn (2015). Interaksjonelle tilnærminger i andrespråksforskninga. NOA. Norsk som andrespråk. Vol. [31].
Aarsæther, Finn;Marzo, Stefania;Nistov, Ingvild;Ceuleers, Evy (2015). Indexing locality: contemporary urban vernaculars in Belgium and Norway. Nortier, Jacomine Svendsen, Bente Ailin (Red.), Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces. Chapter 12. s. 249-270. Cambridge University Press.
Aarsæther, Finn (2013). Elevaktive arbeidsformer for andrespråkseleven. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Kapittel 6. s. 146-170. Gyldendal Akademisk.
Aarsæther, Finn (2013). Flerspråklighet i forskning, lovverk og læreplaner. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Kapittel 2. s. 36-70. Gyldendal Akademisk.
Bjarnø, Vibeke;Nergård, Mette Elisabeth;Aarsæther, Finn (2013). Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. ISBN: 978-82-05-42520-0. 235 s. Gyldendal Akademisk.
Aarsæther, Finn (2010). The Use of multiethnic youth language in Oslo. Quist, Pia Svendsen, Bente Ailin (Red.), Multilingual urban Scandinavia : new linguistic practices. Chapter 10. s. 111-126. Multilingual Matters.
Aarsæther, Finn (2009). Flerspråklig praksis i det pakistansk-norske miljøet. Bull, Tove Lindgren, Anna-Riitta (Red.), De mange språk i Norge. Flerspråklighet på norsk. Kapittel. s. 65-83. Novus Forlag.
Aarsæther, Finn;Hilditch, Grethe (2009). Sikringskost og fordypning. Om flerkulturell kompetanse for læreren fra HiO. Standnes, Gro (Red.), An-Magritt Hauge 60 år. Gratulasjonsskrift. Kapittel. s. 68-76.
Se alle publikasjoner
Aarsæther, Finn;Hilditch, Grethe (2008). Andrespråkseleven og målspråket. Nergård, Mette Elisabeth Tonne, Ingebjørg (Red.), Språkdidaktikk for norsklærere - mangfold i språk og tekster. kapittel 3. s. 43-66. Universitetsforlaget.
Aarsæther, Finn (2008). Flerspråklighet og flerspråklig praksis. Nergård, Mette Elisabeth Tonne, Ingebjørg (Red.), Språkdidaktikk for norsklærere - mangfold i språk og tekster. kapittel 7. s. 110-128. Universitetsforlaget.
Aarsæther, Finn (2006). "Kodeveksling som ressurs i flerspråklig samhandling.". Brock-Utne, Birgit Bøyesen, Liv (Red.), Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør. Kapittel 3. s. 43-57. Fagbokforlaget.
Aarsæther, Finn (2003). Kodväxling som ressurs i samspel. Hur pakistansk-norska barn använder flera språk för att organisera samtal. Cromdal, Jacob Evaldsson, A-C (Red.), Ett vardagsliv med flera språk. Del 3. s. 105-128. Liber.
Aarsæther, Finn (1997). 1990-åras danskfag, norskfag og svenskfag. Nordisk Pedagogik. Vol. 17.
Aarsæther, Finn (1997). Veier til verket: Om Pan av Knut Hamsun. ISBN: 82-417-0871-8. 116 s. ad Notam Gyldendal.
Aarsæther, Finn;Sandvik, Margareth (1993). Typisk norsk?. ISBN: 82-02-12583-9. 212 s. J.W. Cappelens Forlag AS.
Østberg, Sissel;Ahmad, Shazia;Døving, Cora Alexa;Kooij, Kristin Skinstad van der;Storeng, Marit;Aarsæther, Finn (2006). Skolegang i Pakistan : barn med innvandrerbakgrunn som går på skole i foreldrenes opprinnelsesland. 100 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Aarsæther, Finn;Sand, Therese (2006). På vei mot en flerkulturell skole. En rapport fra et kompetansehevingsprosjekt på en 1-7 skole i Oslo. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Østberg, Sissel;Aarsæther, Finn;Ahmad, Shazia;Døving, Cora Alexa;Skinstad Van der Kooij, Kristin;Storeng, Marit (2006). Skolegang i Pakistan. Barn med innvandrerbakgrunn som går på skole i foreldrenes opprinnelsesland. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Aarsæther, Finn (2004). To språk i en tekst. Kodeveksling i samtaler mellom pakistansk-norske ti-åringer. 249 s. Unipub forlag.
Aarsæther, Finn (2015). En ny måte å snakke norsk på?. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim.
Nistov, Ingvild;Aarsæther, Finn (2014). Multiethnic youth language in Oslo and the social meaning of place. AAAL 2014. American Association of Applied Linguistics.
Aarsæther, Finn;Nistov, Ingvild (2013). "Snakk om snakk" Oslo-ungdoms refleksjonar om språk og sosiale rom. Multinord 4 - Det fjerde nettverksmøtet om språkbruk i skandinaviske storbymiljøer. Multinordnettverket.
Nergård, Mette Elisabeth;Bjarnø, Vibeke;Aarsæther, Finn (2013). Innledning: Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Innledning. s. 9-15. Gyldendal Akademisk.
Bjørnestad, Elisabeth;Inglar, Tron;Jensen, Inger Kristine;Aarsæther, Finn (2013). Transfer in the Norwegian educational system - from kindergarten to apprentice - a pilot study. NERA 41st Conference. Nordic Educational Research Association.
Aarsæther, Finn (2012). Minoritetsspråklige elevers opplæringsvilkår. HVILKE HINDRE STÅR I VEIEN FOR EN GOD SPRÅKOPPLÆRING I NORGE I DAG? HVA HAR TILPASSET SPRÅKOPPLÆRING Å SI FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVERS KOMPETANSEOPPNÅELSE OG GJENNOMFØRING?. Utdanningsdirektoratet, NAFO, VOX, IMDI.
Aarsæther, Finn;Nistov, Ingvild (2012). Social Meanings of Multiethnolectal Speech Style among adolescents in Oslo - an interface of ethnicity, class and place?. Sociolinguistics Symposium 19. Freie Universität Berlin.
Nistov, Ingvild;Aarsæther, Finn (2011). Ungdom i det flerspråklige Oslo - sosiolingvistiske portretter. Bruken av og holdninger til multietnolektisk stil— ulike posisjoneringer i landskapet. Multinord 3. Nettverket Multinord v/ Universitetet i Stockholm.
Aarsæther, Finn;Nistov, Ingvild (2011). Sociolinguistic portraits of adolescents in multilingual Oslo. International Symposium on Bilingualism (ISB) 8. Universitetet i Oslo.
Aarsæther, Finn;Nistov, Ingvild;Opsahl, Toril;Røyneland, Unn;Svendsen, Bente Ailin (2010). Language practices among adolescents in multilingual Oslo. Language contact and change - grammatical structure encounters the fluidity of language. NTNU.
Se alle publikasjoner
Aarsæther, Finn (2010). Språklig mangfold og språklig utvikling. Perspektiv på språk og kommunikasjon i lærerutdanninga og i flerkulturelle ungdomsmiljø i Oslo. Interkultkonferanse om språklig mangfold i profesjonsutdanningene. Høgskolen i Oslo.
Aarsæther, Finn;Nistov, Ingvild (2010). Adolescents in multilingual Oslo - linguistic and sociocultural portraits. Sociolinguistics Symposium 18 - Negotiating transnational space and multilingual encounters. University of Southampton UK.
Aarsæther, Finn (2009). Negotiation of "Norwegianness" among youth in multicultural Oslo. Network Meeting. Network for adolescents in multilingual contexts Europe.
Aarsæther, Finn (2009). ”Hvor kommer du fra?” Om tilhørighet, identitet og språk blant ungdommer i flerkulturelle miljøer i Oslo. Oppvekst Mangfold og inkludering - forskernettverk ved HiO. FOU-nettverket OMI Høgskolen i Oslo, LUI.
Aarsæther, Finn;Opsahl, Toril (2009). Adolescents in multiethnic Oslo –Exploring the link between multiethnic youth language and linguistic innovation. ICLaVE 5 International Conference on Linguistics and variation in Europe. Københavns Universitet.
Opsahl, Toril;Aarsæther, Finn (2009). Adolescents in multiethnic Oslo – Exploring the link between multiethnic youth language and linguistic innovation. ICLaVE 5-workshop: Ethnolectal variation and linguistic innovation in European metropolises. Eivind Torgersen and Paul Kerswill.
Nistov, Ingvild;Aarsæther, Finn;Opsahl, Toril (2008). Språket i multietniske ungdomsgrupper i Oslo, UPUS-prosjektet. Den tredje forskerkonferansen i norsk som andrespråk. Høgskolen i Telemark.
Aarsæther, Finn;Nistov, Ingvild;Opsahl, Toril;Svendsen, Bente Ailin (2008). On some formal and functional aspects of Norwegian spoken among youth in multicultural Oslo. Forskersymposium ved senteret for fransk-norsk forskningssamarbeid. UPUS (Norge) og senteret for fransk-norsk forskningssamarbei.
Aarsæther, Finn;Nistov, Ingvild;Opsahl, Toril;Svendsen, Bente Ailin (2008). Negotiations of social categories through the use of multiethnolect. ISS 17 International Symposium on Sociolinguistics. ISS Committee University of Utrecht / Amsterdam.
Aarsæther, Finn (2008). Med flere språk til rådighet - kodeveksling i samtaler mellom flerspråklige barn. Nasjonal konferanse for barnehagefeltet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Aarsæther, Finn;Nistov, Ingvild (2008). Språket i multietniske ungdomsgrupper i Oslo. Den tredje forskerkonferansen i norsk som andrespråk. Høgskolen i Telemark.
Aarsæther, Finn;Nistov, Ingvild;Opsahl, Toril;Svendsen, Bente Ailin (2008). Negotiation of social categories through the use of multiethnolect. Sociolinguistics Symposium 17.
Aarsæther, Finn (2007). Språklig praksis i multietniske ungdomsmiljø i Oslo - en særskilt form for norsk til bruk for spesielle formål?. Språk og praksis i multietniske byområder i Skandinavia. Nordisk forskningsinstitutt Københavns Universitet, ILN UiO.
Aarsæther, Finn;Nistov, Ingvild;Opsahl, Toril (2007). Youth in multiethnic Oslo: their language practices and their sense of belonging. ISB6: The 6th International Symposium on Bilingualism. Universität Hamburg, Research Center on Multilingualism.
Aarsæther, Finn;Opsahl, Toril;Nistov, Ingvild;Svendsen, Bente Ailin (2006). Språkbruk i multietniske ungdomsmiljø i Oslo - en foreløpig rapport fra forskningsgruppa. Språklig variasjon på mange vis. SO_NE (Sosiolingvistisk nettverk).
Aarsæther, Finn (2006). Bilingual Pakistani-Norwegian children meeting English as medium of instruction in Pakistani schools. A case similar to the African experience?. LEA 2006 Languages and Education in Africa. Universitetet i Oslo.
Aarsæther, Finn;Opsahl, Toril;Nistov, Ingvild (2006). Norsk, eller? Om UPUS/Oslo-prosjektet. Noran 2006 Den andre forskerkonferansen i Norsk som andrespråk. ILN Universitetet i Oslo.
Aarsæther, Finn (2005). The functions and use of a potential multiethnic variety among youth in Oslo. Forskerseminar, workshop. UPUS, Utviklingsprosesser i urbane språkmiljø.
Aarsæther, Finn (2005). Språkveksling som ressurs i samhandling. FOU-dag ved avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Oslo. Høgskolen i Oslo avdeling for lærerutdanning.
Aarsæther, Finn (2005). Kodeveksling i samtaler mellom pakistansk-norske tiåringer - en kreativ samhandlingsressurs. Den 7.konferansen om nordens språk som andrespråk. Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen.
Aarsæther, Finn (2004). Kodeveksling som samtalestrategisk virkemiddel i samtaler mellom pakistansk-norske tiåringer. Første forskningskonferansen om norsk som andrespråk. Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning.
Aarsæther, Finn (2004). Fra urdu til norsk på "no time" - kodeveksling, kommunikasjon og samhandling. Opplæring av språklige minoriteter - erfaringsspredning. HIO avd. LU og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Aarsæther, Finn (2004). Nye perspektiver på tospråklig praksis, kultur og kognisjon: hva kan vi lære av etnometodologien?. Prøveforelesning for Ph.d.graden i språkvitenskap. Universitetet i Oslo.
Aarsæther, Finn (2001). Oslo, staten og de tospråklige elevene. Klassekampen.
Aarsæther, Finn (2001). På vei mot en flerkulturell skole. Konferanse. Senter for kompetanseutvikling i den flerkulturelle skolen.
Aarsæther, Finn (1995). Tospråklige elever og retten til å velge. Spesialpedagogikk. Vol. 60.
Aarsæther, Finn;Ilsaas, Tove (1993). Åpen videregående - norsk - studieretning for allmenne fag.
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 74 69
Telefon (mobil): +47 926 20 129
Besøksadresse: Pilestredet 52, Oslo, A113

Samarbeidsrelasjoner

University College Ghent, Belgia University of Leuven, Belgia