HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (40) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (5) Formidling (73)
Heggen, Kåre;Raaen, Finn Daniel;Thorsen, Kirsten Elisabeth (2018). Placement schools as professional learning communities in teacher education. European Journal of Teacher Education. Vol. 41. doi: 10.1080/02619768.2018.1448779
Raaen, Finn Daniel (2018). Hva slags vitenskapelighet trenger profesjonsutøvere? Lærerutdanningen som case. Christensen, Hanne Eikeland, Olav Hellne-Halvorsen, Ellen Beate Lindboe, Inger Marie (Red.), Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 3. s. 61-84. Universitetsforlaget.
Raaen, Finn Daniel (2017). Organisering og utbytte av praksisopplæringen. Mausethagen, Sølvi Smeby, Jens-Christian (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittelnummer 9. s. 106-118. Universitetsforlaget.
Mausethagen, Sølvi;Raaen, Finn Daniel (2017). To jump the wave or not: teachers’ perceptions of research evidence in education. Teacher Development. Vol. 21. doi: 10.1080/13664530.2016.1262893
Raaen, Finn Daniel (2017). Placement mentors making sense of research-based knowledge. Teacher Development. Vol. 21. doi: 10.1080/13664530.2017.1308429
Raaen, Finn Daniel (2011). Selvrefleksjon, frimodighet og kunnskap.Med Læreplanen K 06 som bakteppe. Haaland, Øivind Dobson, Stephen R Haugsbakk, Geir Olav (Red.), Pedagogikk for en ny tid. kapittel nr 4. Oplandske Bokforlag.
Raaen, Finn Daniel (2011). Being a competent novice teacher: is it primarily a matter of implementing the appropriate mentoring scheme?. Picard, Patrick Ria, Luc (Red.), Beginning teachers: a challenge for educational systems - CIDREE Yearbook 2011. 6. s. 105-117.
Se alle publikasjoner
Raaen, Finn Daniel (2011). Autonomy, Candour and Professional Teacher Practice: A Discussion Inspired by the Later Works of Michel Foucault. Journal of Philosophy of Education. Vol. 45. doi: 10.1111/j.1467-9752.2011.00824.x
Raaen, Finn Daniel (2011). Kompetente nyutdannede lærere: Et spørgsmål om gode lærerteam - eller om den rette mentorordning?. Unge Pædagoger. 7 s.
Hanssen, Brit;Raaen, Finn Daniel;Østrem, Sissel (2010). Det heseblesende lærerarbeidet : om nyutdannede læreres mestring av yrket. Haug, Peder (Red.), Kvalifisering til læraryrket. Bokkapittel. s. 295-314. Abstrakt forlag.
Raaen, Finn Daniel (2010). Styringsdialog og lærerkvalifisering. Haug, Peder (Red.), Kvalifisering til læraryrket. Kapittelnummer 12. s. 249-271. Abstrakt forlag.
Raaen, Finn Daniel;Aamodt, Per Olaf (2010). Samarbeidsrelasjoner i skolen og læreres kvalifisering. Haug, Peder (Red.), Kvalifisering til læraryrket. Kapittelnummer 13. s. 271-290. Abstrakt forlag.
Raaen, Finn Daniel (2010). Læring i yrket : i møtet mellom erfarne og nyutdannede. Hoel, Torlaug Løkensgard Engvik, Gunnar Hansen, Britt Sætre (Red.), Ny som lærer : sjansespill og samspill. Kapittel. s. 235-251. Tapir Akademisk Forlag.
Raaen, Finn Daniel (2010). Dannelsens vilkår i lærerutdanningen - idealer og realiteter. Brekke, Mary (Red.), Dannelse i skole og lærerutdanning. Artikkel. s. 182-204. Universitetsforlaget.
Caspersen, Joakim;Raaen, Finn Daniel (2010). Nyutdannede læreres første tid i yrket : en sjokkartet opplevelse?. Haug, Peder (Red.), Kvalifisering til læraryrket. kapittel 15. s. 315-339. Abstrakt forlag.
Raaen, Finn Daniel (2008). Tilpasset opplæring i et dannelsesperspektiv - illustrert med utviklingen fra M87, L97 til K06. Tilpasset opplæring : intensjoner og skoleutvikling. laerebok. s. 26-54. Gyldendal Akademisk.
Raaen, Finn Daniel (2004). Sammenhengen mellom læreplanen og vurderingsordningene. Bedre Skole. 10 s.
Raaen, Finn Daniel (2004). Professional Qualification - Possible dimensions and Didactical Implications: Teacher Education as a Case for Study. Arbeidsnotater, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo. 23 s.
Raaen, Finn Daniel (2004). Lærerutdanningens danningsideal: Ulike syn på danning og danningsidealer. Brekke, Mary Brekke, Mary (Red.), Norsk lærerutdanningsdidaktikk i endring. Læring, undervisning og danning i lys av ny forskning. Del av bok. s. 32-57. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Raaen, Finn Daniel (1998). Vurdering av studenter - for hvilken hensikt og for hvem?. Røvig Håberg, Kirsten Ålvik, Trond (Red.), Studiekvalitet - erfaringer og utfordringer i profesjonsutdanninger. Kapittel nr..
Raaen, Finn Daniel (1996). Elevvurdering i perspektiv av den nye grunnskolereformen. Raaen, Finn Daniel Bjørnsrud, Halvor Inge (Red.), Grunnskolereformen -97: Om læreplanidealer og undervisningsrealiteter. Kapittel nr. 13. Universitetsforlaget.
Raaen, Finn Daniel;Strand, John;Ulla, Guttorm (1996). Dilemmaer i det praktiske elevvurderingsarbeidet - Haramsøy skule. Raaen, Finn Daniel Bjørnsrud, Halvor Inge (Red.), Grunnskolereformen -97: Om læreplanidealer og undervisningsrealiteter. Kapittel nr. 11. Universitetsforlaget.
Raaen, Finn Daniel;Bjørnsrud, Halvor Inge (1996). Introduksjon. Raaen, Finn Daniel Bjørnsrud, Halvor Inge (Red.), Grunnskolereformen -97: Om læreplanidealer og undervisningsrealiteter. Kapittel nr. 1. Universitetsforlaget.
Raaen, Finn Daniel;Bjørnsrud, Halvor Inge (1996). Grunnskolereformen -97: Om læreplanidealer og undervisningsrealiteter. ISBN: 8200225305. 217 s. Universitetsforlaget.
Bjørnsrud, Halvor;Raaen, Finn Daniel (1996). Den aktivt lærende elev i møte med skolens undervisningsorganisering - med spesielt blikk på ungdomstrinnet. Grunnskolereformen -97 : om læreplanidealer og undervisningsrealiteter. faglig_bok_forlag. s. 111-124. Universitetsforlaget.
Raaen, Finn Daniel (1995). Elevvurderingsarbeidet - har foreldrene en rolle å spille?. Arneberg, Per Ravn, Birte (Red.), Mellom hjem og skole - et spørsmål om makt og tillit. Kapittel nr. 9.
Raaen, Finn Daniel (1992). Elevvurdering og skoleutvikling. ISBN: 8200215237. 326 s. Universitetsforlaget.
Raaen, Finn Daniel (1989). Elevvurdering og veiledning i et allmenndanningsperspektiv. Østerud, Per Heyerdahl-Larsen, Lasse (Red.), Kunnskap om kunnskap. Allmennutdanning i framtidas skole. Kapittel nr. 12. J.W. Cappelens Forlag AS.
Raaen, Finn Daniel (1987). M87, skolen og lokalsamfunnet - ressurser for hverandre. Ålvik, Trond Mæhle, Nils (Red.), M87 - en brukerveiledning. Kapittel nr. 6. s. 64-80. Universitetsforlaget.
Raaen, Finn Daniel;Ålvik, Trond (1987). Avslutning. Raaen, Finn Daniel Ålvik, Trond (Red.), Håndbok i lokalt læreplanarbeid. Avslutning. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Raaen, Finn Daniel (1987). Hvordan organisere lokalt læreplanarbeid?. Raaen, Finn Daniel Ålvik, Trond (Red.), Håndbok i lokalt læreplanarbeid. Kapittel nr. 5. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Raaen, Finn Daniel;Ålvik, Trond (1987). En leserveiledning. Raaen, Finn Daniel Ålvik, Trond (Red.), Håndbok i lokalt læreplanarbeid. Forord. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Raaen, Finn Daniel (1987). Planer for skole- og lokalmiljø. Raaen, Finn Daniel Ålvik, Trond (Red.), Håndbok i lokalt læreplanarbeid. Kapittel nr. 4. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Raaen, Finn Daniel (1987). Utforming av lokale læreplaner. Raaen, Finn Daniel Ålvik, Trond (Red.), Håndbok i lokalt læreplanarbeid. Kapittel nr. 2. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Raaen, Finn Daniel (1987). Pedagogiske nettverk - strategier for skoleutvikling og kompetanseutvikling. Eilertsen, T. V. Grepperud, Gunnar Tiller, Tom (Red.), Nye kurs eller ny kurs? Om skoleutvikling, etterutdanning og økte kvalifikasjoner. Kapittelnummer 9.
Raaen, Finn Daniel (1984). Skolen i nærmiljøet. Erfaringer fra et skoleutviklingsprosjekt. ISBN: 9788252125894. 189 s. Det Norske Samlaget.
Raaen, Finn Daniel (1983). Segregering av elever med atferdsvansker - atferdsskolene kan representere konstruktive faglige alternativer. Skolepsykologi. 5 s.
Raaen, Finn Daniel;Ålvik, Trond (1987). Håndbok i lokalt læreplanarbeid. ISBN: 8205166374. 140 s. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Raaen, Finn Daniel (2007). Mestring av læreryrket - hva, hvordan og for hvilke hensikter?: En analytisk tilnærming. 41 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Raaen, Finn Daniel (2007). Prosjektbeskrivelse: Nyutdannede læreres kunnskap og mestring av undervisningen innenfor skolens kultur for læring - idealer og realiteter. 27 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Raaen, Finn Daniel (2006). Akkreditering og sakkyndighet: En analyse av den reviderte akkrediteringen av bachelorgradsstudiene i sykepleie i Norge. ISBN: 82-579-4506-4. 86 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Terum, Lars Inge;Raaen, Finn Daniel;Havnes, Anton (2004). Profesjonskvalifisering og profesjonsutøvelse - oppslag til videre forskning. ISBN: 82-12-01927-6. 119 s. Norges forskningsråd.
Raaen, Finn Daniel (1990). Elevvurdering i et nytt perspektiv. Sluttrapport fra prosjektet "Vurdering og veiledning". 240 s. Grunnskolerådet.
Raaen, Finn Daniel;Heggen, Kåre;Thorsen, Kirsten Elisabeth (2018). Ønsker mer læringsfellesskap i lærerutdanningen. http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/OEnsker-mer-laeringsfelles.
Helleve, Mette Birgitte;Raaen, Finn Daniel (2017). Emotionality as a pedagogical value in teacher education. ATEE konferance. ATEE.
Heggen, Kåre Elmar;Raaen, Finn Daniel;Thorsen, Kirsten Elisabeth (2017). Placement Schools as Professional Learning communities in teacher education. The 10th International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI2017.
Raaen, Finn Daniel;Østerud, Per (2017). Verden av i går - har den relevans for pedagogikken i verden av i dag? En refleksjon over vår tid som redaktører fra 1993 til 2001.. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 101. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2017-02-07
Raaen, Finn Daniel;Thorsen, Kirsten Elisabeth (2017). Teacher education in the tension between reproduction and renewal of traditions: student teachers`points of view. The 45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA). NERA.
Thorsen, Kirsten Elisabeth;Raaen, Finn Daniel (2017). Student teachers’ professional development in the tension between campus-based education and school-based training. NERA 2017. Nordic educational research association.
Thorsen, Kirsten Elisabeth;Raaen, Finn Daniel (2016). Placement Schools: The Dilemmas and Priorities of Schoolleaders. ATEE. ATEE.
Thorsen, Kirsten;Raaen, Finn Daniel (2016). Grunnskolelærerutdanningen: Rektors rolle i praksisopplæringen. Bedre Skole.
Furu, Anne;Granholt, Marit;Raaen, Finn Daniel (2015). The possibility of leadership in workplace-based preschool teacher education: making kindergartens evolve both as learning arenas for teacher education and as a spur for employees’ professional development. EECERA konferanse. EECERA.
Se alle publikasjoner
Raaen, Finn Daniel (2015). Kunnskap i handling - kunnskapsbegrepet i profesjonsutdanninger. Seminar. University College Nordjylland.
Raaen, Finn Daniel;Furu, Anne;Granholt, Marit (2015). Leadership in workplace-based preschool teacher education: the possibilities of making kindergartens evolve both as learning arenas for teacher education and as a spur for employees' professional development. EECERA 25th Conference. EECERA.
Mausethagen, Sølvi;Raaen, Finn Daniel (2014). To jump the wave or not. Teachers' perceptions of evidence in education.. NERA conference. Nordic Educational Research Association.
Mausethagen, Sølvi;Raaen, Finn Daniel (2014). To jump the wave or not. Teachers' perceptions of evidence in education.. AERA conference. American Educational Research Association.
Caspersen, Joakim;Raaen, Finn Daniel (2014). Ny i lærerprofesjonen - hva er det som er så vanskelig?. Konferanse om TALIS 2013. Utdanningsdirektpratet.
Raaen, Finn Daniel (2014). Hva er god lærerutdanning?. Paneldebatt om hva som kjennetegner god lærerutdanning. Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.
Raaen, Finn Daniel (2014). Forholdet mellom teori og praksis i grunnskolelærerutdanningene. Seminar om lærerutdanning for Kunnskapsdepartementet. Universitetet i Oslo, ILS.
Raaen, Finn Daniel (2013). Læreres profesjonskvalifisering: Ulike former for grunnutdanning og ulike kunnskapsformer – noen foreløpige konklusjoner. Temakonferanse: "Forskning om lærerutdanning - Hva vet vi?". Norges forskningsråd.
Raaen, Finn Daniel;Mausethagen, Sølvi (2013). Teachers’ discursive construction around education research and ‘research-based practice’. Internasjonal konferanse. ECER.
Raaen, Finn Daniel;Heggen, Kåre (2013). The practice-school’s contribution to the quality of teacher training. Internasjonal konferanse. ECER.
Raaen, Finn Daniel (2013). Teacher training and the use of research-based knowledge in practicum: School mentors’ priorities and the impact of practice schools’ culture of learning. Internasjonal konferanse. ECER.
Hoelstad, Lars-Ivar;Raaen, Finn Daniel (2012). Læreres profesjonelle forståelse - i spenningsfeltet mellom autonomi og kontroll. 113 s. Senter for profesjonsstudier.
Heggen, Kåre;Raaen, Finn Daniel (2012). Impact of coherence on student teachers' professional qualification. ECER, Annual meeting. ECER.
Raaen, Finn Daniel;Mausethagen, Sølvi (2012). Lærerarbeidets begrunnelser: spenninger mellom nye kunnskapskilder, legitimitet og tillit. Profesjon og politikk.
Mausethagen, Sølvi;Granlund, Lise;Raaen, Finn Daniel (2011). Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon. Sentralstyremøte i Utdanningsforbundet.
Raaen, Finn Daniel (2011). Profesjoner, danning og utøvelse: Om profesjonsidentitet og profesjonsutvikling. Flerkulturell forståelse. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, HiO.
Raaen, Finn Daniel (2011). Pedagogisk ledelse - for hvem og hva?. Interkommunal skolelederkonferanse i Aust-Agder. Skolesjefen i Grimstad.
Raaen, Finn Daniel (2011). Being a competent teacher - primarily a matter of the right mentoring?. Fra nyutdannet lærer til profesjonell yrkesutøver i lærende fellesskap / Becoming a professional teacher: the New Teacher in Schools and Kindergartens. Høgskolen i Oslo.
Mausethagen, Sølvi;Granlund, Lise;Raaen, Finn Daniel (2011). Lærerprofesjonalitet i endring. Bedre Skole.
Raaen, Finn Daniel (2010). Styringsdialog og lærerkvalifisering. Bedre Skole.
Raaen, Finn Daniel (2010). Forskning om nyutdannede læreres mestring av yrket. Nettverkssamling om veiledning av nyutdannede lærere: HiVe, HiT, HiOf,. Høgskolen i Telemark.
Caspersen, Joakim;Raaen, Finn Daniel (2009). Practice shock - theoretical and empirical considerations. European Sociologial Association, 9th conference. Europeam Sociological Association.
Raaen, Finn Daniel (2009). Lærerprofesjonen - danning og utøvelse. Seminar. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, HiO.
Raaen, Finn Daniel (2009). Profesjoner - danning og utøvelse. Seminar. Oslo universitetssykehus.
Raaen, Finn Daniel (2009). Fra klasseledelse til teambygging. Seminar. Ålgård skole.
Raaen, Finn Daniel (2009). Tilpasset opplæring og klasseledelse. Seminar. Skoleetaten, Ski kommune.
Raaen, Finn Daniel (2009). Profesjonsdiskurser i et flerkulturelt perspektiv. Seminar. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, HiO.
Raaen, Finn Daniel (2008). Nyutdannedes første møte med læreryrket : om å mestre yrket. Når starten er god... (Konferanse UiO/Utd.dir./iLS/Utd.forbundet).
Raaen, Finn Daniel (2008). Klasseledelse : forutsetninger og rammevilkår. Felles forelesning for alle lærere i grunnskolen og ansatte i PPT.
Raaen, Finn Daniel (2008). Skoleledelse - klasseledelse - elevkvalifisering : tilpasset opplæring i praksisfeltet. Skolelederkonferanse.
Raaen, Finn Daniel (2008). Praksissjokket : hvilket sjokk?. Profesjonsutannelse og profesjonsforskning.
Raaen, Finn Daniel (2008). Nyutdannende læreres mestring av undervisningen innenfor skolens kultur for læring. FOU i praksis.
Raaen, Finn Daniel;Østerud, Per (2008). Skolen - en fiasko?. Klassekampen.
Raaen, Finn Daniel (2008). Being a novice teacher - coping with dilemmas and making priorities within the school's culture of learning. NERA 36th Congress.
Raaen, Finn Daniel;Østerud, Per (2008). Skolen - en fiasko?. Klassekampen.
Raaen, Finn Daniel (2008). Nyutdannedes første møte med læreryrket - om å mestre yrket. Utdanningskonferanse. UiO, Utd.dir. IlS, Utd. forbundet.
Raaen, Finn Daniel (2008). Klasseledelse - forutsetninger og rammevilkår. Forelesning for alle grunnskolelærere og tilsatte i PPT i Lillehammer kommune. Lillehammer kommune.
Raaen, Finn Daniel (2008). Skoleledelse - klasseledelse - elevkvalifisering: Tilpasset opplæring i praksisfeltet. Skolelederkonferanse. SELL, Høgskolen i Lillehammer.
Raaen, Finn Daniel (2008). Praksissjokket - hvilket sjokk?. Profesjonsutdannelse og profesjonsforskning. Senter for profesjonsstudier.
Raaen, Finn Daniel (2008). Nyutdannede læreres mestring av undervisningen innenfor skolens kultur for læring. Konferansen "FoU i praksis".
Raaen, Finn Daniel (2008). Being a novice teacher - coping with dilemmas and making priorities within the school's culture of learning. NERA Conference.
Heggen, Kåre;Raaen, Finn Daniel (2007). Professional qualification in the tension between education and work place learning. Forskingsseminar, Senter for profesjonsstudier, HiO.
Raaen, Finn Daniel (2007). Profesjonsutdanning i akademia, utfordringer og muligheter. Konferanse. Nätverket för teologisk utbildning i Norden.
Raaen, Finn Daniel (2007). Profesjonsfeltet som diskursivt system: avhengighet og autonomi, nærhet og distanse. Flerkulturell forståelse. Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid (SEFIA).
Raaen, Finn Daniel;Heggen, Kåre (2007). Professional Qualification in the Tension between Education and Work Place Learning: Teacher qualification as a case for study. 5th International Conference on Researching Work and Learning (RWLS5). The Universities of the Western Cape and Cape Town.
Raaen, Finn Daniel (2006). Sakkyndighet og akkreditering. SPS-kronikken.
Raaen, Finn Daniel (2006). Når akkreditering blir utdanningspolitikk. Forskningspolitikk.
Raaen, Finn Daniel;Terum, Lars Inge (2006). Arbeidsplassen som kvalifiseringsarena. Plan og arbeid. 4 s. doi: Utdanningsforbundet
Raaen, Finn Daniel (2005). Forskning om profesjonsutvikling i skolen - med kollegial veiledning som fokus: "Som man roper i skogen, får man svar". SPS arbeidsnotater 2005, 13/05.
Raaen, Finn Daniel (2005). Sannhet, frimodighet og profesjonalitet. En diskusjon om lærerprofesjonalitet inspirert av Michel Foucaults problematisering av begrepet "Parrhesia". SPS arbeidsnotater 2005, 13/05. SPS.
Raaen, Finn Daniel (2004). Pedagogikk i et flerkulturelt Norge. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 87.
Raaen, Finn Daniel (2004). Med forskerblikk på lærerprofesjonen. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 87.
Grimen, Harald;Raaen, Finn Daniel;Smeby, Jens-Christian (2004). Profesjonsforskningens videre vei?. Agora CVU STORK. Vol. 2. 4 s.
Raaen, Finn Daniel (2004). Bildung/Formative Education in Professional Education. 32th. Congress of Nordic Educational Research Association. Nordic Educational research Association.
Raaen, Finn Daniel (2003). Praktisk sans i professionernes kundskabsfelt: noen spørsmål knyttet til Jens Christian Jacobsen. Ágora. Vol. 1. 3 s.
Raaen, Finn Daniel (2003). Vitenskapelse, vitentransformasjon og vitendistribusjon - men på hvilke premisser?: Noen kommentarer til Bent Madsens artikkel. Ágora. Vol. 1. 4 s.
Raaen, Finn Daniel (1986). Lokalhistorie og læreplanarbeid - hvordan og hvorfor?. "Fotefar" , Landslaget for lokalhistorie i skolen. 6 s.
Raaen, Finn Daniel (1984). Samarbeid atferdsskole - nærmiljø. ISBN: 9788252124651. 60 s. Det Norske Samlaget.
Raaen, Finn Daniel;Eilertsen, Tor Vidar;Skjølberg, Gunnar (1984). Den fådelte skulen og nærmiljøet. ISBN: 9788252124651. 45 s. Det Norske Samlaget.
Raaen, Finn Daniel (1984). Tilrettelegging og organisering av pedagogisk utviklingsarbeid i skolen. Forsøksnytt. 5 s.
Raaen, Finn Daniel (1983). Hva det vil si å være i forsøk. Norsk pedagogisk tidsskrift. 10 s.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 53 63
Telefon (mobil): +47 959 95 787
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T426