meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (2) Forskningsrapporter (29) Formidling (5)
Røe, Per Gunnar;Vestby, Guri-Mette (2013). Sosiokulturelle stedsanalyser: teorigrunnlag og metodologi. Førde, Anniken Kramvig, Britt Dale, Britt Engan Berg, Nina Gunnerud (Red.), Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Kapittel. s. 43-61. Akademika forlag.
Henningsen, Erik;Vestby, Guri-Mette (2012). Identitet og tilhørighet: mennesker og steder. Det regionale Norge 1950 til 2050. Kapittel 5. s. 93-111. Abstrakt forlag.
Ruud, Marit Ekne;Vestby, Guri Mette;Brattbakk, Ingar;Andersen, Bengt (2016). Områdeløft Ammerud – Trivsel og trygghet på spill. ISBN: 978-82-8309-138-0. 96 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Søholt, Susanne;Tronstad, Kristian Rose;Vestby, Guri Mette (2015). Sysselsetting av innvandrere - regionale muligheter og barrierer for inkludering. ISBN: 978-82-8309-082-6. 168 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Winsvold, Marte;Nørve, Siri;Stokstad, Sigrid;Vestby, Guri-Mette (2014). Råd, regler og representasjon. Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. ISBN: 978-82-8309-018-5. 133 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Winsvold, Marte;Nørve, Siri;Stokstad, Sigrid;Vestby, Guri Mette (2014). Råd, regler og representasjon – Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. ISBN: 978-82-8309-011-6. 97 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Ruud, Marit Ekne;Schmidt, Lene;Sørlie, Kjetil;Skogheim, Ragnhild;Vestby, Guri Mette (2014). Boligpreferanser i distriktene. ISBN: 978-82-8309-009-3. 178 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Vestby, Guri Mette;Gundersen, Frants Henrik;Skogheim, Ragnhild (2014). Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeid – Gløden, rollen og rammevilkårene. ISBN: 978-82-8309-015-4. 152 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Vestby, Guri Mette (2013). Fylkeskommunens rolle i kulturpolitikken – Bakgrunnsnotat til Kulturutredningen 2014. ISBN: 978-82-7071-973-0. 44 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Onsager, Knut;Schmidt, Lene;Stokke, Knut Bjørn;Vestby, Guri Mette (2013). Utvikling og livskraft i kystsamfunn – En studie av tre små kystkommuner. ISBN: 978-82-7071-995-2. 110 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Vestby, Guri Mette;Sørlie, Kjetil (2012). Ringerike kommune: Befolkningsutvikling og bosettingsmønster. ISBN: 978-82-7071-939-6. 42 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Se alle publikasjoner
Vestby, Guri Mette;Samuelsen, Roar;Skogheim, Ragnhild (2012). Festivalkommuner. ISBN: 978-82-7071-924-2. 126 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Vestby, Guri Mette;Ruud, Marit Ekne (2012). Ungdom og lokal samfunnsutvikling. Hvordan involveres ungdom på fylkeskommunalt nivå?. ISBN: 978-82-7071-940-2. 112 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Onsager, Knut;Schmidt, Lene;Vestby, Guri Mette;Gundersen, Frants Henrik;Sørlie, Kjetil (2012). Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Skjervøy kommune. ISBN: 978-82-7071-969-3. 177 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Bergem, Randi;Hanche-Olsen, Marte;Ouff, Susanne Moen;Aarflot, Unni;Hofstad, Hege;Helgesen, Marit Kristine;Vestby, Guri-Mette (2010). Lokalt og regionalt folkehelsearbeid 2007 - 2010. ISBN: 978-82-7692-303-2. 19 s. Møreforsking Volda.
Vestby, Guri Mette;Skogheim, Ragnhild (2010). Florø i fokus – Sosiokulturell stedsanalyse for byutvikling og profilering. ISBN: 978-82-7071-828-3. 145 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Ruud, Marit Ekne;Vestby, Guri Mette (2010). Med hjerte i bygda – Stedsutvikling på Vik i Hole kommune. ISBN: 978-82-7071-835-1. 123 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Skogheim, Ragnhild;Vestby, Guri Mette (2010). Kulturarv og stedsidentitet – Kulturarvens betydning for identitetsbygging, profilering og næringsutvikling. ISBN: 978-82-7071-843-6. 118 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Johannessen, Katja;Vestby, Guri Mette (2010). "Vi her på Ammerud" - fellesskap og skillelinjer i et lokalsamfunn i Groruddalen. ISBN: 978-82-7071-870-2. 134 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Bergem, Randi;Ouff, Susanne Moen;Aarflot, Unni;Hanche-Olsen, Marte;Vestby, Guri-Mette;Hofstad, Hege;Helgesen, Marit Kristine (2010). Partnarskap for folkehelse og Helse i plan. Sluttrapport. 85 s. Møreforsking.
Vestby, Guri Mette (2009). Ungdom, IKT og lokaldemokratiet?. ISBN: 978-82-7071-785-9. 45 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Vestby, Guri Mette;Hofstad, Hege (2009). Lokalt folkehelsearbeid – Underveievaluering av Helse i plan prosjekter og Partnerskap for folkehelse. ISBN: 978-82-7071-760-6. 70 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Vestby, Guri Mette (2009). Stedsutvikling i Eidfjord - en sosiokulturell stedsanalyse. ISBN: 978-82-7071-808-5. 125 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Helgesen, Marit;Hofstad, Hege;Vestby, Guri Mette (2008). Kommunehelseprofiler – Kommunenes bruk av Helsedirektoratets nettsted. ISBN: 978-82-7071-750-7. 60 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Vestby, Guri Mette;Ruud, Marit Ekne (2008). Attraktive turistdestinasjoner - gode oppvekstmiljøer? – Geilo og Hemsedal for lokal ungdom. 175 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Vestby, Guri Mette;Lund-Iversen, Martin;Tennøy, Aud (2007). Universell utforming i nye boligprosjekter – Byggebransjens erfaringer. ISBN: 978-82-7071-698-2. 131 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Vestby, Guri Mette;Sørlie, Kjetil (2007). Hadeland som bostedsregion – Bosetting, flytting, utdanning og arbeid blant dagens 40-åringer. ISBN: 978-82-7071-680-7. 55 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Vestby, Guri Mette;Røe, Per Gunnar (2004). Fortellingen om en stedsutvikling - en sosiokulturell prosess. Evalueringsrapport fra arbeidet med sentrumsutvikling i Eidskog. ISBN: 82-7071-472-0. 48 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Grimsrud, Gro Marit;Vestby, Guri Mette (1995). Kroner og kultur i skolefritidsordningen: variasjoner i rammebetingelser og innhold.. 95 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Brattbakk, Ingar;Hagen, Aina Landsverk;Vestby, Guri Mette (2016). Dagsseminar om sosiokulturelle stedsanalyser for Fredrikstad kommune.. Dagsseminar om sosiokulturelle stedsanalyser for Fredrikstad kommune.. AFI, NIBR og Fredrikstad kommune.
Brattbakk, Ingar;Ruud, Marit Ekne;Andersen, Bengt;Vestby, Guri Mette (2016). Områdeløft Ammerud. Trivsel og trygghet på spill.. Forskningsformidling til Bydel Grorud. Bydel Grorud.
Vestby, Guri Mette (2016). Kommunereform, samfunnsutvikling og stedsidentitet. TEKNA Samfunnsutviklingsdagene 2016. TEKNA.
Vestby, Guri Mette (2016). Byane som regionale innovasjonssentra. Byregionprogrammet nettverkssamling. Kommunal- og moderniseringsdepartementet/Distriktssenteret.
Vestby, Guri-Mette (2015). Stedsutviklingens råstoff og resultat: Funksjonelle og emosjonelle relasjoner mellom mennesker og sted. Aure, Marit Berg, Nina Gunnerud Cruickshank, Jørn Dale, Britt Engan (Red.), Med sans for sted. Nyere teorier. Kapittel 10. s. 165-178. Fagbokforlaget.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 56 52
Besøksadresse: Holbergs gate 1, Oslo, HG455