HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (20) Fagbøker⁄lærebøker (6) Forskningsrapporter (2) Formidling (61)
Breidlid, Halldis;Nicolaisen, Tove (2016). Fortelling i religions- og livssynsundervisning. En kommentar til Fridunn Tørå Karsruds artikkel om fortelling i Religion og Livssyn 2016/2. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. Vol. 3.
Breidlid, Halldis (2014). Tekstkompetanse og metabevissthet i RLE: Funn fra en kvalitativ studie i to flerkulturelle 10. klasser. Kleve, Bodil Penne, Sylvi Skaar, Håvard (Red.), Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning. Kapittel 5. s. 106-148. Novus Forlag.
Breidlid, Halldis;Breidlid, Anders (2013). Women in South Sudan: Education, Empowerment and Identity Construction. Holmarsdottir, Halla Nomlomo, Vuyokazi Farag, Alawia I Desai, Zubeida (Red.), Gendered voices: reflections on gender and education in South Africa and Sudan. Chapter 7. s. 99-115. Sense Publishers.
Breidlid, Halldis (2012). Et ekskluderende "vi"? Verdier, kulturer og kulturarv i læreplanens generelle del og i formålsparagrafen: nasjonalt fellesskap, multikulturalitet og kulturell kompleksitet. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. Vol. 6. 18 s.
Breidlid, Halldis (2011). Fortelling i sikhistisk tradsjon. I begynnelsen var fortellingen. kapittel 9. s. 281-323. Universitetsforlaget.
Breidlid, Halldis (2009). Fortellingen i tilpasset opplæring. Stålsett, Unn Storhaug, Marit Sandal, Ruth (Red.), Veiledning i tilpasset opplæring. Arbeidsmåter - fra oppskrift til refleksjon. kapittel 5. s. 125-143. Fagbokforlaget.
Breidlid, Halldis (2005). Sikhismen i norsk kontekst - mellom synlighet og usynliggjøring: identitetsforvaltning og identitetsforhandlinger blant sikhbarn i Osloskolen. Germeten, Sidsel (Red.), Kvalitative metoder.10 essays om forskningsmetoder til bruk i klasserom og barnehager. kapittel.
Nicolaisen, Tove;Breidlid, Halldis (2004). Multi-faith Religious Education in a Religiously-mixed Context: Some Norwegian Perspectives. Gustavsson, Caroline Larsson, Rune (Red.), Towards a European Perspective on Religious Education. Kapittel 5. s. 69-79.
Breidlid, Halldis;Nicolaisen, Tove (2004). Religionenes fortellinger. Eidhamar, Levi Geir (Red.), Religioner og livssyn. kapittel 13. s. 377-385. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Breidlid, Halldis (2004). Buddhismen. Eidhamar, Levi Geir (Red.), Religioner og livssyn. kapittel 6. s. 255-315. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Se alle publikasjoner
Breidlid, Halldis;Nicolaisen, Tove (2003). Felles skikkelser, men ulike fortellinger. Skjelbred, Dagrun Selander, Staffan (Red.), Fire artikler om lærebøker i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap. artikkel. s. 4-41.
Breidlid, Halldis;Nicolaisen, Tove (2003). Etnisitet i KRL-fagets fortellingsstoff - en utfordring for læreverk og undervisning. Skjelbred, Dagrun Selander, Staffan (Red.), Fire artikler om lærebøker i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap. artikkel. s. 42-67.
Breidlid, Halldis;Nicolaisen, Tove (2003). Aktiv eller usynlig? En analyse av hvordan kvinner fokuseres i KRL-læreverkenes fortellingsstoff. Skjelbred, Dagrun Selander, Staffan (Red.), Fire artikler om lærebøker i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap. artikkel. s. 68-101.
Nicolaisen, Tove;Breidlid, Halldis (2002). Values in Religious Narratives as presented in Norwegian RE Textbooks: Focus on Gender and Ethnicity. Mikk, Jaan (Red.), Learning and Educational Media. Part III Values in Textbooks. s. 139-147. Tartu University Press.
Breidlid, Halldis;Nicolaisen, Tove (2002). Når fortellingen utfordrer gudsbildet. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.
Breidlid, Halldis;Nicolaisen, Tove (2001). Fortellingen i KRL - Eleven i fokus. Prismet.
Breidlid, Halldis;Nicolaisen, Tove (2001). Fortellingens ulike dimensjoner i religions- og livssynsundervisningen. Ikke enten-eller, men både-og. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.
Breidlid, Halldis (2000). Kvinneperspektivet i KRL - en utfordring. Prismet.
Nicolaisen, Tove;Breidlid, Halldis (1999). Stories and Storytelling in Religious Education in Norway. David, Chidester Stonier, Janet Tobler, Judy (Red.), Diversity as ethos. Challenges for Interreligious and Intercultural Education. Kapittel 11. s. 140-154.
Breidlid, Halldis;Nicolaisen, Tove (1998). Stories and Storytelling in Religious Education in Norway. Journal for the Study of Religion. Vol. 11.
Winje, Geir;Breidlid, Halldis;Lybæk, Lena;Valen-Sendstad, Ådne (2017). Grunnleggende felles verdier? Menneskerettigheter og religionspluralisme i skolen. ISBN: 9788202528027. Cappelen Damm Akademisk.
Breidlid, Halldis;Nicolaisen, Tove (2011). I begynnelsen var fortellingen. ISBN: 978-82-15-01595-8. 470 s. Universitetsforlaget.
Breidlid, Halldis;Nicolaisen, Tove (2008). I begynnelsen var fortellingen. Fortelling i KRL. ISBN: 978-82-518-3969-3. 488 s. Universitetsforlaget.
Breidlid, Halldis;Nicolaisen, Tove (2007). På skattejakt i fortellingsuniverset. Fortelling i religionene. ISBN: 82-450-0336-0. 98 s. Fagbokforlaget.
Breidlid, Halldis;Nicolaisen, Tove (2000). I begynnelsen var fortellingen. Fortelling i KRL. ISBN: 82-518-3969-6. 493 s. Universitetsforlaget.
Breidlid, Halldis (1994). Afrikansk religion og kristendom. Konflikt eller harmoni?. ISBN: 82-560-0926-8. 164 s. Solum.
Bjarnø, Vibeke;Breidlid, Halldis;Penne, Sylvi;Smestad, Bjørn;Ulleberg, Inger (2008). Rapport fra arbeidsgruppa for studieevaluering. ISBN: 9788257946272. 50 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Breidlid, Halldis;Nicolaisen, Tove (2003). Den narrative dimensjon i KRL-fagets lærebøker. En analyse av fortellingsgrepet og utvalgte temaer i læreverkene. ISBN: 82-7860-095-3. 97 s. Høgskolen i Vestfold.
Breidlid, Halldis (2018). Lenge var hun den eneste kvinnen. Vårt Land.
Breidlid, Halldis (2017). Text competence and discourse awareness in Norwegian school/RE. 2nd International Conference: «Literacy and Contemporary Society: Spaces, Discourses, Practices». Cyprus Pedagogical Institute, Nicosia.
Breidlid, Halldis (2017). (Hvordan) kan arbeid med religionenes fortellinger bidra til økt tekstkompetanse og metabevissthet i Religions- og etikkfaget?. Nationalt kursusforløb for religionslærerne ved professionshøjskolernes læreruddannelse.. Danske nationale faggruppe i læreruddannelsens religionsfag.
Breidlid, Halldis (2017). Kulturarv, tradisjoner og verdier. http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Kulturarv-tradisjoner-og-v.
Breidlid, Halldis (2017). Metabevissthet som nøkkel til literacy?. Minikonferanse om literacy. "Literacy og faglighet i skole og arbeidsliv", ILU, NTNU.
Breidlid, Halldis (2017). Kulturarv og verdier i skolen: Kulturarv, tradisjoner og verdier i generell del av læreplanen. Winje, Geir Breidlid, Halldis Lybæk, Lena Valen-Sendstad, Ådne (Red.), Grunnleggende felles verdier? Menneskerettigheter og religionspluralisme i skolen. Kap 3. s. 33-54. Cappelen Damm Akademisk.
Breidlid, Halldis (2017). Kulturarv og verdier i skolen: Ny formålsparagraf for skolen: kontinuitet eller brudd?. Winje, Geir Breidlid, Halldis Lybæk, Lena Valen-Sendstad, Ådne (Red.), Grunnleggende felles verdier? Menneskerettigheter og religionspluralisme i skolen. Kap 2. s. 26-31. Cappelen Damm Akademisk.
Breidlid, Halldis (2017). Kulturarv og verdier i skolen: Identitet, kulturarv og nasjonalt fellesskap. Winje, Geir Breidlid, Halldis Lybæk, Lena Valen-Sendstad, Ådne (Red.), Grunnleggende felles verdier? Menneskerettigheter og religionspluralisme i skolen. Kap 1. s. 13-25. Cappelen Damm Akademisk.
Breidlid, Halldis (2016). Respondent to Wolfram Weisse: Religious Plurality and Secularity: The Treaties between the government of Hamburg and religious communities as stimuli for new developments of the dialogical "Religious Education for all". International Research Conference. ISREV.
Se alle publikasjoner
Breidlid, Halldis (2016). National Identity and Exclusiveness: Values, Religions and Cultures in the Norwegian National Guidelines for Education. International Education Conference. World Congress of Comparative Education Societies.
Breidlid, Halldis (2016). Exclusion and inclusion in the current national curriculum in Norway: national community, multiculturalism and cultural complexity. International Research Conference. ISREV.
Breidlid, Halldis (2015). Chair for a parallell session at the XIII Nordic Conference on Religious Education, Tartu University: 1) Inkeri Rissanen: 'Developing teachers' interreligious and intercultural competences in teacher education'; David Carlsson: 'Constructions of RE teacher knowledge in supervision conferences'; Tryggve Andreassen: 'Servant Leadership, Formation and Religious Education'.. Internasjonal konferanse. Nordic Conference on Religious Education & Tartu University.
Nicolaisen, Tove;Breidlid, Halldis (2015). Religious Stories in the Third Space. A Literacy Perspective. Internasjonal konferanse. XIII Nordic Conference on Religious Education.
Breidlid, Halldis (2014). Respons på doktoravhandlingen "RE teachers' religous literacy. A qualitative analysis of RE teachers' interpretations of the biblical narrative 'The prodigal son'". NoReFo - Norwegian RE Research forum. NoReFo / Universitetet i Nordland.
Breidlid, Halldis (2014). Text competence and discourse awareness in Norwegian RE. International Research Conference on Education. AARF & South Africa International Conference on Education.
Breidlid, Halldis (2014). Chair for one parallell session - two presenters and two respondents: ”Youth Theology in a dialogical and interreligious perspective” and ”Dialogue Alone: Teaching Solitude and Loneliness Through Religious Education and Spiritual Development”. Internasjonal religionspedagogisk forskningskonferanse. ISREV and York St John University.
Breidlid, Halldis (2014). Respondent to Marilyn Naidoo: Religious diversity in Catholic schools in South Africa. Internasjonal religionspedagogisk forskningskonferanse. ISREV and York St John University.
Breidlid, Halldis (2014). Text competence and awareness of inner religious diversity: Literacy in Norwegian RE (RLE: Religion, philosophies of life and ethics). Internasjonal religionspedagogisk forskningskonferanse. ISREV and York St John University.
Aamli, Kari;Breidlid, Halldis;Penne, Sylvi;Kleve, Bodil;Ongstad, Sigmund;Skaar, Håvard;Braathe, Hans Jørgen (2014). Innenfor elevrollen. http://www.hioa.no.
Breidlid, Halldis (2013). Respondent to Malin Löfstedt & Anders Sjöborg: Youth, religion and literacy. Theoretical and methodological approaches. Nordisk religionspedagogisk forskningskonferanse. NCRE and University of Iceland.
Breidlid, Halldis (2013). "Står det om Jesus i Koranen, da?" Ungdomsskoleelevers tolkningskompetanse i møte med religionenes tekster. Dansk-norsk fellesarrangement med utgangspunkt i Literacy-forskning. Prosjektlederne Sylvi Penne HiOA og Ellen Krogh SDU, Odense.
Breidlid, Halldis (2013). Literacy in a multi-religious secondary school classroom in Norway. Problematic interactions between students holding religious worldviews and teachers promoting a strict secular worldview. NCRE - Nordic Conference on Religious Education. University of Iceland and NCRE.
Breidlid, Halldis (2012). Respondent to Stephen Parker & Rob Freathy: The Christian Education Movement, c. 1965 to 1980. Internasjonal religionspedagogisk forskningskonferanse. ISREV and University of Helsinki.
Breidlid, Halldis;Breidlid, Anders (2012). Questioning Western Feminism: A focus on women in South Sudan. GEEP Closing Conference. GEEP project, Oslo and Akershus University College.
Breidlid, Halldis (2012). Remembrance in Norwegian RE: the case of martyrdom in Sikhism. The International Seminar of Religious Education and Values 2012.
Breidlid, Halldis (2010). Respondent to Jan Grajczonek: Acknowledging religious diversity and empowering young children’s agency and voice in the religion classroom. Internasjonal religionspedagogisk forskningskonferanse. ISREV and Saint Paul University.
Breidlid, Halldis;Flornes, Kari (2010). Religious Education and Freedom of Religion and Belief. Religionspedagogisk Tidsskrift.
Breidlid, Halldis (2010). Inclusion and exclusion of religious traditions in Norwegian RE Curricula, with special focus on Sikhism. Internasjonal forskningskonferanse. International Seminar Religious Education and Values (ISREV).
Breidlid, Halldis (2009). Some influences from English RE on Norwegian RE: Experiences and challenges.
Breidlid, Halldis (2008). Sikhismen og sikhelever i norsk skole.
Breidlid, Halldis;Nicolaisen, Tove (2008). Didaktisk skattejakt. www.hio.no.
Breidlid, Halldis (2008). Influences from English RE on Norwegian RE - some perspectives. Konferanse for KRL nettverket 2008. KRL nettverkets styre.
Breidlid, Halldis;Breidlid, Anders (2006). ”Erfaringer fra Cuba og Sør-Afrika. Hva kan vi lære av utdanning i Sør?”. Personalseminar. Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning.
Breidlid, Halldis (2005). Plurality in RE - teachers and students as researchers - a Norwegian project: Project design, aims, theory and methodological perspectives. The ENRECA Conference: Teachers and Students as Researchers. ENRECA: Network for RE in Europe.
Breidlid, Halldis;Nicolaisen, Tove (2004). Multi-faith Religious Education in a Religiously-mixed Context: some Norwegian Perspectives. The RE Research Conference. Universitetet i Lund.
Nicolaisen, Tove;Breidlid, Halldis (2002). Hva er best for barnet?. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.
Nicolaisen, Tove;Breidlid, Halldis (2002). Når flere eier "samme" fortelling. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.
Breidlid, Halldis;Nicolaisen, Tove;Ruus, Olav Christian (2002). Plurality and Religious Education in Norway and South Africa. Plurality as a Challenge - from Curriculum to Practice. Forskerkonferanse: Religion and Politics. Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo.
Breidlid, Halldis (2001). Fortellerne kommer. Klartekst.
Breidlid, Halldis;Nicolaisen, Tove (2001). Values in Religious Narratives as Presented in Norwegian RE Textbooks: Focus on Gender and Ethnicity. Konferanse. IARTEM.
Breidlid, Halldis;Nicolaisen, Tove (1998). Stories and Storytelling in Religious Education in Norway. Konferanse. University of Cape Town.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 72 46
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q5005