meny
søk
English

Prosjekter

Governing private provision of public space (DEMOSSPACE) Evaluering av plan- og bygningsloven (EVAPLAN 2008) Bymiljøavtaler som redskap for bærekraftig areal- og transportutvikling The governance of climate services Spatial dynamics and strategic planning in metropolitan areas (SPIMA) Governing risk society: Increasing local adaptive capacity by planning and learning networks Avsluttede prosjekter Nullpunktsundersøkelse: Program for folkehelsearbeid Utredning om «sosial bærekraft» og folkehelse Konsekvenser av fortetting på folkehelsen Komparativ analyse Helse og omsorg i Plan og Kompetanseløftet 2015 Følgeevaluering av etter- og videreutdanningsprogrammet «Helse og Omsorg i Plan» Forutsetningene for et større og sterkere regionalt folkestyre From service provider to network node Samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og sykdomsforebyggende aktør Rapport om status, utfordringer og anbefalinger for lokalt folkehelsearbeid Adressing the social determinants of health Nytt regionalt folkevalgt nivå Følgeevaluering - kommuners arbeid med oversikt over folkehelsen Folkehelse og forebygging – tiltak og effekter i kommunesektoren Nordland befolknings kunnskap og sammenheng mellom livsstil og helse InnsigPlan Goverec artikkel Kartlegging og analyse av referansepunkter før ny folkehelselov trer i kraft DEMOSREG - Handling conflict in compact city/centra development: How is local sustainable planning managed through new planning tools and practices Planlegging og organisering for bedre folkehelse Helse i plan, partnerskapsordningen og kommunehelseprofilen Conditions for Sustainable Management of Urban Recreational Landscapes Spredt boligbygging og befolkningsutvikling

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (21) Forskningsrapporter (24) Formidling (22) HiOA-publikasjoner (32)
Hofstad, Hege (2016). The ambition of Health in All Policies in Norway: The role of political leadership and bureaucratic change. Health Policy.
Hofstad, Hege (2016). The ambition of Health in All Policies in Norway: The role of political leadership and bureaucratic change. Health Policy. Vol. 120. doi: 10.1016/j.healthpol.2016.03.001
Hanssen, Gro Sandkjær;Hofstad, Hege;Saglie, Inger-Lise (2015). Håndtering av motstridende hensyn i byutviklingen - tilsiktede og utilsiktede konsekvenser. Hofstad, Hege Saglie, Inger-Lise Hanssen, Gro Sandkjær (Red.), Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer. Kapittel 19. s. 259-270. Universitetsforlaget.
Hanssen, Gro Sandkjær;Hofstad, Hege (2015). Styring av kompakt byutvikling - hvordan brukes overordnede planer til å balansere motstridende hensyn?. Hofstad, Hege Saglie, Inger-Lise Hanssen, Gro Sandkjær (Red.), Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer. Kapittel 17. s. 232-245. Universitetsforlaget.
Hofstad, Hege (2015). Folkehelse - vitalisering av sosial bærekraft i kompakt byutvikling?. Hofstad, Hege Saglie, Inger-Lise Hanssen, Gro Sandkjær (Red.), Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer. Kapittel 15. s. 207-218. Universitetsforlaget.
Hanssen, Gro Sandkjær;Hofstad, Hege (2015). Den kompakte byen - robust eller sårbar for et klima i endring?. Hofstad, Hege Saglie, Inger-Lise Hanssen, Gro Sandkjær (Red.), Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer. Kapittel 11. s. 147-158. Universitetsforlaget.
Saglie, Inger-Lise;Hofstad, Hege;Hanssen, Gro Sandkjær (2015). Hvordan studere motstridende hensyn i den kompakte byen?. Hofstad, Hege Saglie, Inger-Lise Hanssen, Gro Sandkjær (Red.), Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer. Kapittel 2. s. 26-35. Universitetsforlaget.
Hofstad, Hege;Torfing, Jacob (2015). Collaborative innovation as a tool for environmental, economic and social sustainability in regional governance. Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration. Vol. 19.
Røiseland, Asbjørn;Hofstad, Hege;Lidström, Anders;Sørensen, Eva (2015). Taking stock of regional governance in the Nordic countries. Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration. Vol. 19.
Hanssen, Gro Sandkjær;Hofstad, Hege;Hisdal, Hege (2015). Manglende lokal tilpasning til klimaendringer: Kan flernivånettverk øke tilpasningskapasiteten? :. Kart og Plan. Vol. 75, årg. 108.
Se alle publikasjoner
Samuelsen, Nora Warhuus;Hofstad, Hege (2015). Health Promotion and Illness Prevention in Norwegian Municipal Planning - an Occupational Perspective. Egoz, Shelley (Red.), Hva betyr landskapsdemokrati? - Defining Landscape Democracy (Conference Reader). The other: inclusion or exclusion. s. 72-73.
Hanssen, Gro Sandkjær;Hofstad, Hege;Saglie, Inger-Lise;Næss, Petter;Røe, Per Gunnar (2015). Hvorfor studere den kompakte byen?. Hofstad, Hege Saglie, Inger-Lise Hanssen, Gro Sandkjær (Red.), Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer. Kapittel 1. s. 13-25. Universitetsforlaget.
Hofstad, Hege (2015). Handling tensions in the ‘everyday landscape’: Moving beyond the development–conservation conflict?. Environment and Planning. C, Government and Policy. Vol. 33. doi: 10.1068/c1285
Hofstad, Hege;Saglie, Inger-Lise;Hanssen, Gro Sandkjær (2015). Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer. ISBN: 978-82-15-02421-9. 301 s. Universitetsforlaget.
Helgesen, Marit Kristine;Hofstad, Hege (2014). Determinants in Norwegian local government health promotion – institutional perspectives. Research in the Sociology of Health Care. Vol. 32.
Hofstad, Hege;Tveit, Mari Sundli;Stokke, Knut Bjørn (2014). Between Development and Protection: Different Discourses in Urban Planning. Landscape Research. doi: 10.1080/01426397.2014.891727
Hofstad, Hege (2013). Planning models in Sweden and Norway: nuancing the picture. Scandinavian Political Studies. Vol. 36. doi: 10.1111/1467-9477.12006
Hofstad, Hege;Hanssen, Gro Sandkjær;Saglie, Inger-Lise;Nordahl, Berit Irene;Schmidt, Lene (2013). Compact cities in Norway: Political Rationalities and Governmental Technologies. Hanssen, Gro Sandkjær Hofstad, Hege (Red.), Compact City Policies in England, Denmark, the Netherlands and Norway. 5.
Hofstad, Hege (2012). Compact city development: high ideals and emerging practices. European Journal of Spatial Development. 23 s.
Hofstad, Hege (2011). Healthy urban planning: ambitions, practices and prospects in a Norwegian context. Planning Theory & Practice. Vol. 12. doi: 10.1080/14649357.2011.617498
Falleth, Eva Irene;Hofstad, Hege (2008). Rural response to urban - biased land use policy. New bottom - up planning strategies in Norway. European Journal of Spatial Development. Vol. 30.
Sandkjær Hanssen, Gro;Hofstad, Hege (2016). Implikasjoner av større regioner for den regionale samfunnsutviklerrollen. ISBN: 978-82-8309-107-6. 169 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Hofstad, Hege;Helgesen, Marit (2016). Å iverksette en reform: «Helse og omsorg i plan» og «Kompetanseløftet 2015» som modeller for større kompetansehevende satsinger. ISBN: 978-82-8309-129-8. 53 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Hofstad, Hege;Bergsli, Heidi (2016). Sluttevaluering av Helse og omsorg i plan. Status og ringvirkninger 2012-2016. ISBN: 978-82-8309-113-7. NIBR.
Lid, Stian;Vedeld, Trond;Schou, Arild;Hofstad, Hege (2015). Lokal oversikt over folkehelsen – muligheter og utfordringer. ISBN: 978-82-8309-066-6. 107 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Hofstad, Hege;Hanssen, Gro Sandkjær (2015). Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå – Videreutvikling av rollen gjennom partnerskapsbasert regional utvikling og planlegging. ISBN: 978-82-8309-075-8. 109 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Helgesen, Marit;Hofstad, Hege;Risan, Lars Christian;Stang, Ingun;Goth, Ursula Småland;Rønningen, Grete Eide;Lorentzen, Cathrine (2014). Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner. ISBN: 978-82-8309-013-0. 180 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Hofstad, Hege;Helgesen, Marit (2014). Følgeevaluering av Helse og Omsorg i Plan (HELOMPLAN) - KS' etter- og videreutdanningsprogram for helse og planlegging - Delrapport 2. ISBN: 978-82-8309-037-6. 46 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Vedeld, Trond;Hofstad, Hege (2014). Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet - En kunnskapsoppsummering. ISBN: 978-82-8309-046-8. 67 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Lund-Iversen, Martin;Hofstad, Hege;Winsvold, Marte Slagsvold (2013). Innsigelser etter plan- og bygningsloven. ISBN: 978-82-7071-982-2. 70 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Se alle publikasjoner
Hofstad, Hege;Helgesen, Marit (2013). Følgeevaluering av Helse og Omsorg i Plan (HELOMPLAN) – KS'etter- og videreutdanningsprogram for helse og planlegging. ISBN: 978-82-7071-994-5. 54 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Hofstad, Hege (2013). Håndtering av “wicked problems” i kommunal planlegging – lokal oversettelse av målsettingene om bærekraftig utvikling og bedre folkehelse i ulike planleggingspraksiser. 174 s. Universitetet i Oslo.
Helgesen, Marit;Hofstad, Hege (2012). Regionalt og lokalt folkehelsearbeid - Ressurser, organisering og koordinering. ISBN: 978-82-7071-935-8. 250 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Bergem, Randi;Hanche-Olsen, Marte;Ouff, Susanne Moen;Aarflot, Unni;Hofstad, Hege;Helgesen, Marit Kristine;Vestby, Guri-Mette (2010). Lokalt og regionalt folkehelsearbeid 2007 - 2010. ISBN: 978-82-7692-303-2. 19 s. Møreforsking Volda.
Bergem, Randi;Ouff, Susanne Moen;Aarflot, Unni;Hanche-Olsen, Marte;Vestby, Guri-Mette;Hofstad, Hege;Helgesen, Marit Kristine (2010). Partnarskap for folkehelse og Helse i plan. Sluttrapport. 85 s. Møreforsking.
Vestby, Guri Mette;Hofstad, Hege (2009). Lokalt folkehelsearbeid – Underveievaluering av Helse i plan prosjekter og Partnerskap for folkehelse. ISBN: 978-82-7071-760-6. 70 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Helgesen, Marit;Hofstad, Hege;Vestby, Guri Mette (2008). Kommunehelseprofiler – Kommunenes bruk av Helsedirektoratets nettsted. ISBN: 978-82-7071-750-7. 60 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Balberg, Inger;Hofstad, Hege (2007). The Legitimacy and Effectiveness of Global Environment – Papers from the 8. Nordic Environmental Social Science Research Conference, June 18-20, 2007: Workshop 6. ISBN: 978-82-7071-686-9. 121 s. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Balberg, Inger;Hofstad, Hege (2007). Environmental Governance and Policy Implementation – Papers from the 8. Nordic Environmental Social Science Research Conference, June 18-20, 2007: Workshop 5. ISBN: 978-82-7071-687-6. 234 s. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Balberg, Inger;Hofstad, Hege (2007). Internationalisation of the Environment: the Local Perspective – Papers from the 8. Nordic Environmental Social Science Research Conference, June 18-20, 2007: Workshop 4. ISBN: 978-82-7071-688-3. 124 s. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Balberg, Inger;Hofstad, Hege (2007). Urban Sustainability and Sustainable Mobility – Papers from the 8. Nordic Environmental Social Science Research Conference, June 18-20, 2007: Workshop 2 and 3. ISBN: 978-82-7071-689-0. 73 s. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Balberg, Inger;Hofstad, Hege (2007). Authority, Responsibility and Justice in Environmental Politics – Papers from the 8. Nordic Environmental Social Science Research Conference, June 18-20, 2007: Workshop 1. ISBN: 978-82-7071-685-2. 142 s. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Harvold, Kjell Arve;Hofstad, Hege;Sørlie, Kjetil;Vindenes, Erling (2007). Spredt boligbygging i sentraliseringens tid. ISBN: 978-82-7071-706-4. 164 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Hanssen, Gro Sandkjær;Winge, Nikolai K;Holth, Fredrik;Hofstad, Hege (2017). «Innspill til foreslåtte lovendringer fra EVAPLAN». Presentasjon for Stortingets Energi- og miljøkomite. Stortingets Energi- og miljøkomite.
Hofstad, Hege;Schou, Arild (2017). Har samhandlingsreformen ført til mer fokus på folkehelse i kommunene?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 20. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-01-05
Hanssen, Gro Sandkjær;Hofstad, Hege (2016). «Hvordan sikre sosialt bærekraftig by- og tettstedutvikling? Gode prosesser for helsefremmende stedsutvikling». Folkehelse og byplankonferansen. KS.
Hofstad, Hege;Raanaas, Ruth Kjærsti;Nordh, Helena;Aamodt, Geir;Hjellset, Victoria Telle (2016). Helsefremmende lokalsamfunn - hva sier forskningen?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.
Nyseth, Torill;Ringholm, Toril;Hansen, Gro Sandkjær;Winge, Nikolai K;Hofstad, Hege (2016). Hvorfor mindre åpenhet i planleggingen, Sanner?. Aftenposten.
Hofstad, Hege (2016). Bør kompakt byutvikling kreve ny forståelse av kvalitet?. CIENS-frokost. CIENS.
Hofstad, Hege (2016). Hva viser følgeevalueringen av prosjekt helse og omsorg i plan. Frokostseminar. KS.
Hofstad, Hege (2016). Folkehelse og byutvikling – kan økt fokus på folkehelse endre måten kommunen tenker og jobber med byutvikling?. Byutvikingskonferanse. Norske arkitekters landsforbund.
Hofstad, Hege (2016). Planarbeid og komplekse, tverrgående spørsmål. Innspill til revidering av Oslos kommuneplan. Oslo kommune.
Hofstad, Hege (2016). Governance of sustainable urban development – tensions and innovations. Collaborative innovation. Roskilde Universitet.
Se alle publikasjoner
Hofstad, Hege (2016). Helsefremmende lokalsamfunn – hva sier forskningen?. Avslutningskonferanse - Groruddalssatsingen 10 år. Groruddalssatsingen/Oslo kommune.
Hofstad, Hege (2016). Helsekonsekvenser av fortettingspolitikken- Hva er bra, og hva er utfordrende i et folkehelseperspektiv. Nettverkssamling for folkehelseansvarlige i kommuner og fylkeskommuner. Helsedirektoratet.
Hanssen, Gro Sandkjær;Hofstad, Hege (2016). «Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå». Møte med kommunal- og moderniseringsminister Jan-Tore Sanner. KMD.
Hanssen, Gro Sandkjær;Hofstad, Hege (2016). «Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå». Fylkesutvalgene i Akershus, Østfold og Buskerud. Fylkeskommunene: Akershus, Østfold og Buskerud.
Hanssen, Gro Sandkjær;Hofstad, Hege (2016). «Samarbeid mellom by og omland for å skape regional vekst»,. Nettverkssamling i KMDs Byregionprogram. KMD.
Schou, Arild;Hofstad, Hege (2015). with Hege Hofstad. 2015. Governing local healthy public policies: from knowledge of health to action? Meta governance tools and garbage can logics in Norway and Sweden. Transforming cities, transformative cities. European Urban Research Association.
Winge, Nikolai K;Hanssen, Gro Sandkjær;Hofstad, Hege (2015). Fungerer plandelen i plan- og bygningsloven (2008) etter intensjonene?. PLAN.
Hofstad, Hege (2014). Vil folkehelse få et løft av samhandlingsreformen?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 17.
Røiseland, Asbjørn;Hofstad, Hege;Hanssen, Gro Sandkjær (2014). From Service Provider to Network Node? A theoretically informed policy analysis of Norwegian county municipalities. XVII Nordic Political Science Conference. Gøteborgs Universitet.
Falleth, Eva;Stokke, Knut Bjørn;Tveit, Mari Sundli;Hofstad, Hege (2011). Hvor skal byen vokse?. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
Falleth, Eva;Hofstad, Hege (2011). Modes of governing in the "everyday landscape". NESS 2011. Stockholm Resilience Centre.
 • Gro Sandkjær Hanssen
 • Line Barkved
 • Stefan Görlitz
 • Hege Hisdal
 • Hege Hofstad
 • Eduard Interwies
 • Sverker Jagers
 • Eivind Junker
 • Lennart J. Lundqvist
 • Isabel Seifert
 • Mikael Seva
 • Governing risk society. (2017) NIBR-rapport 2017:10
 • Gro Sandkjær Hanssen
 • Hege Hofstad
 • Inger-Lise Saglie
 • Kompakt byutvikling. (2015) Universitetsforlaget
  Se alle publikasjoner
 • Martin Lund-Iversen
 • Hege Hofstad
 • Marte Winsvold
 • Innsigelser etter plan- og bygningsloven. (2013) NIBR-rapport 2013:10
 • Hege Hofstad
 • Jon Naustdalslid
 • Haakon Thaulow
 • Kartlegging av miljøutfordringer og kompetansebehov i Oslo. (2010) CIENS-rapport 3-2010
 • Inger Balberg
 • Hege Hofstad
 • Urban Sustainability and Sustainable Mobility. (2007) NIBR-notat 2007:113
 • Marit Helgesen
 • Hege Hofstad
 • Lars Risan
 • Ingun Stang
 • Ursula Småland Goth
 • Grete Eide Rønningen
 • Cathrine Lorentzen
 • Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner. (2014) NIBR-rapport 2014:3
 • Hege Hofstad
 • Knut Bjørn Stokke
 • Eva Irene Falleth
 • Mari Sundli Tveit
 • Hvor skal byen vokse?. (2011)

  (Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

  Kontakt

  Telefon (kontor): +47 67 23 56 89
  Besøksadresse: Holbergs gate 1, Oslo, HG438

  Nyhetsstrøm

  TwitterGå til Twitter