HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Heidi Woll

universitetslektor

Forskningsgrupper

Profesjon og ledelse (POL)

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (7) Fagbøker⁄lærebøker (2) Forskningsrapporter (6) Formidling (26)
Woll, Heidi (2016). Å lede tolker -sett fra tolkenes ståsted. Døving, Erik Elstad, Beate Storvik, Aagoth Elise Lossius (Red.), Profesjon og ledelse. 10. s. 215-232. Fagbokforlaget.
Woll, Heidi (2013). Process Diary as Methodological Approach in Longitudinal Phenomenological Research. Indo-Pacific Journal of Phenomenology. Vol. 13. doi: 10.2989/IPJP.2013.13.2.2.1176
Solvang, Per Koren;Bartoszko, Aleksandra;Bergland, Astrid;Hanisch, Halvor Melbye;Woll, Heidi (2010). Registering som overgrep? en gjennomgang og diskusjon av debatten om ressursforvaltning og krenkelse i statistikksystemet IPLOS. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 13.
Woll, Heidi (2006). Dagbok fra en rullestol. Prosessdagbok som metode i kvalitativ forskning. Nordisk sosialt arbeid. Vol. 26.
Raanes, Eli;Woll, Heidi (1999). Tolkeutdanning i Trondheim fra 1995. Historien om tolkeyrkets fremvekst : hvordan døvetolker og døvblindetolker ble en egen yrkesgruppe i Norge. s. 85-106.
Woll, Heidi (1999). Tolkeforbundet og tolketjenesten 1988 -1999, i (red Heidi Woll): Døvetolk- og døvblindetolkyrkets fremvekst i Norge. ISBN: 82-995436-0-6. 25 s. Døves Forlag AS.
Woll, Heidi (1999). Noen fakta om tolkeforbundet og forfatterne, i (red Heidi Woll), Døvetolk og døvblindetolkyrkets fremvekst i Norge. ISBN: 82-995436-0-6. 6 s. Døves Forlag AS.
Woll, Heidi (1999). Døvetolk- og døvblindetolkyrkets fremvekst i Norge. ISBN: 82-995436-0-6. 176 s. Døves Forlag AS, Bergen.
Woll, Heidi (1999). Døvetolk- og døvblindetolkyrkets fremvekst i Norge. ISBN: 82-995436-0-6. 176 s. Døves Forlag AS.
Woll, Heidi;Bay, Ann-Helén;Innvær, Simon;Røysum, Anita;Sletnes, Ingun;Christensen, Mette Torp (2010). Forholdet mellom sosionomutdanningen og velferdsutdanningen.Utredning og rapport. 22 s. Høgskolen i Oslo.
Woll, Heidi (2003). Noen hovedpunkter fra rapporten: Å bli gammel med cerebral parese. En kvalitativ studie av aldring og mestring. 18 s. Cerebral Parese-foreningen.
Woll, Heidi (2001). Voksenopplæring for hørselshemmede og døvblinde. Mot nye mål, utfordringer og prioriteringer. 48 s. AKS, Briskeby skole- og kompetansesenter, Nedre Gausen kompetansesenter.
Woll, Heidi (1997). Noen døve trenger mer. Voksne døve med ulike funksjonshemminger og døve med særlige behov - hva bør tilbudet inneholde?. 16 s. Stiftelsen Hjemmet for døve.
Woll, Heidi;Røed, Ole Tom (1996). Tilbudet og rettigheter for døvblinde og døve med ulike funksjonshemminger. 113 s. Fylkeslegen i Vestfold.
Saltnes, Hege;Woll, Heidi (1995). Døve mot år 2000 -deltakende og likestilte? Utredning av behov for sosialmedisinske støttetiltak overfor døve og deres nettverk. 67 s. AKS, Hjemmet for døve.
Woll, Heidi (2015). Ledelse av tolker. Antologiseminar om Profesjon og ledelse. Forskergruppen Profesjon og ledelse.
Woll, Heidi (2014). Ældes spastikere før tid – og kan man gøre noget ved det?. Spastikerforeningens landsmøte 2014 (Danmark). Den danske spastikerforeningen.
Woll, Heidi (2013). Hva vil bemanningsnorm ha å si for tjenestetilbudet til voksne med medfødt døvblindhet?. SOL-seminar, Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag.
Woll, Heidi (2013). Hva kjennetegner et godt tilbud til mennesker med medfødt døvblindhet?. Likemannssamling i Foreningen Norges døvblinde (FNDB) avdeling for foreldre/søsken, døvblindfødte. Foreningen Norges døvblinde..
Woll, Heidi (2013). Kartlegging av bo- og tjenestetilbudet til mennesker med medfødt døvblindhet. ISBN: 978-82-93208-48-8. 150 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Woll, Heidi (2012). Tjenestetilbudet og funksjonsoppnåelsen for mennesker med medfødt døvblindhet. Likemannssamling i Foreldreforeningen for døvblinde. Foreldreforeningen for døvblinde.
Woll, Heidi (2009). Noen historiske trekk ved døvetolk- og døveblindetolkyrkets fremvekst i Norge. Nasjonal tolkesamling 2009. NAV.
Woll, Heidi (2009). Døvblindfødtes sosiale rettigheter i et mestrings- og rettferdighetsperspektiv. Faglig forum. Avdeling for Samfunnsfag, HiO.
Woll, Heidi (2009). Normative begrunnelser og kommunalt selvstyres innvirkning på døvblindfødtes bo- og tjenestetilbud. Sosialforsk, internt seminar. Sosialforsk, Høgskolen i Oslo.
Pytko, Aleksandra;Solvang, Per Koren;Hanisch, Halvor Melbye;Bergland, Astrid;Woll, Heidi (2008). Registrering som overgrep? Debatten om ressursforvaltning og krenkelse i statistikksystemet IPLOS. 3. Nasjonale Konferanse om Forskning om Funksjonshemming. Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming.
Se alle publikasjoner
Woll, Heidi (2007). Politisk aksjon blant døvetolker og døvblindetolker. NRK Vestfold.
Woll, Heidi (2007). Rettferdighetsperspektiv på det gode liv, og krav som kan stilles til tjenestetilbud for døvblindfødte. Forelesning. Foreldreforeningen for døvblinde.
Woll, Heidi (2007). Metodiske utfordringer i forskning på døvblindfødtes livssituasjon. Faglig forum. Høgskolen i Oslo.
Woll, Heidi (2006). Kommunikasjonsferdigheter hos døvblindfødte og deres nærpersoner. Foreldreforeningen for døvblindes 20års-jubileum. Foreldreforeningen for døvblinde.
Woll, Heidi (2006). Døvblindfødtes livssituasjon - Hvordan ivaretas døvblindfødtes utviklingsmuligheter i et livsløpsperspektiv?. Nordisk konferanse om døvblinde: Bedre kommunikasjon - bedre hverdag. Statped Vest, Regionsenter for døvblinde.
Woll, Heidi (2006). Døvblindfødtes kommunikasjonsmuligheter og opplevelse av sammenheng. Forskerkonferanse. Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming.
Woll, Heidi (2005). Tolken i en tvetydig posisjon av makt og upartiskhet. Tolkeavisa. Medlemsblad av og for tolker tilknyttet tolkeforbundet.
Woll, Heidi (2005). The development of reflecting interplay with persons born deafblind. Paper presented at the 8th Nordic Network on Disability Research Conference,2005. Nordic Network on Disability Research.
Woll, Heidi (2005). Presentasjon av prosjektet: Døvblindfødtes livssituasjon 2005-2008. Erfaringskonferanse om døvblindfødte. Foreldreforeningen for døvblinde m. fl..
Woll, Heidi (2003). Eldre med cerebral parese - en gruppe som i liten grad har vært "sett". CP bladet. Vol. 49.
Woll, Heidi (2003). Å bli gammel med cerebral parese. En kvalitativ studie av aldring og mestring. ISBN: 82-579-4235-9. 260 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Woll, Heidi (2002). Å bli gammel med cerebral parese. CP bladet. Vol. 49.
Woll, Heidi (2002). Min første rullestol. Sentral overgang i livet belyst ved bruk av prosessdagbok. The XI Nordic Social Research Meeting. The XI Nordic Social Research Meeting.
Woll, Heidi (1998). Når sansene settes på prøve. En kvantitativ studie av hvordan pårørende til flerfunksjonshemmete døve og døvblinde opplever sin livssituasjon. ISBN: 82-579-0241-1. 134 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Woll, Heidi (1997). Rettsikkerhet for døvblinde og døve med ulike funksjonshemminger. Sosial- og helsedepartementets sammendragserie. 6 s. doi: ISSN 0801-0390
Woll, Heidi (1997). Legal Protection for Deaf and Deafblind with other Disabilities in Norway. Social and health department's series of summaries. 8 s.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 82 29
Telefon (mobil): +47 996 97 653
Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo, PI641