HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (17) Forskningsrapporter (3) Formidling (13)
Andresen, Herbjørn;Valderhaug, Gudmund (2015). Arkiv: Eitt fag - to profesjonar?. Audunson, Ragnar Andreas (Red.), Samle, formidle, dele: 75 år med bibliotekarutdanning. Kapittel. s. 145-158. ABM-media AS.
Andresen, Herbjørn (2014). Ny EU-forordning om digitale signaturer. Tidsskriftet Arkiv. Vol. 5. 8 s. doi: 10.7577/ta.1186
Gjære, Erlend Andreas;Tøndel, Inger Anne;Line, Maria Bartnes;Andresen, Herbjørn;Toussaint, Pieter Jelle (2011). Personal Health Information on Display: Balancing Needs, Usability and Legislative Requirements. Studies in Health Technology and Informatics. Vol. 169. doi: 10.3233/978-1-60750-806-9-606
Andresen, Herbjørn (2010). Forbindelser mellom risikovurdering og risikohåndtering under et realistisk og et konstruktivistisk perspektiv. Schartum, Dag Wiese Bekken, Anne Gunn Berge (Red.), Yulex 2010. kapittel 4. s. 71-87.
Jensen, Jostein;Tøndel, Inger Anne;Jaatun, Martin Gilje;Meland, Per Håkon;Andresen, Herbjørn (2009). Reusable security requirements for healthcare applications. ARES 2009, Conference (Red.), Proceedings of the Fourth International Conference on Availability, Reliability and Security. KAPITTEL. s. 380-385. IEEE.
Andresen, Herbjørn (2008). The Attitude of Norwegian Healthcare Professionals Towards eHealth. Journal on Information Technology in Healthcare. Vol. 6.
Andresen, Herbjørn;Aasland, Olaf Gjerløw (2008). Helsepersonells håndtering av pasientopplysninger. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 128.
Andresen, Herbjørn (2008). ON PSEUDONYMOUS HEALTH REGISTERS: While they Work as Intended, they are Still Controversial in Norway. Azevedo, Luís Londral, Ana Rita (Red.), HEALTHINF 2008, Proceedings of the First International Conference on Health Informatics - Volume 1. Artikkel. s. 59-66. Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication.
Se alle publikasjoner
Andresen, Herbjørn (2008). Systemintegrasjon i e-forvaltningen og følgene for dokumentasjon av systemenes rettslige innhold. Jansen, Arild J. Schartum, Dag Wiese (Red.), Elektronisk forvaltning på norsk. Statlig og kommunal bruk av IKT. kapittel 9. s. 227-243. Fagbokforlaget.
Andresen, Herbjørn (2008). Norwegian Health Care Professionals' Attitudes towards eHealth. Petersson, Göran Staf, Olle Svensson, Jonas (Red.), Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference 2008, Proceedings. Research Paper. s. 9-13.
Andresen, Herbjørn (2008). The Policy Debate on Pseudonymous Health Registers in Norway. Fred, Ana Filipe, Joaquim Gamboa, Hugo (Red.), Biomedical Engineering Systems and Technologies: International Joint Conference, BIOSTEC 2008. Funchal, Madeira, Portugal, January 28-31, 2008. Revised Selected Papers. kapittel. s. 413-424. Springer.
Øie, Gunnar Rene;Andresen, Herbjørn;Tøndel, Inger Anne (2007). Handling Consent to Patient Data Access in a Hospital Setting. Studies in Health Technology and Informatics. Vol. 129.
Andresen, Herbjørn (2007). Dokumentasjon av rettslig innhold i e-forvaltningens IT-systemer. Schartum, Dag Wiese (Red.), Elektronisk forvaltning i NordenPraksis, lovgivning og rettslige utfordringer. Kapittel 16. s. 273-287. Fagbokforlaget.
Øie, Gunnar René;Andresen, Herbjørn;Tøndel, Inger Anne (2007). Handling Consent to Patient Data Access in a Hospital Setting. Kuhn, Klaus A. Warren, James R. Leong, Tze-Yun (Red.), MEDINFO 2007 - Proceedings of the 12th World Congress on Health (Medical) Informatics – Building Sustainable Health Systems. Artikkel. s. 242-246. IOS Press.
Andresen, Herbjørn (2007). "I strafferettspleiens tjeneste": Noen milepæler i historien om registrering og bruk av opplysninger om straff. Schartum, Dag Wiese Bekken, Anne Gunn Berge (Red.), Yulex 2007. Artikkel. s. 17-36.
Andresen, Herbjørn (2018). Kartlegging av oppgave- og ansvarsfordelingen på arkivfeltet: Vedlegg 2 – EUs regelverk og sektorovergripende føringer som påvirker arkivområdet (s. 114-118). 5 s. Oslo Economics.
Andresen, Herbjørn (2016). Kartlegging av sektorlovgivning som regulerer virksomheters tiltak mot tilsiktede hendelser. Elektronisk vedlegg til NOU 2016:19 Samhandling for sikkerhet.. 25 s. Forsvarsdepartementet.
Andresen, Herbjørn (2010). Tilgang til og videreformidling av helseopplysninger : regulering og kontroll på tvers av IT-systemer og organisatoriske grenser. 328 s. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Unipub.
Andresen, Herbjørn;Meyer, Astrid Hygen (2017). Med EUs nye personvernlov styrkes "retten til å bli glemt". Arkivarer frykter at viktige dokumenter går tapt: Arkivarer krever avklaring. Klassekampen.
Andresen, Herbjørn (2017). Hvordan vil EUs nye personvernforordning påvirke forvaltningsens arkiver? (av Jørgen Hobbel, Norsk arkivråd). Arkivråd.
Andresen, Herbjørn (2017). Arkivfaglig forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Norsk Arkivforum.
Andresen, Herbjørn (2016). Inspirasjon til og praktiske råd for arkivsøk som journalistisk metode. Bokanmeldelse av Arkivsøk for journalister. Tidsskriftet Arkiv. Vol. 7. 3 s. doi: dx.doi.org/10.7577/ta.1777
Andresen, Herbjørn (2015). Langtidsbevaring av digitale signaturer. Arkivråd.
Andresen, Herbjørn (2014). Digital signering for samtid og ettertid. Neergaard, André (Red.), Dokumentasjonsforvaltning og arkiv i det 21. århundre. Fagartikkel. s. 199-218. Fagbokforlaget.
Andresen, Herbjørn (2010). Operative level authorization principles. SubTech 2010 Conference. Lefis (Legal Framework for the Information Society).
Andresen, Herbjørn (2009). On Risk Management as an Integral Part of Internal Control Obligations in Norwegian Legislation. Societal Risk in a Legal Perspective. Samrisk-sponsored seminar series 2009-2010.
Andresen, Herbjørn (2009). Foreslåtte lovendringer som reduserer barrierene mot elektronisk samhandling: Hvilke barrierer står igjen og hvilke kommer i stedet?. DIPS forum 2009. DIPS ASA.
Andresen, Herbjørn (2008). Kven skal trøyste Hypomone? Eit kammerspel i tre akter om vern av pasientopplysningar. Syn og Segn.
Se alle publikasjoner
Andresen, Herbjørn (2008). Helsepersonells holdninger til eHelse. En undersøkelse fra Norge. Scandinavian Health Informatics and Terminology Conference 2008. eHealth Institute, University of Kalmar.
Andresen, Herbjørn (2008). Pseudonymous Health Registers in Norway; legislation, the policy debate and some technical aspects. Healthinf: International Conference on Health Informatics. Insticc.
Andresen, Herbjørn (1999). Om samsvaret mellom et IT-system og et rettslig regelverk, systemdokumentasjon som henviser til rettskilder. -1 s.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 80 81
Telefon (mobil): +47 922 27 793
Besøksadresse: Pilestredet 48, Oslo, R427