HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Kvalitet i barnehagen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (13) Fagbøker⁄lærebøker (4) Forskningsrapporter (2) Formidling (97)
Hernes, Leif;Gulpinar, Tona (2018). Profesjonskrav og profesjonsinnhold – om kunstens bidrag til barnehagelærerutdanningens innhold og barnehagens hverdag. Christensen, Hanne Eikeland, Olav Hellne-Halvorsen, Ellen Beate Lindboe, Inger Marie (Red.), Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 11. Universitetsforlaget.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2018). The importance of aesthetic activities in Norwegian kindergarten. In: Susanne Garvis & Elin Eriksen Ødegaard (Eds.) Nordic Dialogues on CHildren and Families.. ISBN: 978-1-138-67339-7. 16 s. Routledge.
Hernes, Leif;Gulpinar, Tona (2017). How can Aesthetic Meetings create deeper cultural understanding af aesthetic learning?. Journal of Early Childhood Studies. Vol. 11. doi: http://www.omepireland.ie/publications.html
Winger, Nina;Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2016). Med forskerblikk på kvalitet(er) i barnehagen. Gulpinar, Tona Hernes, Leif Winger, Nina (Red.), Blikk fra barnehagen. artikkel 1. s. 11-27. Fagbokforlaget.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif;Winger, Nina (2016). Blikk fra barnehagen. ISBN: 978-82-450-1695-6. 281 s. Fagbokforlaget.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2016). Estetisk læring i barnehagen.. Gulpinar, Tona Hernes, Leif Winger, Nina (Red.), Blikk fra barnehagen. kapittel 7. s. 147-160. Fagbokforlaget.
Hernes, Leif (2014). Pedagogen og den kunstneriske prosessen. Angelo, Elin Kalsnes, Signe (Red.), Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning. Kapittel 13. s. 201-212. Cappelen Damm Akademisk.
Hernes, Leif (2013). Kunst, demokrati og barn. Greve, Anne Mørreaunet, Sissel Winger, Nina (Red.), Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. Kapittelnummer 8. s. 105-114. Fagbokforlaget.
Hernes, Leif (2011). Das Recht auf Kunst für Allen. Ein Plädoyer. Kessel, Martina (Red.), Aufwachsen mit Tanz. 4. s. 62-69. Verlagsgruppe Beltz.
Hernes, Leif;Os, Ellen;Selmer-Olsen, Ivar (2010). Med kjærlighet til publikum; kunst for barn under tre år. ISBN: 978-82-02-25840-5. 189 s. Cappelen Damm Akademisk.
Se alle publikasjoner
Os, Ellen;Hernes, Leif (2004). "Under tre? - mener dere under tre?". Kunstformidling til barn under tre år - erfaringer fra prosjektet "Klangfugl". Centrum för barnkulturforskning.
Hernes, Leif (2004). Teater med små barn Leif Hernes - dansdesign. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift.
Moen, Ina Guro;Hernes, Leif (1999). Grunnstudium i dans, Hjelpedisipliner i dans, Valgemner i dans, Fordypningsfag for studenter med dans som hovedområde; Scenisk dans. Rammeplan for faglærerutdanning i musikk, dans og drama. faglig_bok_institusjon. s. 69-84.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2017). Rom for estetisk læring for de yngste på museum I: Konstnärligt seende & vad barn kan lära på museum. ISBN: 978-1-138-67339-7. 128 s. Nordiska Akvarellmuseet.
Hernes, Leif (2009). Hvordan nærme seg et Dynamisk utendørsrom koreografisk. ISBN: 978-82-995804-1-0. 6 s. Teater & Eftf AS.
Hernes, Leif;Haraldsen (red), Heidi M. (2007). Scenetreff Musikk, dans og drama Vg1. ISBN: 978-82-7522-311-9. 15 s. Tell forlag.
Hernes, Leif (2007). Scenetreff, Musikk, dans og drama Vg 1. ISBN: 978-82-7522-311-9. 20 s. Tell Forlag.
Hernes, Leif;Lauvland, Gro;Sandal, Margunn (2009). TUSEN MILLIONER STJERNER OG EN VENN - EN ORGELDANSEFORTELLING REFERANSEGRUPPENS ERFARINGER FRA PROSESS OG FORESTILLING. 10 s. KULT.
Bakka, Egil;Hernes, Leif (2006). Samdans? Folkedans og scenedans møtest. ISBN: 82-91419-24-8. 42 s. NTNU Institutt for musikk Program for dansevitenskap.
Os, Ellen;Hernes, Leif (2017). Ulik kvalitet på barnas måltider. Første steg.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2016). Quality in Norwegian Kindergartens-Research related to transition issues as seen from a holistic perspective.. Pacific Early Childhood Education. Research Association.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2016). Estetisk læring for de yngste i barnehagen. Fagdag for vitenskapelig ansatte/praksisfeltet. Dronning Mauds Minne Høgskole.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2016). Estetisk læring i barnehagen. konferanse for Barnehageansatte. Fylkesmannen i Hedmark.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2016). Estetisk læring i barnehagen. Konferanse for Barnehageansatte. Fylkesmannen i Troms.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2016). Estisk læring i barnehagen. Konferanse for Barnehageansatte. Fylkesmannen i Troms.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2016). Estetisk læring i barnehagen. Konferanse for Barnehageansatte. Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2016). Estetisk læring i barnehagen. Konferanse for Barnehageansatte. Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2016). Aesthetic Activities in Norwegian Kindergarten. NERA's 44th Congress. NERA.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2016). Quality in Norwegian Kindergartens - research related to transition issues as seen form a holistic perspective.. PECERA (Pacific Early Childhood Education Research Association. Chulalongkorn University.
Se alle publikasjoner
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2016). Vad innebär konstnärligt seende og vad kan barn läro på museum?. Konferanse. Akvalmuseet.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2016). Barn, barnehage, estetikk. FoU dag. Høgskolen Dronning Mauds MInne.
Os, Ellen;Hernes, Leif (2016). Ikke så god kvalitet i norske barnehager som vi tror. http://forskning.no/forebyggende-helse-barn-og-ungdom-pedago.
Os, Ellen;Hernes, Leif (2016). Hygienen og sikkerheten ikke god nok i norske barnehager. http://www.forskningsradet.no/prognett-finnut/Nyheter/Hygien.
Bjørnestad, Elisabeth;Gulbrandsen, Lars;Hernes, Leif;Os, Ellen (2016). Dette bør bli bedre for de minste barna. Første steg.
Os, Ellen;Hernes, Leif (2016). Med Blikk for barn: Kvalitet i barnehagetilbudet til barn under tre år.. NRLU samling.
Os, Ellen;Hernes, Leif (2016). Er barnehagetilbudet for barn i alderen 1 til 3 år bra nok?. Seminar. Riksrevisjonen.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2016). How can an Aesthetic Meeting create a deeper cultural understanding of aesthetic learning?. Imec- Conferanse. University of Malta.
Bergaust, Kristin;Vatn, Gunhild;Røed, Ellen Johanne;Lossius, Trond;Von der Fehr, Anneke;Hernes, Leif (2015). Randsoner-Ecotones.. Actualize. Feltarbeid i Oslofjorden.
Hernes, Leif (2015). Millionunderskudd rammer barnehagelærer-utdanning. Khrono.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2015). Estetisk læring i barnehagen. Barnehagekonferanse. Blikk for Barn og GoBan.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2015). Aesthetics in the kindergarten-Datacollection.. Nordisk Barnehagekonferanse. NERA 2015.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2015). Time, space and content in Norwegian ECEC when it comes to aesthetic activities in the Norwegian kindergarten (children under the age of 3). Barnehagekonferanse. Eecera 2015.
Hernes, Leif (2015). Keynote: Et bidrag til barnehagens innhold. Bra nok? Perspektiver på kvalitet for barn under tre år i norske barnehager.. Blikk for Barn_ GoBaN.
Os, Ellen;Hernes, Leif (2015). Med blikk for barn: Kvalitet i barnehagetilbudet for barn under 3 år. RBUP konferanse. Regionsenter for barn og unges psykiske helse.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2015). Fagfellevurdert. Nera konferanse 2015. Tittel på Paper: What kind of aesthetic processes emerge in the kindergarten and where do they appear?. Konferanse. Gøteborgs universitet.
Eide, Gro Merete;Møen, Inger-Lisa;Hernes, Leif;Sataøen, Svein Ole (2015). Kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet - eit fagleg djupdykk. Sataøen, Svein Ole (Red.), Barnehagelærarutdanninga. Meir samanheng, betre heilskap, klarare profesjonsretting?. Kapittel 5. s. 88-105.
Os, Ellen;Hernes, Leif (2014). Kvalitet i barnehagen: Blikk for barn. Seminar om utdanningsforskningen ved HIOA. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Os, Ellen;Hernes, Leif;Bjørnestad, Elisabeth (2014). Blikk for barn og GoBaN. Bakgrunn for to store, norske forskningsprosjektet. Om å være på rett sted til rett tid.. Gøteborgs Univeristet. Høgskolen i Oslo og Akershus, BLU, Seksjon for Studieadminis.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2014). Perspectives on Aesthetic Learning.. BiN-Norden konferanse. BiN-Norden.
Eide, Brit Johanne;Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2014). "Blikk for barn" - en prosjektpresentasjon. Referansegruppemøte. HiOA.
Hernes, Leif (2014). Searching for Qualities_Quality vs Qualities. RBUP konferanse. RBUP_Midtnorge.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2014). The Chromatic Diet- discussion.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2014). The Chromatic Diet.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2014). 3 spørreundersøkelser knyttet opp til Estetisk arbeid i barnehagen.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2014). Children's Aesthetics -Method exploration. Eecera. University of Crete. Greece.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2014). Aestetic learning in the kindergarten. NERA 2014. Høgskolen i Lillehammer.
Hernes, Leif (2013). Kvalitetsjakt i barnehagen. Forskningsrådets nettside.
Hernes, Leif (2013). Barn og rom. Keynote speaker. Universitetet i Agder.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2013). Hender.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2013). Searching for Qualities.
Gulpinar, Tona;Hernes, Leif (2013). Credo.
Hernes, Leif (2013). Kropp og rom. Barn og Rom. Universitetet i Agder.
Vist, Torill;Hernes, Leif (2013). Searching for Qualities - med Blikk for Barn. Storbykonferansen 2013, Sammen for en levende by. Rogaland fylkeskommune.
Hernes, Leif (2013). En natrulig måte å bevege seg på. Verktøykassa, Habitus as og Pedagogisk forum.
Hernes, Leif (2013). Hva vil du ha, hvordan vil du ha det? Kulturpolitikk og økonomi. Prosjektfrihet og institusjonell kontinuitet. Norske Dansekunstnere.
Hernes, Leif (2013). Med kjærlighet til publikukm. Kunst underveis. Hedmark fylkeskommune, Åmot kommune og Turnéorg. Hedmark.
Hernes, Leif;Gulpinar, Tona (2013). Searching for Quality. NERA.
Knudsen, Jan Sverre;Sætre, Jon Helge;Aure, Venke;Bergaust, Kristin;Hernes, Leif;Svingen-Austestad, Anna (2012). InFormation - Nordic Journal of Art and Research.
Os, Ellen;Hernes, Leif;Gulbrandsen, Lars (2012). Millionstøtte til HiOAs barnehageforskere. Aktuelle saker fra Høgskolen i Oslo og Akershus.
Os, Ellen;Hernes, Leif;Eide, Brit Johanne;Gulpinar, Tona;Bergem, Helen;Winger, Nina (2012). Vurdering av kvalitet i barnehagetilbudet for de minste? Presentasjon av et Prakutprosjekt. FoU-dag ved HIOA.
Winger, Nina;Os, Ellen;Hernes, Leif;Eide, Brit Johanne;Gulpinar, Tona;Bergem, Helen (2012). Kvalitet for småbarn i ulike gruppetyper. Masterseminar ved master i barnehagepedagogikk HIOA.
Os, Ellen;Hernes, Leif;Winger, Nina;Eide, Brit Johanne;Gulpinar, Tona;Bergem, Helen (2012). På jakt etter kvalitet i tilbudet for de minste. Presentasjon av et Prakut-prosjekt. Forskningsseminar.
Hernes, Leif (2012). Hva er tid for dans?. Pedagogdagene 2012. Norsk kulturskoleråd og Norges Musikkhøgskole.
Hernes, Leif (2012). Hva er kvalitet i kunst for barn? Er målgruppetenking i kunsten en forutsetning for å lykkes?. MiniIbsen. Skien kommune/Teater Ibsen.
Hernes, Leif;Eriksen, Anne Grete (2011). Urbi et Orbi. Site spesific konseptutvikling/workshop Kunming, Kina. TCG Nordica/Areopagos.
Hernes, Leif (2011). Samtidsdans i et retroperspektiv. Kunstpedagogisk konferanse. Norsk kulturskoleråd/Griegakademiet/kunsthøgskolen i Bergen/.
Hernes, Leif;Eriksen, Anne Grete (2011). Film - Dance to be Murdered by. Danseforestilling. CODA - Contemporary Dance Festival Oslo.
Hernes, Leif;Eriksen, Anne Grete (2010). To sceneproduksjoner/to publikumsgrupper.
Hernes, Leif;Eriksen, Anne Grete (2010). Site spesific - Stedsspesifikk kunst. Forelesningsserie om Kunstproduksjon utendørs. Skånes Dansteater.
Hernes, Leif;Os, Ellen (2008). Performing Art for Children under the Age of three. Experiences working with making and presenting art for the very young. Dublin Dancefestival. The Ark.
Hernes, Leif;Eriksen, Anne Grete (2008). Mot Himlaleite - Sauda tour en l'air En spektakulær danseforestilling i et snøamfi 700 meter over havet. Danseforestilling. Stavanger2008 og Sauda Kommune.
Hernes, Leif (2008). What can be art for children under the age of three?. Forelesning i kombinasjon med forestilling. Tanzhaus nrw.
Os, Ellen;Hernes, Leif (2007). Liten, mindre, minst … Kunst også for barn under tre år!. Dialogkonferanse. Høgskolen i Oslo.
Eriksen, Anne Grete;Hernes, Leif (2007). Identities Intensities.
Hernes, Leif (2007). Vesle Einsteins juleønske. Turne Sandnes, Haugesund og Bergen. Carte Blanche / Bergen Internasjonale Teater/ Sandnes kulturhus.
Hernes, Leif;Eriksen, Anne Grete (2007). Gjenopptakelse og formidling av babyforestillingen TreMødre ved Trøndelag teater og ved Parken kulturhus i Ålesund - til sammen 30 forestillinger. Forestilling for barn 0-3 år. Carte Blanche/Trøndelag teater/Parken kulturhus.
Hernes, Leif;Eriksen, Anne Grete (2007). Vesle Einsteins juleønske, gjenopptakelse av verk for 5 år og oppover. Danseforestilling. Sandnes kulturhus/Teatergarasjen i Bergen/.
Os, Ellen;Hernes, Leif (2007). Art for people with napkins and dummies: Experiences from projects working with art for children under the age of three. Starcatchers. 1st International Symposium.. North Edinburgh Arts Centre..
Hernes, Leif;Os, Ellen (2006). "Experiences and visions for the Glitterbird project". Theatre festival. Assitej, Hungary.
Eriksen, Anne Grete;Hernes, Leif (2006). JUV.
Eriksen, Anne Grete;Hernes, Leif (2006). Vesle Einsteins juleønske.
Eriksen, Anne Grete;Hernes, Leif (2006). Schreibstück Dancemanuscript.
Hernes, Leif;Eriksen, Anne Grete (2006). Vesle Einsteins juleønske. Utvikling av danseforestilling. Carte Blanche.
Hernes, Leif (2006). "Mellom latter og gråt" - Lille Eyolf. Avduking av skulpturen "Rottejomfruen". Støpeskien, Skien kommune.
Hernes, Leif (2006). TreMødre - Ex auditorio. Turne i Stør-Trøndelag og Møre og Romdal. Carte Blanche / Trøndelag Teater.
Hernes, Leif;Aasheim, Erik (2006). Kulturnytt. NRK.
Hernes, Leif (2006). "Barn og kunst". Nordisk festival/konferanse. ABM utvikling.
Hernes, Leif;Os, Ellen (2006). "Barn har en rett til å oppleve scenekunst". Svenska Teaterbiennalen. Svensk Teaterunion - Svenska ITI.
Hernes, Leif;Os, Ellen (2005). Kunstproduksjon og kunstformidling for barn 0-3 år. Gjesteforelesning. Statens teaterhøgskola.
Hernes, Leif (2005). Turne med TreMødre - Ex auditorio i 6 byer i Frankrike, med til sammen 50 forestillinger. Turne. AMALYS.
Hernes, Leif (2005). TreMødre - Ex auditorio, 30 forestillinger presentert på Den Nationale Scene. Gjestespill. Carte Blanche Dansekompani.
Os, Ellen;Hernes, Leif (2005). Hva skal de minste barna med kunst. Rapport - Norsk kulturråd.
Hernes, Leif (2005). Barn har rett til å oppleve god kunst. Kirke og kultur.
Hernes, Leif;Os, Ellen (2005). Kunstformidling for de minste. Teaterfestival. Vestlandske teaterlag, Den Nationale Scene, Høgskolen i Berg.
Hernes, Leif;Os, Ellen (2005). Art for children under three years of age? Experiences from art projects made espcecially for children under the cultural age of censent. Seminar med Scottish Arts Council. Norsk kulturråd.
Hernes, Leif;Os, Ellen (2005). Livslang læring - fra første stund..... Nasjonal lærerutdanningskonferanse. Høgskolen i Oslo.
Hernes, Leif;Os, Ellen (2005). För publik med napp og blöja. Teaterbiennalen. Svensk Teaterunion.
Hernes, Leif (2005). Barns skapertrang og erfaringsverden - en fantastisk mulighet eller et nødvendign onde?. Fagsamling. Rikskonsertene.
Os, Ellen;Hernes, Leif (2004). Glitterbird - Art for children under three. Glitterbird - Art for children under three: Ideas and perspectives. Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning.
Os, Ellen;Hernes, Leif (2004). Small children - new identities: Expanding borders of early childhood and early childhood practice; Children under three meeting art: Ideas and experiences. The 12th Conference if Reconceptualizing Early Childhood Education: Research; Theory and Practice. "Troubling Identities". Oslo University College.
Hernes, Leif (2004). "The Bride strippede bare by her bachelors even", av Marcel Duchamp. En scenisk konsert.
Os, Ellen;Hernes, Leif (2004). Theatre for babies.
Os, Ellen;Hernes, Leif (2004). Tøffere kamp om EU-støtte. Dagens Næringsliv.
Hernes, Leif (2004). "TreMødre" - ex auditorio Danseforestilling for barn under 3 år. 27. juni 2004 under seminaret "Glitterbird - Art for the Very Young. Forestilling. Glitterbird - Art for the Very Young.
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 74 92
Telefon (mobil): +47 928 91 326
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q4028

Samarbeidsrelasjoner

Glitterbird, Art for the Very Young glitterbird.com Dansdesign dansdesign.com