meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (9) Forskningsrapporter (20) Formidling (36) HiOA-publikasjoner (1)
Seland, Idunn;Hovdhaugen, Elisabeth (2017). National tests in Norway: An undeclared standard in education? Practical and political implications of norm-referenced standards. Blömeke, Sigrid Gustafsson, Jan-Eric (Red.), Standard Setting in Education. The Nordic Countries in an International Perspective.. Chapter 10. s. 161-179. Springer.
Hovdhaugen, Elisabeth;Vibe, Nils;Seland, Idunn (2017). National test results: representation and misrepresentation. Challenges for municipal and local school administration in Norway. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. doi: 10.1080/20020317.2017.1316636
Lødding, Berit;Seland, Idunn;Prøitz, Tine Sophie (2016). Kampen om karakteren. Elevers motspill i møte med læreres vurderingspraksis i videregående skole. Sosiologi i dag. Vol. 46.
Høst, Håkon;Seland, Idunn;Skålholt, Asgeir (2015). Gender policies meet VET practices - the case of health and social care in Norway. Journal of Vocational Education and Training. Vol. 67. doi: 10.1080/13636820.2014.958869
Seland, Idunn;Hovdhaugen, Elisabeth;Vibe, Nils (2015). Mellom resultatstyring og profesjonsverdier. Nordisk Administrativt Tidsskrift. Vol. 92.
Seeberg, Marie Louise;Seland, Idunn;Hassan, Sahra Cecilie (2014). "Har vi hatt leksehjelp nå?" Sosial utjevning når alle skal med. Sosiologi i dag. Vol. 44.
Seland, Idunn (2013). Fellesskap for utjevning. Norsk skolepolitikk for en flerreligiøs og flerspråklig elevmasse etter 1970. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 54.
Seland, Idunn (2012). "En dyp strøm i vår historie." Hvordan kristendommen ble integrasjonsideologi i den flerkulturelle skolen på 1990-tallet. Prismet. Vol. 63.
Brochmann, Grete;Seland, Idunn (2010). Citizenship policies and ideas of nationhood in Scandinavia. Citizenship Studies. Vol. 14. doi: 10.1080/13621025.2010.490037
Seland, Idunn (2017). Intervjuundersøkelse blant et utvalg utviklingsveiledere om satsingen Ungdomstrinn i utvikling. ISBN: 978-82-327-0268-8. 52 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
Huang, Lihong;Ødegård, Guro;Hegna, Kristinn;Svagård, Vegard;Helland, Tarjei;Seland, Idunn (2017). Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.-klassinger i Norge. ISBN: 978-82-7894-638-1. 147 s. NOVA.
Seland, Idunn;Gjerustad, Cay;Lødding, Berit (2016). Delrapport 2 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk: Erfaringer fra forsøket i videregående skole. ISBN: 978-82-327-0218-3. 90 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
Seland, Idunn;Caspersen, Joakim;Markussen, Eifred;Sandsør, Astrid M. Jorde (2016). Delrapport fra evaluering av pilotering av ordning med lærerspesialister: Lokal planlegging, oppstart ved skolene og de første erfaringene fra pilotering av lærerspesialistordningen i norsk og realfag. ISBN: 978-82-327-0202-2. 158 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
Lødding, Berit;Seland, Idunn;Gjerustad, Cay;Wollscheid, Sabine (2016). Erfaringer fra satsingen Kompetanse for mangfold. Underveisrapport 2: Sentrale utdanningsmyndigheter, UH-sektor, fylkesmenn, ledere, ansatte og eiere om kompetanseutviklingen. ISBN: 978-82-327-0225-1. 114 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
Markussen, Eifred;Carlsten, Tone Cecilie;Seland, Idunn;Sjaastad, Jørgen (2015). Fra politisk visjon til virkeligheten i klasserommet: Evaluering av virkemidlene i Ungdomstrinn i utvikling. Delrapport 2. ISBN: 978-82-327-0131-5. 116 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Seland, Idunn;Lødding, Berit;Prøitz, Tine Sophie (2015). Delrapport 1 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk: Litteraturstudie. ISBN: 978-82-327-0141-4. 84 s. NIFU.
Høst, Håkon;Nyen, Torgeir;Reegård, Kaja;Seland, Idunn;Tønder, Anna Hagen (2015). Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 1. ISBN: 978-82-327-0149-0. 96 s. Fafo og NIFU.
Hovdhaugen, Elisabeth;Seland, Idunn;Lødding, Berit;Prøitz, Tine Sophie;Vibe, Nils (2014). Karakterer i offentlige og private videregående skoler: En analyse av eksamens- og standpunktkarakter i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler. ISBN: 978-82-327-0011-0. 142 s. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Aamodt, Per O;Seland, Idunn;Opheim, Vibeke;Carlsten, Tone Cecilie;Lødding, Berit;Røsdal, Trude (2014). Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen: Evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv. ISBN: 978-82-327-0058-5. 136 s. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Se alle publikasjoner
Høst, Håkon;Seland, Idunn;Sjaastad, Jørgen;Skålholt, Asgeir (2014). Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat? En studie av lærlingformidling i 3 fylker. ISBN: 978-82-7218-984-5. 92 s. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Høst, Håkon;Seland, Idunn;Skålholt, Asgeir (2013). Yrkesfagelevers ulike tilpasninger til fagopplæring: En undersøkelse av elever i tre yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole. ISBN: 978-82-7218-913-5. 156 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Markussen, Eifred;Seland, Idunn (2013). Den gode timen: En kvalitativ studie av undervisning og læringsarbeid på fire ungdomsskoler i Oslo. ISBN: 978-82-7218-892-3. 76 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Seland, Idunn;Vibe, Nils;Hovdhaugen, Elisabeth (2013). Evaluering av nasjonale prøver som system. ISBN: 978-82-7218-894-7. 224 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
Markussen, Eifred;Seland, Idunn (2012). Å redusere bortvalg - bare skolens ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011. ISBN: 978-82-7218-833-6. 51 s. NIFU.
Seeberg, Marie Louise;Seland, Idunn;Hassan, Sahra Cecilie (2012). "Litt vanskelig at alle skal med!" Evaluering av leksehjelpstilbudet 1.-4.trinn. ISBN: 978-82-7894-414-1. 217 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Seland, Idunn;Olsen, Marit Schei;Solem, Anniken;Lysø, Ingunn Hybertsen;Aamodt, Per Olaf;Røsdal, Trude (2012). Spørsmål om tid - En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem. ISBN: 978-82-7218-849-7. 111 s. NIFU.
Seland, Idunn (2011). Tilhørighet, rettighet, likhet. Nasjonal identitet og integrasjon i velferdsstaten gjennom grunnskolen 1970-2008. 247 s. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
Seland, Idunn;Lidén, Hilde (2011). Fritidsaktiviteter for barn på asylmottak. 116 s. Institutt for samfunnsforskning.
Lidén, Hilde;Aarset, Monica Five;Seland, Idunn (2008). Ungdom med innvandrerbakgrunn Verdier,normdannelse og livsvalg-en kunnskapsstatus. IMDI.
Seland, Idunn;Lødding, Berit (2017). Evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk. Delrapport 2: erfaringer fra forsøket i videregående skole. Læreplan og karakterer i norskfaget. Dagskonferanse om karakterforsøket i norsk og delrapport 2. Utdanningsdirektoratet.
Hovdhaugen, Elisabeth;Seland, Idunn (2017). National test results: representations and misrepresentations. Challenges for municipal and local school administration in Norway. ECER European Conference on Educational Research. EERA European Educational Research Association.
Seland, Idunn (2017). Presentasjon av intervjuundersøkelse blant et utvalg utviklingsveiledere i satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Nettverk for utviklingsveiledere i Ungdomstrinn i utvikling. Utdanningsdirektoratet.
Seland, Idunn;Caspersen, Joakim (2016). Delrapport fra evaluering av pilotering av ordning med lærerspesialister. Lokal planlegging, oppstart ved skolene og de første erfaringene fra pilotering av lærerspesialistordningen i norsk og realfag. Kunnskapsdepartementets og Utdanningsdirektoratets arbeidsgruppe for lærerspesialistordningen. Utdanningsdirektoratet.
Seland, Idunn;Lødding, Berit;Prøitz, Tine Sophie (2016). Hva kjennetegner vurdering i norskfaget? Presentasjon av delrapport 1 fra evalueringen. Læreplan og karakterer i norskfaget. Utdanningsdirektoratet.
Lødding, Berit;Seland, Idunn (2016). Elever forhandler om bedre karakterer. forskning.no.
Hovdhaugen, Elisabeth;Seland, Idunn (2015). National tests in Norway - a contested standard in education?. Standard-setting: International state of research and practices in the Nordic countries. Centre for Educational Measurement, University of Oslo.
Olsen, Ole Johnny;Reegård, Kaja;Seland, Idunn;Skålholt, Asgeir (2015). Læringsmiljø og gjennomføring. Høst, Håkon (Red.), Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen: Sluttrapport. Kapittel 2. s. 83-144.
Bugge, Markus;Seland, Idunn (2015). Å måle seg inn i et hjørne. Dagsavisen.
Seland, Idunn (2014). Integrasjon som dilemma i privatskolepolitikken. NIFUs årskonferanse 2014. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning.
Se alle publikasjoner
Olsen, Ole Johnny;Reegård, Kaja;Seland, Idunn;Skålholt, Asgeir (2014). På sporet av kvaliteter i lærlingenes læringsmiljø og overgang mellom skole og læretid. Høst, Håkon (Red.), Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på opplæringen i bedrift. Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Kapittel 1. s. 17-84.
Markussen, Eifred;Seland, Idunn (2014). Den gode timen. Fagdag læreplanavdelingene. Utdanningsdirektoratet.
Markussen, Eifred;Seland, Idunn (2014). Den gode timen.. Etterutdanning for nyutdannede lærer. Utdanningsetaten i Oslo.
Markussen, Eifred;Seland, Idunn (2014). Den gode timen. Skoleledersamling. Utdanningsetaten i Oslo.
Lødding, Berit;Seland, Idunn (2014). Presentasjon av rapport om standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler. Møte i den statlige barnehage- og utdanningsadministrasonen. Utdanningsdirektoratet.
Aamodt, Per O;Seland, Idunn (2014). Evaluering av nasjonale sentre i opplæringen. Presentasjon for senterledere. Senterledermøte. Utdanningsdirektoratet.
Aamodt, Per O;Seland, Idunn (2014). Evaluering av nasjonale sentre i oplæringen. Møte i Kunnskapsdepartemnetet. Kunnskapsdepartementet.
Aamodt, Per O;Seland, Idunn (2014). Evaluering av nasjonale sentre i opplæringen. Møte i Utdanningsdirektoratet. Utdanningsforbundet.
Seland, Idunn;Hovdhaugen, Elisabeth;Vibe, Nils (2014). Ressursbruk og nasjonale prøver. Morgenbladet.
Seland, Idunn;Lødding, Berit;Hovdhaugen, Elisabeth (2014). Hvorfor får elever ved private skoler bedre karakterer?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Hovdhaugen, Elisabeth;Seland, Idunn;Lødding, Berit (2014). Karakterer i offentlige og private videregående skoler. En analyse av eksamens- og standpunkt karakterer i norsk og matematikk, og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler. NIFU frokostseminar. NIFU.
Hovdhaugen, Elisabeth;Seland, Idunn;Lødding, Berit (2014). Karakterer i offentlige og private videregående skoler. En analyse av eksamens- og standpunkt karakterer i norsk og matematikk, og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler. Presentasjon for Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet.
Markussen, Eifred;Seland, Idunn (2014). Den gode timen. Fagdag læreplanavdelingene. Utdanningsdirektoratet.
Markussen, Eifred;Seland, Idunn (2014). Den gode timen. Etterutdanning for nyutdannede lærer. Utdanningsetaten i Oslo.
Seland, Idunn;Markussen, Eifred (2014). Den gode timen. Skoleledersamling. Utdanningsetaten i Oslo.
Vibe, Nils;Hovdhaugen, Elisabeth;Seland, Idunn (2013). Bruk og misbruk av nasjonale prøver. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Markussen, Eifred;Seland, Idunn (2013). Læreren må ta ledelsen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Seland, Idunn (2013). 10 spørsmål og svar om nasjonale prøver. Aftenposten junior. 2 s.
Seland, Idunn (2013). Spørsmål om tid. En kvalitativ studie av ledelsesvilkår for omsorg og læring i to norske kommuner. NEON-dagene 2013, sesjon Utdanning og organisering. NEON Nettverk for organissajonsforskning.
Seland, Idunn (2013). Spørsmål om tid. En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem. Hva er god skoleledelse?. Kunnskapsbanken (Kunnskapsdepartementet).
Seland, Idunn (2013). Evaluering av nasjonale prøver som system. Presseseminar. Utdanningsdirektoratet.
Seland, Idunn (2012). "Spørsmål om tid". Møte i Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet.
Markussen, Eifred;Seland, Idunn (2012). Psykisk psyke gir opp skolen. Dagsavisen.
Seland, Idunn (2012). Claus Haas, Anne Holmen, Christian Horst og Bergthóra Kristjánsdóttir (red.) Ret til dansk. Uddannelse, sprog og kulturarv. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 53.
Seland, Idunn (2012). Tilhørighet, rettighet, likhet. Presentasjon av PhD-avhandling. Lunsjseminar. Fafo.
Markussen, Eifred;Seland, Idunn (2012). Å redusere bortvalg – bare skolens ansvar. Samling for Ny Giv skolene i Akershus fylkeskommune. Akershus fylkeskommune.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 53 02
Telefon (mobil): +47 975 45 652
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X355