HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Jardar Sørvoll

forsker II

Kort om

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Historie Emner Velferdsstat Boligpolitikk Boligsosiale tiltak

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (8) Forskningsrapporter (15) Formidling (104) HiOA-publikasjoner (11)
Bengtsson, Bo;Ruonavaara, Hannu;Sørvoll, Jardar (2017). Home ownership, housing policy and path dependence in Finland, Norway and Sweden. Ronald, Richard Dewilde, Caroline (Red.), Housing Wealth and Welfare. Chapter 3. s. 60-84. Edward Elgar Publishing.
Sørvoll, Jardar (2016). Norsk boligpolitikk 1970-2015: Sosialdemokratiets sareste punkt?. Arbeiderhistorie. Vol. 2016.
Sørvoll, Jardar;Bengtsson, Bo (2016). The Pyrrhic victory of civil society housing? Co-operative housing in Sweden and Norway. International journal of housing policy. 19 s. doi: 10.1080/14616718.2016.1162078
Thorsen, Dag Einar;Sørvoll, Jardar (2010). Diktaturet før og nå. Internasjonal Politikk. Vol. 68.
Sørvoll, Jardar (2010). Motstand i boligeiernes land. Organisert protest mot omleggingen av boligpolitikken i Norge 1981-2009. Helle, Idar Kjeldstadli, Knut Sørvoll, Jardar (Red.), Historier om motstand : kollektive bevegelser i det 20. århundret. Kapittel. Abstrakt forlag.
Helle, Idar;Kjeldstadli, Knut;Sørvoll, Jardar (2010). Historier om motstand : kollektive bevegelser i det 20. århundret. ISBN: 978-82-7935-304-1. 369 s. Abstrakt forlag.
Sørvoll, Jardar;Løset, Gøril Kvamme (2017). Samfunnsvirkninger av boligpolitikk. Boligsatsinger og samfunnsutvikling i ti norske distriktskommuner. ISBN: 978-82-7894-615-2. 109 s. NOVA.
Sørvoll, Jardar;Sandlie, Hans Christian;Nordvik, Viggo;Gulbrandsen, Lars (2016). Eldres boligsituasjon. Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring. ISBN: 978-82-7894-601-5. 197 s. NOVA.
Sørvoll, Jardar;Aarset, Monica Five (2015). Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet. En kunnskapsoversikt. ISBN: 978-82-7894-568-1. 179 s. NOVA.
Sørvoll, Jardar (2015). The Norwegian Welfare State 2005-2015: Public attitudes, political debates and future challenges. 48 s. NOVA/Norface/University of Kent.
Sørvoll, Jardar (2014). The Politics of Cooperative Housing in Norway and Sweden 1960-1990 (1945-2013) - The Swedish Deregulation of 1968 and the Norwegian Liberalization of the 1980s. 522 s. Universitetet i Oslo.
Sørvoll, Jardar;Sandlie, Hans Christian (2014). Et velfungerende leiemarked? Profesjonell utleie og offentlig–privat samarbeid. ISBN: 978-82-7894-530-8. 48 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA-notat 4/14).
Sørvoll, Jardar;Martens, Christine Thokle;Daatland, Svein Olav (2014). Planer for et aldrende samfunn? Bolig og tjenester for eldre i kommunene. ISBN: 978-82-7894-532-2. 159 s. NOVA.
Nordvik, Viggo;Sørvoll, Jardar (2012). Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring. ISBN: 978-82-7894-446-2. 42 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Sørvoll, Jardar (2011). Norsk boligpolitikk i forandring 1970–2010. Dokumentasjon og debatt. ISBN: 9788278943878. 334 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Se alle publikasjoner
Langsether, Åsmund;Sandlie, Hans Christian;Skårberg, Anna;Sørvoll, Jardar;Hansen, Thorbjørn (2011). Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner. ISBN: 9788278943748. 106 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Sørvoll, Jardar (2011). Den boligsosiale vendingen. Norsk boligpolitikk fra midten av 1990-tallet i historisk perspektiv (vedlegg 2 til NOU 2011:15 Rom for alle). ISBN: 978-82-583-1107-9. 9 s. Departementenes servicesenter.
Hansen, Inger Lise Skog;Bogen, Hanne Elisabeth;Fløtten, Tone;Pedersen, Axel West;Sørvoll, Jardar (2008). Det er jo ingen som sulter her, men ... Kommunale strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe fattigdom. ISBN: 978-82-7422-627-2. 104 s. Fafo.
Sørvoll, Jardar;Langsether, Åsmund;Hansen, Thorbjørn (2008). Fragmentert og koordinert. Organisering av boligsosialt arbeid i norske kommuner. ISBN: 978-82-7894-294-9. 134 s. NOVA.
Sørvoll, Jardar (2008). Fra totalreguleringsambisjoner til markedsstyring. Arbeiderpartiet og regulering av boligomsetningen 1970-1989. ISBN: 978-82-7894-274-1. 225 s. NOVA.
Sørvoll, Jardar (2018). Våger kommunen å drive boligpolitikk? Er eldre vanskeligstilte?Er det et offentlig ansvar å planlegge for denne gruppen?. Boliger for fremtiden 2018. Husbanken, KS, Boligbygg, Norsk Kommunalteknisk Forening.
Sørvoll, Jardar (2018). Social Rented Housing in Oslo and Bergen 1945-2017 (Kommunale boliger). Norsk bolig- og urbanforskning workshop 2018. NOVA, NIBR, SIFO, AFI, SVA, OsloMet.
Sørvoll, Jardar (2017). Pengemaskinen. A-magasinet (Aftenposten).
Sørvoll, Jardar (2017). Norsk boligpolitikk 1970-2017 (med særskilt vekt på utviklingen i Oslo). Sosialdemokratiets såreste punkt?. Årsmøte i den Socialdemokratiske Forening (Oslo, Arbeiderparti). Den Socialdemokratiske forening (Partilag i Oslo AP).
Sørvoll, Jardar (2017). Hvordan skal kommunene prioritere i boligpolitikken for å møte veksten i antall eldre? NOVA-rapport 11/2016. Eldrerådskonferansen i Tromsø. Tromsø Eldreråd.
Sørvoll, Jardar (2017). Hva må gjøres med boligmarkedet?. Sosialistisk Venstrepartis sommerfestival. SV.
Sørvoll, Jardar (2017). Boligsituasjon og boligpolitikk i lys av en aldrende befolkning. Mulighetene og virkemidlene i kommunale verktøykasser?. Etterpåklokskap på forhånd – hvordan planlegge for morgendagens eldre?. Husbanken Midt-Norge.
Sørvoll, Jardar (2017). Eldre på boligmarkedet -- sak på P2s nyhetsmorgen 7.03. NRK P2.
Se alle publikasjoner
Sørvoll, Jardar (2017). Frokostgjest på Frokostradio (P1+). Tema: Hvordan tilpasse boligen så eldre kan bo hjemme lengre.. NRK P1+.
Sørvoll, Jardar (2017). Nyhetsinnslag om samfunnets aldring og boligpolitikk. NRK 1 Nyhetene 7.30.
Sørvoll, Jardar;Røe, Per Gunnar;Astrup, Kim (2017). Bedre byer for alle -- har vi riktig fagkunnskap og virkemidler?. Samling i Husbankens Storbynettverk. Husbanken.
Sørvoll, Jardar (2017). Eldres boligsituasjon. Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring. Samling for satsingen Boligetablering i distriktene (BiD). Husbanken Bodø.
Sørvoll, Jardar (2017). Effekter av boligsatsinger i distriktene? Noen konklusjoner og utgangspunkt for diskusjon. Samling for satsingen Boligetablering i distriktene (BiD). Husbanken Bodø.
Sørvoll, Jardar (2017). Effekter av boligsatsinger i distriktene: en kort presentasjon. Samling for satsingen Boligetablering i distriktene (BiD). Husbanken Bodø.
Sørvoll, Jardar (2017). Kommunen som drivkraft? Samfunnsvirkninger av boligpolitikk. Boligsatsinger og samfunnsutvikling i ti norske distriktskommuner. Presentasjon av NOVA-rapport 3/2017.. Seminar om stedsutvikling. Fagforbundet.
Sørvoll, Jardar (2017). Kommunal boligpolitikk i lys av samfunnets aldring. Lansering av NOVA-rapport 11/2016 Eldres boligsituasjon. Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring. Velferdsforskningsinstituttet NOVA, HiOA.
Sørvoll, Jardar (2017). Klare for samfunnets aldring? Planlegging og utvikling av boliger og tjenestetilbud for eldre i norske kommuner. Husbankkonferansen 2017. Husbanken, region Bodø.
Sørvoll, Jardar (2017). Boligpolitikk i lys av det aldrende samfunnet: strategier på statlig, kommunalt og husholdningsnivå. Frokostmøte om eldre og bolig: "Antall eldre øker sterkt - hva gjør vi på boligområdet for å ruste oss for fremtiden". Husbanken.
Sørvoll, Jardar (2017). Boligpolitikk: status og muligheter. Modul 5 Byforskning: Ulike perspektiver på byen. Retten til bolig og retten til byen: Nye strategier. Videreutdanningsmaster i Urbanisme. Videreutdanningsmaster i Urbanisme, AHO.
Sørvoll, Jardar (2017). Kommunenes handlingsrom i boligpolitikken rettet mot eldre: Boligpolitikkens muligheter og begrensninger. Husbankens boligkonferanse i Midt-Norge 2017. Husbanken Midt-Norge.
Sørvoll, Jardar (2017). Forskning på vanskeligstilte barn og unge. Husbankkonferansen 2017. Husbanken, region Bodø.
Sørvoll, Jardar (2017). Forbereder ikke boligen til alderdommen. VG Pluss.
Sørvoll, Jardar (2017). Nå er det nesten umulig for folk uten rike foreldre eller arv å kjøpe leilighet i Oslo. Aftenposten på nett.
Sørvoll, Jardar;Bengtsson, Bo (2017). Autonomy, Democracy and Solidarity. The defining features of civil society housing and some mechanisms that may challenge them. Workshop: Norsk bolig- og urbanforskning. SVA -- NOVA, NIBR, Afi, SiFO.
Sørvoll, Jardar (2016). Planer for et aldrende samfunn? Norske kommuners planlegging av bolig- og tjenestetilbudet for eldre. Kunnskapsmøte, Husbaken region vest: Bustadløysingar for eldre - vegvalg for framtida. Husbanken, region vest.
Sørvoll, Jardar (2016). Gamle sanger om igjen? Mer eller mindre sikker kunnskap om vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge 2005-2015. Lanseringskonferanse 2016 – Smakebiter fra ny boligforskning. Husbanken og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Sørvoll, Jardar (2016). Innledning på workshop: Boligpolitikk. Workshop -- Hvem bestemmer i byen?. Forskningsrådet.
Sørvoll, Jardar;Bengtsson, Bo (2016). Internal and External Solidarity in Collaborative Housing Communities – the case of co-operative housing in Denmark 1980-2016. ENHR, Collaborative Housing in Europe: Conceptualising the field. Departement of Management in the Built Environment.
Sørvoll, Jardar;Bengtsson, Bo (2016). Social Mechanisms of Civil Society Housing -- a fruitful perspective for understanding local collaboration and solidarity in housing?. ENHR-conference 2016 (European network of housing research). School of the Built Environment, University of Ulster.
Sørvoll, Jardar (2016). SV vil tilbake til etterkrigstidens boligpolitikk. NRK P1 -- Her og nå.
Sørvoll, Jardar (2016). Nytten av å sammenligne – noen refleksjoner og kommentarer til Bo Bengtsson. Seminar om svensk og norsk boligpolitikk: Nytten av å sammenligne -- svensk og norsk boligpolitikk i historisk lys: Hvorfor ikke «social housing» i Sverige?. Husbanken Øst.
Sørvoll, Jardar (2016). «Boligmarkedet er en oppskrift på klasseskiller». Aftenposten.
Sørvoll, Jardar (2016). Boligsosial forskning (2005-2015) og kommunal praksis: uvennskap, kjærlighet, avhengighet eller gjensidig berikende?. Vanskeligstilte på boligmarkedet - en kunnskapsoversikt. Husbanken, region Sør.
Sørvoll, Jardar (2016). TEMA 4: Insentiver, boligpolitikk og eldre – hvordan kan det offentlige legge til rette for at seniorer og eldre investerer i egen boligsituasjon?. Eldres boligsituasjon. Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring. Temadel 4. s. 161-193.
Sørvoll, Jardar (2016). TEMADEL 1: Boligbehov og boligplanlegging i lys av samfunnets aldring – muligheter og begrensninger i norske kommuners eldreboligpolitikk. Eldres boligsituasjon. Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring. Temadel 1. s. 37-97.
Sørvoll, Jardar (2016). Eldres boligsituasjon. Eldres boligsituasjon. Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring. Innledning -- en kort presentasjon av en rapport. s. 23-35.
Sørvoll, Jardar (2015). Forretning og fellesskap. Boligkooperasjonen i Sverige og Norge 1920-1990. NBO(Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer)-seminar. NBBL, NBO..
Sørvoll, Jardar (2015). Boligplanlegging i lys av samfunnets aldring – muligheter og begrensninger. Vi utfordrer mytene! Bomiljø – en uvesentlig del av samfunnsdebatten? Sesjon: Helhetlig planlegging. Husbanken.
Sørvoll, Jardar (2015). Kommunal planlegging og behovskartlegging av boliger for eldre. Gode boligløsninger på eldre dager - Temaseminar i regi av Skadeforebyggende forum. Skadeforebyggende forum.
Sandlie, Hans Christian;Sørvoll, Jardar (2015). Et velfungerende leiemarked?. Sosiologforeningens vinterseminar. Sosiologforeningen.
Sørvoll, Jardar (2015). Boligpolitikk og eldreomsorg i norske kommuner – planer for et aldrende samfunn?. Eldre og bolig-konferanse. NBBL, Husbanken og Statens Seniorråd.
Sørvoll, Jardar (2015). Harold Wilson, Jens Arup Seip og de tre S-ene: en kort forsvarstale for "mistankens hermeneutikk". Historiebloggen.
Sørvoll, Jardar;Martens, Christine Thokle (2015). Planer for et aldrende samfunn? Norske kommuners planlegging av bolig- og tjenestetilbudet for eldre. Kunnskapingsmøte – Et aldrende samfunn og det offentliges rolle og ansvar. Husbanken, region Midt-Norge.
Sørvoll, Jardar (2015). Boligbygging etter boligpolitikken -- et essay om debatten om storbyenes boligforsyning 2011-2013. Boligbehov og ubalanser i norske storbyer. Boligbygging etter boligpolitikken. s. 139-175.
Sørvoll, Jardar (2015). Boligpolitikk etter boligpolitikken 2000-2030: Boligsosial vending og markedsbasert boligforsyning?. SAMSVAR-seminar: «Trenger vi en ny boligpolitikk?». NOVA, AFI, SAM -- Høgskolen i Oslo og Akershus.
Sørvoll, Jardar (2015). Hvordan få en mer velfungerende leiesektor? Innledning på Leieboerforeningens boligdebatt ("Feig boligpolitikk") etter årsmøtet.. Debatt. Leieboerforeningen.
Sørvoll, Jardar (2015). Boligpolitikk og eldreomsorg – har kommunene en plan for det aldrende samfunnet?. Vårkonferanse for eldrerådene i Vestfold. Eldrerådene i Vestfold.
Sørvoll, Jardar;Martens, Christine Thokle (2015). Mye å spare på å koble boligpolitikk med eldreomsorg. Forskning.no.
Sørvoll, Jardar (2015). Kan spare mye på ny boligpolitikk. Nationen.
Sørvoll, Jardar;Martens, Christine Thokle (2015). Eldreomsorg: Bedre boliger gir bedre tjenester. Fontene.
Sørvoll, Jardar (2015). Sven E.O. Hort: Social Policy, Welfare State and Civil Society in Sweden Bind I: History, Policies, and Institutions 1884–1988 Bind II: The lost World of Social Democracy 1988–2015. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 55.
Sørvoll, Jardar (2015). Profesjonell utleie, offentlig-privat samarbeid og det velfungerende leiemarkedet. Lanseringskonferanse for boligforskningen 2014. Husbanken og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Sørvoll, Jardar;Sandlie, Hans Christian (2015). The Return of Large-Scale Landlords in the Norwegian Private Rental Sector? Political Reform and Path Dependence in a Nation of Homeowners. ENHR-conference, 'Private Renting after the Crisis'. London School of Economics and Threshold.
Sørvoll, Jardar;Martens, Christine Thokle (2015). Utfordringer og muligheter i eldreomsorgen. Inspirasjonskveld om prioriteringer i helse- og omsorgssektoren. Hurdal kommune.
Sørvoll, Jardar (2014). En nasjon av gjeldsslaver. Morgenbladet.
Blaauw Hval, Andreas;Sørvoll, Jardar (2014). Ønsker ny leiemarkedspolitikk (video).
Sørvoll, Jardar (2014). Hva skal til for å løse boligforsyningens problem? Muligheter og begrensninger i norsk boligpolitikk. Faglig Forum Trondheim, Husbanken Midt-Norge. Husbanken Midt-Norge.
Sørvoll, Jardar (2014). Eierland og leieland? Boligpolitikk i Sverige og Norge 1945-2014. Husbankens fagdag i Tromsø, Clarion Hotel The Edge. Husbanken.
Sørvoll, Jardar (2014). 900.000 får ikke bolighjelp. Dagsavisen.
Sørvoll, Jardar (2014). Farvel til en leiegård. NRK.
Sørvoll, Jardar (2014). Boligbehov og ubalanser i storbyene: En sammendragsrapport. Arbeidsseminar for strategiseksjonen, byrådsavdeling for finans. Byrådsavdeling for finans, strategiseksjonen.
Sørvoll, Jardar (2014). Mangel på utleieboliger rammer fattige familier. viten+praksis (02 2014).
Sørvoll, Jardar (2014). Ønsker ny leiemarkedspolitikk. HiOAfilm (YouTube), Viten+Praksis.
Sørvoll, Jardar (2014). Norsk bostadspolitik -- retorik och praxis. Session 4: Bostadspolitik i internationell jämförelse. Bostadsmötet. IBF & IFF, Universitetet i Uppsala.
Sørvoll, Jardar (2014). Boligbygging i storbyene -- retorikk og praksis. Eiendomsmegleren.
Sørvoll, Jardar (2014). Jakten på Norge 1814-2014: Det viktige er å eie (NRK).
Sørvoll, Jardar (2014). Gullalderen. Fortid. Vol. 11.
Sørvoll, Jardar (2014). Å eie bolig er det nye privilegium. Klassekampen.
Bengtsson, Bo;Sørvoll, Jardar (2013). Divergent path dependence in two Nordic housing regimes – comparing the historical trajectories of Swedish and Norwegian housing policy. ENHR-konferanse 2013. ENHR (European Network of Housing Research).
Sørvoll, Jardar (2012). Norsk boligpolitikk 1970-2012: Markedets seier, boligpolitikkens fall eller sosialdemokratisk pragmatisme?. Velferdskonferansen 2012. Fordeling et spørsmål om makt. Seminar C2: Bolig: investeringsobjekt eller menneskerett?. For Velferdsstaten.
Sørvoll, Jardar (2012). Hva, leier du?!. A-Magasinet.
Sørvoll, Jardar (2012). Venstresiden og boligpolitikken: Et nytt forsøk?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Sørvoll, Jardar (2012). Reappraising 1968 and the Swedish Cooperative tenure. IBF's tirsdagsseminar.
Sørvoll, Jardar (2012). Kommunale boliger i Norge: En forsømt sektor i boligeierlandet?. Bostadsmöte. Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), U, Uppsala.
Sørvoll, Jardar (2012). Norsk boligpolitikk i forandring 1970-2012. Husbanken programsamling: "kan boligsosiale utfordringer løses uavhengig av en aktiv boligpolitikk"?. Husbanken, region øst.
Sørvoll, Jardar (2011). Norsk boligpolitikk i forandring 1970-2010. Husbankens kunnskapsmøte: ”Norsk boligpolitikk og mekanismer for inkludering og ekskludering”.. Husbanken, avdeling Midt-Norge.
Sørvoll, Jardar (2011). The Norwegian Housing Model: Homeownership Triumphant. Global Tenant. International Union of Tenants' quarterly magazine.
Sørvoll, Jardar (2010). En boligpolitisk hodepine. Klassekampen.
Sørvoll, Jardar (2010). Arbeiderpartiet og reguleringen av boligomsetningen 1970-1989. Fra regulering til marked: en reaktiv prosess. Regionale Trender.
Sørvoll, Jardar (2010). Cooperative Housing in Denmark 1980-2007: The drift towards individual homeownership. Nordiskt seminarium om bostads- och urbanforskning. Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), U, Uppsala.
Sørvoll, Jardar (2009). Willoch-regjeringens boligreformer: systemskifte eller systemreparasjon?. Fortid. Vol. 6.
Sørvoll, Jardar (2009). Den lange høyrebølgen. Klassekampen.
Sørvoll, Jardar (2009). Fra velferdsgode til markedsvare. Klassekampen.
Sørvoll, Jardar;Langsether, Åsmund;Hansen, Thorbjørn (2009). Norwegian Social Housing Policy: Fragmented and Coordinated. ENHR (European Network of Housing Research)-konferanse.
Sørvoll, Jardar (2009). The Political Ideology of Housing and the Welfare State in Scandinavia 1980-2008: Change, Continuity and Paradoxes. ENHR (European Network of Housing Research)-konferanse.
Sørvoll, Jardar (2007). Globalhistorie uten balanse (Anmeldelse av J.M. Hobson: "The Eastern Origins of Western Civilisation"). Fortid. Vol. 4.
Sørvoll, Jardar;Hansen, Ane Bjølgerud (2007). Historieskriving og arven fra 1968: En samtale med Idar Helle. Fortid. Vol. 4.
Sørvoll, Jardar (2007). Anmeldelse av F. Engelstad et al. (red). : "Demokratisk Konservatisme. Frihet, fremskritt, fred. Festskrift til Francis Sejersted på 70-årsdagen". Fortid. Vol. 4.
Sørvoll, Jardar (2007). Arbeiderpartiet og reguleringen av boligomsetningen 1970-1989. Fra totalreguleringsambisjoner til markedsstyring. Universitetet i Oslo, Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier.
Sørvoll, Jardar (2006). Anmeldelse av G. W. Knutsen: "Lange linjer i historien". Fortid. Vol. 3.
Sørvoll, Jardar (2006). Den norske arbeiderbevegelsen og overvåkerne 1918-1921. Fortid. Vol. 3.
Sørvoll, Jardar (2006). Historiefaget som samfunnsbygger. En samtale med Hilde Sandvik. Fortid. Vol. 3.
Sørvoll, Jardar (2006). Journal of Global History - et nytt tidsskrift for vår tid?. Fortid. Vol. 3.
Sørvoll, Jardar (2006). Anmeldelse av D. Harvey (red.) : "A brief history of neoliberalism". Fortid. Vol. 3.
Sørvoll, Jardar (2006). Den store fortellingens revansje? (Anmeldelse av D. Christian: "Maps of time. An introduction to Big History"). Fortid. Vol. 3.
Sørvoll, Jardar (2006). Historie og teori (omtale av Ottar Dahls "Historie og teori"). Fortid. Vol. 3.
Sørvoll, Jardar (2006). Konstruksjon og balanse. Ny tid.
Sørvoll, Jardar (2006). Konstruksjon og balanse: Globalhistoriske utfordringer. Fortid. Vol. 3.
Sørvoll, Jardar (2005). Vesterlandenes velstand. Et tilfeldig lykketreff?. Fortid. Vol. 2.
Sørvoll, Jardar (2005). Bruce Springsteen 1973-2005: Det andre Amerikas post-industrielle ansikt. Fortid. Vol. 2.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 932 24 305
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X356

Nettside(r)

Aktuelt

Norsk boligpolitikk 1970-2015: Sosialdemokratiets såreste punkt?, Arbeiderhistorie 2016, 29, 186-207.