HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Velferdsstatens organisering

Prosjekter

Front line innovations in the welfare services (INNOWEL) Et lag rundt eleven - en klyngerandomisert effektevaluering av LOG-modellen «Nurse-Family Partnership» (NFP) Mulighetsrommet i NAV-partnerskapet Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (HOLF-prosjektet) Motsetningsfylte institusjonelle logikker? Samspillet mellom utdanningssystemet og helse- og velferdsfeltet (InLog) Praksisvel Avsluttede prosjekter Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor Evaluering av forsøk med utvidet egenmelding og tettere oppfølging av de sykemeldte Evaluering av NAVs satsing på utsatt ungdom Idealer og realiteter i forvaltning av arbeidsrettede tiltak i NAV Betingelsene for sosialt arbeid i lokale NAV-kontor IA og Delmål 2 Kunnskap og læring i NAV Dialogkonferanse om tjenesteinnovasjon i offentlig sektor Evaluering av NAV-reformen EVA-NAV Samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater Evaluering av organisering av museene i kjølvannet av museumsreformen Modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten Avklarings- og oppfølgingstiltak i regi av NAV Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i NAV/HUSK kommuner OECD-undersøkelse om overgang mellom utdanning og arbeid for personer med nedsatt funksjonsevne Kunnskapsstatus funksjonshemmede og arbeid Diversity changes and challenges in working life Barnevernets FoU-strategi i et framtidsorientert utviklingsperspektiv PES: Interseksjonell analyse av diskriminerings- og eksklusjons-mekanismer i europeisk arbeidsliv. En bransjetilnærming

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (22) Forskningsrapporter (29) Formidling (90) OsloMet-publikasjoner (68)
Breit, Eric;Fossestøl, Knut;Pedersen, Eirin (2018). A knowledge hierarchy in labour and welfare services? Evidence-based and practice-based knowledge in frontline service innovation. International Social Security Review. Vol. 71. doi: 10.1111/issr.12187
Saltkjel, Therese;Tøge, Anne Grete;Malmberg-Heimonen, Ira;Borg, Elin;Lyng, Selma Therese;Wittrock, Christian;Pålshaugen, Øyvind;Fossestøl, Knut;Christensen, Hanne;Lund, Torbjørn (2018). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effects of a model for improving inter-professional collaboration in Norwegian primary schools. International Journal of Educational Research. Vol. 91. doi: 10.1016/j.ijer.2018.07.001
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Fossestøl, Knut (2018). Program theory within policy-initiated evaluations: the Norwegian low-income family study. Journal of Evidence-Informed Social Work. Vol. 15. doi: 10.1080/23761407.2018.1455161
Breit, Eric;Fossestøl, Knut;Andreassen, Tone Alm (2017). From pure to hybrid professionalism in post-NPM activation reform: The institutional work of frontline managers. Journal of Professions and Organization. Vol. 5. doi: 10.1093/jpo/jox013
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Gyüre, Krisztina;Rugkåsa, Marianne;Fossestøl, Knut;Bergheim, Berit;Liodden, Tone (2017). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effectiveness of a skill-training programme for social work professionals for improving the follow-up of low-income families within Norwegian welfare services. International Journal of Educational Research. Vol. 86. doi: /10.1016/j.ijer.2017.08.005
Fossestøl, Knut;Breit, Eric;Borg, Elin (2016). Hvorfor lykkes ikke NAV-kontorene med å jobbe mer arbeidsrettet?. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 33. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02-01
Fossestøl, Knut;Breit, Eric;Andreassen, Tone Alm;Klemsdal, Lars (2015). Managing institutional complexity in public sector reform: Hybridization in front-line service organizations. Public Administration. Vol. 93. doi: 10.1111/padm.12144
Andreassen, Tone Alm;Fossestøl, Knut (2014). Utfordrende inkluderingspolitikk. Samstyring for omforming av institusjonell logikk i arbeidslivet, helsetjenesten og NAV. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 55.
Andreassen, Tone Alm;Fossestøl, Knut;Klemsdal, Lars (2011). Gjør organisering en forskjell i praksis? - Variasjoner i de lokale NAV-kontorenes organisering og konsekvenser for reformens måloppnåelse. Nordiske organisasjonsstudier. Vol. 13.
Se alle publikasjoner
Andreassen, Tone Alm;Fossestøl, Knut (2011). Hvor går NAV-reformen? Hva blir NAV-kontorene som velferdstjeneste?. Andreassen, Tone Alm Fossestøl, Knut (Red.), NAV ved et veiskille: organisasjonsendring som velferdsreform. Kapittel 11. s. 240-264. Gyldendal Akademisk.
Andreassen, Tone Alm;Fossestøl, Knut (2011). Innledning - organisasjonsendring som velferdsreform. Andreassen, Tone Alm Fossestøl, Knut (Red.), NAV ved et veiskille: organisasjonsendring som velferdsreform. kapittel 1. s. 13-24. Gyldendal Akademisk.
Andreassen, Tone Alm;Fossestøl, Knut (2011). NAV ved et veiskille: organisasjonsendring som velferdsreform. ISBN: 978-82-05-39880-1. 279 s. Gyldendal Akademisk.
Fossestøl, Knut (2009). Valgfrihet, styring eller dialog om samstyring av velferdsstatlig tjenesteyting. Sosiologi i dag. Vol. 39.
Andreassen, Tone Alm;Fossestøl, Knut (2009). Å utvikle en helhetlig og brukerrettet forvaltning oppdragsstyring eller samstyring?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 12.
Fossestøl, Knut;WIDDING, Steinar (2008). Sosialpolitikk eller reguleringspolitikk? Ja takk, begge deler. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 11.
Fossestøl, Knut (2004). Kunnskapsarbeidet - oppgaver, fristelser og farer. Relasjonsmestrere. Om kunnskapsarbeid i det nye arbeidslivet. Kapittel. s. 97-122. Gyldendal Akademisk.
Fossestøl, Knut (2004). Innledning. Relasjonsmestrere. Om kunnskapsarbeid i det nye arbeidslivet. Kapittel. s. 13-25. Gyldendal Akademisk.
Fossestøl, Knut;med flere, [Mangler fornavn] (2004). Relasjonsmestrere. Om kunnskapsarbeid i det nye arbeidslivet. ISBN: 82-10-04752-3. 130 s. Gyldendal Akademisk.
Fossestøl, Knut (2002). Kunnskapspolitikk og forskerroller i kunnskapssamfunnet. Fossestøl, Knut Eikeland, Olav (Red.), Nytt arbeidsliv - nye former for kunnskapsproduksjon. 1. s. 3-21.
Fossestøl, Knut;Eikeland, Olav (2002). Nytt arbeidsliv - nye former for kunnskapsproduksjon. ISBN: 82-7609-133-4. 300 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Fossestøl, Knut (2000). I`m every woman...i`ts all in me?..en analyse av forholdet mellom det privat personlige og det kollektivt-politiske i lys av Karin Widerbergs minnehistorie. Sosiologi i dag. Vol. 30.
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Liodden, Tone;Rugkåsa, Marianne;Gyüre, Krisztina;Fossestøl, Knut;Bergheim, Berit (2018). Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. Andre underveisrapport. 141 s. OsloMet.
Breit, Eric;Fossestøl, Knut;Pedersen, Eirin;Thorbjørnsrud, Trude (2017). Samarbeidsdrevet innovasjon i NAV: Sluttrapport fra evalueringen av "Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor". ISBN: 978-82-7609-394-0. 85 s. Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Fossestøl, Knut;Borg, Elin;Glensvik, Audun;Maximova-Mentzoni, Tatiana;Pedersen, Eirin;Berg, Helene (2016). Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav. Ligger forskningskunnskap til grunn for tiltaksbruken i NAV?. ISBN: 978-82-7609-369-8. 100 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Fossestøl, Knut;Breit, Eric;Borg, Elin (2016). Betingelser for sosialt arbeid. En case- og surveyanalyse fra fem storbyer og syv storbykontorer. ISBN: 978-82-7609-371-1. Arbeidsforskningsinstituttet.
Frøyland, Kjetil;Maximova-Mentzoni, Tatiana;Fossestøl, Knut (2016). Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV. Tiltak, metoder, samarbeid og samordning i og rundt NAV-kontoret. Sluttrapport fra evaluering av utviklingsarbeid i 15 prosjektområder.. ISBN: 978-82-7609-367-4. 147 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Borg, Elin;Christensen, Hanne;Fossestøl, Knut;Pålshaugen, Øyvind (2015). Hva lærerne ikke kan! Et kunnskapsgrunnlag for satsning på bruk av flerfaglig kompetanse i skolen. ISBN: 978-82-7609-356-8. 125 s. Arbeidsforkningsinstituttet.
Bay, Ann-Helén;Breit, Eric;Fossestøl, Knut;Grødem, Anne Skevik;Terum, Lars Inge (2015). Nav som lærende organisasjon. ISBN: 978-82-7763-466-1. 42 s. Institutt for samfunnsforskning.
Fossestøl, Knut;Pettersen, Karen-Sofie (2014). Nyskaping i demensomsorgen. Resultater fra en dialogkonferanse. 29 s. SVA-AFI.
Borg, Elin;Drange, Ida;Fossestøl, Knut;Jarning, Harald (2014). Et lag rundt læreren. En kunnskapsoversikt. 163 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Se alle publikasjoner
Fossestøl, Knut;Breit, Eric;Borg, Elin (2014). NAV-reformen 2014. En oppfølgingsstudie av lokalkontorenes organisering etter innholdsreformen. ISBN: 978-82-7609-348-3. 114 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Fossestøl, Knut;Breit, Eric (2014). Ministudie av samordning og deling av flom-og skreddata for tre samarbeidene etater. ISBN: 978-82-410-1015-6. 42 s. Norges vassdrags‐ og energidirektorat i et samarbeid med Statens vegvesen og Jernbaneverket.
Frøyland, Kjetil;Fossestøl, Knut (2014). Inkludering av ungdom i skole eller arbeid – 2. Tiltak, metoder, samarbeid og samordning i og rundt NAV-kontoret. Andre delrapport fra evaluering av utviklingsarbeid i 15 prosjektområder. ISBN: 978-82-7609-335-3. 151 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Fossestøl, Knut;Breit, Eric;Heen, Hanne (2013). Evaluering av organiseeringen i museene i kjølvannet av museumsreformen. ISBN: 978-82-7081-161-8. 42 s. Fagbokforlaget.
Fossestøl, Knut;SKARPAAS, Ingebjørg (2013). Modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten. En evaluering. ISBN: 9788276093285. 168 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Skarpaas, Ingebjørg;Fossestøl, Knut (2012). Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor. ISBN: 978-82-7609-305-6. 64 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Fossestøl, Knut;Børing, Pål;SKARPAAS, Ingebjørg (2012). Nødvendig differensiering eller overlappende tiltak?. ISBN: 978-82-93089-00-1. 108 s. AFI-rapport 13, Arbeidsforskningsinstituttet.
Fossestøl, Knut (2007). Omstilling av opptreningsinstitusjonene. Evaluering av tilskudds-/prøveprosjekt for utvikling av tilbud/tjenester innenfor blant annet arbeidsrettet rehabilitering. ISBN: 978-82-7609-209-7. 69 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Fossestøl, Knut (2007). Den revitaliserte arbeidslinja - en linje eller to? Redegjørelse for forskjeller og likheter mellom en effektivitetsorientert og en rettferdighetsorientert forståelse av arbeidslinja. ISBN: 978-82-7609-207-3. 37 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Fossestøl, Knut (2007). Stairway to heaven? ICT-policy, disability and employment in Denmark, the Netherlands, United Kingdom and Norway. 80 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Fossestøl, Knut;Eikeland, Olav (2005). Nytt arbeidsliv - nye former for kunnskapsproduksjon. ISBN: 8276091334. 300 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Fossestøl, Knut;Kessel, Siri (2000). Politiske ambisjoner og administrativ rasjonering. om funksjonshemmede studenters "rett" til tilgjengelig studiemateriell. ISBN: 82.7609-101-6. 198 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Fossestøl, Knut (1999). Mellom individ og marked - Attføringsvirksomhet i velferdsstaten. ISBN: 8276090923. 237 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Fossestøl, Knut;Helle, Kari Marie (1999). Sentralstyrt praksisrefleksjon. Implementering av "Tverrfaglig etterutdanning innen rehabilitering". ISBN: 82-7609-095-8. 157 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Eikeland, Olav;Fossestøl, Knut (1998). Kunnskapsproduksjon i endring. Nye erfarings- og organisjonsformer. ISBN: 8276090907. 345 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Grut, Lisbet;Fossestøl, Knut;Lippestad, Jan;Natvig, Henrik;Svendsen, H. M. (1997). Brukeres erfaring med rehabilitering. Resultater fra en spørreundersøkelse blant et utvalg mottakere av stønad fra folketrygden. ISBN: 82-14-00253-2. 147 s. SINTEF Unimed.
Fossestøl, Knut (1996). Integrering av synshemmede i arbeidslivet. Et forsøk på å utvikle en oppgavebasert modell for attføring av funksjonshemmede. ISBN: 82-7609-060-5. 57 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Eikeland, Olav;Fossestøl, Knut (1996). Kunnskap og handling - aksjonsforskningens metodologiske og vitenskapsteoretiske status. ISBN: 82-7609-068-0. -1 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Fossestøl, Knut (1995). Overgangen til arbeidslivet for funksjonshemmede studenter med høyere utdannelse. En kartleggingsundersøkelse av studentene registrert ved seksjon for funksjonshemmede, Universitetet i Oslo. 45 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Lyng, Selma Therese;Tøge, Anne Grete;Fossestøl, Knut;Pålshaugen, Øyvind (2018). Programteori og offentlig tjenesteinnovasjon. Faglig forum SVA. Faglig Forum SVA.
Tøge, Anne Grete;Malmberg-Heimonen, Ira;Liodden, Tone;Rugkåsa, Marianne;Fossestøl, Knut;Gyüre, Krisztina;Bergheim, Berit (2018). Hvem er familiene i prosjektet «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier»?. Helhetlige tjenester i NAV på vei til arbeid. NAV.
Fossestøl, Knut;Liodden, Tone;Pedersen, Eirin (2018). The "projectification" of welfare services: Hybridization, pure professionalism - or both?. EGOS Conference.
Tøge, Anne Grete;Malmberg-Heimonen, Ira;Rugkåsa, Marianne;Liodden, Tone;Bergheim, Berit;Fossestøl, Knut;Gyüre, Krisztina (2018). HOLF: Formidling fra andre underveisrapport. Foredrag hos Riksrevisjonen. Riksrevisjonen.
Malmberg-Heimonen, Ira;Rugkåsa, Marianne;Liodden, Tone;Bergheim, Berit;Tøge, Anne Grete;Gyüre, Krisztina;Fossestøl, Knut (2018). HOLF-seminar: Formidling fra andre underveisrapport. HOLF-samling. Arbeids og velferdsdirektoratet.
Fossestøl, Knut (2017). – NAV sentralt bør lytte mer til lokalkontorene. Ublogg.
Fossestøl, Knut (2017). Utfordrende inkluderingspolitikk. Arbeid og inkludering. Recovery og samhandling. For fagfeltet innen psykisk helse/rus og NAV sosial. Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder.
Fossestøl, Knut (2017). NAV sett fra ET FORSKERSTÅSTED. Organsiering og sosialt arbeid. Sommeruniversitet. Universietet i Ålborg.
Fossestøl, Knut (2017). NAV - myter og muligheter. FOLKFØRST. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
Fossestøl, Knut (2017). Kunnskapsgrunnlaget i sosialt arbeid. hva forteller lærebøkene om synet på arbeid(sorganisasjonen). Kunnskapsgrunnlaget i sosialt arbeid. SPS, SAM og Forum for profesjonshistorie.
Se alle publikasjoner
Malmberg-Heimonen, Ira;Fossestøl, Knut (2017). HOLF-prosjektet. datainnsamling og programteori. møte for samarbeidende direktorater. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Malmberg-Heimonen, Ira;Fossestøl, Knut (2017). HOLF-prosjektet -datainnsamling og programteori. Avdir seminar. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Fossestøl, Knut;Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete (2017). Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. En klynge-randomisert evaluering av et policy-tiltak. Faglig Forum. HIOA-SVA.
Fossestøl, Knut (2016). – Arbeidslinja kom ikke med Nav. Fontene.
Malmberg-Heimonen, Ira;Fossestøl, Knut (2016). HOLF-prosjektet som en randomisert kontrollert studie. Avdir seminar. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Fossestøl, Knut (2016). Betingelser for sosialt arbeid. Fagseminar KS. KS.
Fossestøl, Knut (2016). Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak. Ligger forskningskunnskap til grunn for tiltaksbruken i Nav?. Fagseminar Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeids- og sosialdepartementet.
Fossestøl, Knut (2016). Betingelser for sosialt arbeid i NAV En case- og surveystudie fra fem storbyer og syv storbykontorer. Inspirasjonsmøte for Nav- kontorledere i Oslo. Nav fylke Oslo.
Fossestøl, Knut (2016). "Organisering av museene - En evaluering av organisasjonsformer i kjølvannet av museumsreformen"?. Forelesning. HIOA v/Beate elstad.
Fossestøl, Knut (2016). Navs kjerneoppgaver - Hvem har kompetansen?. Trygdeforskningsseminaret 2016. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Fossestøl, Knut (2016). Samarbeid i statsforvaltningen. Erfaringer fra prosjektet Utsatt ungdom. Evalueringsseminar. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Fossestøl, Knut (2016). Betingelser for sosialt arbeid i Nav. Fagseminar Institutt for sosialfag. Institutt for sosialfag, HIOA.
Fossestøl, Knut (2016). The Program Theory of HOLF (The follow-up of low income families within Norwegian welfare services"). Developing Welfare Interventions for Randomized Control Trials: Theory into practice. HIOA.
Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Fossestøl, Knut (2016). Betydningen av programteori i randomiserte kontrollerte studier. Trygdeforskningskonferanse.
Fossestøl, Knut (2016). HOLF-prosjektet. Læringshistorier fra utviklingskontorene, Fase 1. Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Fossestøl, Knut (2016). Betingelser for sosialt arbeid i Nav. Storbynettverkssamling KS. KS.
Fossestøl, Knut (2016). Debatt i Dagsnytt 18: –Nav-tiltakene virker ikke. NRK.
Fossestøl, Knut (2016). Detaljstyrt og uforutsigbart. Dagens næringsliv.
Fossestøl, Knut (2016). Moss er på trusseltoppen - • 15 uønskede hendelser på Nav-kontoret i fjor. Dagsavisen.
Fossestøl, Knut (2016). Stat og kommune - hand i hand? Om betingelser for sosialt arbeid i Nav. Fagkonferanse NAV Sarpsborg.
Fossestøl, Knut;Breit, Eric (2016). Museer og tilknytningsformer. Ruter AS.
Fossestøl, Knut (2016). Betingelser for sosialt arbeid. Seminar for mellomledere i NAV Oslo.
Fossestøl, Knut (2015). Erfaringer med Ibedrift i Telemark.. Fagsamling for nasjonalt konsept basert på erfaringene fra Ibedrift. NAV og Helsedirektoratet.
Fossestøl, Knut (2015). NEDERLAG Å LEVE PÅ NAV Trygdesystemet. DAGBLADET.
Fossestøl, Knut (2015). Bra, Nav!. DAGENS NÆRINGSLIV.
Fossestøl, Knut (2015). FOU-anskaffelser i Offentlig sektor. FOU-seminar. FOU seksjonen i BUFdir.
Fossestøl, Knut;Berg, Helene (2015). Foreløpige resultater fra prosjekt Utvidet egenmelding og tettere oppfølging av sykmeldte. RTW-konferansen. AiR - Nasjonalt kompetansessenter for arbeidsretta rehabili.
Fossestøl, Knut;Breit, Eric (2015). Museum og tilknytningsform. Styringsgruppemøte Ruter. Ruter AS.
Fossestøl, Knut (2015). Refleksjoner rundt praksisnærhet. Boklansering. HIOA og Abstrakt forlag.
Fossestøl, Knut (2015). Kompleksitet som mulighet - Partnerskapet sett fra et forskerståsted. Dagskonferanse om paretnerskapet i NAV-kontorene. KS, AVdir, ASD.
Fossestøl, Knut (2015). Organisatoriske betingelser for sosialt arbeid i NAV. KS-Program for storbyrettet forskning. KS-Program for storbyrettet forskning.
Fossestøl, Knut (2015). Refleksjoner rundt erfaringer med Ibedrift i Telemark. Fagsamling "nasjonalt konsept basert på erfaringene fra Ibedrift". NAV og Helsedirektoratet.
Breit, Eric;Klemsdal, Lars;Andreassen, Tone Alm;Fossestøl, Knut (2015). Strategic leeway under institutional complexity: The case of an ad hoc response to conflicting institutional demands during administrative reform. European Group for Organizational Studies (EGOS) annual conference. ALBA Graduate Business School.
Fossestøl, Knut (2015). Evaluering mellom evidens og kasuistikk sett fra oppdragsforskerens plass. Evalueringsmakt og evalueringsavmakt. SAM, NOVA og AFI - HiOA.
Fossestøl, Knut (2015). Statlig standardisering eller statlig innovasjonsstyring? ja takk begge deler. KS Storbynettverkssamling. KS.
Fossestøl, Knut (2014). For friske til å få støtte. Fædrelandsvennen.
Fossestøl, Knut (2014). XXXXXXXXXXX. Fædrelandsvennen.
Fossestøl, Knut (2014). Alt må på bordet. Sogn Avis.
Fossestøl, Knut (2014). Foredrag seksjonsmøte Riksrevisjonen. Seksjonsmøte Riksrevisjonen. Riksrevisjonen.
Fossestøl, Knut (2014). Statlig standardisering eller statlig innovasjonsstyring? Ja takk begge deler. Seksjonsmøte F2 Forvaltningsrevisjonen. Riksrevisjonen.
Fossestøl, Knut (2014). Psykologer i kommunehelsetjensten - den nye lokale satsingen på forebygging. På Tvers konferansen 2014. Sundvolden hotell.
Fossestøl, Knut (2014). Standardisere eller innovere?. Gaiden.
Fossestøl, Knut (2014). Lokalkontorene i NAV revisited. Avslutningskonferanse: Evaluering av NAV-reformen. Norges Forskningsråd.
Fossestøl, Knut (2014). Hvordan kan effektevalueringer bidra til en bedre skole og barnehage i framtiden? Muligheter og utfordringer. Divisjonsseminar for divisjon for analyse og vurdering. Utdanningsdirektoratet.
Fossestøl, Knut (2014). NAV etter innholdsreformen. Møte i Vågengutvalget (NAV-ekspert-utvalget). Arbeids- og sosialdepartementet.
Fossestøl, Knut (2014). NAV-evalueringen. Avdelingsseminar Velferdspolitisk avd. Arbeids- og sosialdepartementet.
Klemsdal, Lars;Andreassen, Tone Alm;Breit, Eric;Fossestøl, Knut (2014). Organizational reforms as designed space for participation in local development processes. NEON konferansen. UiS.
Breit, Eric;Alm Andreassen, Tone;Fossestøl, Knut;Klemsdal, Lars (2014). Strategic leeway under institutional complexity: The case of an ad hoc response. NEON-konferansen.
Christensen, Hanne;Borg, Elin;Pålshaugen, Øyvind;Fossestøl, Knut (2014). «Et lag rundt læreren. Et FoU-prosjekt om flerfaglig kompetanse i skolen». Dialogmøte. Utdanningsdirektoratet.
Fossestøl, Knut;Alm Andreassen, Tone;Breit, Eric;Klemsdal, Lars (2013). Organizational responses to hybrid institutional environments: The case of the Norwegian Labour and Welfare reform. Europen Group for Organization Studies (EGOS) annual colloquium.
Fossestøl, Knut (2012). Er helhetlig tjenesteyting mulig?. Klar, ferdig. Nordlandssykehuset i samarb. m/Universitetssykehuset i Nord-.
Fossestøl, Knut (2012). Myten om et inkluderende arbeidsliv. Fysioterapeuten. Vol. 79.
Fossestøl, Knut (2012). Vet vi hva som virker i arbeidsrettet rehabilitering, og klarer vi å samarbeide om det vi vet virker?. Lungesyk - men frisk nok for arbeid. KLAR - nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet lungere.
Fossestøl, Knut (2012). Presentasjon av boka "Rehabilitering", Gyldendal Akademisk, 2012. Lunsjseminar med boklansering. HiOA.
Fossestøl, Knut (2012). Reform for trygd, ikke jobb. P4.
Breit, Eric;Alm Andreassen, Tone;Fossestøl, Knut (2012). Recovering from public disgrace: A critical analysis of legitimation work in the Norwegian Labor and Welfare Administration. Fourth International Symposium on Process Organization Studies.
Breit, Eric;Alm Andreassen, Tone;Fossestøl, Knut;Klemsdal, Lars (2012). Revisiting the organizational implications of public sector reform. EGOS-konferanse. European Group for Organization Studies.
Lassen, Kjersti;FOSSESTØL, Knut (2011). Må lære mer på skolebenken. Sosialarbeiderstudentene må lære mer arbeidslivskunnskap på skolebenken. Senter for profesjonsstudier.
FOSSESTØL, Knut (2011). NAV-systemet – en utfordring for profesjonsutdanningene? Tilbyr profesjonsutdanningene den kunnskapen NAV trenger?. Nyhetsbrev/Senter for profesjonsstudier. Vol. 5.
FOSSESTØL, Knut (2011). Funksjonshemmede er utenfor arbeidslivet fordi vi ønsker det. Velferd. Vol. 1.
FOSSESTØL, Knut (2011). Er selvforståelsen i profesjonelt sosialt arbeid kulturelt inkompatibel med NAV som iverksettings- og arbeidsorgan. Forskersamling NAV evalueringen. NAV evalueringen ved /Anne Lise Fimreite.
FOSSESTØL, Knut (2011). Arbeidslinja og NAV. Historiske, politiske og organisatoriske perspektiver. Høgskolen i Lillehammer. Høgskolen i Lillehammer.
FOSSESTØL, Knut (2011). Sosialt arbeid i NAV. Sosialt arbeid i NAV. Universitetet i Stavanger. Institutt for sosialfag. Husk Stavanger og FO Rogaland.
FOSSESTØL, Knut (2011). NAV ved et veiskille. Hva er vårt samfunnsoppdrag?. Personalsamling NAV Gjøvik. NAV Gjøvik.
FOSSESTØL, Knut (2011). Mulighetene fremover for NAV: NAV ved et veiskille. Mulighetskonferanse NAV (Bergen). Arbeidsdirektoratet.
FOSSESTØL, Knut (2011). Mulighetene fremover for NAV: NAV ved et veiskille. Mulighetskonferanse NAV (Oslo). Arbeidsdirektoratet.
FOSSESTØL, Knut (2011). Mulighetene fremover for NAV: NAV ved et veiskille. Mulighetskonferanse NAV (Trondheim). Arbeidsdirektoratet.
FOSSESTØL, Knut (2011). Samarbeid mellom sektorene - hvorfor er det så vanskelig?. Farve konferanse "Samarbeid for arbeid - Hvordan samarbeide om de vanskelige overgangene". Farve - Forsøksmidler arbeid og velferd.
FOSSESTØL, Knut;Alm Andreassen, Tone (2011). Nav ved et veiskille (foredrag). Avdelingsmøte, Arbeidsdepartementet. Arbeidsdepartementet.
FOSSESTØL, Knut;Alm Andreassen, Tone (2011). NAV ved et veiskille - foredrag. Personalseminar, Arbeidsdirektoratet. Arbeidsdirektoratet.
FOSSESTØL, Knut (2011). Et institusjonelt perspektiv på politikkfeltet "Funksjonshemmede og arbeid". Internseminar, Riksrevisjonen. Riksrevisjonen.
FOSSESTØL, Knut (2011). Sosialarbeidernes profesjonsforståelse - en kritisk lesning. Sosialarbeideren - den nye vinen i velferdsstaten? Faglig Forum, AFI. Faglig Forum, Arbeidsforskningsinstituttet.
FOSSESTØL, Knut (2011). Hva forteller boka "NAV ved et veiskille" om hvor NAV er på vei?. Lanseringseminar: Gyldendal Akademisk.
FOSSESTØL, Knut (2011). NAV ved et veiskille (foredrag). Fagseminar Akademikerne. Akademikerne i Arbeids- og velferdsetaten.
FOSSESTØL, Knut (2011). NAV-reformens intensjoner og erfaringer så langt. Sosialt arbeid i NAV - en erfaringskonferanse. FO Akershus. FO Akershus.
FOSSESTØL, Knut (2011). Velferdsstatens utfordringer. Velferdsfellen - finnes den virkelig? Norsk Arbeidslivsforum. Norsk Arbeidslivsforum.
Andreassen, Tone Alm;Fossestøl, Knut (2011). Nav ved et veiskille. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge.
FOSSESTØL, Knut;Arnet, Elisabeth (2010). Topptungt Nav hindrer samarbeid. Oslo.
Fossestøl, Knut (2005). Sammendrag av artiklene - en leserveiledning. Fossestøl, Knut Eikeland, Olav (Red.), Nytt arbeidsliv - nye former for kunnskapsproduksjon. Vedlegg. s. I-XIX.
Fossestøl, Knut (2005). Nytt arbeidsliv - nye former for kunnskapsproduksjon. Velferd.
Hva lærerne ikke kan! . (2015) AFI Rapport 2015:6
Nyskaping i demensomsorgen . (2014) Andre FoU-resultater 2014
NAV-reformen 2014 . (2014) AFI Rapport 2014:13
Et lag rundt læreren. (2014) AFI Rapport 2014:8
Gjøre sammen eller hver for seg? . (2014) AFI Rapport 2014:6
Nav ved et veiskille. (2011) Bok 2011
Offer for velferdsfella?. (2011) Artikkel 2011
Se alle publikasjoner
Funksjonshemmede og arbeid. (2010) AFI Notat 2010:13
NAV-reformen tar tid. (2008) Artikkel 2008
Stairway to Heaven?. (2007) AFI Rapport 2007:5
Hvor går NAV-reformen?. (2011) Artikkel 2011
Sentralstyrt prakisrefleksjon. (1999) AFI Rapport 1999:2
Kunnskapsproduksjon i endring. (1998) Skriftserie nr. 4
Mellom individ og marked. (1999) Skriftserie nr. 6
Forskning på attføring. (1993) AFI Notat 1993:2
Nav ved et veiskille. (2011) Artikkel 2011
Betingelser for sosialt arbeid. (2016) AFI-rapport 2016:02
Samarbeidsdrevet innovasjon i NAV. (2017) AFI Rapport 2017:05

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 474 00 139
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X463