HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (20) Forskningsrapporter (16) Formidling (32) HiOA-publikasjoner (8)
Grytten, Jostein Ivar;Monkerud, Lars Chr.;Skau, Irene;Eskild, Anne;Sørensen, Rune Jørgen;Saugstad, Ola Didrik (2017). Saving Newborn Babies – The Benefits of Interventions in Neonatal Care in Norway over More Than 40 Years. Health Economics. Vol. 26. doi: 10.1002/hec.3314
Monkerud, Lars Chr.;Tjerbo, Trond (2017). Budsjettprosesser og budsjettdisiplin - en studie av norske kommuner i perioden 2002-2007. Michael. Vol. 14.
Eskild, Anne;Herdlevær, Ida Erdal;Strøm-Roum, Ellen Marie;Monkerud, Lars Christian;Grytten, Jostein Ivar (2016). Childbirth or termination of pregnancy: Does paid employment matter? A population study of women in reproductive age in Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Vol. 95. doi: 10.1111/aogs.12867
Monkerud, Lars Chr.;Tjerbo, Trond (2016). The effects of the Norwegian Coordination reform on the use of rehabilitation services: panel data analyses of service use, 2010 to 2013. BMC Health Services Research. Vol. 16. doi: 10.1186/s12913-016-1564-6
Naimy, Zainab;Grytten, Jostein Ivar;Monkerud, Lars Christian;Eskild, Anne (2015). The prevalence of pre-eclampsia in migrant relative to native Norwegian women: A population-based study. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology. Vol. 122. doi: 10.1111/1471-0528.12978
Grytten, Jostein Ivar;Monkerud, Lars Christian;Sørensen, Rune Jørgen (2015). Practice Guidelines and Practice Variation: Diagnostic Technology in Maternity Care. Health Services Research. doi: 10.1007/978-1-4899-7573-7_162-1
Grytten, Jostein Ivar;Monkerud, Lars Christian;Skau, Irene;Sørensen, Rune Jørgen (2014). Regionalization and local Hospital closure in Norwegian maternity care - The effect on neonatal and infant mortality. Health Services Research. Vol. 49. doi: 10.1111/1475-6773.12153
Naimy, Zainab;Grytten, Jostein Ivar;Monkerud, Lars Christian;Eskild, Anne (2013). Perinatal mortality in non-western migrants in Norway as compared to their countries of birth and to Norwegian women. BMC Public Health. Vol. 13. 8 s. doi: 10.1186/1471-2458-13-37
Eskild, Anne;Monkerud, Lars Christian;Tanbo, Tom Gunnar (2013). Birthweight and placental weight; do changes in culture media used for IVF matter? Comparisons with spontaneous pregnancies in the corresponding time periods. Human Reproduction. Vol. 28. doi: 10.1093/humrep/det376
Helland, Leif;Monkerud, Lars Christian (2013). Electoral agency in the lab: Learning to throw out the rascals. Journal of Theoretical Politics. Vol. 25. doi: 10.1177/0951629812460120
Se alle publikasjoner
Monkerud, Lars Christian;Ytterhus, Bjarne E. (2013). Adoption of environmental management systems and standards in Norwegian education and nursing. Baltic Journal of Management. Vol. 8. doi: 10.1108/17465261311309984
Helland, Leif;Hovi, Jon;Monkerud, Lars Christian (2012). Can exit prizes induce lame ducks to shirk less? Experimental evidence. European Journal of Government and Economics. Vol. 1.
Grytten, Jostein Ivar;Monkerud, Lars Christian;Sørensen, Rune Jørgen (2012). Adoption of Diagnostic Technology and Variation in Caesarean Section Rates: A Test of the Practice Style Hypothesis in Norway. Health Services Research. Vol. 47. doi: 10.1111/j.1475-6773.2012.01419.x
Grytten, Jostein Ivar;Monkerud, Lars Christian;Hagen, Terje P.;Sørensen, Rune Jørgen;Eskild, Anne;Skau, Irene (2011). The impact of hospital revenue on the increase in Caesarean sections in Norway. A panel data analysis of hospitals 1976-2005. BMC Health Services Research. Vol. 11. 10 s. doi: 10.1186/1472-6963-11-267
Monkerud, Lars C.;Sørensen, Rune J. (2010). Smått og godt? Kommunestørrelse, ressurser og tilfredshet med det kommunale tjenestetilbudet. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Vol. 26.
Monkerud, Lars Christian;Saglie, Jo;Vabo, Signy Irene (2009). Representantroller i et reformert lokaldemokrati. Saglie, Jo (Red.), Det nære demokratiet : lokalvalg og lokal deltakelse. Kapittel 13. s. 293-321. Abstrakt forlag.
Helland, Leif;Monkerud, Lars C. (2008). Bare psykologi likevel? Et eksperiment i sekvensielle forhandlinger. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 49.
Blom-Hansen, J.;Monkerud, Lars C.;Sørensen, Rune J. (2006). Do parties matter for local revenue policies? A comparison of Denmark and Norway. European Journal of Political Research. Vol. 45.
Sørensen, Rune J.;Monkerud, Lars C. (2005). Lokaldemokrati og kommuneskatt. Velgerne stemmer på politiske partier, men spiller det noen rolle?. NOU 2005:6, Vedlegg 1. faglig_bok_institusjon.
Monkerud, Lars C.;Sørensen, Rune J. (2004). Hvorfor konkurranseutsette? En analyse av renovasjonstjenesten i Norge. Johnsen, Åge Sletnes, Ingun Vabo, Signy Irene (Red.), Konkurranseutsetting i kommunene. Kapittel 8. Abstrakt forlag.
Stokstad, Sigrid;Helgesen, Marit Kristine;Klausen, Jan Erling;Monkerud, Lars Chr. (2017). Folkevalgt lederskap og kommunal organisering. ISBN: 978-82-8309-161-8. 65 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Astrup, Kim;Monkerud, Lars Christian;Ruud, Marit Ekne;Aarland, Kristin (2016). Kommunenes praktisering av startlånsordningen - Effekter av den nye forskriften. ISBN: 978-82-8309-097-0. 206 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Monkerud, Lars Chr.;Indset, Marthe;Stokstad, Sigrid;Klausen, Jan Erling (2016). Kommunal organisering 2016 – Redegjørelse for Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase. ISBN: 978-82-8309-134-2. 207 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Astrup, Kim Christian;Barlindhaug, Rolf;Aarland, Kristin;Monkerud, Lars Christian;Ruud, Marit Ekne (2015). Hva er god startlånpraksis? Kommunenes praksis før forskriftsendringen. ISBN: 978-82-8309-045-1. 141 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Myrvold, Trine;Monkerud, Lars Christian (2015). Helsekontoen – Utviklingen i Nordlands befolknings kunnskaper om livsstil og helse 2012–2014. ISBN: 978-82-8309-062-8. 96 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Helgesen, Marit;Olsen, Dorothy Sutherland;Dyb, Evelyn;Monkerud, Lars Christian;Røste, Rannveig;Holm, Arne (2015). Utvikling og formidling av kunnskap i kommunal helse og omsorg - Evaluering av Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester. ISBN: 978-82-8309-071-0. 164 s. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).
Helgesen, Marit Kristine;Holm, Arne;Monkerud, Lars Chr.;Schmidt, Lene (2014). Bolig og folkehelse - hva er sammenhengen?. ISBN: 978-82-8309-035-2. 143 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Helland, Leif;Hovi, Jon;Monkerud, Lars Christian (2009). Can exit prizes induce lame ducks to shirk less? Experimental evidence. Handelshøyskolen BI.
Monkerud, Lars Christian (2009). Tjeneste- og tiltaksprofiler ved det lokale NAV-kontoret: Den nye arbeids- og velferdsforvaltningen i - og utenfor - NAV. Handelshøyskolen BI.
Se alle publikasjoner
Monkerud, Lars Christian;Helland, Leif;Løyning, G (2009). Parliamentarians and students in a lobbying experiment. Handelshøyskolen BI.
Helland, Leif;Monkerud, Lars Christian (2008). Electoral agency in the lab. Handelshøyskolen BI.
Monkerud, Lars Christian (2008). Det lokale NAV-kontoret: Hvilke løsninger velges?. Handelshøyskolen BI.
Andreassen, Tone Alm;Thune, Taran Mari;Monkerud, Lars Christian (2007). På vei mot en integrert velferdsforvaltning? Erfaringer fra pilotprosessen i den nye arbeids- og velferdsforvaltningen. 127 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Monkerud, Lars C. (2007). Organizing Local Democracy: The Norwegian Experience. ISBN: 978-82-7042-808-3. 130 s. BI Norwegian School of Management.
Monkerud, Lars C. (2005). Velgermakt i det regionale lokaldemokratiet? Politikktilpasning og velgerkontroll i fylkeskommunen. Handelshøyskolen BI.
Monkerud, Lars Chr. (2017). Kommunal organisering gjennom 20 år. Data, status og trender i Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase (1995-206). Seminar i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Monkerud, Lars Chr. (2017). Folkeavstemningene om kommunesammenslåinger (2015-2017). Hvorfor stemme?. Møte med universitetet på Færøyene. Universitetet på Færøyene.
Tjerbo, Trond;Hagen, Terje P.;Monkerud, Lars Chr. (2017). Is there a health political budget cycle? An analysis of growth in health expenditure in election years for OECD countries. XVII Nordic Political Science Congress. Syddansk universitet.
Monkerud, Lars Chr. (2017). Nytt ledernivå skal gi bedre styring. Kommunal rapport.
Monkerud, Lars Chr. (2016). Formannskapets betydning svekkes. Kommunal rapport.
Monkerud, Lars Chr. (2016). Folkehelse i boligpolitikken?. Plan- og dialogkonferansen, Nittedal. Nittedal kommune.
Monkerud, Lars Chr.;Holm, Arne (2016). Folkehelse i boligplanleggingen. Lanseringskonferanse 2016. Kommunal- og moderniseringsdepartementet/Husbanken.
Monkerud, Lars Chr. (2016). Formannskapet får mindre makt. Hallingdølen.
Monkerud, Lars Chr. (2014). Er det smått som er godt?. Kommunal Rapport.
Monkerud, Lars Chr. (2013). Spedbarnhelse og sykehus- og fødeavdelingsstruktur. Årsmøte i Norsk gynekologisk forening. Norsk gynekologisk forening.
Se alle publikasjoner
Naimy, Zainab;Grytten, Jostein Ivar;Monkerud, Lars Christian;Eskild, Anne (2012). Perinatal mortality rates in non-Western migrants in Norway as compared to their country of birth. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Vol. 91.
Monkerud, Lars Chr. (2012). Folk er nøgde med fylka. Nationen.
Monkerud, Lars Christian (2012). National school tests and municipal management agreements for principals. Den XXI årskonferansen for nordisk kommunalforskning (NORKOM), Oslo, 22.-24. november 2012. Konferanse. UiO.
Monkerud, Lars Christian (2012). School efficiency and accountability reforms: Evidence from Norwegian primary schools 2007-2010. Konferanse, Educational Governance and Finance, Oslo, 10.-11.-juni 2012. Konferanse. NTNU/Forskningrådet.
Monkerud, Lars Chr.;Monkerud, Lars Christian (2012). School efficiency and accountability reforms: Evidence from Norwegian primary schools 2007-2010. Seminar, Institutt for samfunnsøkonomi, 15.03.2012. Seminar.
Monkerud, Lars Chr.;Ytterhus, Bjarne E. (2011). Adoption of environmental management systems and standards in Norwegian education and nursing. IGS-SENSE Conference. University of Twente.
Monkerud, Lars Chr. (2011). Mange fikk ny tillit tross dårlig økonomi. Nationen.
Monkerud, Lars Chr. (2011). Små kommuner betjener halvparten. Trønder-Avisa.
Monkerud, Lars Chr. (2011). Dei små kommunene får meir enn dei store. NRK Sogn og Fjordane.
Ytterhus, Bjarne;Monkerud, Lars Chr. (2011). Miljøfyrtårn - landets største sertifiseringsordning. Ukeavisen ledelse.
Monkerud, Lars Chr. (2010). Tiggerbrev vekker oppsikt. Aftenposten.
Helland, Leif;Hovi, Jon;Monkerud, Lars Christian (2009). Can contingent prizes induce lame ducks to shirk less? Experimental evidence. 5th ECPR General Conference. Potsdam Universität.
Monkerud, Lars Christian (2009). Organizing the New Norwegian Labor and Wefare Administration: The Local Dimension. Den XVIII nordiske kommunalforskerkonferansen i Åbo. Universitetet i Åbo.
Monkerud, Lars Christian (2009). Institutional and political prerequisites for assigning responsibility: Evidence from Norwegian municipal elections 1979-2003. The 5th ECPR General Conference. Potsdam Universität.
Helland, Leif;Hovi, Jon;Monkerud, Lars Christian (2009). Can contingent prizes induce lame ducks to shirk less? Experimental evidence. 4th Nordic Conference in behavioral and experimental economics. Universitetet i Oslo.
Helland, Leif;Hovi, Jon;Monkerud, Lars Christian (2009). Can contingent prizes induce lame ducks to shirk less? Experimental evidence. ECPR 2009. University of Lisbon.
Monkerud, Lars Christian;Saglie, Jo;Vabo, Signy Irene (2008). Representantroller i et reformert lokaldemokrati. XV NOPSA CONFERENCE. NOPSA, Universitetet i Tromsø.
Monkerud, Lars Chr. (2008). Kommunene velger ulike. Bergens Tidende.
Helland, Leif;Monkerud, Lars Christian (2008). Electoral agency in the lab. 3rd Nordic Conference on Behavioral and Experimental Economics. University of Copenhagen, Department of Economics.
Monkerud, Lars Chr. (2007). Heller sterkere kommuner enn svake regioner. Ukeavisen Ledelse.
Sørensen, Rune J.;Monkerud, Lars C. (2005). Lokaldemokrati og kommuneskatt. Velgerne stemmer på politiske partier, men spiller det noen rolle? Appendix 8 i Lokaldemokratikommisjonen. Samspill og tillit. Om staten og lokaldemokratiet.
Monkerud, Lars Chr. (2005). Kommunene skal få kreve mer skatt. Nationen.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 56 93
Telefon (mobil): +47 975 37 066
Besøksadresse: Holbergs gate 1, Oslo, HG437