HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Merete Havre

førsteamanuensis

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (13) Forskningsrapporter (1) Formidling (65)
Havre, Merete (2016). Nyanser av grått. Hjemmelskrav for tvangsbruk med omsorgsformål i barneverninstitusjoner. Førde, Reidun Kjelland, Morten Stridbeck, Ulf (Red.), Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Selvstendig artikkel. s. 177-190. Gyldendal Juridisk.
Havre, Merete;Köhler-Olsen, Julia (2015). Kommentar barnevernloven. Norsk Lovkommentar.
Havre, Merete (2015). Kommentar til lov om omskjæring av guttebarn. Norsk Lovkommentar.
Havre, Merete (2015). Domstolens prøving av forvaltningsvedtaks forholdsmessighet i menneskerettslig sammenheng. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.
Havre, Merete (2015). Varetekt og proporsjonalitet - en balansetest. ISBN: 978-82-02-30384-6. 350 s. Cappelen Damm Akademisk.
Havre, Merete (2014). Effektivitetskravet ved frihetsberøvelser etter EMK art. 5, nr. 3.. Andersson, Simon Lainpelto, Katrin (Red.), Festskrift till Christian Diesen. Selvstendig artikkel. s. 519-536. Norstedts Juridik AB.
Havre, Merete (2014). L19.06.2009 nr. 44 Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova). Norsk Lovkommentar.
Havre, Merete (2014). Varetektsfengsling av barn- statens plikt til å løslate i påvente av hovedforhandling. Tidsskrift for strafferett.
Havre, Merete (2013). Politiets skadevoldende handlinger - et tosporet system. Høgberg, Alf Petter Schea, Trond Eirik Torgersen, Runar (Red.), Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år. Kapittel. s. 81-109. Cappelen Damm Akademisk.
Meidell Havre, Merete (2012). Barns rett til å gå på nærmeste skole etter opplæringsloven §8-1 - en individuell ubetinget rettighet. Jakhelln, Henning Welstad, Trond-Erik (Red.), Utdanningsrettslige emner. Kapittel 12. s. 186-205. Cappelen Damm AS.
Se alle publikasjoner
Meidell, Merete (2010). Brutte bånd ved utvisning av foreldre- rettferdig for hvem ?. Halsaa, Beatrice Hellum, Anne (Red.), Rettferdighet. Kapittel 8. s. 169-185. Universitetsforlaget.
Meidell, Merete (2010). Når kan et inngrep i advokaters taushetsplikt legitimeres etter EMK art 8 (2). Smith, Merete Precht-Jensen, Øyvind (Red.), Advokaters taushetsplikt under press?. Kapitel. Universitetsforlaget.
Meidell, Merete (2008). Barns rett til å gå på nærmeste skole etter opplæringslovens § 8-1. Eeg, Thomas (Red.), Festskrift til Jussformidlingens 35-årsjubileum. Kapittel. s. 208-230.
Havre, Merete (2014). Den store balansetesten - varetekt etter en proporsjonalitetsmodell. 356 s. Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo.
Havre, Merete (2017). Bedre rettssikkerhet for barn i barneverninstitusjon? – Foreslåtte regler om tvangsbruk i NOU 2016: 16. Kritisk juss. Vol. 1.
Havre, Merete (2016). Lovdatamerknad til barnevernloven § 4-4. Pålegg om hjelpetiltak.
Havre, Merete (2016). Lovdatamerknad til barnevernloven § 4-6. Forholdet mellom strafferett og barnevernrett.
Havre, Merete (2016). Lovdatamerknad til barnevernloven § 4-19. Samværsrett.
Havre, Merete (2016). Forsker etterlyser strakstiltak (etter Glassjentarapporten). Aftenbladet.
Köhler-Olsen, Julia;Havre, Merete (2016). Norsk lovkommentar Barnevernlov 2016. ISBN: 9788205459281. 174 s. Gyldendal rettsdata.
Havre, Merete (2015). Verktøy for å navigere i et skjønnsmessig juridisk landskap. Senter for profesjonsstudier.
Se alle publikasjoner
Havre, Merete (2015). Barnevernutdanningen i et rettssikkerhetslys. Nasjonalt profesjonsrådsmøte for utdanning og forskning innen barnevern. Nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning inne.
Havre, Merete (2015). Et sykt barnevern? - del II. Dagsavisen - Nye Meninger.
Havre, Merete (2015). Når juss møter sosialfag. Universitets-høgskolepedagogisk basiskompetanse. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Havre, Merete (2015). Fysisk tvangsbruk i barneverninstitusjon. Barneombudets dag. Barneombudet og HiOA.
Havre, Merete (2014). Norsk varetektspraksis under lupen. Fagdager for administrativ ansatte UiO. Det juridiske fakultet.
Havre, Merete (2014). Varetektsreglene - ikke holdbar praksis. Advokatbladet.
Havre, Merete (2014). Varetekt etter en proporsjonalitetsmodell. Rettspolitisk forenings høsteseminar. Rettspoilitisk forening, Oslo.
Havre, Merete (2014). Neda kan bli utsendt av Norge etter ti år. NTB.
Havre, Merete (2014). Når kan norske domstoler prøve om forvaltningsvedtak er forholdsmessige?. Prøveforelesning til graden Phd i rettsvitenskap, oppgitt emne. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Havre, Merete (2014). Norsk varetektspraksis under lupen. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Havre, Merete (2013). Utvisning av utlendinger. Øyen, Øyvind Dybvik (Red.), Lærebok i utlendingsrett. Kapittel 13. s. 357-399. Universitetsforlaget.
Havre, Merete (2013). Barnas beste må være viktigst. Dagsavisen.
Havre, Merete (2013). Politiets (straffe-)rettslige ansvar ved påføring bruk av makt – er det ulovlige straffbart? -forholdet mellom strafferettslig nødverge og proporsjonalitetsgrunnsetningen. Strafferettslunj. Insititt for offentlig rett.
Havre, Merete (2013). En introduksjon til den store balansetesten - varetekt etter en proporsjonalitetsmodell. Sliråseminaret 2013. Strafferettsgruppen ved Insitutt for offentlig rett.
Meidell Havre, Merete (2013). Asylbarna - den rettslige utviklingen. Årsmøte. Rettspolitisk forening Oslo.
Meidell Havre, Merete (2013). Norge på ville veier?. Instituttlunsj. Insitutt for offentlig rett.
Meidell Havre, Merete (2012). Har etableringen av Gjenopptakelseskommisjonen innfridd forventningene? Tanker og problemstillinger knyttet til kommisjonens arbeidsmåte og avgjørelse. Seminar om gjenopptakelseskommisjonen. Advokatforeningen og Forvarergruppen.
Meidell Havre, Merete (2011). Barn og fengsel. NRK, Norgesglasset.
Meidell, Merete (2011). Terrorsaken: Hva medfører dom på tvungent psykisk helsevern?. TV 2 nyhetene.
Meidell, Merete (2011). Terrorsaken 22.juli - Breivikrapporten diskuteres. TV 2 Nyhetskanalen- nyhetsmorgen.
Meidell, Merete (2011). Om varetektsfengsling av utilregnelige lovbrytere og forholdet til EMK. Forskergruppearrangement. Forskergruppen for samfunnskontroll og rettssikkerhet.
Meidell, Merete (2010). Utvisning av personer med kriminell bakgrunn. Rettsosiologisk seminar. Instiutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO.
Meidell, Merete (2010). Nærskoleretten. Det årlige kurset i utdanningsrett. Juristenes etterudanningssenter.
Meidell, Merete (2010). Prosjektpresentasjon: Proporsjonalitetskravet som begrensing for bruk av varetekt i norsk rett. Midtveisevaluering. Insitutt for offentlig rett.
Meidell, Merete (2010). Finnes et proporsjonalitetskrav i Grunnloven § 99 ved fengsling ?. Konstitusjonell lunsj. Forskergruppen for konstitusjonelle studier, IOR.
Meidell, Merete (2010). Proporsjonalitetskravet som begrensing for bruk av varetekt i norsk rett. Nordisk workshop i strafferett og prosessrett. De juridiske fakultet i Sverige.
Meidell, Merete (2010). Om proporsjonalitetskrav ved bruk av varetekt i norsk rett. Midtveisevaluering. Insituttt for offentlig rett.
Stub, Marius;Meidell, Merete (2009). Intervju: - Få brysomme rettssikkerhetsgarantier. Advokatbladet.no.
Meidell, Merete (2009). Advokaters taushetsplikt og forholdet til EMK. Advokatbladet, nr. 11-2009.
Meidell, Merete (2009). Nærskolen det er vi. Foreldre og Barn.
Meidell, Merete (2009). Kommentar til L19.06.2009 nr. 44 Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) i Norsk lovkommentar, Gyldendal rettsdata.
Meidell, Merete (2009). Om kravet til begrunnelse ved ankenektelse i sivile saker. Lunsjseminar. Fagruppen for prosesserett ved instiutt for offentlig rett.
Meidell, Merete (2009). Lunsjseminar: Krav til begrunnelse av uforholdsmessige inngrep etter straffeprosesslovens §170. Lunsjseminar. Samfunnskontroll og rettssikkerhet.
Meidell, Merete (2009). Advokaters taushetsplikt og forholdet til EMK art.8- balansetesten. Seminar om advokaters taushetsplikt. Den norske advokatforenining og JUS.
Meidell, Merete (2009). Politiets (straffe-)rettslige ansvar for påføring av legemskrenkelse. Sliråseminaret, 2009. Seksjon for strafferett og prosess, IOR.
Meidell, Merete (2009). Rettsikkerhet og velferd: Gjennomgang av tre ulike forfatteres syn på rettssikkerhetsbegrepet. Leseseminar. Forskergruppen rettsikkerhet og samfunnskontroll.
Meidell, Merete (2009). Utvisning av kriminelle utlendinger. Valgemne i utlendingsrett.
Meidell, Merete (2009). Plikten til å begrunne hvorfor et varetektsinngrep ikke er uforholdsmessig etter straffeprosesslovens § 52. Forskergruppe. Rettssikkerhet og Samfunnskontroll, UiO.
Meidell, Merete (2009). Proporsjonalitetsprinsippet- et begrep om rettsregler og et begrep i rettsregler ?. Rettsteorikollokvie. Professor Svein Eng, Institutt for offentlig rett.
Meidell, Merete;Stub, Marius (2009). Begrenser straffeprosessuelle regler rekkevidden av tilsynsorganenes hjemmelsgrunnlag? Særlig om forholdsmessighetsprinsippet. Etterutdanning for jurister. Juristenes utdanningssenter.
Meidell, Merete (2008). Forholdsmessighet ved reaksjonsfastsettelsen i strafferetten – finnes et slikt krav ?. Strafferettslunsj.
Meidell, Merete (2008). Barns rettigheter etter barnekonvensjonen. Undervisning for elever i grunnskolen i anledning FN dagen.
Meidell, Merete (2008). Prosessreglene i folketrygden. Opplæring for JURK. JURK.
Meidell, Merete (2007). Bokanmeldelse av Hans Jørgen Engbo: Straffuldbyrdelsesrett. 2.udgave.Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2005. Tidsskrift for rettsvitenskap.
Meidell, Merete;Wærstad, Tone L. (2007). En presentasjon av Jarkoo Tonttis artikkel. Nasjonalt doktorandseminar. Universitetet i Tromsø, Juridisk fakultet.
Meidell, Merete (2007). Barns rett til å gå på nærmeste skole etter opplæringslovens § 8-1 -en individuell ubetinget rettighet?. Arbeids- og sosialrettslunsj, Institutt for offentlig rett.
Meidell, Merete (2006). Prosjektpresentasjon:Forholdsmessighetsprinsippet som skranke for bruk av tvangsmidler i straffeprosessen. Arbeids- og sosialrettslunsj.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 80 55
Telefon (mobil): +47 948 88 250
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X564

Aktuelt

Merete Havre er i gang med normativ forskning knyttet til tvangsbruk i barneverninstitusjon. Hun skal i en artikkelserie se nærmere på de rettslige kriteriene for bruk av tvang, og knytte dette opp mot det sosialpedagogiske arbeidet som skjer i institusjonene. Målet er å vise en bedre rettslig regulering av dette feltet enn det som er tilfellet i dag.