HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Marie Louise Seeberg

forsker I

Kort om

Prosjekter

Migrasjon for velferd: tre ulike regimer for utenlandske sykepleieres innvandring og integrering i den norske velferdsstaten (WELLMIG) Foreldreskap blant etniske og religiøse minoriteter i Norge Avsluttede prosjekter Komplementære veier inn i samfunnet for voksne flyktninger: yrkestrening, opplæring, ferdigheter og kvalifikasjoner Fast-track prosjekt om demografisk endring og migrasjon INNCARE - Governance, social investments and social innovation in care services in the Czech Republic and Norway Norwegian Network on the Anthropology of Mobilities - NAM Utvikling av alternative forståelsesmåter av trygghet, rett og sikkerhet gjennom Gjenopprettende rett - Restorative Justice - i interkulturelle områder i demokratiske samfunn (ALTERNATIVE) Sekundærbevegelser i Europa Forskningskunnskap om hjelpetiltak i barnevernet Ungdom og politisk ekstremisme Tett på: Unge Evaluering av leksehjelp på 1.- 4. trinn Tett på: eldre Framtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked Tett på: Kvinner med innvandrerbakgrunn Evaluering av mentorprogrammet Nattergalen Medfølgende barn på asylmottak - livssituasjon, mestring og tiltak Global care workers in the Norwegian welfare state: Care chains, intersectionality and social capital Barneforskning - et strategisk instituttprogram En komparativ studie av flere lands praksis og erfaring i arbeidet med å oppspore omsorgspersoner til enslige mindreårige asylsøkere Arbeidsplasser i helse- og omsorgssektoren: Kjønn, klasse, etnisitet Likhet og multikulturalisme

Publikasjoner og forskningsresultater

Hovedpublikasjoner (21) Vitenskapelige publikasjoner (26) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (22) Formidling (64) OsloMet-publikasjoner (13)
Seeberg, Marie Louise (2016). Child Refugees and National Boundaries. Seeberg, Marie Louise Gozdziak, Elzbieta M. (Red.), Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities. Kapittel 3. s. 43-59. Springer.
Seeberg, Marie Louise;Gozdziak, Elzbieta M. (2016). Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities. ISBN: 978-3-319-44610-3. 193 s. Springer.
Dahle, Rannveig;Seeberg, Marie Louise (2013). "Does she speak Norwegian?" Ethnic dimensions of hierarchy in Norwegian health care workplaces. Nordic Journal of Migration Research. Vol. 3. doi: 10.2478/v10202-012-0018-4
Seeberg, Marie Louise;Levin, Irene;Lenz, Claudia (2013). Holocaust as active memory: the past in the present. ISBN: 978-1-4094-5108-2. 320 s. Ashgate.
Seeberg, Marie Louise (2012). Multiculturalisms, nationalisms and anthropologists: a critical realist approach to the Norwegian case. The Future of Multiculturalism: Structures, Integration Policies and Practices.. University of Surrey/CRONEM.
Seeberg, Marie Louise (2012). Sykepleiere fra utlandet - fra statlig til privat ansvar? :. Sykepleien Forskning. Vol. 7. doi: 10.4220/sykepleienf.2012.0081
Seeberg, Marie Louise (2012). Exploring intersectionality, complexity, and forms of capital: the case of a Filipino nurse in Norway. Sollund, Ragnhild (Red.), Transnational migration, gender and rights. Kapittel. s. 127-147. Emerald Group Publishing Limited.
Seeberg, Marie Louise (2012). Immigrant careworkers and Norwegian gender equality: intersections and institutions. The European Journal of Women's Studies. Vol. 19. doi: doi:10.1177/1350506811434665
Lidén, Hilde;Seeberg, Marie Louise;Engebrigtsen, Ada Ingrid (2011). Medfølgende barn i asylmottak - livssituasjon, mestring, tiltak. ISBN: 978-82-7763-354-1. 173 s. Institutt for samfunnsforskning.
Seeberg, Marie Louise (2011). A Norwegian elephant in the room: ethnic discrimination of children and young people. Migration: Economic Change, Social Challenge.. NORFACE Research Programme on Migration/Centre for Research.
Se alle publikasjoner
Seeberg, Marie Louise (2011). Intersectionality and a critical realist approach to migrant trajectories. A world in profound change – Welfare and Nature in Crisis. 14th annual conference of the IACR.. International Association of Critical Realism - IACR.
Seeberg, Marie Louise (2011). Kunnskapsstatus (1990-2010). Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge. ISBN: 9788278943786. 118 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Seeberg, Marie Louise (2010). Complying with Colonialism: Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region. The European Journal of Women's Studies. Vol. 17.
Seeberg, Marie Louise;Sollund, Ragnhild (2009). Openings and Obstacles for Migrant Care Workers: Filipino Au Pairs and Nurses in Norway. Shechory, Mally Soen, Dan Ben-David, Sarah (Red.), Who pays the price? Foreign Workers, Society, Crime and the Law. 3. s. 41-51. Nova Science Publishers, Inc..
Seeberg, Marie Louise;Bagge, Cicilie Merethe;Enger, Truls Andre (2009). NO PLACE Small children in Norwegian asylum-seeker reception centres. Childhood. Vol. 16. doi: 10.1177/0907568209335318
Seeberg, Marie Louise (2007). Velferdsstaten møter verden: arbeidsplasser i endring. ISBN: 978-82-05-36630-5. 139 s. Gyldendal Akademisk.
Seeberg, Marie Louise (2006). En flerkulturell skole der alle er like. Brock-Utne, Birgit Bøyesen, Liv (Red.), Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør. Kapittel. s. 110-121. Fagbokforlaget.
Seeberg, Marie Louise;Dahle, Rannveig (2006). Innvandrede helsearbeidere - og et inkluderende arbeidsliv. Hammer, Torild Øverbye, Einar (Red.), Inkluderende arbeidsliv? Erfaringer og strategier. kapittel 4. s. 79-102. Gyldendal Akademisk.
Seeberg, Marie Louise;Dahle, Rannveig (2005). "Det er kunnskapene mine dere trenger, ikke språket mitt". Etnisitet, kjønn og klasse ved to arbeidsplasser i helse- og omsorgssektoren. ISBN: 82-7894-228-5. NOVA.
Seeberg, Marie Louise (2004). Antropologer og multikulturalisme i Norge og andre steder. Norsk Antropologisk Tidsskrift.
Seeberg, Marie Louise (2003). Dealing with Difference: Two classrooms, two countries. A comparative study of Norwegian and Dutch processes of alterity and identity, drawn from three points of view. Universitetet i Bergen.
Seeberg, Marie Louise (2017). Alt er relativt: ytelser til barnefamilier i norske asylmottak, 1989–2017. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 20. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-04-02
Hydle, Ida Marie;Seeberg, Marie Louise (2017). Difference as culture: Roots and implications of a mode of framing. Pali, Brunilda Aertsen, Ivo (Red.), Restoring Justice and Security in Intercultural Europe. 1. Routledge.
Sirovatka, Tomáš;Valkova, Jana;Seeberg, Marie Louise (2017). Conclusions. Sirovatka, Tomáš Valkova, Jana (Red.), Understanding Care Policies in Changing Times:Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. 8. s. 209-232. Nakladatelství Masarykovy univerzity.
Bjørnholt, Margunn;Stefansen, Kari;Gashi, Liridona;Seeberg, Marie Louise (2017). Balancing acts: Policy frameworks and family care strategies in Norway. Sirovatka, Tomáš Valkova, Jana (Red.), Understanding Care Policies in Changing Times:Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. 6. s. 161-184. Nakladatelství Masarykovy univerzity.
Seeberg, Marie Louise;Jessen, Jorunn Theresia (2017). Providing care services: strategies of key actors and emerging policy change in Norway. Sirovatka, Tomáš Valkova, Jana (Red.), Understanding Care Policies in Changing Times:Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. 4. s. 115-134. Nakladatelství Masarykovy univerzity.
Horak, Pavel;Horakova, Marketa;Seeberg, Marie Louise;Jessen, Jorunn Theresia (2017). Care policies and governance in Norway and the Czech Republic. Sirovatka, Tomáš Valkova, Jana (Red.), Understanding Care Policies in Changing Times:Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. 2. s. 55-86. Nakladatelství Masarykovy univerzity.
Gozdziak, Elzbieta M.;Seeberg, Marie Louise (2016). Looking Ahead: Contested Childhoods and Migrancy. Seeberg, Marie Louise Gozdziak, Elzbieta M. (Red.), Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities. Kapittel 10. s. 179-188. Springer.
Seeberg, Marie Louise (2016). Child Refugees and National Boundaries. Seeberg, Marie Louise Gozdziak, Elzbieta M. (Red.), Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities. Kapittel 3. s. 43-59. Springer.
Seeberg, Marie Louise;Gozdziak, Elzbieta M. (2016). Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Seeberg, Marie Louise Gozdziak, Elzbieta M. (Red.), Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities. Kapittel 1. s. 1-19. Springer.
Seeberg, Marie Louise;Gozdziak, Elzbieta M. (2016). Contested Childhoods: Growing up in Migrancy. Migration, Governance, Identities. ISBN: 978-3-319-44610-3. 193 s. Springer.
Se alle publikasjoner
Seeberg, Marie Louise (2015). Social Justice and Migration: The Case of Norway. The Philosophy of Social Justice. Part 4, chapter 6.
Seeberg, Marie Louise;Seland, Idunn;Hassan, Sahra Cecilie (2014). "Har vi hatt leksehjelp nå?" Sosial utjevning når alle skal med. Sosiologi i dag. Vol. 44.
Seeberg, Marie Louise;Levin, Irene;Lenz, Claudia (2013). The Holocaust as Active Memory - rooms with an elephant. Seeberg, Marie Louise Levin, Irene Lenz, Claudia (Red.), Holocaust as active memory: the past in the present. introductory chapter. s. 1-14. Ashgate.
Dahle, Rannveig;Seeberg, Marie Louise (2013). "Does she speak Norwegian?" Ethnic dimensions of hierarchy in Norwegian health care workplaces. Nordic Journal of Migration Research. Vol. 3. doi: 10.2478/v10202-012-0018-4
Seeberg, Marie Louise;Levin, Irene;Lenz, Claudia (2013). Holocaust as active memory: the past in the present. ISBN: 978-1-4094-5108-2. 320 s. Ashgate.
Seeberg, Marie Louise (2012). Sykepleiere fra utlandet - fra statlig til privat ansvar? :. Sykepleien Forskning. Vol. 7. doi: 10.4220/sykepleienf.2012.0081
Seeberg, Marie Louise (2012). Exploring intersectionality, complexity, and forms of capital: the case of a Filipino nurse in Norway. Sollund, Ragnhild (Red.), Transnational migration, gender and rights. Kapittel. s. 127-147. Emerald Group Publishing Limited.
Seeberg, Marie Louise (2012). Immigrant careworkers and Norwegian gender equality: intersections and institutions. The European Journal of Women's Studies. Vol. 19. doi: doi:10.1177/1350506811434665
Seeberg, Marie Louise;Sollund, Ragnhild (2009). Openings and Obstacles for Migrant Care Workers: Filipino Au Pairs and Nurses in Norway. Shechory, Mally Soen, Dan Ben-David, Sarah (Red.), Who pays the price? Foreign Workers, Society, Crime and the Law. 3. s. 41-51. Nova Science Publishers, Inc..
Seeberg, Marie Louise;Bagge, Cicilie Merethe;Enger, Truls Andre (2009). NO PLACE Small children in Norwegian asylum-seeker reception centres. Childhood. Vol. 16. doi: 10.1177/0907568209335318
Seeberg, Marie Louise (2007). Utenfor den nasjonale kroppen: barn/asylsøker. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning. Vol. 2007.
Seeberg, Marie Louise (2006). En flerkulturell skole der alle er like. Brock-Utne, Birgit Bøyesen, Liv (Red.), Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør. Kapittel. s. 110-121. Fagbokforlaget.
Seeberg, Marie Louise;Bagge, Cicilie Merethe;Enger, Truls Andre (2006). Småbarn i asylmottak. Norges Barnevern. Vol. 83.
Seeberg, Marie Louise;Dahle, Rannveig (2006). Innvandrede helsearbeidere - og et inkluderende arbeidsliv. Hammer, Torild Øverbye, Einar (Red.), Inkluderende arbeidsliv? Erfaringer og strategier. kapittel 4. s. 79-102. Gyldendal Akademisk.
Seeberg, Marie Louise (2004). Eksil Eller Diaspora? Hjem Eller Hjemland? Vietnamesiske Tilhørigheter. Fuglerud, Øivind (Red.), Andre bilder av 'de andre'. Transnasjonale liv i Norge. 2. s. 64-92. Pax Forlag.
Seeberg, Marie Louise (2004). Antropologer og multikulturalisme i Norge og andre steder. Norsk Antropologisk Tidsskrift.
Seeberg, Marie Louise (2007). Velferdsstaten møter verden: arbeidsplasser i endring. ISBN: 978-82-05-36630-5. 139 s. Gyldendal Akademisk.
Gundersen, Tonje;Seeberg, Marie Louise (2018). Samordning av tjenester for barn, ungdom og unge voksne med nedsatt funksjonsevne. Kunnskapssammenstilling (2010-2017). ISBN: 978-82-7894-663-3. 91 s. NOVA, OsloMet.
Sirovátka,, Tomas;Seeberg, Marie Louise;Jessen, Jorunn Theresia;Horak, Pavel;Kubalčíková, Katerina;Hornacek, Josef;Valkova, Jana (2016). Care provision in the Czech Republic and Norway. 22 s. Masaryk University.
Seeberg, Marie Louise;Jessen, Jorunn Theresia;Valkova, Jana;Plasova, Blanka;Kubalčíková, Katerina;Hornacek, Josef;Horak, Pavel (2016). Comparative report on the strategies of care investors and service providers in the Czech Republic and Norway.. 26 s. Masaryk University.
Takle, Marianne;Seeberg, Marie Louise (2015). All European countries are not the same! The Dublin Regulation and onward migration in Europe. ISBN: 978-82-7894-566-7. 246 s. NOVA. HiOA.
Seeberg, Marie Louise;Eriksen, Ingunn Marie;Bakken, Anders (2015). Evaluering av tiltaket "Målrettet støtte og veiledning til kommuner og deres skoler som har vedvarende høye mobbetall". ISBN: 978-82-7894-542-1. 89 s. NOVA.
Seeberg, Marie Louise;Winsvold, Aina;Sverdrup, Sidsel (2013). Skoleresultater og utdanningssituasjon for barn i barnevernet. En kunnskapsoversikt. ISBN: 978-82-7894-480-6. 51 s. NOVA.
Hydle, Ida;Seeberg, Marie Louise (2013). Tett på unge. 34 s. Røde Kors.
Seeberg, Marie Louise;Danielsen, Kirsten (2013). Tett på eldre. 32 s. Røde Kors.
Seeberg, Marie Louise;Hassan, Sahra Cecilie (2013). Tett på innvandrerkvinner. 31 s. Røde Kors.
Sandlie, Hans Christian;Seeberg, Marie Louise (2013). Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked. ISBN: 978-82-7894-450-9. 62 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Se alle publikasjoner
Seeberg, Marie Louise;Hydle, Ida;Foss, Espen Marius;Hassan, Sahra Cecilie;Uhrig, Bettina (2012). On conflicts in intercultural settings. 52 s. ALTERNATIVE: Developing alternative understandings of security and justice through restorative justice approaches in intercultural settings within democratic societies. 7th Framework programme..
Seeberg, Marie Louise;Seland, Idunn;Hassan, Sahra Cecilie (2012). "Litt vanskelig at alle skal med!" Evaluering av leksehjelpstilbudet 1.-4.trinn. ISBN: 978-82-7894-414-1. 217 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Bakketeig, Elisiv;Backe-Hansen, Elisabeth;Seeberg, Marie Louise;Solberg, Anne;Patras, Joshua (2011). Gjensidig trivsel, glede og læring. Evaluering av mentorordningen "Nattergalen". ISBN: 978-82-7894-405-9. 311 s. NOVA.
Lidén, Hilde;Seeberg, Marie Louise;Engebrigtsen, Ada Ingrid (2011). Medfølgende barn i asylmottak - livssituasjon, mestring, tiltak. ISBN: 978-82-7763-354-1. 173 s. Institutt for samfunnsforskning.
Seeberg, Marie Louise (2011). Kunnskapsstatus (1990-2010). Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge. ISBN: 9788278943786. 118 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Seeberg, Marie Louise (2010). Siste skanske: En undersøkelse om 3-5-åringer som ikke går i barnehage. ISBN: 978-82-78-94347-2. 111 s. NOVA.
Seeberg, Marie Louise (2009). Små barns hverdager i asylmottak. ISBN: 978-82-7894-330-4. 77 s. NOVA.
Danielsen, Kirsten;Seeberg, Marie Louise (2006). Tracing UMAs' families. A comparative study of some European countries' practices and experiences in tracing the parents or caregivers of inaccompanied minor asylum seekers. ISBN: 82-7894-249-8. 66 s. NOVA.
Seeberg, Marie Louise;Dahle, Rannveig (2005). "Det er kunnskapene mine dere trenger, ikke språket mitt". Etnisitet, kjønn og klasse ved to arbeidsplasser i helse- og omsorgssektoren. ISBN: 82-7894-228-5. NOVA.
Seeberg, Marie Louise (2003). Dealing with Difference: Two classrooms, two countries. A comparative study of Norwegian and Dutch processes of alterity and identity, drawn from three points of view. ISBN: 82-7894-172-6. 216 s. nova.
Seeberg, Marie Louise (2003). Dealing with Difference: Two classrooms, two countries. A comparative study of Norwegian and Dutch processes of alterity and identity, drawn from three points of view. Universitetet i Bergen.
Anderson, Astrid;Kittelsen, Tove Cecilie;Risan, Lars Christian;Seeberg, Marie Louise;Selvik, Ellen;Simensen, Tone Cecilie (1995). i Hovedfagsstudentenes årbok, UiO, Oslo, 1995. ISBN: 82-90835-02-7. -1 s. UiO, Oslo.
Seeberg, Marie Louise;Vaughn, Taylor (2018). A Graded System.
Seeberg, Marie Louise;Vaughn, Taylor;Gotehus, Aslaug (2018). Modes of waiting Filipino and Swedish nurses in Norway. 19th Nordic Migration Research Conference. Universitetet i Linköping/ Nordic Migration Research.
Seeberg, Marie Louise;Vaughn, Taylor;Bjørvik, Vyda Mamley (2018). Modes of waiting Filipino and Swedish nurses in Norway. Interdisciplinary workshop on time and migration. IMER Bergen.
Seeberg, Marie Louise (2018). “Children Are the Future”: Childhood Studies in Migration. Bosphoros Migration Studies.
Seeberg, Marie Louise (2018). Er flyktningskrisen en glemt krise?. http://journalen.hioa.no/2018/02/radiosending.
Seeberg, Marie Louise (2017). Child care and eldercare in Norway – seen from different perspectives. Childcare and Eldercare Policies in Changing Times: Lessons from the Czech Republic and Norway. InnCARE final conference. Masaryk University.
Seeberg, Marie Louise (2017). Sykepleierinnvandring fra Sverige, Polen og Filippinene. Helsepersonelldagen. Helsedirektoratet.
Seeberg, Marie Louise (2017). Vergeforeningen: – Unge asylsøkere sender ikke penger hjem. Fontene.
Seeberg, Marie Louise (2017). – Jeg gruer meg til å flytte fra Gry: Liaqat (16) må flytte for femte gang når asylmottaket legges ned.. Fontene.
Seeberg, Marie Louise (2017). Scandinavian divergences: Closure reactions and innovative ideas.. Pastore, Ferruccio (Red.), Beyond the Migration and Asylum Crisis. Options and lessons for Europe. Kapittel 7. s. 94-101.
Se alle publikasjoner
Seeberg, Marie Louise (2016). 3 av 4 asylsøkere er menn. P4.
Seeberg, Marie Louise (2016). Fleire enn sju av ti asylsøkjarar er menn. Avisa Møre.
Seeberg, Marie Louise (2016). For hver kvinnelige asylsøker som kom til Norge i 2015 kom det mer enn tre menn.. Harstad Tidende.
Seeberg, Marie Louise (2016). Er "flyktningkrisen" over?. NOVA-nytt. Vol. 2016.
Seeberg, Marie Louise (2016). Norske skip og båt­flyktningene i Middelhavet. Norgeshistorien på nett.
Seeberg, Marie Louise (2016). Alt er relativt: Om ytelser til beboere i asylmottak. Inkluderende forbruk. SIFO.
Seeberg, Marie Louise (2016). Move on, move on: searching for a place to stay. The Biennial Trondheim Colloquium in Social Anthropology: The Potential Value of Mobility
 as an Analytical and Methodological Perspective. NAM: Norwegian Network on the Anthropology of Mobilities.
Seeberg, Marie Louise (2016). NRK Ekko 14.09.2016: "bnbOPEN - veien til tilhørighet og integrering?". NRK.
Takle, Marianne;Seeberg, Marie Louise (2016). Migrants’ and bureaucrats’ narratives about onward migration in Europe.. Migration and Social Inequality: Global Perspectives – New Boundaries, The 18th Nordic Migration Conference. Nordic Migration Research.
Seeberg, Marie Louise (2016). Cases and Concepts in Migration Research.. 11th Annual Green Economics Conference. Green Economics Institute.
Seeberg, Marie Louise (2016). Med begge beina i «flyktningkrisen» - kunnskap som politisk handelsvare.. Antropologien i møte med globale kriser, Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse. Norsk Antropologisk Forening.
Seeberg, Marie Louise (2016). Migration Research: Cases and Concepts.. Migration, Climate Change & Social Justice. Green Economics Institute.
Seeberg, Marie Louise (2016). Commentary to Adrian Favell’s keynote lecture: The migration equation in a ‘neo-liberal’ world.. IMISCOE Spring Conference 2016: Measures of Control: Managing Migration in the 21. Century.. IMISCOE.
Lidén, Hilde;Seeberg, Marie Louise (2016). Migrasjon: Dette sier europeisk forskning.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Seeberg, Marie Louise;Takle, Marianne (2016). Which world is the real one? Testemonies and narratives about onward migration in Europe.. IASFM 16: Rethinking Forced Migration and Displacement: Theory, Policy, and Praxis.. International Association for the Study of Forced Migration.
Seeberg, Marie Louise (2016). - Listhaug satser på «superflyktningene», ikke på flertallet. Dagsavisen.
Seeberg, Marie Louise (2016). Why are EU Member States Breaching Dublin III Regulations on Family Ties?. The Look Up · Powered by QUILT.
Seeberg, Marie Louise (2016). Slik var kjønnsfordelingen blant asylsøkere til Norge i 2015. VG nett.
Seeberg, Marie Louise (2016). Flere enn sju av ti asylsøkere er menn. Bergens Tidende.
Seeberg, Marie Louise (2016). Stort flertall av asylsøkerne er menn. NRK.
Seeberg, Marie Louise (2016). Fleire enn sju av ti asylsøkjarar er menn. Hordaland.
Seeberg, Marie Louise (2015). Hvor er vi på vei?. VG : Verdens gang.
Seeberg, Marie Louise;Takle, Marianne (2015). - Europeisk asyl-avtale virker ikke. Vårt Land.
Seeberg, Marie Louise;Takle, Marianne (2015). Den europeiske asylavtalen virker ikke lenger. Forskning.no.
Seeberg, Marie Louise (2015). TV2 Nyhetene: Flyktningkrisen.
Seeberg, Marie Louise (2015). Fra flukt til asyl. Norgeshistorie.no.
Seeberg, Marie Louise (2015). Båtflyktninger. Norgeshistorie.no.
Seeberg, Marie Louise;Takle, Marianne (2015). - Europa bør legge Dublin-avtalen på is. Aftenposten.
Seeberg, Marie Louise (2015). Her er oppskriften for å demme opp flyktningestrømmen: Fred i Syria. P5.
Seeberg, Marie Louise (2015). Styrk arbeidet for fred i Syria.. P4.
Seeberg, Marie Louise (2015). Ikke i vårt navn.. Vårt Land.
Seeberg, Marie Louise (2015). Fire forskere til VG: Slik bør flyktningkrisen løses. VG.
Seeberg, Marie Louise;Gozdziak, Elzbieta M. (2015). Contested childhood(s) and migrancy. Rights, Democracy and Migration – Challenges and Opportunities. IMISCOE.
Seeberg, Marie Louise (2014). Bokmelding. Maren Bak og Kerstin von Brömssen (red). Barndom & migration. Umeå 2013, Boréa. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 14.
Acharki, Fouad;Seeberg, Marie Louise (2013). Radio Migrapolis. Norskpakistanske kvinner er de beste på integrering, mener TV2-journalist Kadafi Zaman. Vi tar debatten. NRK - Østlandssendingen.
Seeberg, Marie Louise (2013). Child refugees and national boundaries. IMISCOE Annual Conference. IMISCOE International Migration, Integration and Social Coh.
Seeberg, Marie Louise (2013). C. B. Neumann og I. B. Neumann: Forskeren i forskningsprosessen. En metodebok om situering. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 54. 4 s.
Seeberg, Marie Louise (2012). Bokmelding: Kvinne er kvinne verst. Lise Widding Isaksen (red.) 2010: Global care work – Gender and Migration in Nordic Societies. Lund: Nordic Academic Press. Sosiologi i dag.
Rørslett, Kjartan;Seeberg, Marie Louise (2012). Leksehjelp jevner ikke ut forskjeller. NRK.
sandland, håkon;Hagesæther, Pål Vegard;Seeberg, Marie Louise (2012). Leksehjelp kan forsterke forskjeller. Aftenposten Morgen.
Kvamme, Ole Dag;Seeberg, Marie Louise (2012). - Asylsøkere holdes i fattigdom. Fædrelandsvennen.
Seeberg, Marie Louise (2012). The mobilities paradigm and migrant trajectories across boundaries of inequality. IMISCOE Annual Conference, Workshop 31 “From Migrant Transnationalism to Banal Cosmopolitanism? Theoretical and Epistemological Challenges: Insights from Migration Studies .. IMISCOE network of excellence/University of Amsterdam.
Seeberg, Marie Louise (2012). Multiculturalisms, nationalisms and anthropologists: a critical realist approach to the Norwegian case. The Future of Multiculturalism: Structures, Integration Policies and Practices.. University of Surrey/CRONEM.
Seeberg, Marie Louise (2012). Multiculturalism forever – in Finland? Book review: Tuori, Salla (2009), The politics of multicultural encounters: feminist postcolonial perspective. The European Journal of Women's Studies. doi: 10.1177/1350506811422326b
Seeberg, Marie Louise;Lidén, Hilde;Engebrigtsen, Ada Ingrid (2011). En ny type asylmottak. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Seeberg, Marie Louise (2011). A Norwegian elephant in the room: ethnic discrimination of children and young people. Migration: Economic Change, Social Challenge.. NORFACE Research Programme on Migration/Centre for Research.
Seeberg, Marie Louise (2011). Intersectionality and a critical realist approach to migrant trajectories. A world in profound change – Welfare and Nature in Crisis. 14th annual conference of the IACR.. International Association of Critical Realism - IACR.
Seeberg, Marie Louise (2010). Hvorfor (ikke) benytte seg av retten til barnehage?. Barnehagefolk.
Seeberg, Marie Louise (2010). Guilt trip with many engaging stops. Book review of Keskinen et al. (eds) Complying with Colonialism: Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region. The European Journal of Women's Studies. Vol. 17.
Seeberg, Marie Louise (2010). Complying with Colonialism: Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region. The European Journal of Women's Studies. Vol. 17.
Seeberg, Marie Louise;Kennet, Miriam (2008). Book review of Eriksen, T.H. & Nielsen, F.S.: A History of Anthropology. International Journal of Green Economics. Vol. 1.
Seeberg, Marie Louise (2006). Gender, Ethnicity and Positioning in Processes of Subjectification. Book review of Staunæs, D.: Etnicitet, køn og skoleliv. The European Journal of Women's Studies. Vol. 13.
Seeberg, Marie Louise (2005). Anmeldelse av Staunæs, D.: "Køn, etnicitet og skoleliv". Kvinder, Køn og Forskning. Vol. 14.
Seeberg, Marie Louise (2002). Alle barn er like?. Pedagogisk profil. Vol. 9.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 470 18 424
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X273

Andre kanaler

Nyhetsstrøm

TwitterGå til Twitter