HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (27) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (8) Formidling (36) OsloMet-publikasjoner (2)
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Gundersen, Tonje (2018). Care parading as service: Negotiating recognition and equality in user-controlled personal assistance. Gender, Work & Organization. doi: 10.1111/gwao.12297
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Neumann, Iver Brynild (2018). Power, Culture and situated research methodology. Autobiography,Field, Text. ISBN: 9783319592169. 115 s. Palgrave Pivot.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2017). Kroppsliggjorte omsorgspraksiser på omsorgsinstitusjon. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 94. doi: 10.18261/issn.1891-1838-2017-02-+3
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2017). A Dangerous Subject: The Fashion Model and the Beauty/Narcissism Double Bind. Hypatia. Vol. 32. doi: 10.1111/hypa.12319
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2016). Children´s Quest for love and Professional child protection work: The case of Norway. Scottish Journal of Residential Child Care. Vol. 15. doi: 10.14324/111.444.ijsp.2017.08
Olsvold, Nina;Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Thagaard, Tove (2016). Omsorg som sosialt fenomen, forskningsfelt og velferdstjeneste. Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg Olsvold, Nina Thagaard, Tove (Red.), Omsorgsarbeidets sosiologi. Kapittel 1. s. 11-30. Fagbokforlaget.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Gundersen, Tonje (2016). Personlig assistanse - omsorg eller service?. Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg Olsvold, Nina Thagaard, Tove (Red.), Omsorgsarbeidets sosiologi. 6. s. 131-160. Fagbokforlaget.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Olsvold, Nina;Thagaard, Tove (2016). Omsorgsarbeidets sosiologi. ISBN: 9788245016307. 250 s. Fagbokforlaget.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Neumann, Iver B (2015). Uses of the self: Two ways of thinking about scholarly situatedness and method. Millennium: Journal of International Studies. Vol. 43. doi: 10.1177/0305829815576818
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2014). Barnet som forsvant: Sosial blindhet i FNs barnearbeid. Internasjonal Politikk.
Se alle publikasjoner
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2014). Makt, omsorg og den profesjonelles ansvar. Finstad, Liv Lomell, Heidi Mork (Red.), Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Kapittel. s. 327-338. Novus Forlag.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2012). Omsorgsetikk i barnevernet. En refleksjon over det "nye" kjærlighetskravet til barnevernsarbeidere. Sosiologi i dag. Vol. 42.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Rysst, Mari;Mari, Bjerck (2012). En av gutta : kvinner og klær i mannsdominerte arbeiderklasseyrker. Tidsskrift for kjønnsforskning. Vol. 34.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2012). Managing desire: The international fashion model. McNeil, Peter Wallenberg, Louise (Red.), Nordic fashion studies. Kapittel 7. s. 131-152. Axl Books.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2012). Imprisoning the soul. Ugelvik, Thomas Dullum, Jane (Red.), Penal Exceptionalism? : Nordic prison policy and practice. Kapittel 8. s. 139-155. Routledge.
Egeland, Cathrine;Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2011). Gender equality is not enough. Some considerations on the meaning and effects of intersectionality within a state feminist epistemic community. Motmans, Joz Cuypers, Danïel Meier, Petra Mortelmans, Dimitri Zanoni, Patrizia (Red.), Equal is not enough: challenging differences and inequalities in contemporary societies. Part 2. s. 124-141.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2011). Det profesjonelle blikket. Leseth, Anne Birgitte Solbrække, Kari Nyheim (Red.), Profesjon, kjønn og etnisitet. kapittel 10. s. 201-228. Cappelen Damm Akademisk.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2010). Ille, men ikke for ille. En analyse av Betalingsrundskrivets posisjon i barnevernet. Norges Barnevern. Vol. 81.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Egeland, Cathrine (2010). Vaktbikkjen som ble selskapshund? En diskursanalyse av en hybrid organisasjon. Nordiske organisasjonsstudier. Vol. 12.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2010). Fear of fatness: the body of the fashion model [translated to Russian]. Fashion Theory.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2009). Det bekymrede blikket. En studie av helsesøstres handlingsbetingelser. ISBN: 978-82-7099-529-5. 242 s. Novus Forlag.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2008). Helsesøstres dilemmaer: kategoriseringer, tvil og grensefigurer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Klemsdal, Lars (2006). Innledning(temanummer: omsorg). Sosiologi i dag. Vol. 36.
Basberg, Cecilie Elisabeth (2004). Vanskelig felttilgang - noen metodologiske refleksjoner over et avkortet feltarbeid. Sosiologi i dag.
Basberg, Cecilie Elisabeth (1999). Omsorg i fengsel?. ISBN: 82-530-2085-6. 115 s. Pax Forlag.
Bergheim, Berit;Skotte, Pernille Stornæss;Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Rugkåsa, Marianne (2018). Samarbeid og innsikt. En innføring i prosjektbasert læring. ISBN: 9788245020137. 114 s. Fagbokforlaget.
Backe-Hansen, Elisabeth;Løvgren, Mette;Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Storø, Jan (2017). God omsorg i barnevernsinstitusjoner. ISBN: 978-82-7894-633-6. 175 s. NOVA, HiOA.
Gundersen, Tonje;Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Egeland, Cathrine (2014). Kroppen min. Andres arbeidsplass og eget seksual- og privatliv. ISBN: 978-82-7894-534-6. 106 s. NOVA.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Pettersen, Karen Sofie (2013). Tilbakeføringsgarantien i praksis. Evaluering av prosjektet TAFU – Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning. ISBN: 9788276093315. 89 s. Arbeidsforskningsinstituttet AS.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2012). Midveisevaluering av prosjekt for universitetspedagogikk ved Universitetet i Stavanger. 22 s. AFI.
Frøyland, Kjetil;Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2012). Ungdom i Ny sjanse. Kvalifisering av ungdom med innvandrerbakgrunn til skole og arbeid – metoder og erfaringer fra åtte prosjekter. ISBN: 9788276093049. 99 s. Arbeidsforskningsinstituttet AS.
Egeland, Cathrine;Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2011). Regionale sentre for likestilling og mangfold. Evalueringsrapport. ISBN: 9788276092899. 33 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2010). LINK. En evaluering av et barnevernstiltak. ISBN: 978-82-7609-262-2. Arbeidsforskningsinstituttet.
Egeland, Cathrine;Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2009). Evaluering av likestillings- og diskrimineringsombudet. ISBN: 978-82-7609-246-2. 86 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2018). Elisabeth Fransson, Francesca Giofrè,Berit Johnsen (red.): Prison, Architechture and Humans. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 2. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-04-04
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2018). Omsorgsrelasjoner. Givere og mottakere av omsorgstjenester i hjemmet - utviklingstrekk og utfordringer. VERDI - UIO.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2017). A Dangerous subject: The fashion model and the beauty/narcissism double bind. Visual Politics Strategic Research Program. The University of Queensland.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Lomell, Heidi Mork (2017). Profesjonsblikk som analytisk grep og begrep. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 1. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-04-01
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2017). Culture and Autority: UN´s work with Children. ISA International Conference, Hong Kong 2017. International Studies Association.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2017). Normalitet, Lars Grue. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 24.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2016). Children speaking truth to power. ISA Atlanta. ISA.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Gundersen, Tonje (2016). Can privileging diabled People lead to an infingement on women's employment rights? The case of personal assistance. Gender, work and organisation. 9th biennal international interdisciplinary conference,. Gender, Work and Organisation.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2016). Helsesøstres profesjonsutøvelse. Masterutdanningen for helsesøstre. Diakonova.
Se alle publikasjoner
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2016). Kan kjærlighet profesjonaliseres?. Seminar. Kirkens Bymisjon.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2016). Et farlig subjekt: fotomodellen og skjønnhetsparadokset. Universitetet i Bergen. SKOK.
Gundersen, Tonje;Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2015). Freedom and dependence. NNDR. Nordic network of disability research.
Gullvik, Ida Karine;Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2015). Personlige assistenter utfordrer likestillingen. Kilden.
Waksvik, Guri;Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2014). Fra fengsel til jobb.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2014). The Child that disappeared – the UN CRC committee`s written comments to Norway and Uganda. Research seminar in Tanzania. HIOA/TICC.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2014). Det profesjonelle blikket: Om betydningen av etnisitet, klasse og kjønn i helsesøstres tolkningsarbeid. Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. Høgskolen i Haugesund og Stord.
Pettersen, Karen Sofie;Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2013). Tilbakeføring i praksis. Evaluering av TAFU. Interdepartemental fagdag.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Snertingdal, Mette Irmgard (2013). Kunnskap, kartlegging og tidlig intervensjon ved helsestasjoner. Rus & samfunn.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2013). Det bekymrede blikket - handlingsbetingelser for helsesøstre. Barnehagen som barneverntiltak - Nasjonal barnehagekonferanse. Dronning Mauds Minne/NTNU.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2012). Forskeren i forskningsprosessen. Forum for kvalitativ metode. Senter for profesjonsstudier/HIOA.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2012). Om kvinner og klær i mannsdominerte arbeiderklasseyrker. Lunsjpåfyll: Jenter i rosa - gutter i blått. HIOA.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2012). Forskeren i forskningsprosessen - om feltarbeid og intervju. Metodeundervisning på masternivå. Norges Idrettshøgskole.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2012). Norske velferdsyrker og omsorgsutøvelsens betingelser - noen feministiske spørsmål. Henrik Steffens forelesning. Humboltuniversitet.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2012). Barnevernpanelet om framtidens barnevern. Barnevernkonferanse. Barnevernsambandet Sør-Trøndelag.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2011). Om å tematisere etnisitet: Det profesjonelle blikket. Nyhetsbrev/Senter for profesjonsstudier. 2 s.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2011). Is the fashion model a person?. ISA international conference. ISA.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2011). Governing emotions. ISA: Regions, States and Peoples in the world. University of Queensland.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2011). Foredrag om barnevernpanelets rapport. Konferanse for fylkesmannen i Akershus. BLD.
Snertingdal, Mette Irmgard;Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2010). Resisting complexity; evidence based knowledge and the neglect of practice. Nordic Alcohol and Drug Researchers` Assembly. Nordic Alcohol and Drug Researchers` Assembly.
Snertingdal, Mette Irmgard;Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2010). Overfladisk narkotikapolitisk vareopptelling. Rus & samfunn. Vol. 4.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2010). Hva er feminisme?. Internasjonal Politikk. Vol. 68.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2010). Mobbing og trakassering. Seminar for tillitsvalgte i skuespillerforbundet. Skuespillerforbundet.
Klemsdal, Lars;Hegnes, Atle Wehn;Larsen, Håkon;Lyng, Selma Therese;Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Orupabo, Julia;Skilbrei, May-Len;Solbrække, Kari N.;Stefansen, Kari (2010). Sosiologi i dag er 40. Sosiologi i dag. Vol. 40.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2007). Også vårt ansvar. Dagbladet.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 80 66
Telefon (mobil): +47 924 93 677
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X508