meny
søk
English

Rolf Barlindhaug

Forsker I

Kort om

Prosjekter

Sammenheng mellom boligtyper og befolkningssammensetning i Asker kommune Avsluttede prosjekter Urbanplan: Planning and sustainable urban land use Undesirable housing market positions - ways in and out Lokalpolitisk handlingsrom i boligpolitikk og stedsutvikling Helhetlig boligplanlegging Fakta om demografi, boliger og bosatte i Buskerud Boligfinansiering i Norge gjennom 25 år Tilrettelegging for boligutbygging Boligsosiale virkemidler Før og etter ny forskrift om Startlån DEMOSREG -Flyttemotiver og bostedsvalg Boligpolitisk analyse av 6 kommuner på Jæren Evaluering av kommunale boligvirkemidler Planlegging av et attraktivt bymiljø Byutvikling i Oslo Hvordan har boligbyggingen i Norge respondert på prisendringer på boliger og andre relevante forklaringsvariable siden 2000? Flytteanalyser for Bærum kommune Muligheter og begrensninger i kommunal utbyggingspolitikk Effekt av tilskudd til etablering og tilpasning av bolig Samfunnsøkonomiske resultater av boligsosiale virkemidler Arealbehovet i Oslo og Akershus 2030 Bystudier om boforhold, flytting og demografi Sentraliseringens pris Etablering av eid bolig - virkemidler i Norge og England Eldre og unges boligpreferanser Boligbyggebehov i Oslo og Akershus Evaluering av lavinnskuddsboliger Survey sluttbruker Sammenhengen mellom de boligsosiale virkemidlene Boligkarriere for startlånssøkere Befolkningsutvikling og boligbyggebehov i utvalgte fylker Delt bosted - survey Subsidiemodellen innenfor boligtilskudd Universell utforming, tilbudssiden Inntektsbegrepet i bostøtten Sandnes, utbyggingspolitikk og boligpreferanser

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (11) Forskningsrapporter (34) Formidling (20)
Barlindhaug, Rolf (2016). Housing Finance in Norway: The Last 25 Years. Lunde, Jens Whitehead, Christine (Red.), Milestones in European Housing Finance. Chapter 16. s. 273-290. Wiley-Blackwell.
Barlindhaug, Rolf (2012). Boligøkonomiske virkemidler - kjennetegn og utfordringer. Nordahl, Berit Irene (Red.), Boligmarked og boligpolitikk. kap. 9. s. 193-210. Akademika forlag.
Barlindhaug, Rolf (2012). Urbane boligmarkeder. Nordahl, Berit Irene (Red.), Boligmarked og boligpolitikk. kap. 3. s. 57-71. Akademika forlag.
Barlindhaug, Rolf;Astrup, Kim Christian (2010). Promoting home ownership through demandside targeted measures. Doling, J. Elsinga, M. Ronald, R. (Red.), Home ownership: Getting in, getting from, getting out: Part III. Kap. 3. s. 39-62. Delft University Press.
Skjørten, Kristin;Barlindhaug, Rolf (2007). The involvement of children in decisions about shared residence. International Journal of Law, Policy and the Family. Vol. 21.
Skjørten, Kristin;Barlindhaug, Rolf;Lidén, Hilde (2007). Delt bosted for barn. ISBN: 978-82-05-37389-1. 275 s. Gyldendal Akademisk.
Barlindhaug, Rolf (2005). Storbyens boligmarked - drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. ISBN: 82-304-0011-3. 264 s. Spartacus.
Barlindhaug, Rolf (2005). Byutviklingsprogrammet og storbyens boligmarked. Barlindhaug, Rolf (Red.), Storbyens boligmarked - drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Kapittel 1. s. 9-32. Spartacus.
Barlindhaug, Rolf;Nordahl, Berit Irene (2005). Fra feltutbygging til transformasjon - markedsstyrt boligbygging i Oslo-regionen. Barlindhaug, Rolf (Red.), Storbyens boligmarked - drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Kapittel 7. s. 195-232. Spartacus.
Se alle publikasjoner
Barlindhaug, Rolf (1988). Fordelingsvirkninger av boligpolitikken – En kohortanalyse av boligsubsidiene i perioden 1973 - 1984. Torp, Hege (Red.), Når godene skal deles. Kapittel 8. s. 133-154.
Barlindhaug, Rolf;Ruud, Marit Ekne;Skogheim, Ragnhild (2016). Helhetlig boligplanlegging - Hvilke elementer inngår?. ISBN: 978-82-8309-085-7. 149 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Astrup, Kim;Barlindhaug, Rolf;Medby, Per (2015). Indirekte markedseffekter av boligsosiale virkemidler – empiriske analyser. ISBN: 978-82-8309-065-9. 94 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Astrup, Kim Christian;Barlindhaug, Rolf;Aarland, Kristin;Monkerud, Lars Christian;Ruud, Marit Ekne (2015). Hva er god startlånpraksis? Kommunenes praksis før forskriftsendringen. ISBN: 978-82-8309-045-1. 141 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Barlindhaug, Rolf;Sørlie, Kjetil (2015). Befolkning og bolig – Buskerud. ISBN: 978-82-8309-067-3. 37 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Astrup, Kim;Barlindhaug, Rolf;Medby, Per (2015). Indirekte markeds- og individeffekter av boligsosiale virkemidler. ISBN: 978-82-8309-041-3. 120 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Gundersen, Frants Henrik;Sørlie, Kjetil;Nore, Njål;Aarhaug, Jørgen;Barlindhaug, Rolf (2015). Areal- og transportutvikling i Osloregionen – faktagrunnlag. ISBN: 978-82-480-1592-5. Transportøkonomisk institutt.
Barlindhaug, Rolf;Holm, Arne;Nordahl, Berit Irene;Renå, Helge (2014). Boligbygging i storbyene – virkemidler og handlingsrom. ISBN: 978-82-8309-022-2. 172 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Barlindhaug, Rolf;Bayer, Stian Brosvik;Tronstad, Kristian Rose (2013). Boligpolitisk analyse Jæren. ISBN: 978-82-490-0824-7. 78 s. IRIS International Research Institute of Stavanger AS.
Se alle publikasjoner
Bjørnsen, Hild-Marte;Barlindhaug, Rolf;Johansen, Steinar (2013). Demografi og kommuneøkonomi i Asker kommune. ISBN: 978-82-7071-979-2. 55 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Ruud, Marit Ekne;Barlindhaug, Rolf;Nørve, Siri (2013). Fremtidige boligbehov. ISBN: 978-82-7071-999-0. 127 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Barlindhaug, Rolf;Børrud, Elin;Langset, Bjørg;Nordahl, Berit Irene (2012). Nye boliger i storbyene. Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys?. ISBN: 978-82-7071-967-9. 193 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Barlindhaug, Rolf;Astrup, Kim (2012). Housing Affordability. ISBN: 978-82-7071-943-3. 67 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Barlindhaug, Rolf;Holm, Arne;Holth, Fredrik;Nordahl, Berit Irene (2012). Boligbygging med sosial profil Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken. ISBN: 978-82-7071-963-1. 150 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Kann, Frode;Barlindhaug, Rolf;Juvkam, Dag;Medby, Per;Tennøy, Aud (2012). Framtidig utbygging av Gjersrud-Stensrud området? – momenter og usikkerhet av betydning for vurderingen. ISBN: 978-82-7071-966-2. 60 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Barlindhaug, Rolf;Johannessen, Katja;Dyb, Evelyn (2011). Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk Beregninger basert på konstruerte klienthistorier. ISBN: 978-82-7071-877-1. 129 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Barlindhaug, Rolf (2011). Boligtilskudd til etablering. Søkernes boligkarriere 2006-2008. ISBN: 978-82-7071-894-8. 39 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Barlindhaug, Rolf;Nordahl, Berit Irene (2011). Boligbyggingens prisrespons - For mange hensyn eller for lite tilrettelegging?. ISBN: 978-82-7071-913-6. 150 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Knudtzon, Lillin Cathrine;Barlindhaug, Rolf;Holm, Arne (2011). Evaluering av Husbankens tilskudd til kommunale utleieboliger. ISBN: 978-82-7071-917-4. 144 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Barlindhaug, Rolf;Johansen, Steinar (2010). Tomtearealbehov 2010-2030 – Oslo og Akershus. ISBN: 978-82-7071-841-2. 47 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Barlindhaug, Rolf (2010). Boligmarked og flytting i storbyene. ISBN: 978-82-7071-840-5. 235 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Barlindhaug, Rolf;Nordahl, Berit Irene;Astrup, Kim Christian (2009). Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere?. ISBN: 978-82-7071-774-3. 150 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR).
Schmidt, Lene;Guttu, Jon;Juvkam, Dag;Barlindhaug, Rolf (2009). Små boliger - en kunnskapsoversikt. ISBN: 978-82-7071-766-8. 219 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Barlindhaug, Rolf (2009). Eldres boligpreferanser. ISBN: 978-82-7071-787-3. 35 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Medby, Per;Barlindhaug, Rolf (2008). Vekstsmerter og boligmarked – Sentralisering og regionale boligprisutvikling. ISBN: 978-82-7071-757-6. 72 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Barlindhaug, Rolf;Astrup, Kim (2008). Samspillet mellom bostøtte, boligtilskudd og startlån. ISBN: 978-82-7071-719-4. 130 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Barlindhaug, Rolf;Ruud, Marit Ekne (2008). Beboernes tilfredshet med nybygde boliger. ISBN: 978-82-7071-723-1. 175 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Nordahl, Berit Irene;Barlindhaug, Rolf;Ruud, Marit Ekne (2008). Markedsbasert utbyggingspolitikk – Møte mellom kommune og utbygger i pressområder. ISBN: 978-82-7071-704-0. 174 s. NIBR/SINTEF Byggforsk/NOVA.
Barlindhaug, Rolf;Medby, Per (2007). Subsidiemodellen innenfor boligtilskuddet – Evalueringen av omleggingen av modellen. ISBN: 82-7071-667-7. 205 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Barlindhaug, Rolf;Dyb, Evelyn (2003). Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus. ISBN: 82-536-0810-1. 99 s. Norges byggforskningsinstitutt.
Barlindhaug, Rolf;Stamsø, Mary Ann (1998). Strukturelle trekk ved anskaffelse og bygging av nye boliger. ISBN: 8253606273. 84 s. Norges byggforskningsinstitutt.
Barlindhaug, Rolf (2017). Kommunenes virkemidler og handlingsrom i utbyggingspolitikken. Tromsøkonferansen 2017. Norsk Kommunalteknisk Forening.
Barlindhaug, Rolf (2017). Helhetlig boligplanlegging, boligsosialt fokus i kommunenes planarbeid. Boligsosial konferanse for kommuner i Akershus. Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Barlindhaug, Rolf (2017). Reduseres boligprisene når boligbyggingen øker?. Møte i Boligøkonomisk nettverk. Boligøkonomisk nettverk/NBBL.
Barlindhaug, Rolf (2017). Bolig for alle, eller kun for de få?. Paneldebatt om boligkrisa i Oslo. St. Hanshaugen SV.
Barlindhaug, Rolf (2017). Boligbygging i storbyene – har vi det vi trenger i verktøykassa?. Åpent møte i Byplanforeningen Oslo. Byplanforeningen i Oslo.
Barlindhaug, Rolf (2017). Rimelige boliger. Boligseminar Bærum kommune. Bærum formansskap/administrasjonen i Bærum kommune.
Barlindhaug, Rolf;Nordahl, Berit Irene (2017). Price setting behaviour of developers in urban residential regeneration projects. Bolig og Urbanforskning - konferanse. SVA Senter for velferd og arbeidslivsforskning.
Barlindhaug, Rolf (2016). Helhetlig boligplanlegging. Hvilke elementer inngår?. Bolig i fremtidens velferd. Erfaringskonferanse fra Husbankens kommunesatsing i Sør- og Øst-Norge. Husbanken.
Barlindhaug, Rolf;Nordahl, Berit Irene (2016). Price setting behavior of developers in urban residential regeneration projects.. ENHR (European Network for Housing Research), Belfast, June 2016: WG for Housing Finace.. ENHR (European Network for Housing Research).
Barlindhaug, Rolf (2016). De unge må sikres - Opposisjonen vil ha kommunalt tomteselskap. http://web.retriever-info.com/services/archive/displayPDF?documentId=02007920161206023fd1f337584d69456ad39d8d28bed6&serviceId=2. Budstikka.
Se alle publikasjoner
Barlindhaug, Rolf (2016). Ikke varig beholdning av rimelige boliger. http://web.retriever-info.com/services/archive/displayPDF?documentId=0200792016120671cfcdbcbc776e0b894b3bc361785992&serviceId=2. Budstikka.
Barlindhaug, Rolf (2016). Vet du tallet på boliger som finnes i Norge? http://web.retriever-info.com/services/archive/displayPDF?documentId=055034201611293225722&serviceId=2. Fedrelandsvennen.
Barlindhaug, Rolf (2016). Tilnærmet monopol på boligtomter i Trondheim. https://www.nrk.no/trondelag/tilnaermet-monopol-pa-boligtomter-i-trondheim-1.13238683. NRK Trøndelag.
Barlindhaug, Rolf (2016). «MILLIONMUREN» SOM DELER OSLO. http://web.retriever-info.com/services/archive/displayPDF?documentId=055007201609128a7ebd026b18fb8a33b84ad444deab2b&serviceId=2. Dagbladet.
Barlindhaug, Rolf (2016). Her finner du billig-leilighetene i Oslo. http://www.dinside.no/okonomi/her-finner-du-billig-leilighetene-i-oslo/62425083. Dagbladet.
Barlindhaug, Rolf (2016). Housing in Oslo – a supply crisis?. Future Oslo - building a city that respects itself. Osloforskning.
Barlindhaug, Rolf (2016). Boligbygging i storbyene – virkemidler og handlingsrom. Evaluering av kommunale virkemidler. Åpent møte - oppstart av arbeid med Trondheim kommunes boligpolitiske plan 2017-2020. Trondheim kommune.
Barlindhaug, Rolf (2016). Boligbygging i storbyene – virkemidler og handlingsrom. Avdelingsmøte i Byrådsavdeling for byutvikling i Oslo. Byrådsavdeling for byutvikling i Oslo.
Barlindhaug, Rolf (2016). Helhetlig boligplanlegging. Hvilke elementer inngår?. Frokostmøte. Husbanken.
Stamsø, Mary Ann;Barlindhaug, Rolf (1998). Boligbygging og utbyggerstrategier. Husbankbladet.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 56 60
Telefon (mobil): +47 928 84 955
Besøksadresse: Holbergs gate 1, Oslo, HG462