HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Sigrid Stokstad

forsker ii

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (3) Forskningsrapporter (14) Formidling (52) OsloMet-publikasjoner (12)
Stokstad, Sigrid (2014). Lovlighets- og gyldighetskontroll av kommunale vedtak. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.
Stokstad, Sigrid (2012). Kommunene og statsforvaltningen - selvstyre og underordning i særlovgivningen. Reitan, Marit Saglie, Jo Smith, Eivind (Red.), Det norske flernivådemokratiet. Kapittel 2. s. 67-96. Abstrakt forlag.
Stokstad, Sigrid (2011). En folkerettslig målestokk for kommunalt selvstyre. Baldersheim, Harald Smith, Eivind (Red.), Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?. Kapittel 2. s. 25-48. Abstrakt forlag.
Indset, Marthe;Schou, Arild;Stokstad, Sigrid (2018). EU på dagsordenen i norske kommuner og fylkeskommuner. NIBR-rapport 2018:13. 89 s. By- og regionforsknigsinstituttet, Oslo Met.
Stokstad, Sigrid;Harvold, Kjell Arve (2017). Statlig tilsyn: Vurdering av klarhetsprinsipp og terskel for dokumentasjon. ISBN: 978-82-8309-197-7. 47 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Stokstad, Sigrid;Helgesen, Marit Kristine;Klausen, Jan Erling;Monkerud, Lars Chr. (2017). Folkevalgt lederskap og kommunal organisering. ISBN: 978-82-8309-161-8. 65 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Loga, Jill;Eimhjellen, Ivar;Eschweiler, Jenny;Ingstad, Eline Synneva Lorentzen;Stokstad, Sigrid;Winsvold, Marte Slagsvold (2016). Hefte: Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger. KS.
Monkerud, Lars Chr.;Indset, Marthe;Stokstad, Sigrid;Klausen, Jan Erling (2016). Kommunal organisering 2016 – Redegjørelse for Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase. ISBN: 978-82-8309-134-2. 207 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Millstein, Marianne;Orderud, Geir;Hanssen, Gro Sandkjær;Stokstad, Sigrid (2016). Staten og bærekraftig byutvikling. En kartlegging av statens ansvar og roller i byutviklingsavtaler. ISBN: 978-82-8309-115-1. 136 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Loga, Jill;Eimhjellen, Ivar;Eschweiler, Jenny;Ingstad, Eline Synneva Lorentzen;Stokstad, Sigrid;Winsvold, Marte (2016). Sosiale entreprenører - partnerskap for nye løsninger. ISBN: 978-82-8095-104-5. 128 s. Uni Research Rokkansenteret.
Harvold, Kjell-Arve;Stokstad, Sigrid (2015). Interkommunal planlegging. Muligheter og utfordringer. ISBN: 978-82-8309-051-2. 48 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Winsvold, Marte;Nørve, Siri;Stokstad, Sigrid;Vestby, Guri Mette (2014). Råd, regler og representasjon – Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. ISBN: 978-82-8309-011-6. 97 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Stokstad, Sigrid (2014). Økt bruk av "Program mot ruspåvirket kjøring"?. ISBN: 978-82-8309-017-8. 63 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Se alle publikasjoner
Winsvold, Marte;Nørve, Siri;Stokstad, Sigrid;Vestby, Guri-Mette (2014). Råd, regler og representasjon. Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. ISBN: 978-82-8309-018-5. 133 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Stokstad, Sigrid;Segaard, Signe Bock (2013). Forsvinner det kommunale selvstyret i statlig klagebehandling?. 118 s. KS.
Stokstad, Sigrid (2012). Kommunalt selvstyre. Kompetansefordelingen mellom Stortinget, statsforvaltningen og kommunene. 377 s. Universitetet i Oslo.
Stokstad, Sigrid (2018). - Bør styrke kontrollen med IKS-er. Kommunal rapport.
Stokstad, Sigrid (2018). Implementering av nasjonal digitaliseringspolitikk i arkiver, biblioteker og museer. Programseminar KULMEDIA. Norges forskningsråd v/KULMEDIA-programmet.
Stokstad, Sigrid (2018). Jostein Askim, Kristoffer Kolltveit og Per Gunnar Røe (red.):En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 2018. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2018-02-07
Stokstad, Sigrid (2017). Gode råd - og dåd. Medvirkning og representasjonsordninger, herunder bruk av fylkeskommunale og kommunale råd. Nettverk for regional og kommunal planlegging. Kommunal- og moderniseringskonferanse.
Stokstad, Sigrid (2017). Byutviklingsavtaler - fra plan til handling. Nettverksseminar for regional og kommunal planlegging. Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Stokstad, Sigrid (2017). Staten som innsigelsesmyndighet: Et forutsigbart rammeverk eller et inkonsekvent styringssystem?. Frokostseminar om byvekst- og byutviklingsavtaler. Nibr/HiOA.
Stokstad, Sigrid (2017). Folkevalgt lederskap i den kommunale organiseringsjungelen. Kommunerevisoren. 3 s.
Stokstad, Sigrid (2017). Intervju Dagsnytt 18 Senterpartiet og det kommunale selvstyret. NRK.
Stokstad, Sigrid (2017). Lokalisering av statlig virksomhet. Planmøte for departementene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Stokstad, Sigrid (2017). Styring av bibliotek. Gjesteforelesning. Universitetet i Tromsø.
Se alle publikasjoner
Stokstad, Sigrid (2017). Folkevalgt lederskap og kommunal organisering. Fagkonferanse for kommunerevisorer. Norsk kommunerevisorforbund.
Stokstad, Sigrid (2017). Kontroll og tilsyn med kommunene. Hvem, hva, når og hvordan?. Kurs for jurister. Juristenes utdanningssenter.
Stokstad, Sigrid (2017). Møteoffentlighet i kommunene. Nordisk kommunalrettslig nettverk. Syddansk universitet.
Stokstad, Sigrid (2017). Folkevalgt lederskap og kommunal organisering. Frokostmøte KS. KS.
Stokstad, Sigrid (2017). Kommunereformen i Norge. Møte med forskere i jus og samfunnsfag på Universitetet i Torshavn. Universitetet i Torshavn.
Stokstad, Sigrid (2017). Implementation of national digitalization policies in archives, libraries and museums. Nordic Conference on Cultural Policy Research (NCCPR 2017). The Foundation for Cultural Policy Research and partners.
Stokstad, Sigrid;Hæreid, Gunnar O (2016). Kommunalt sjølvstyre og statleg tilsyn. Kan god kommunal eigenkontroll redusere statleg tilsyn? Er styrking av det kommunale sjølvstyret eit gode for rettstryggleiken?. Juristkongress 2016. Norges Juristforbund.
Stokstad, Sigrid (2016). The Constitutional Regulation of the municipal self-government. What is the municipality's role in environmental issues?. Prosjekt - workshop with all partners. Universitetet i Bergen.
Stokstad, Sigrid (2016). Functions and impact on the local politics of the voluntary association of municipalities. International Conference of Association of Municipalities. Mancomunidad de la Ribera Alta.
Stokstad, Sigrid (2016). Ny kommunelov NOU 2016:4. Frokostkurs Norges Juristforbund. Norges Juristforbund.
Stokstad, Sigrid (2016). Local self-government in Norway. Møte med parlamentarikerdelegasjon fra Nepal. Utenriksdepartementet/Nibr.
Stokstad, Sigrid (2016). Hvem tvinger hvem i kommunereformen?. Forskningsdagene, "Grenseløs forskning". HiOA.
Stokstad, Sigrid (2016). Politisk lederskap og kommunal organisering. Oppspill til arbeidshefte til bruk på "Folkevalgtdag". KS-samling for ordførerne i Østfold. KS.
Stokstad, Sigrid (2016). Ny kommunelov - NOU 2016:4. Kommunestyremøte Nannestad kommune. Nannestad kommune.
Stokstad, Sigrid (2016). Ny kommunelov NOU 2016:4. Nettverkstreff for nidiske forskere i kommunalrett. Juridisk fakultet, Universitetet i Uppsala.
Stokstad, Sigrid;Loga, Jill (2016). Sosialt entreprenørskap - partnerskap for nye løsninger. Fagseminar KS. KS.
Stokstad, Sigrid (2016). Forslag til ny kommunelov - konsekvenser for kommunesektoren. Frokostmøte i advokatfirmaet Hjort. Advokatfirmaet Hjort.
Stokstad, Sigrid (2016). Forslag til ny kommunelov - et styrket kommunalt selvstyre?. Møte i Kommunalrettslig forum. Kommunalrettslig forum.
Stokstad, Sigrid (2016). Kommunalt selvstyre og statlig styring i strandsonen. Faglunsj. NIVA Norsk institutt for vannforskning.
Stokstad, Sigrid (2015). Passe store kommuner og passe store planer. Kommunal rapport.
Stokstad, Sigrid (2015). Vis hvem som bestemmer!. Kommunal rapport.
Stokstad, Sigrid (2015). Oslo tar jumboplassen i lokaldemokrati. Kommunal rapport.
Stokstad, Sigrid (2015). Profesjonelle folkevalgte - hva er det?. Kommunal rapport.
Stokstad, Sigrid (2015). Rettigheter og realiteter. Kommunal rapport.
Stokstad, Sigrid;Harvold, Kjell-Arve (2015). Gode intensjoner - svake rammer. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 4 s.
Ødegård, Guro;Bergh, Johannes;Saglie, Jo;Stokstad, Sigrid;Aars, Jacob (2014). Gir ingen positiv gevinst. Dagsavisen - Nye Meninger.
Stokstad, Sigrid (2010). Statlig overprøving av kommunale vedtak. Nordisk forvaltningsrettslig seminar.
Stokstad, Sigrid (2010). Rekordmange klager på offentlig forvaltning. TV2 Nyheter.
Stokstad, Sigrid (2010). Rettigheter uthuler selvstyre. Forskning.no.
Stokstad, Sigrid;Nguên-Duy, Iris (2010). Is Local Government a Threat for Parliament? “Power-sharing” between the Norwegian Parliament and the Local Authorities. Oslo-Paris International Workshop on Democracy. Demokratiprogrammet, Universitetet i Oslo.
Stokstad, Sigrid (2010). Kommunalt selvstyre uten økonomisk handlefrihet?. Lokaldemokratikonferansen 2010. Demosreg.
Stokstad, Sigrid (2010). Do municipalities have a right to financial resources of their own?. Democracy as Idea and Practice, 14-15 January 2010. Demokratiprogrammet Universitetet i Oslo.
Stokstad, Sigrid (2010). Kommunalt selvstyre på naturvernsektoren. Møte i naturressursgruppa ved Institutt for offentlig rett. Naturressursgruppa ved Institutt for offentlig rett.
Stokstad, Sigrid (2010). Hva er lokalt selvstyre?. Seminar om statlig styring av kommunene. Kommunal- og regionaldepartementet.
Stokstad, Sigrid (2009). Europeisk charter om lokalt selvstyre - et hinder for statlig styring av lokaldemokratiet?. "Statlig styring av lokaldemokratiet". Høgskolen i Oslo.
Stokstad, Sigrid (2009). Markaloven og det lokale selvstyret. Kommunalrettslig forum. Kommunalrettslig forum.
Stokstad, Sigrid (2009). "Lokalt selvstyre i Norge?". Forvaltningsrettslunsj. Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen.
Stokstad, Sigrid (2008). Lokalt selvstyre i Norge? En rettslig tilnærming. Presentasjon av doktorgradsprosjekt. DEMOSREG Demokratisk styring i et flernivåsystem. Prosjektet Demokratisk styring i et flernivåsystem.
Stokstad, Sigrid (2008). Lokalt selvstyre i Norge?. Forskergruppen for konstitusjonelle studier.. Forskergruppen for konstitusjonelle studier.
Strand, Vibeke Blaker;Stokstad, Sigrid (2008). Presentasjon av artikkelen "The Phenomenon of Multilevel Regulation: Interactions between Global, EU and National Regulatory Spheres" av Ramses Wessel og Jan Wouters. Nasjonalt doktorgradsseminar. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Stokstad, Sigrid (1995). Generalprokurør Henrik Stampe og maktfordelingslæren. Institutt for offentlig rett.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 56 98
Telefon (mobil): +47 975 33 548
Besøksadresse: Holbergs gate 1, Oslo, HG529