HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Sølvi Mausethagen

førsteamanuensis

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (33) Forskningsrapporter (6) Formidling (88)
Hermansen, Hege;Lorentzen, Marte;Mausethagen, Sølvi;Zlatanovic, Tatjana (2018). Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. Vol. 12. 36 s. doi: http://dx.doi.org/10.5617/adno.4351
Mausethagen, Sølvi;Prøitz, Tine Sophie;Skedsmo, Guri (2018). Teachers’ use of knowledge sources in ‘result meetings’: Thin data and thick data use.. Teachers and Teaching: theory and practice. Vol. 24. doi: 10.1080/13540602.2017.1379986
Mausethagen, Sølvi (2017). Diskursanalytiske perspektiver i studier av profesjoner og profesjonelt arbeid. Mausethagen, Sølvi Smeby, Jens-Christian (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. 17. Universitetsforlaget.
Skrøvset, Siw;Mausethagen, Sølvi;Slettbakk, Åse (2017). Lærerens relasjonsarbeid: perspektiver, verktøy og case. ISBN: 978-82-02-55518-4. 126 s. Cappelen Damm Akademisk.
Mausethagen, Sølvi;Prøitz, Tine Sophie;Skedsmo, Guri (2017). Nye styringsformer og kunnskapskilder i (sam)spill. Eksempler fra skolefeltet.. Mausethagen, Sølvi Smeby, Jens-Christian (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kap. 11. s. 130-139. Universitetsforlaget.
Skedsmo, Guri;Mausethagen, Sølvi (2017). Nye styringsformer i utdanningssektoren – spenninger mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar.. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 101. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2017-02-06
Mausethagen, Sølvi;Skedsmo, Guri;Prøitz, Tine Sophie (2017). Bruk av elevresultater - utfordringer og muligheter. Aas, Marit Paulsen, Jan Merok (Red.), Ledelse i fremtidens skole. Kapittel 2. s. 31-52. Fagbokforlaget.
Smeby, Jens-Christian;Mausethagen, Sølvi (2017). Profesjonskvalifisering. Mausethagen, Sølvi Smeby, Jens-Christian (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittel 1. s. 11-20. Universitetsforlaget.
Se alle publikasjoner
Mausethagen, Sølvi;Smeby, Jens-Christian (2017). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. ISBN: 9788215026459. 261 s. Universitetsforlaget.
Prøitz, Tine Sophie;Mausethagen, Sølvi;Skedsmo, Guri (2017). Investigative modes in research on data use in education.. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. Vol. 3. doi: 10.1080/20020317.2017.1326280
Mausethagen, Sølvi;Raaen, Finn Daniel (2017). To jump the wave or not: teachers’ perceptions of research evidence in education. Teacher Development. Vol. 21. doi: 10.1080/13664530.2016.1262893
Zlatanovic, Tatjana;Havnes, Anton;Mausethagen, Sølvi (2016). A Research Review of Nurse Teachers’ Competencies. Vocations and Learning. doi: 10.1007/s12186-016-9169-0
Skedsmo, Guri;Mausethagen, Sølvi (2016). Emerging accountability policies and practices in education: The case of Norway. Easley, Jacob Tulowitzki, Pierre (Red.), Educational Accountability: International Perspectives on Challenges and Possibilities for School Leadership. 15. s. 205-223. Routledge.
Mausethagen, Sølvi;Smeby, Jens-Christian (2016). Contemporary education policy and teacher professionalism. Dent, Mike Bourgeault, Ivy Lynn Denis, Jean-Louis Kuhlmann, Ellen (Red.), The Routledge Companion to the Professions and Professionalism. 22. s. 329-342. Routledge.
Mausethagen, Sølvi;Askling, Berit;Dahl, Thomas;Heggen, Kåre;Kulbrandstad, Lise Iversen;Lauvdal, Torunn;Qvortrup, Lars;Salvanes, Kjell Gunnar;Skagen, Kaare;Skrøvset, Siw;Thue, Fredrik (2016). Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag.. ISBN: 978-8-2450210-0-4. 250 s. Fagbokforlaget.
Mausethagen, Sølvi;Skedsmo, Guri;Prøitz, Tine Sophie (2016). Ansvarliggjøring og nye organisasjonsrutiner i skolen – rom for læring?. Nordiske organisasjonsstudier. Vol. 18.
Hermansen, Hege Yvonne;Mausethagen, Sølvi (2016). Når kunnskap blir styrende: Læreres rekontekstualisering av nye kunnskapsformer. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. Vol. 10.
Mausethagen, Sølvi (2015). Læreren i endring? Om nye forventninger til lærerprofesjonen og lærerarbeidet. ISBN: 978-82-15-02452-3. 137 s. Universitetsforlaget.
Mausethagen, Sølvi;Mølstad, Christina Elde (2015). Shifts in Curriculum Control: Contesting Ideas of Teacher Autonomy. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. doi: 10.3402/nstep.v1.28520
Mausethagen, Sølvi;Mølstad, Christina Elde (2014). Licence to teach? Læreplananalyse og profesjonsutvikling. Elstad, Eyvind Helstad, Kristin (Red.), Profesjonsutvikling i skolen. Kapittel 8. s. 152-167. Universitetsforlaget.
Elstad, Eyvind;Helstad, Kristin;Mausethagen, Sølvi (2014). Profesjonsutvikling i skolen. Elstad, Eyvind Helstad, Kristin (Red.), Profesjonsutvikling i skolen. Kapittel 1. s. 17-38. Universitetsforlaget.
Mausethagen, Sølvi (2013). Talking about the test. Boundary work in primary school teachers’ interactions around national testing of student performance. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. Vol. 36. doi: 10.1016/j.tate.2013.08.003
Mausethagen, Sølvi (2013). Governance through concepts: The OECD and the construction of “competence” in Norwegian education policy. Berkeley Review of Education. Vol. 4.
Mausethagen, Sølvi (2013). Accountable for what and to whom? Changing representations and new legitimation discourses among teachers under increased external control.. Journal of educational change. 22 s. doi: 10.1007/s10833-013-9212-y
Mausethagen, Sølvi (2013). A research review of the impact of accountability policies on teachers' workplace relations. Educational Research Review. Vol. 9. doi: 10.1016/j.edurev.2012.12.001
Mausethagen, Sølvi (2012). Rom for læring? En språklig orientert analyse av klasseromsinteraksjon. Hausstätter, Rune (Red.), Inkluderende spesialundervisning. Kapittel 6. s. 91-110. Fagbokforlaget.
Mausethagen, Sølvi;Granlund, Lise (2012). Contested discourses of teacher professionalism: current tensions between education policy and teachers' union. Journal of education policy. Vol. 27. doi: 10.1080/02680939.2012.672656
Kostøl, Anne Kristoffersen;Mausethagen, Sølvi (2011). Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap. Kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer. Paideia. Vol. 1.
Smeby, Jens-Christian;Mausethagen, Sølvi (2011). Kvalifisering til "velferdsstatens yrker". Sandbu, Natasza P. Nygård, Geir Galloway, Taryn Ann Støren, Liv Anne Turmo, Are (Red.), Utdanning 2011: veien til arbeidslivet. 7. s. 149-169.
Mausethagen, Sølvi;Kostøl, Anne Kristoffersen (2010). Det relasjonelle aspektet ved lærerrollen. Norsk pedagogisk tidsskrift.
Mausethagen, Sølvi;Kostøl, Anne Kristoffersen (2009). Lærer-elev relasjonen og lærerens undervisningspraksis. Nordahl, Thomas Dobson, Stephen (Red.), Skolen og elevenes forutsetninger Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning. Artikkel. s. 75-92. Oplandske Bokforlag.
Mausethagen, Sølvi;Hermansen, Hege Yvonne;Lorentzen, Marte;Zlatanovic, Tatjana;Dahl, Thomas (2016). Hva kjennetegner forskning på norske lærere under kunnskapsløftet? En forskningskartlegging.. 28 s. Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Tellmann, Silje Maria;Lorentzen, Marte;Mausethagen, Sølvi (2016). Lærerrollen sett fra lærerperspektivet: Notat til ekspertgruppen om lærerrollen. ISBN: 978-82-327-0199-5. 40 s. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
Mausethagen, Sølvi (2013). Reshaping teacher professionalism. An analysis of how teachers construct and negotiate professionalism under increasing accountability. ISBN: 978-82-93208-53-2. 190 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Granlund, Lise;Mausethagen, Sølvi;Munthe, Elaine (2011). Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon. 55 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Mausethagen, Sølvi;Kostøl, Anne Kristoffersen (2009). Relasjonen mellom lærer og elev og lærerens undervisningspraksis : en casestudie av læreres forståelser, klasseromsdiskurs og elevperspektivet i fire klasserom på 7. trinn The relationship between teacher and student and teacher practice. A case study of teacher understandings, classroom discourse and student perspective in four grade seven classrooms. ISBN: 9788276717686. 195 s. Høgskolen i Hedmark.
Nordahl, Thomas;Mausethagen, Sølvi;Kostøl, Anne Kristoffersen (2009). Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer : en kvantitativ og kvalitativ analyse av forskjeller og likheter mellom skolene / Schools with limited and large signs of behavioral problems. ISBN: 9788276717297. 119 s. Høgskolen i Hedmark.
Hermansen, Hege;Mausethagen, Sølvi (2018). Differentiating "practice" in the "theory/practice-gap": Exploring conceptualisations of "practice" in research on teacher education. EARLI SIG11 Conference. EARLI.
Frøjd, Elise Koppang;Mausethagen, Sølvi (2018). – Nasjonale prøver endrer den norske skolen. Forskning.no.
Frøjd, Elise Koppang;Mausethagen, Sølvi (2018). – Nasjonale prøver endrer den norske skolen. Viten og praksis.
Prøitz, Tine Sophie;Mausethagen, Sølvi (2018). Data analysis and data use in education at local policy level. NERA. UiO.
Lavoll, Hallvard;Mausethagen, Sølvi;Prøitz, Tine Sophie (2017). Hva skal vi med nasjonale prøver i skolen?. Viten og snakkis.
Frøjd, Elise Koppang;Mausethagen, Sølvi;Prøitz, Tine Sophie;Skedsmo, Guri (2017). Oppfordrer til kritisk blikk på internasjonal skoleforskning. Viten og praksis.
Mausethagen, Sølvi;Skedsmo, Guri;Prøitz, Tine Sophie (2017). Teachers use of knowledge Sources in result Meetings: thin data and thick data use. ESA conference. Hioa.
Mausethagen, Sølvi;Prøitz, Tine Sophie (2017). Kunnskapsoversikter og 'litteraturreviews'. Seminar. Høgskolen i Østfold.
Mausethagen, Sølvi (2017). Kunnskapsoversikter og litteraturreviews. Forskningsgruppemøte. Høgskolen i Innlandet.
Mausethagen, Sølvi;Skedsmo, Guri;Prøitz, Tine Sophie (2017). Data use in education – institutional work between performative and professional accountability. Educational Governance and Leadership in Transition - Leading and organizing the education for citizenship of the world through technocratic homogenisation or communicative diversity?. Hioa.
Se alle publikasjoner
Mausethagen, Sølvi (2017). Relasjonsarbeid i skolen i spennet mellom resultatstyring og profesjonelt ansvar. Skolelederdagen. ILS, UiO.
Mausethagen, Sølvi (2017). Lærerrollen - sett utenfra og innenfra. Fagdag for lærere. Oppegård kommune.
Mausethagen, Sølvi;Prøitz, Tine Sophie;Skedsmo, Guri (2017). Student Learning outcomes and influence attempts in ditrict administrators enactment of data use practices. NERA conference. Aalborg University.
Frøjd, Elise Koppang;Mausethagen, Sølvi;Skedsmo, Guri;Prøitz, Tine Sophie (2017). Oppfordrer til kritisk blikk på internasjonal skoleforskning. forskning.no.
Mausethagen, Sølvi;Prøitz, Tine Sophie (2017). Hva skal vi med nasjonale prøver i skolen?. Podcast. Hioa.
Mausethagen, Sølvi (2017). Lærerrollen i spenningsfeltet mellom faglig-profesjonelt og prestasjonsorientert ansvar. Utdanningsdirektoratet seminar veilederkorps. Udir.
Mausethagen, Sølvi (2017). Lærerrollen - sett utenfra og innenfra. Utdanningsdirektoratet seminar. Udir.
Mausethagen, Sølvi (2017). Lærerprofesjon og profesjonsutvikling. Fagdag for skoleledere. Ringsaker kommune.
Mausethagen, Sølvi (2017). Kompetanseutvikling i lærerprofesjonen. UDF nordisk konferanse. NLS.
Mausethagen, Sølvi (2017). Bruk av elevresultater - muligheter og utfordringer. Konferanse. Høgskolen i Innlandet.
Mausethagen, Sølvi (2017). Lærerrollen - sett utenfra og innenfra. Fagdag for lærere. Elverum kommune.
Prøitz, Tine Sophie;Mausethagen, Sølvi;Skedsmo, Guri (2017). Data Use in Education: Alluring Attributes and Productive Processes. ECER. European Educational Research Association.
Prøitz, Tine Sophie;Mausethagen, Sølvi;Skedsmo, Guri (2017). Goal Structuring and Influence Attempts in School Administrators’ Enactment of Data Use Practices. ECER. European Educational Research Association.
Prøitz, Tine Sophie;Mausethagen, Sølvi;Skedsmo, Guri (2017). Data use in education: alluring attributes and productive processes. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. Vol. 3. doi: 10.1080/20020317.2017.1328873
Zlatanovic, Tatjana;Mausethagen, Sølvi;Leseth, Anne;Hougaard, Peter Forde (2017). The role of nurse teachers’ academic competencies: A research review. Interim Conference of the ISA Research Committee 52, Sociology of Professional Groups. ISA Research Committee; The Research Council of Norway.
Fylkesnes, Sandra;Mausethagen, Sølvi;Nilsen, Anne Birgitta (2017). Teacher Educators’ Construction of Cultural Diversity: Whiteness as othering through acts of Discursive Exclusions. NERA.
Mausethagen, Sølvi (2016). Lærerrollen: sett utenfra og innenfra. Ungdomstrinn i utvikling - samling. Utdanningsdirektoratet.
Mausethagen, Sølvi;Prøitz, Tine Sophie;Skedsmo, Guri (2016). "What works? - for hvem og hvorfor? Nye styringsformer og kunnskapskilder i (sam)spill". Utdanningskonferansen. Forskningsrådet.
Mausethagen, Sølvi (2016). "What works? - for hvem og hvorfor? Nye styringsformer og kunnskapskilder i (sam)spill". Skolelederdagen. ILS, UiO.
Mausethagen, Sølvi (2016). Educational leadership, school reform and educational goverance: ambitions, themes and activities. NATED Alumni. UiO.
Mausethagen, Sølvi (2016). Kommentar til boken "Veier til fremragende lærerutdanning" (lanseringsseminar). Lanseringsseminar: "Veier til fremragende lærerutdanning". ILS, UiO.
Prøitz, Tine Sophie;Mausethagen, Sølvi;Skedsmo, Guri (2016). Characteristics and trends in research on data use in education. ECER conference.
Mausethagen, Sølvi;Skedsmo, Guri;Prøitz, Tine Sophie (2016). New accountability processes and organizational routines in schools - room for development. NERA conference.
Mausethagen, Sølvi;Skedsmo, Guri;Prøitz, Tine Sophie (2016). Data Use in Norwegian Schools: School Leaders and Teachers’ Interaction Around Use of National Test Results. Annual Meeting. American Educational Research Association.
Mausethagen, Sølvi;Skedsmo, Guri;Prøitz, Tine Sophie (2016). Evidence-based governance of schools how actors at school-level re-contextualize new governance instruments. European Congress for Educational Research. European Educational Research Association.
Skedsmo, Guri;Mausethagen, Sølvi (2016). School Leadership and Accountability - the Norwegian Case. EARLI Sig 18 and 23. CEMO, University of Oslo.
Mausethagen, Sølvi;Skedsmo, Guri (2016). Ansvarliggjøring og nye organisasjonsrutiner i skolen – rom for læring?. Fagseminar. Utdanningsdirektoratet.
Mausethagen, Sølvi;Skedsmo, Guri (2016). Data use in education: Accountability practices and integration of knowledge sources in "result meetings“. Brown Bag Seminar. CEMO.
Fylkesnes, Sandra;Nilsen, Anne Birgitta;Mausethagen, Sølvi (2016). Teacher Educators’ Constructions of 'Cultural Diversity': Whiteness as Othering through acts of Discursive Exclusions. Nordic Intercultural Communication Conference. NLA University College and University of Agder.
Helland, Håvard;With, Mari Lande;Mausethagen, Sølvi;Alecu, Andreea Ioana (2016). Lærernes status. Bedre Skole.
Hermansen, Hege Yvonne;Mausethagen, Sølvi (2016). Når kunnskap blir styrende: Læreres utfordringer i møte med nye kunnskapsformer. Lanseringsseminar, temanummer om lærerutdanning, Acta Didactica Norge. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitete.
Prøitz, Tine Sophie;Mausethagen, Sølvi;Skedsmo, Guri (2015). Data use in education: a systematic conceptual review. NFPF/NERA.
Prøitz, Tine Sophie;Skedsmo, Guri;Mausethagen, Sølvi (2015). Practices of data use in education: a configurative literature review. EERA/ECER.
Prøitz, Tine Sophie;Skedsmo, Guri;Mausethagen, Sølvi (2015). Review of data use in education: some characteristics of a research field. EERA/ECER.
Mausethagen, Sølvi (2015). Best å være nest best?. Bedre skole.
Skedsmo, Guri;Mausethagen, Sølvi;Prøitz, Tine Sophie;Hopfenbeck, Therese Nerheim (2015). Nye verktøyer og rutiner for resultatoppfølging. Bedre Skole.
Skedsmo, Guri;Mausethagen, Sølvi (2015). Spenningen mellom kontroll og læring. Bruk av nye vurderingsverktøy i utdanningssektoren.. Bedre Skole.
Mølstad, Christina Elde;Mausethagen, Sølvi (2015). Curriculum developer or implementer? Controversies over teachers’ individual autonomy. AERA.
Mausethagen, Sølvi;Smeby, Jens-Christian (2015). Contemporary education policy and teacher professionalism. Workshop Profesjoner under press. Senter for profesjonsstudier, HiOA.
Mausethagen, Sølvi (2014). Nasjonale prøver har endret norsk skole. Viten og praksis.
Mausethagen, Sølvi (2014). Kappen som sjanger. Veilederseminar. Senter for profesjonsstudier.
Mausethagen, Sølvi;Raaen, Finn Daniel (2014). To jump the wave or not. Teachers' perceptions of evidence in education.. NERA conference. Nordic Educational Research Association.
Mausethagen, Sølvi (2014). Hvordan skrive en god PhD-søknad?. Skriveuka HiOA. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Mausethagen, Sølvi;Mølstad, Christina Elde (2014). Licence to teach? The entangled relationship between teacher autonomy and emerging accountability. NORDPRO-konferansen. Senter for profesjonsstudier, HiOA.
Mausethagen, Sølvi;Prøitz, Tine Sophie (2014). Søknadsskriving - et vellykket eksempel. NATED workshop. NATED.
Mausethagen, Sølvi (2014). Hva er utdanningens verdi?. KD i 200 - jubileumsarrangement for Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet.
Mausethagen, Sølvi;Prøitz, Tine Sophie;Skedsmo, Guri (2014). Bruk av elevresultater ("data") i norske skoler og kommuner. Utdanningskonferansen 2014. Forskningsrådet.
Mausethagen, Sølvi (2014). Ny praksis for ansvarliggjøring – implikasjoner for lærere og skoleledere. Skolelederdagene. ILS, Universitetet i Oslo.
Mausethagen, Sølvi;Raaen, Finn Daniel (2014). To jump the wave or not. Teachers' perceptions of evidence in education.. AERA conference. American Educational Research Association.
Mausethagen, Sølvi (2014). Lærerprofesjonalitet i endring: nye forventninger, ulike svar. Innlandets utdanningskonferanse. Høgskolen i Hedmark.
Mausethagen, Sølvi;Mølstad, Christina Elde (2014). Licence to teach? Curriculum analysis and professional Development. I symposium: Curriculum, assessment policies and learning outcomes. NERA conference. Nordic Educational Research Association.
Mausethagen, Sølvi (2014). Talking about the test - om dilemmaer og grensearbeid i læreres og rektorers interaksjon over nasjonale prøver. EKVA seminar. EKVA, UV-fakultetet, UiO.
Mausethagen, Sølvi (2014). From dichotomies to dilemmas? A review of conceptualizations of changes in teacher professionalism since 2000. CLEG forskningsgruppe. CLEG, UV-fakultetet, UiO.
Mausethagen, Sølvi (2013). Mer elevtesting – har det noe å si for læreres relasjoner til elever og kollegaer?. SPS-kronikken.
Mausethagen, Sølvi;Mølstad, Christina Elde (2013). Læreroppfatninger av handlingsrom i læreplanen. Læreplankonferansen. Universitetet i Uppsala.
Mausethagen, Sølvi (2013). Kritisk til meir testing. Klassekampen.
Lassen, Kjersti;Mausethagen, Sølvi (2013). Lærere vil ta ansvar for egen læring. forskning.no.
Raaen, Finn Daniel;Mausethagen, Sølvi (2013). Teachers’ discursive construction around education research and ‘research-based practice’. Internasjonal konferanse. ECER.
Mausethagen, Sølvi (2013). (Re)shaping teacher professionalism under increased accountability. AERA conference. American Educational Research Association.
Mausethagen, Sølvi (2013). Talking about the test. Negotiating tensions in primary school teachers and principals' meaning-making around national testing of student performance. In symposium: Assessment policy and learning outcomes in Scandinavian education. NERA Congress 2013. The Nordic Educational Research Association.
Mausethagen, Sølvi (2012). Accountable for what and to whom? Localized perspectives on teacher professionalism under increased external control. ProPel conference. University of Stirling.
Mausethagen, Sølvi (2012). Lærerprofesjonalitet i endring?. SPS-konferansen 2012. Senter for profesjonsstudier.
Mausethagen, Sølvi (2012). Accountable for what and to whom? Localized persepctives on teacher professionalism under increased external control. ECER Summer school. University of Birmingham.
Raaen, Finn Daniel;Mausethagen, Sølvi (2012). Lærerarbeidets begrunnelser: spenninger mellom nye kunnskapskilder, legitimitet og tillit. Profesjon og politikk.
Mausethagen, Sølvi;Granlund, Lise;Raaen, Finn Daniel (2011). Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon. Sentralstyremøte i Utdanningsforbundet.
Mausethagen, Sølvi (2011). Teacher professionalism in the tension between policy and profession. ISATT Pre-conference. University of Minho.
Mausethagen, Sølvi;Granlund, Lise;Raaen, Finn Daniel (2011). Lærerprofesjonalitet i endring. Bedre Skole.
Smeby, Jens-Christian;Mausethagen, Sølvi (2011). Kvalifisering til profesjonelt arbeid. Seminar om profesjonsforskning. Enheden for Professionsforskning, VIA University College.
Mausethagen, Sølvi;Kostøl, Anne (2010). Videodata og bruk av diskursanalyse som praktisk analyseverktøy. Videoforskerseminar. Høgskolen i Hedmark.
Mausethagen, Sølvi (2010). Teacher accountability and teacher relations in a changing educational policy context. Nasjonale PhD-dager. NATED.
Mausethagen, Sølvi;Kostøl, Anne (2010). Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer. Betingelser for god læring. PedMedia.
Mausethagen, Sølvi;Kostøl, Anne (2010). Lærer-elev relasjoner og lærerens undervisningspraksis. Klasseledelse. PedMedia.
Mausethagen, Sølvi;Kostøl, Anne (2010). Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer. Fagdag for PPT. Utdanningsetaten i Oslo.
Mausethagen, Sølvi;Kostøl, Anne Kristoffersen (2009). Presentasjon av undersøkelsen:"Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer". Utdanningspolitisk konferanse.
Mausethagen, Sølvi;Kostøl, Anne Kristoffersen (2009). Schools with limited and large signs of behavioural problems. NERAs 37th Congress.
Mausethagen, Sølvi;Kostøl, Anne (2009). Relasjonen mellom lærer og elev og lærerens undervisningspraksis. Skolekonferansen. Høgskolen i Hedmark.
Mausethagen, Sølvi;Kostøl, Anne (2009). Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer. Det gode skoleanlegget. Utdanningsdirektoratet.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 53 35
Telefon (mobil): +47 481 46 191
Besøksadresse: Stensberggata 29, Oslo, sg413