HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Tale Hellevik

forsker II

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (17) Forskningsrapporter (11) Formidling (42) OsloMet-publikasjoner (8)
Løset, Gøril Kvamme;Dale-Olsen, Harald;Hellevik, Tale;Mastekaasa, Arne;von Soest, Tilmann;Østbakken, Kjersti Misje (2018). Gender equality in sickness absence tolerance: Attitudes and norms of sickness absence are not different for men and women. PLoS ONE. Vol. 13. doi: 10.1371/journal.pone.0200788
Hellevik, Ottar;Hellevik, Tale (2017). Utviklingen i synet på innvandrere og innvandring i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 58. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-03-01
Hellevik, Ottar;Hellevik, Tale (2016). Verdier og verdiutvikling. Frønes, Ivar Kjølsrød, Lise (Red.), Det norske samfunn, bind 3. Kapittel 30. s. 58-89. Gyldendal Akademisk.
Hellevik, Tale;Settersten, Richard A. Jr (2013). Life Planning among Young Adults in 23 European Countries: The Effects of Individual and Country Security. European Sociological Review. Vol. 29. doi: 10.1093/esr/jcs069
Hellevik, Tale;Jessen, Jorunn Theresia (2010). Forvaltningens organisering. Bay, Ann-Helén Hatland, Aksel Hellevik, Tale Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. 7. s. 127-144. Gyldendal Akademisk.
Pedersen, Axel West;Hellevik, Tale (2010). Hvem er fattigst i landet her? : livsfase, inntekt og boligøkonomi. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 13.
Blekesaune, Morten;Hellevik, Tale;Pedersen, Axel West (2010). Uførhet. Bay, Ann-Helén Hatland, Aksel Hellevik, Tale Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. 13. s. 251-269. Gyldendal Akademisk.
Bay, Ann-Helén;Hellevik, Tale;Koren, Charlotte;Pedersen, Axel (2010). Demografi og økonomi. Bay, Ann-Helén Hatland, Aksel Hellevik, Tale Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. 3. s. 55-73. Gyldendal Akademisk.
Bay, Ann-Helén;Hellevik, Tale (2010). Politisk styring. Bay, Ann-Helén Hatland, Aksel Hellevik, Tale Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. 6. s. 109-126. Gyldendal Akademisk.
Bay, Ann-Helén;Hatland, Aksel;Hellevik, Tale;Koren, Charlotte (2010). De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. ISBN: 978-82-05-40390-1. 373 s. Gyldendal Akademisk.
Se alle publikasjoner
Hellevik, Tale (2008). Sosial reproduksjon i etableringsfasen: betydningen av foreldres økonomiske støtte. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 16.
Hellevik, Tale (2007). Foreldres etableringsstøtte: fra plikt til frivillighet?. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 48.
Bay, Ann-Helén;Hellevik, Ottar;Hellevik, Tale (2007). Svekker innvandring oppslutningen om velferdsstaten?. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 48.
Hellevik, Tale (2005). Ungdom, etablering og ulike velferdsregimer. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 5.
Bay, Ann-Helén;Hellevik, Tale (2005). Politisk styring. Bay, Ann-Helén Hatland, Aksel Hellevik, Tale Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene. Framvekst, forvaltning og fordeling. 6. s. 91-105. Gyldendal Akademisk.
Bay, Ann-Helén;Hellevik, Tale;Koren, Charlotte (2005). Demografi og økonomi. Bay, Ann-Helén Hatland, Aksel Hellevik, Tale Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene. Framvekst, forvaltning og fordeling. 3. s. 45-57. Gyldendal Akademisk.
Bay, Ann-Helén;Hatland, Aksel;Hellevik, Tale;Koren, Charlotte (2005). De norske trygdene. Framvekst, forvaltning og fordeling. ISBN: 978-82-05-34632-1. 270 s. Gyldendal Akademisk.
Hellevik, Tale;Solem, Per Erik (2017). Mulige konsekvenser av økt yrkesaktivitet blant eldre. Hva kan skje med eldres frivillige innsats, bidrag til familieomsorg og helse dersom flere står i arbeid til de er 70 år?. ISBN: 978-82-7894-627-5. 85 s. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved HiOA.
Hellevik, Tale (2015). Innvandring og integrering – holdninger og erfaringer blant personer med innvandrerbakgrunn. Integreringsbarometeret 2013/2014. 84 s. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
Hellevik, Tale (2005). På egne ben. Unges etableringsfase i Norge. ISBN: 82-7894-226-9. 249 s. NOVA.
Hellevik, Tale (2005). På egne ben. Unges etableringsfase i Norge. 230 s. Unipub forlag.
Hellevik, Tale;Nordvik, Viggo (2004). Forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet. En kunnskapsoversikt. 151 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Bay, Ann-Helén;Hellevik, Tale (2002). Kompetanse- og utdanningsbehov innenfor trygde- og arbeidsmarkedsetaten. ISBN: 82-7894-140-8. 93 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Hellevik, Tale;Koren, Charlotte (2000). Parents between work and care. Effects of the new cash benefit scheme. 28 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Gulbrandsen, Lars;Hellevik, Tale (2000). Kontantstøtteordningens konsekvenser for barnehagesektoren. ISBN: 82-7894-103-3. 62 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Hellevik, Tale (2000). Småbarnsforeldres yrkesdeltakelse og valg av barnetilsyn før og etter kontantstøttens innføring. ISBN: 82-7894-089-4. 83 s. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Hellevik, Tale (1999). Kontantstøtteordningens effekter for barnetilsyn og yrkesdeltakelse. En analyse av småbarnmødrenes planer i forkant av kontantstøttens innføring. ISBN: 82-7894-073-8. 74 s. NOVA.
Se alle publikasjoner
Hellevik, Tale (1998). Stortinget og internasjonaliseringen. 18 s. ARENA.
Solem, Per Erik;Hellevik, Tale (2018). Tegn til utakt mellom ledere og eldre i arbeidslivet. SSPs forskningskonferanse 2018. Senter for seniorpolitikk.
Eriksen, Nina;Hellevik, Tale;Løset, Gøril Kvamme (2018). Kvinner og menn har ikkje ulike haldningar til sjukefråvær. Viten og praksis.
Solem, Per Erik;Hellevik, Tale (2018). Kva skjer dersom fleire jobbar til dei blir 70?. Forskning.no.
Løset, Gøril Kvamme;Hellevik, Tale (2018). Likestilte haldningar. Ytring : NRK.
Hellevik, Tale;Løset, Gøril Kvamme (2018). Sykefravær: Kvinner har ikke dårligere arbeidsmoral enn menn. Ukeavisen Ledelse.
Hellevik, Tale (2018). Alltid Nyheter: Kan ulike holdninger og forventninger forklare forskjellene i sykefravær mellom kvinner og menn?. NRK.
Hellevik, Tale (2018). Raising the average retirement age in Norway – the likelihood of unintended consequences. The 24th Nordic Congress of Gerontology. The Nordic Gerontological Federation (NGF).
Nordbø, Hanna Vangen;Veenstra, Marijke;Herlofson, Katharina;Hansen, Thomas;Hellevik, Tale;Løset, Gøril Kvamme;Aartsen, Marja;Slagsvold, Britt (2018). Life-course, ageing and generations in Norway: The NorLAG study. 24th Nordic Congress of Gerontology.
Eriksen, Nina;Hellevik, Tale;Solem, Per Erik (2018). Langt fleire kan jobbe til dei blir 70. Magasinet Velferd.
Hellevik, Tale (2017). Utviklingen i synet på innvandrere og innvandring i Norge – resultater og påfølgende debatt. Beregningsutvalgets vinterseminar. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
Se alle publikasjoner
Hellevik, Tale (2017). Fremtidsbilder – Sosiale konsekvenser av at flere står i arbeid til de er 70 år. Ståstedsanalyse. Workshop med deltakere fra NOVA, AFI, SSB, UiS og Helsedirektoratet. NOVA.
Hellevik, Tale (2017). Hardt arbeid og religiøs tro har svak verdi. Vårt land.
Hellevik, Tale;Hellevik, Ottar (2017). Går vi mot et kaldere samfunn? Utviklingen i synet på innvandrere og innvandring i Norge. IMDis faglige morgenmøte. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
Hellevik, Tale;Solem, Per Erik (2017). Mulige konsekvenser av økt yrkesaktivitet blant eldre. Fagseminar om aldersvennlige samfunn. Helsedirektoratet.
Hellevik, Tale (2017). Hvordan forklare sosiale mønstre i sykefravær: betydningen av verdier, holdninger og normer. Presentasjon av prosjekt og vignettstudie. Publiseringsseminar. Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA).
Hellevik, Ottar;Hellevik, Tale (2017). Vi ser stadig mer positivt på innvandring og innvandrere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Hellevik, Tale (2017). Kan holdninger påvirke sykefraværet?. Idébanken.
Hellevik, Tale;Slagsvold, Britt;Solem, Per Erik (2016). Changes in preferred Retirement age. Work, age, health and employment – evidence from longitudinal studies. ICOH, Univ. of Wuppertal, Institute for Employment Research.
Hellevik, Tale (2016). Expectations for life in retirement – what does it mean for plans for and actual timing of retirement?. The 23rd Nordic Congress of Gerontology. Nordic Gerontological Federation.
Hellevik, Tale (2015). Ønske om, planer om, og faktisk tidlig pensjonering – hva betyr synet på pensjonstilværelsen og egen arbeidssituasjon?. VI. norske kongress i aldersforskning "Aldring i Norge. Lengre liv, nye mønstre". NOVA(HiOA), HF(HiOA), NSA, Norsk geriatrisk forening.
Hellevik, Tale (2015). Holdninger til pensjonering, pensjonsplaner og faktisk pensjonering. Forskningsrådets VAM-konferanse "Arbeid for livet". Norges Forskningsråd.
Hellevik, Tale (2015). Integreringsbarometerets innvandrerutvalg – datainnsamling og skjevheter. IMDis metodeseminar "Representative undersøkelser blant innvandrere – en illusjon?". Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
Hellevik, Tale (2015). Work and retirement - research questions and measures. Møte med Advisory Board for VAM-prosjektet AgePaths. NOVA.
Hellevik, Tale;Veenstra, Marijke (2015). Presentasjon av NorLAG data og pågående prosjekter ved NOVA. Møte i Statens Seniorråd. Statens seniorråd.
Hellevik, Tale (2014). Den unge veien ut. Aftenposten, lørdagsdel.
Hellevik, Tale (2014). Norgesglasset. NRK P1.
Hellevik, Tale;Slagsvold, Britt (2014). Holdninger til pensjonering – europeiske mønstre. Forskersamling VAM. Norges Forskningsråd.
Hellevik, Tale (2014). The Norwegian LOGG study and other longitudinal data: opportunities for studying different aspects of intergenerational transmission, relations and transfers. The study of intergenerational relations, transmission and transfers: data and methods. Universitetet i Bergen.
Hellevik, Tale;Hellevik, Ottar (2012). Holdninger til likestilling. Hansen, Thomas Slagsvold, Britt (Red.), Likestilling hjemme. Kapittel 6. s. 117-159.
Hansen, Thomas;Hellevik, Tale;Lima, Ivar Andreas Åsland;Slagsvold, Britt (2012). Data og metode. Hansen, Thomas Slagsvold, Britt (Red.), Likestilling hjemme. Kapittel 2. s. 23-41.
Bay, Ann-Helén;Hellevik, Ottar;Hellevik, Tale (2008). Does immigration undermine welfare state support. XV NOPSA conference. Universitetet i Tromsø.
Hellevik, Tale (2007). Etableringsfasens forløp: stabilitet og endring. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.
Bay, Ann-Helén;Hellevik, Ottar;Hellevik, Tale (2007). Trussel mot velferden?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Hellevik, Tale (2006). Den norske etableringsfasen. Ruden, Anne Nystad, Jens Fredrik (Red.), Husbanken 60 år - et jubileumsskrift. Kapittel. s. 60-63.
Bay, Ann-Helén;Hellevik, Ottar;Hellevik, Tale (2006). Immigration and welfare state support. The case of Norway. International conference on migrations and social policies in Europe. Universidad Publica de Navarra.
Bay, Ann-Helén;Hellevik, Tale (2002). Egne utdanningstilbud for arbeid i trygdeetaten?. Pensjon&Trygd.
Hellevik, Tale (2000). Småbarnsforeldre: Yrkesaktivitet og tilsyn med egne barn før og etter kontantstøtten. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 17.
Hellevik, Tale (2000). Flere småbarnsmødre har blitt deltidsarbeidere. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. Vol. 14.
Hellevik, Tale (2000). Et flertall benytter kontantstøtteordningen. Pensjon&Trygd.
Hellevik, Tale (1999). 10 000 færre ett- og toåringer i barnehagene etter kontantstøtten. Pensjon&Trygd.
Gulbrandsen, Lars;Hellevik, Tale (1998). Barnehager og kontantstøtte i et fordelingsperspektiv. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. Vol. 12.
Hellevik, Tale (1997). Verdenshav eller andedam? En studie av internasjonaliseringstendenser i Stortingets virksomhet. ISBN: 82-570-4294-3. 116 s. Universitetet i Oslo.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 905 29 969
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X370

Nettside(r)