HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (5) Forskningsrapporter (16) Formidling (47) OsloMet-publikasjoner (12)
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Gundersen, Tonje (2018). Care parading as service: Negotiating recognition and equality in user-controlled personal assistance. Gender, Work & Organization. doi: 10.1111/gwao.12297
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Gundersen, Tonje (2016). Personlig assistanse - omsorg eller service?. Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg Olsvold, Nina Thagaard, Tove (Red.), Omsorgsarbeidets sosiologi. 6. s. 131-160. Fagbokforlaget.
Kynø, Nina Margrethe;Ravn, Ingrid Helen;Lindemann, Rolf;Smeby, Nina Aarhus;Torgersen, Anne M;Gundersen, Tonje (2013). Parents of preterm-born children; sources of stress and worry and experiences with an early intervention programme - a qualitative study. BMC Nursing. doi: 10.1186/1472-6955-12-28
Gundersen, Tonje (2012). Human Dignity at Stake - how parents of disabled children experience the welfare system. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 14. doi: 10.1080/15017419.2011.592955
Gundersen, Tonje (2011). 'One wants to know what a chromosome is': the internet as a coping resource when adjusting to life parenting a child with a rare genetic disorder. Sociology of Health and Illnes. Vol. 33. doi: 10.1111/j.1467-9566.2010.01277.x
Gundersen, Tonje;Seeberg, Marie Louise (2018). Samordning av tjenester for barn, ungdom og unge voksne med nedsatt funksjonsevne. Kunnskapssammenstilling (2010-2017). ISBN: 978-82-7894-663-3. 91 s. NOVA, OsloMet.
Vislie, Camilla;Gundersen, Tonje (2017). Vern av risiokoutsatte voksne. Kommunenes varslingssystemer for avdekking av vold og overgrep. ISBN: 9788278946053. 96 s. NOVA.
Demiri, Aisha Synnøve;Gundersen, Tonje (2016). Tjenestetilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser. ISBN: 978-82-7894-590-2. 143 s. NOVA.
Winsvold, Aina Iren;Føleide, Marie;Gundersen, Tonje (2016). Familiestøttende tiltak for barn og familier for å forhindre eller begrense konsekvensene av vedvarende familiekonflikt. ISBN: 978-82-12-03477-8. 50 s. Norsk Forskningsråd.
Backe-Hansen, Elisabeth;Gundersen, Tonje;Føleide, Marie;Winsvold, Aina Iren (2015). Kunnskapsoversikt om alvorlige atferdsvansker blant barn og unge. 180 s. NOVA.
Gundersen, Tonje;Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Egeland, Cathrine (2014). Kroppen min. Andres arbeidsplass og eget seksual- og privatliv. ISBN: 978-82-7894-534-6. 106 s. NOVA.
Gundersen, Tonje;Madsen, Christian;Winsvold, Aina Iren (2014). Tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne. ISBN: 978-82-7894-506-3. 148 s. NOVA - HiOA.
Fjær, Eivind Grip;Gundersen, Tonje;Mossige, Svein (2013). Lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner: En kunnskapsoversikt. ISBN: 978-82-7894-464-6. 89 s. NOVA.
Gundersen, Tonje (2012). Et ordinært og særegent foreldreskap. En studie av foreldre til barn med sjeldne medisinske tilstander. 175 s. Unipub forlag.
Se alle publikasjoner
Stefansen, Kari;Gundersen, Tonje;Bakketeig, Elisiv (2012). Barnehusevalueringen 2012, delrapport 2: En undersøkelse blant barn og pårørende, jurister og politifolk, samt ledere og ansatte. ISBN: 978-82-7894-434-9. 164 s. NOVA.
Gundersen, Tonje;Winsvold, Aina (2011). Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom. ISBN: 978-82-789-4407-3. 110 s. NOVA Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Gundersen, Tonje (2011). Kunnskap og kontakt. En spørreundersøkelse om foreldres internettbruk når de har barn med en sjelden genetisk tilstand. ISBN: 978-82-7894-393-9. 88 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Gundersen, Tonje;Farstad, Gunhild Regland;Solberg, Anne (2011). Ansvarsfordeling til barns beste? Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet. ISBN: 9788278943885. 141 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Gundersen, Tonje (2008). Kvoteordninger i europeiske land for personer med nedsatt funksjonsevne. ISBN: 978-82-78-94284-0. 113 s. NOVA.
Gundersen, Tonje;Grut, Lisbet;Loeb, Mitchell Elliott;Ruud, Torleif;Eikeland, Tone Bergljot;Nesvåg, Sverre;Olsen, Espen (2004). Rusklienter og tjenester før "rusreformen". En tverrsnittsundersøkelse. ISBN: 8214035147. 82 s. SINTEF.
Gundersen, Tonje (2018). Vold mot risikoutsatte voksne. Fagkonferanse. Sarpborg krisesenter.
Gundersen, Tonje (2017). Foreldrestøtte når man har barn med nedsatt funksjonseven. Rundebordskonferanse m/ Statsråde BLD. BLD v/Statsråd Solveig Horne.
Vislie, Camilla Cecilie;Gundersen, Tonje (2017). Municipal systems for safeguarding and reporting violence against vulnerable adults. II European Conference on Domestic Violence. Faculty of psychology and educational sciences UofPorto.
Vislie, Camilla;Gundersen, Tonje (2017). Det du ikke ser kan du heller ikke gjøre noe med. Kommunal Rapport.
Eriksen, Nina;Vislie, Camilla;Gundersen, Tonje (2017). Vald og overgrep går under radaren. forskning.no.
Gundersen, Tonje (2017). Bruk av internett som mestringsstrategi for foreldre som får barn med nedsatt funksjonsevne. forelesning. Lovisneberg Høgskole.
Gundersen, Tonje;Demiri, Aisha Synnøve;Dyb, Halvard Naterstad (2016). Parents with disabled children report different experiences with support services. Science Nordic.
Dyb, Halvard Naterstad;Gundersen, Tonje;Demiri, Aisha Synnøve (2016). Foreldre med handikappede barn opplever hjelpen veldig ulikt. forskning.no.
Bakketeig, Elisiv;Gundersen, Tonje (2016). Perceptions of "doing well" among young adults formerly placed in care. EUSARF 2016. Universidad de Oviedo.
Gundersen, Tonje (2016). Foreldres utfordringer i møte med velferdsstaten når de har et barn med nedsatt funksjonsevne. fagseminar. Helsedirektoratet.
Se alle publikasjoner
Gundersen, Tonje (2016). Tjenestetilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Fagdag og lansering. Bufdir.
Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg;Gundersen, Tonje (2016). Can privileging diabled People lead to an infingement on women's employment rights? The case of personal assistance. Gender, work and organisation. 9th biennal international interdisciplinary conference,. Gender, Work and Organisation.
Bakketeig, Elisiv;Gundersen, Tonje (2016). Analyzing positive outcomes among young adults with former placements in the child welfare system. Network meeting research on after care. Nordic network, research on aftercare v/ingrid Höjer.
Gundersen, Tonje (2016). Vold mot barn med sjelden funksjonshemninger, utfordringer for tannhelsetjenesten. TAKO- dagene 2016. TAKO senteret.
Gundersen, Tonje (2015). hovedresultater fra krisesenterevalueringen. Radio Norge.
Gundersen, Tonje;Bakketeig, Elisiv (2015). Implementering av krisesenterloven - hovedresultater. Lanseringsseminar. Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet.
Gundersen, Tonje;Bakketeig, Elisiv (2015). Evaluering av krisesenterloven - hovedresultater. Konferanse. krisesentersekretariatet.
Gundersen, Tonje (2015). Kommunale tilbud til voldsutsatte med nedsatt funksjonsevne. Seminar. Forum for samarb. mellom myndigheter og frivillige organisas.
Gundersen, Tonje (2015). Vold mot barn med sjeldne tilstander. Undervisning. TACO senteret.
Gundersen, Tonje (2015). Vold mot barn med nedsatt funksjonsevne. Undervisning. Tannlegehøgskolen.
Gundersen, Tonje (2015). Foreldres bruk av internett når de har barn med funksjonsnedsettelser. Undervisning. Lovisenberg høgskole.
Gundersen, Tonje (2015). krisesentertilbudet til personer med nedsatt funksjonsevne. Nasjonal krisesenterkonferanse 2015. RVTS Øst.
Gundersen, Tonje (2015). Evalueringsresultater fra implementering av Krisesenterloven. Nasjonal krisesenterkonferanse 2015. RVTS Øst.
Gundersen, Tonje;Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2015). Freedom and dependence. NNDR. Nordic network of disability research.
Gundersen, Tonje (2015). å være forlengelsen av en annens kropp. Helsefagarbeideren.
Gundersen, Tonje (2015). Personlig assistanse - privat liv. Handikapnytt.
Gundersen, Tonje (2015). "kroppen min" andres arbeidsplass eget seksual- og privatliv. NRK P2, Ekko.
Gundersen, Tonje (2015). presentasjon av forskningsområdet Barndom, familie og barnevern ved NOVA. Barn og Unge på tvers. HiOA.
Gundersen, Tonje (2014). Voldsutsatte med funksjonsnedsettelser. NRK, Hedemark.
Gundersen, Tonje (2014). Tjenestetilbudet til voldsutsatte med funksjonsnedsettelser. NRK.
Gundersen, Tonje (2014). Vold mot personer med nedsatt funksjonsevne - møte mellom bruker og tjenesteapparatet. Forelesning. Diakonhjemmets høgskole.
Gundersen, Tonje (2014). Hva vet vi om vold mot personer med nedsatt funksjonsevne, og hva er veien videre?. Fagseminar om vold mot personer med funksjonsnedsettelser. Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.
Gundersen, Tonje (2014). Tjenestetilbudet til voldsutsatte med nedsatt funksjonsevne. Lanseringsseminar. Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.
Gundersen, Tonje (2014). Vold mot personer med nedsatt funksjonsevne. Fagdag om barnemishandling. Regionsenter for hab.tj. for barn og unge RHABU.
Gundersen, Tonje (2014). Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet. Fagdag. Habiliteringssentret sykehuset i Vestfold.
Gundersen, Tonje (2014). Vold mot personer med nedsatt funksjonsevne. Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming. NNFF.
Bakketeig, Elisiv;Stefansen, Kari;Gundersen, Tonje (2013). The Norwegian Children`s House model - competing notions of good practice?. Thirteen ISPCAN European Regional Conference on child abuse and neglect. ISPCAN.
Gundersen, Tonje (2013). Foreldreskap til barn med sjeldne tilstander. Dagskoneranse om barn med funksjonsnedsettelse. Høgskolen i Telemark.
Gundersen, Tonje (2013). Veileer om barn og unge med nedsatt funksjonsevne i barnevernet. Fylkesmannens årlige fagseminar for Bufetat i Finnmark. Fylkesmannen i Finnmark.
Gundersen, Tonje (2013). Veileder om barn og unge med nedsatt funksjonsevne i Barneverne. Barnehabiliteringens årlige fagseminar. Seksjon for barnehabilitering, sykehuset i Østfold.
Gundersen, Tonje (2013). Looked after Disabled children and young people in the child welfare system. System level Challenges. Getting it right for looked after children. University of Strathclyde.
Gundersen, Tonje;Stefansen, Kari (2012). Brukernes erfaring med Barnehus. Barnehuset i Bergens 5.års jubileum. Barnehuset.
Myklebust, Mona;Gundersen, Tonje (2012). om å bli foreldre til barn med sjeldne medisinske tilstander. NRK, Ekko.
Gundersen, Tonje (2012). Foreldre til barn med sjeldne medisinkse tilstander. Hovedresultater fra min dr. avhandling. Fagseminar. Senter for sjeldne diagnoser.
Gundersen, Tonje (2011). Ansvarsdeling til barns beste. Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet. Fellesseminar mellom NOVA og barnevernets utviklingssentre. NOVA.
Gundersen, Tonje;Farstad, Gunhild Regland (2011). Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet. Forumet for barnekonvensjonen. Forumet for barnekonvensjonen.
Gundersen, Tonje (2011). Ansvarsdeling til barns beste. Funksjonshemmede barn i barnevernet. Bufdir konferansen. Kvalitet i arbeidet med barn, unge og familier. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 984 63 404
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X352

Nettside(r)

Andre kanaler